RIVM_Logo_Engels

Assessment of site-specific ecological risks of soil contamination: a design of an assessment methodology

Bepaling van het locatiespecifieke ecologische risico van bodemverontreiniging: een opzet voor een beoordelingssystematiek

Publiekssamenvatting

Een systematiek voor de beoordeling van ecologische risico's van bodemverontreiniging kan worden gebruikt voor de bepaling van de urgentie van sanering, voor het vaststellen van saneringsdoelstellingen, voor het afstemmen van maatregelen binnen actief bodembeheer en voor een optimale inrichting van een locatie. Dit rapport beschrijft een systematiek voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling waarbij het actuele of geplande bodemgebruik verdisconteerd wordt en rekening wordt gehouden met bodem- en verontreinigingskarakteristieken en de ecologie op de locatie. De systematiek bestaat uit een decision support system (DSS) en omvat een drietal stappen: 1. definitie van het actuele en geplande bodemgebruik, 2. vaststellen van ecologische aspecten die met het bodemgebruik samenhangen, en 3. inrichting en uitvoering van een meetinstrumentarium volgens een Triade die gebaseerd is op de geintegreerde beschouwing van verschillende locatiespecifieke informatiebronnen (milieuchemie, locatiespecifieke ecotoxicologie en veldwaarnemingen). Drie lagen van nauwkeurigheid kunnen worden onderscheiden: kwalitatief, semi-kwantitatief en volledig kwantitatief. Het DSS kent nog verschillende aspecten waarvan de toepasbaarheid en zeggingskracht in de praktijk moet blijken en moet dan ook vooral worden gezien als een raamwerk waarmee aan de hand van toepassing op een aantal locatiestudies praktijkervaring kan worden opgedaan. Deze toetsing in de praktijk zal ongetwijfeld tot wijzigingen en bijstellingen leiden. Hoofddoel is om uiteindelijk tot een in de praktijk bewezen operationaliseerbaar en zo breed mogelijk toepasbaar beoordelingssysteem te komen

Synopsis

Assessment of site-specific ecological risks of soil contamination can be used for determining the urgency of remediation and remediation goals, for spatial planning of land use at a site, and for developing measures to cope with soil contamination within a soil management system. This report describes a framework for site-specific ecological risk assessment taking into account land use, soil and contamination characteristics, and the ecology at the site. The framework is essentially a decision support system (DSS) consisting of three elementary steps: 1. definition of actual or desired landuse; 2. summing up site-specific ecological aspects related to this land use; 3. setting up instrumentation according to a Triad approach based on integrated analysis of different site-specific sources of information (environmental chemistry, toxicity, ecology). Three tiers of preciseness can be applied: qualitative, semi-quantitative and fully quantitative. The proposed DSS is a prototype which should be applied in practice to test its applicability and form of expression.
 

Home / Documents and publications / Assessment of site-specific ecological risks of soil contamination: a design of an assessment methodology

RIVM Committed to health and sustainability
Menu