RIVM_Logo_Engels

Optimizing environmental efficiency; methods and calculations for optimal emission reductions

Optimalisatie Milieurendement; methodiek en berekeningen voor optimale emissiereducties

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden methoden beschreven om een optimale keuze te kunnen maken uit alternatieve technische en ruimtelijke ordenings maatregelen om gestelde milieu-doelstellingen te bereiken. Ingegaan wordt op de methodiek die is ontwikkeld voor doelstellingen met betrekking tot atmosferische depositie van verzurende en vermestende stoffen. De optimalisatiemethode wordt gebruikt om te zoeken naar een optimale ruimtelijke verdeling van de emissies van die stoffen, of om te zoeken naar een optimale combinatie van emissiereducerende maatregelen. Het doel van deze optimalisatie is om de benodigde emissiereducties of de daarmee gepaard gaande kosten te minimaliseren. Voor de relatie tussen de emissie en depositie van verzurende en vermestende stoffen wordt gebruik gemaakt van source-receptor matrices die zijn berekend met behulp van atmosferische transportmodellen. Van het zoeken naar optimale ruimtelijke emissie-verdelingen worden een aantal voorbeelden uitgewerkt waarbij minimalisatie van de benodigde emissiereductie als criterium wordt gehanteerd. In dit rapport wordt vooral op de methodische kant van deze benadering ingegaan, terwijl de (elders gerapporteerde) uitgevoerde berekeningen hier als voorbeeld dienen.

Synopsis

This report describes methods to select an optimal set of measures to reach specified environmental goals. The described applications concern goals related to atmospheric deposition of acidifying and eutrophying substances. Optimisation is used to search for an optimal spatial allocation of emissions for those substances, or to search for an optimal combination of technical measures to reduce emissions. The goal of the optimisation is to minimize the necessary reductions of emissions or to minimise the corresponding costs. The relationships between emission and resulting deposition are modeled using source-receptor matrices that have deen derived from atmosferic transport models. A number of examples is presented of optimising spatial emission patterns, with minimisation of the necessary reduction of emission as the goal for optimisation. In this report emphasis lies on the methodology used. The presented cases, that have been reported in detail elsewhere, serve as examples of the results that may be obtained.
 

Home / Documents and publications / Optimizing environmental efficiency; methods and calculations for optimal emission reductions

RIVM Committed to health and sustainability
Menu