RIVM_Logo_Engels

Risk assessment of Deoxynivalenol in Food. An assessment of exposure and effects in the Netherlands

Risicoschatting van deoxynivalenol in voedsel. Blootstelling en effecten in Nederland

Publiekssamenvatting

De probabilistische blootstellingsschatting van deoxynivalenol (DON) werd uitgevoerd aan de hand van de monitoringsgegevens van DON in tarwe en tarwebevattende voedingsmiddelen (monsternameperiode sept. 1998 - jan. 2000) en de gegevens over het consumptiepatroon in Nederland. De inname van DON in Nederland in de betreffende periode overschreed de voorlopige TDI van 1.1 ug per kg lichaamsgewicht, met name in kinderen. Brood vormt de belangrijkste bron van DON. Bij eenjarigen vormt ook pap een belangrijke bron van DON inname. De probabilistische effectschatting toonde aan dat, uitgaande van het 95e percentiel van DON-inname bij eenjarigen, gezondheidseffecten mogelijk zijn. Bij dit innameniveau worden de suppressieve effecten op het lichaamsgewicht (groeivertraging) en het relatieve levergewicht geschat op respectievelijk 2.2 en 2.7%. De betrouwbaarheidsintervallen zijn echter groot, hetgeen aangeeft dat de grootte van deze effecten onzeker zijn. Of de geschatte effectniveaus (on)acceptabel zijn is voor discussie vatbaar en maakt onderdeel uit van het risico'management' proces. De probabilistische effectschatting is gebaseerd op extrapolatie van observaties in proefdieronderzoek. Momenteel bestaat er (nog) geen evidentie dat dergelijke effecten zullen optreden in de humane populatie.

Synopsis

This report describes a risk assessment of deoxynivalenol (DON) in food in the Netherlands. Based on monitoring data of DON in wheat and wheat containing food products (sampling period September 1998 - January 2000) and data on the food consumption pattern in the Netherlands we carried out a probabilistic exposure assessment. Young children showed the highest relative intake. The probabilistic effect assessment indicated that considering the 95th percentile of DON-intake of one-year-olds health effects might occur. At the then occurring exposure levels of DON in children, suppressive effects on body weights (growth retardation) and relative liver weight are estimated at 2.2 and 2.7%. However, large confidence intervals around these estimates exist indicating that the magnitudes of these effects are uncertain. Whether such estimated effect levels are considered (un)acceptable, is a matter of debate and forms part of the risk management process. The probabilistic effect assessment is based on extrapolation of observations in animal experiments to humans. At present, there is no evidence (yet) that the estimated effects will occur in the human population.
 

Home / Documents and publications / Risk assessment of Deoxynivalenol in Food. An assessment of exposure and effects in the Netherlands

RIVM Committed to health and sustainability
Menu