RIVM_Logo_Engels

The estimation of human exposure to chemical substances and radiation ; Status of the RIVM research

Publiekssamenvatting

De Sector Stoffen en Risico's van het RIVM heeft in 1994 besloten het onderzoek naar risicobeoordelingsmethoden op strategische wijze te versterken. Als onderdeel van deze doelstelling wordt in dit rapport het onderzoeksterrein van de humane blootstellingsschatting op het RIVM in kaart gebracht. Een representatief geachte selectie van humane blootstellingsschattingsmodellen voor stoffen en straling is geanalyseerd op aspecten als doelstelling, principe, mate van modelanalyse en waarden van defaultparameters. Behalve modellen voor stoffen en straling is, ter vergelijking, ook een model opgenomen voor de schatting van de blootstelling van de mens aan micro-organismen. De modellen zijn operationeel of bijna operationeel in de risicobeoordelingen die met name in de Sector Stoffen en Risico's, maar ook in de Sectoren Volksgezondheidsonderzoek en Milieuonderzoek van het RIVM, gemaakt worden. De besproken modellen hebben een concreet toepassingsgebied en staan direct ten dienste van beleidsuitvoering. De deelterreinen stoffen en straling in het blootstellingsonderzoek worden in dit rapport naast elkaar gezet. Methodologisch zijn wat betreft de blootstellingsschatting veel overeenkomsten te ontdekken, maar op het niveau van modellen en parameters ontbreekt nog een goede analyse van de overeenkomsten dan wel de gemotiveerde of ongemotiveerde verschillen. In dit rapport is een eerste aanzet daartoe gedaan. Aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de gewenste situatie op het RIVM. Wat betreft de wensen van de opdrachtgever ten aanzien van dit rapport en het RIVM-Directieproject Humane Blootstelling wordt geconcludeerd dat een belangrijke doelstelling van dit project, namelijk de bevordering van afstemming en communicatie op het onderzoeksterrein van de humane blootstellingsschatting, als gehaald kan worden beschouwd.

Synopsis

In 1994, the Sector Substances and Risks of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) decided to strengthen strategically its research into risk assessment methodology. To further this goal, this report describes the research area of human exposure assessment at the RIVM. A representative selection of human exposure assessment models for both chemical substances and radiation is analysed with regard to aim, principle, degree of model analyses and values of default parameter. For comparison, a model to assess human exposure to micro-organisms is included as well. All models are operational or nearly so in the production of risk assessments in the Sector Substances and Risks and also in the Sectors Public Health Research and Environmental Research. The models discussed all have a defined area of application and support risk management. The research areas of exposure assessment for substances and radiation are compared and many methodological analogies are apparent. However, at the level of models and parameters an in-depth analysis of analogies and explained or unexplained differences is lacking. In this report a first attempt is made. Recommendations are made with respect to the goals to reach at the RIVM. Within the scope of this RIVM management project it is concluded that an important goal of this project, i.e. furthering internal harmonisation and communication in the area of human exposure assessment, is reached.
 

Home / Documents and publications / The estimation of human exposure to chemical substances and radiation ; Status of the RIVM research

RIVM Committed to health and sustainability
Menu