RIVM_Logo_Engels

A new measurement strategy for the precipitation chemistry network in the Dutch National Air Quality Monitoring Network

Publiekssamenvatting

Het meetnet voor de chemische samenstelling van neerslag, dat een onderdeel is van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, is operationeel sinds 1978. De evaluatie van de meetstrategie en voorgestelde wijzigingen worden beschreven. Uitgangspunten waarop de herziening van de meetstrategie is gebaseerd, zijn: a) huidige informatiebehoeften, b) de mogelijkheid om landsdekkende depositievelden te beschrijven en c) een optimaal gebruik van meten en modelleren. Informatiebehoeften hebben o.a. betrekking op a) verzurende componenten en basische kationen (gerelateerd aan verzuring en vermesting), b) zware metalen, c) POP en d) bijdragen aan internationale programma's. Twee opties voor een nieuwe meetstrategie worden gepresenteerd. Het primaire instrument in de eerste optie is een meetnet van ca. acht meetpunten. Het meetnet wordt ondersteund door een ruimtelijk-statistisch Krigingachtig model. Dit model is in staat om op een objectieve manier de resultaten van de meetpunten te vertalen in een ruimtelijk beeld. De voorgestelde meetstrategie is twee vangers per locatie met een monsternemingsduur van twee weken. In de tweede optie is een verspreidingsmodel het primaire instrument. De modelresultaten worden gekalibreerd met de resultaten van een gering aantal meestations (indicatief vijf). Aanvullende informatie over emissies en meteorologie is hier noodzakelijk. De voorgestelde meetstrategie is drie vangers per locatie met een monsternemingsduur van een week. Schattingen van de nauwkeurigheid van de meetresultaten en van het ruimtelijk beeld worden gegeven. Voorstellen voor technische wijzigingen worden gedaan om de kwaliteit te verhogen en om de kwaliteitscontrole te versterken.

Synopsis

The precipitation chemistry network, part of the Dutch National Air Quality Monitoring Network, has been in operation since 1978. In this report are described the evaluation of the measurement strategy and proposed changes. Redefining the measurement strategy was based on the following principles: a) current information requirements, b) a possibility to produce deposition fields with a given quality for the whole of the Netherlands and c) an optimal use of the monitoring-modeling combination. Information requirements included knowledge on: a) acidifying compounds and basic cations (related to acidification and eutrophication) , b) heavy metals, c) Persistent Organic Pollutants and d) contributions to international cooperation programs. Two options for a new measurement strategy are presented. The primary tool in the first option is a monitoring network of approximately eight measurement sites to be supported by a spatial statistical Kriging-like model. This model enables the objective spatial translation of the results of the monitoring stations into deposition fields. The proposed sampling strategy would use two samplers on each location and a sampling period of two weeks. In the second option a dispersion model is the primary tool. The model results are calibrated with measurement results from a limited number of measurement sites (approximately five). Supplementary information on emissions and meteorology is required in this option. The proposed sampling strategy here would use three samplers at each location and a sampling period of one week. Accuracy estimates for measurement results and spatial patterns are presented, along with proposals for technical changes to increase quality and strengthen quality control.
 

Home / Documents and publications / A new measurement strategy for the precipitation chemistry network in the Dutch National Air Quality Monitoring Network

RIVM Committed to health and sustainability
Menu