RIVM_Logo_Engels

Determinating ecotoxicological risks of spreading dredged sediments on land. Pilot-assessment of de influence of soil characteristics on the bioavailability of metals and PAHs in field soils

Publiekssamenvatting

Er is een pilot-onderzoek uitgevoerd naar de biologische beschikbaarheid van zware metalen (Cd, Cu, Pb, Zn) en PAKs bij het verspreiden van verontreinigde baggerspecie op land. De idee is dat de biologische beschikbaarheid van deze stoffen tussen bodemtypen sterk kan verschillen, waardoor de daadwerkelijke ecologische effecten van de verspreiding van (licht) verontreinigde baggerspecie afhankelijk zijn van zowel concentraties van toxische stoffen als van bodemeigenschappen. De resultaten van het onderzoek zijn bedoeld als bouwstenen voor een rekenmodule waarmee de lokatie-specifieke toxische druk van baggerspecies berekend kan worden. Doel van het huidige onderzoek was inzicht verkrijgen in de verschillen in biologische beschikbaarheid van metalen en PAKs tussen verschillende bodemtypen. De resultaten van het uitgevoerde pilot-onderzoek suggereren dat het, bij een vervolg-validatie onderzoek over het aspect biobeschikbaarheid, noodzakelijk is om: hoger belaste baggerspecies te gebruiken (klasse 4), omdat dit betere interpretatie-mogelijkheden biedt voor opname studies (extrapolatie naar lager belaste species is dan echter noodzakelijk); opname studies uit te voeren met (wormen) soorten die in alle bodemtypen voorkomen en welke eveneens als bioassay ingezet kunnen worden; (om brede toepasbaarheid van de resultaten te verzekeren) de bemonsterde lokaties zodanig te kiezen dat de bodemeigenschappen de volledige breedte van de natuurlijke ranges van pH en organische stof concentraties omvatten. De daarbij af te leiden rekenregels voor biobeschikbaarheidscorrectie vormen de bouwstenen voor een rekenmodule. De lokale toxische druk wordt met dit instrument berekend als resultante van de lokaal beschikbare concentraties van de toxische stoffen in de baggerspecie en hun te verwachten mengseleffecten, terwijl er ook rekening gehouden wordt met de natuurlijke afbraak van organische contaminanten.

Synopsis

A pilot study has been executed to quantify the biological availability of heavy metals (Cd, Cu, Pb, Zn) and PAHs resulting from the deposition of dredged sediments on land soil. The idea is that biological availability is strongly influenced by soil type, so that environmental effects of deposited dredgings depend on both total contaminant concentrations and soil characteristics. The results of the investigations will eventually be used to construct a module to calculate the quantification of the total toxic pressure of deposited sediments. The aim of the current study was to obtain insight into the variation in bioavailability of compounds in different soil types. The sorption of PAH to soil was stronger than expected from data in the literature. This was associated with a relatively low PAH uptake in the worms. It is recommended to take the following issues into account in further research on the availability of toxic compounds in sediment after deposition on land: use sediments with higher contaminant loads (e.g., class 4), since this yields better interpretation possibilities for bioaccumulation studies (although extrapolation to lower contamination levels is required); use (earthworm) species that naturally occur in the relevant field soil types, and that perform well in bioassay conditions; sample sediments and soils at such locations that sampled soils encompass the full natural ranges of pH and organic matter contents in the field (to ensure broad applicability of the eventual results). The formulae for the eventual derivation of the bioavailability correction will be basic to the construction of a computer program. This program will calculate the local toxic pressure, as the net result of the locally available concentrations of toxic compounds and their mixture effects; the natural breakdown of organic contaminants will also be taken into account.
 

Home / Documents and publications / Determinating ecotoxicological risks of spreading dredged sediments on land. Pilot-assessment of de influence of soil characteristics on the bioavailability of metals and PAHs in field soils

RIVM Committed to health and sustainability
Menu