RIVM_Logo_Engels

Sanscrit toets - De handreiking

Publiekssamenvatting

Binnen het gebiedsspecifieke kader van het Besluit bodemkwaliteit is het mogelijk voor bevoegde overheden om zelf normen te stellen voor het toepassen van grond en bagger. In uitzonderlijke situaties (zie Handreiking Besluit bodemkwaliteit, 2007) is het toegestaan om Lokale Maximale Waarden boven interventiewaarde-niveau vast te stellen. In dat geval dient met de Sanscrit-toets te worden uitgesloten dat onder de gekozen Lokale Maximale Waarden een nieuwe spoedeisende sanering kan ontstaan. Deze handreiking beschrijft hoe de Sanscrit toets dient te worden uitgevoerd. Voor de Sanscrit toets wordt gebruik gemaakt van de methodiek van het Saneringscriterium. De toets is echter nadrukkelijk niet bedoeld om een risicobeoordeling op gebiedsniveau uit te voeren. De uitkomst is eenduidig: de gekozen Lokale Maximale Waarden mogen wel of niet worden vastgesteld. Een positieve uitslag van de toets ontslaat het bevoegd gezag niet van de overige verplichtingen die horen bij het vaststellen van gebiedsspecifiek bodemkwaliteitsbeleid. In Hoofdstuk 1 van dit briefrapport wordt de aanleiding voor de ontwikkeling van de Sanscrit toets en de positionering binnen het nieuwe bodembeleid beschreven. Hoofdstuk beschrijft stapsgewijs de onderdelen van de Sanscrit toets. Tenslotte wordt in Hoofdstuk 3 een voorbeeldcasus uitgewerkt.
 

Home / Documents and publications / Sanscrit toets - De handreiking

RIVM Committed to health and sustainability
Menu