RIVM_Logo_Engels

Investigations for a tank leaching test for PCB, OCB and EOX

Ontwikkeling van een diffusieproef voor PCB, OCB en EOX

Publiekssamenvatting

In het kader van de uitloogkarakterisering van bouw- en afvalstoffen is onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van een diffusieproef op PCB, OCB en EOX. Diffusieproeven, gebaseerd op NEN 7345 en gemodificeerd aan de hand van een intern RIVM-voorschrift, zijn uitgevoerd op een viertal verschillende cementstabilisaten bereid op basis van grond, zeefzand, bouwpuin en straalgrit. Het doel van de werkzaamheden was gelegen in het vaststellen van de praktische uitvoerbaarheid van de proef, het niveau van de emissies, de herhaalbaarheid van de proef, en het mechanisme van de uitloging. Daarnaast is onderzoek gedaan naar verliezen van OCB ten gevolge van adsorptie tijdens de uitloogproef. Het gemodificeerde voorschrift voorziet in een goede praktische uitvoerbaarheid van de proef. Verliezen ten gevolge van (reversibele) adsorptie aan de wand van de glazen diffusiebakken zijn relatief gering. Het niveau van de in de eluaten van de diffusieproeven (uitgevoerd op sterk verontreinigde materialen) gemeten concentraties, ligt voldoende hoog boven bepalingsgrensniveau om onderscheidende uitspraken te kunnen doen over bouwmaterialen en afvalstoffen. Er bestaan sterke verschillen tussen het uitlooggedrag van de verschillende individuele PCB en OCB. De gemeten emissie, uitgedrukt als percentage van de samenstellingswaarde varieert voor de verschillende materialen en de verschillende componenten tussen de orde van 1 % en 0.01 %. Hierbij is de relatieve emissie van de lichtere, beter oplosbare componenten hoger dan de emissie van de zwaardere componenten. De waargenomen standaarddeviaties van duplometingen lijken niet hoger dan de in NEN 7345 voor anorganische contaminanten vermelde waarden. Het mechanisme van de uitloging van PCB, OCB en EOX uit de onderzochte materialen is vooralsnog niet geheel duidelijk. Er zijn echter ook aanwijzingen dat er sprake is van een combinatie van mechanismen (afspoeling, oplossing, diffusie, uitputting).Er wordt voorgesteld een ontwerp-NVN voor diffusieproeven op PAK, PCB, OCB en EOX op te stellen met als doel het bieden van een systematiek om via een geuniformeerde aanpak ervaring op te doen en de kennis uit te breiden met betrekking tot de uitloging van deze contaminanten uit vormgegeven materialen.

Synopsis

Within the framework of the Terms of Reference Plan for normalization commission 39011 on "Leaching characteristics of building and waste materials", the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) is developing a set of leaching tests for various organic compounds. Laboratory investigations for the development of tank leaching tests PCB, organochlorine pesticides (OCB) and extractable organic halogenated compounds (EOX) were performed between 1994-1997 to assess the practical feasibility of the experimental set-up, the level of emissions, the reproducibility of the experiments and the mechanism of the leaching of PAH. Additional experiments were performed to investigate the losses of OCB due to adsorption during the tank leaching test. Tank leaching tests for PCB, OCB and EOX, based on Dutch NEN 7345 and modified according to an internal RIVM method, were performed on four different cement-stabilized contaminated materials. The materials contained high levels of contaminants because it is expected that an important use of the tank leaching test will be the environmental assessment of stabilized wastes, which often have a high degree of contamination. These high levels also ensure detectable leached quantities. With reference to the performance, the modified method shows a good and practical feasibility of the test. Leachates seemed to be homogeneous enough to allow for partial extraction and analysis of (filtered) leachates. Losses of OCB due to (reversible) adsorption to the surface of the tank used for leaching were low. The level of emissions from the (highly contaminated) materials investigated was high enough to discriminate between different building and waste materials. Standard deviations (n=2) were comparable to those reported in Appendix A of NEN 7345. The mechanism of leaching of PCB, OCB and EOX from the materials investigated is not clear; this leaching may be due to a combination of several different mechanisms.
 

Home / Documents and publications / Investigations for a tank leaching test for PCB, OCB and EOX

RIVM Committed to health and sustainability
Menu