RIVM_Logo_Engels

Water Outlook 1996; emmissions to air and atmospheric deposition on the Netherlands and the North Sea

Watersysteemverkenningen 1996; emissies naar lucht, en atmosferische depositie op Nederland en de Noordzee

Publiekssamenvatting

Uitgaande van de gegevensset uit het TNO/RIVM rapport 'Calculation of atmospheric deposition of contaminants on the North Sea' werden voor enige stoffen aanvullende buitenlandse emissies verzameld en atmosferische depositie geevalueerd. Door het model PROMISE werd de atmosferische depositie toebedeeld naar de waterbelasting. Verder werd de emissiereductie berekend, die nodig was om milieukwaliteitsdoelstellingen te bereiken. Enige gevolgtrekkingen uit deze berekeningen: 1) Atmosferische depositie is een belangrijke bron van belasting van Noordzee en binnenwateren, met name voor persistente organische stoffen (PAK, PCB en bestrijdingsmiddelen en stikstof). Deze bijdrage wordt nog groter wanneer uit- en afspoeling deze stoffen op de bodem wordt meegenomen. Dit geldt met name voor stikstof. 2) De bijdrage aan de belasting van het water met zware metalen door Nederlandse emissies naar lucht is gering. 3) Nederlandse emissies naar lucht van PAK en PCB dragen ongeveer 10% bij aan de belasting van Noordzee en binnenwateren. 4) Ondanks de geringe bijdrage 'op eigen water' is Nederland een netto exporteur van stoffen via emissies naar lucht. 5) Nederlandse emissies van bestrijdingsmiddelen dragen aanzienlijk bij, via atmosferische depositie Noordzee en binnenwateren. 6) De atmosferische depositie van zware metalen daalt met 10-20% van 1990 tot 2000, uitgezonderd lood dat daalt met 50-60%. 7) De atmosferische depositie van PAK daalt met ongeveer 20% van 1990-2000. 8) De atmosferische depositie van stikstof (totaal) op water daalt met ongeveer 30% in 2000 t.o.v 1990. 9) De onzekerheid in de berekeningen varieert per stof, voor zware metalen is de onder- of overschatting 20-50%; voor NOx 30%; voor PAK een factor 200%; voor bestrijdingsmiddelen 500%.

Synopsis

Using the database documented in the TNO/RIVM report, 'Calculations of atmospheric deposition of contaminants on the North Sea', additional data on the emission of some substances to air were collected and their subsequent contribution emissions to air were collected for some substances, and their subsequent contribution to the total load via atmospheric deposition onto the North Sea and Netherlands inland waters evaluated. The percentages with which emissions to air will have to be reduced to reach the environmental quality target were calculated, leading to the following conclusions: 1) Atmospheric deposition is an important source of pollution in both the North Sea and the Netherlands' inland fresh waters, especially for the case of persistent organic substances (PAH, PCB and pesticides). The contribution increases when run-off and seepage are taken into account, mainly in the case of nitrogen. 2) The contribution of emissions to air in the Netherlands (via atmospheric deposition) to the total load in the North Sea, and inland surface waters , is small. 3) Emissions of PAH and PCB to air in the Netherlands contribute about 10% to the total load in the North Sea and inland surface waters. 4) Although the contribution of the Netherlands' emissions to air via atmospheric deposition onto the Netherlands' inland waters is small, the Netherlands is a net exporter of pollutants via air emissions. 5) Emissions to air in the Netherlands contribute substantially to the pesticide load of the North Sea and inland waters. 6) Atmospheric deposition of heavy metals decreases by 10-20% from 1990 to 2000, with the exception of lead, which decreases by 50-60% in the same period. 7) Atmospheric deposition of PAH decreases by only 20% from 1990 to 2000. 8) The uncertainty in the calculations varies with the pollutant studied. Heavy metals are under- or overestimated by 20-50%; NOx by 30%, PAH by 200% and pesticides by 500%.
 

Home / Documents and publications / Water Outlook 1996; emmissions to air and atmospheric deposition on the Netherlands and the North Sea

RIVM Committed to health and sustainability
Menu