RIVM_Logo_Engels

Indicative environmental quality standards 2005-2006. Indicative environmental quality standards for substances derived by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment in 2005 and 2006

Indicatieve milieukwaliteitsnormen 2005-2006. Overzicht van in 2005 en 2006 door het RIVM afgeleide indicatieve milieukwaliteitsnormen voor stoffen

Publiekssamenvatting

Dit rapport bevat indicatieve milieukwaliteitsnormen die het RIVM voor een aantal stoffen heeft afgeleid. Hiermee kunnen vergunningverleners en beleidsmakers snel beoordelen of er sprake is van een mogelijk milieuprobleem. Het RIVM heeft in 2005 en 2006 voor 46 stoffen indicatieve milieukwaliteitsnormen afgeleid, op verzoek van beleidsmakers en vergunningverleners. De normen geven een indicatie van de maximale concentratie waarin de stoffen mogen voorkomen in water, lucht of bodem. Het afleiden van de indicatieve normen gebeurt volgens een eenvoudig stappenplan, dat sneller werkt dan de gangbare procedure voor het bepalen van milieukwaliteitsnormen. Die snelheid komt voornamelijk doordat literatuuronderzoek en controle van gegevens minder uitvoerig plaatsvinden. Om te voorkomen dat autoriteiten een eventueel risico voor de mens of het milieu onderschatten, worden uit voorzorg onzekerheidsfactoren toegepast. Met de indicatieve milieukwaliteitsnormen, die het RIVM sinds 2004 afleidt, kunnen beleidsmakers en vergunningverleners, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, sneller achterhalen of er sprake is van een mogelijk milieuprobleem. Belangrijk voordeel voor zowel overheden als bedrijven is de beoogde tijdswinst. Een negatieve beoordeling op basis van de indicatieve normen kan aanleiding zijn voor aanvullend onderzoek.

Synopsis

This report documents indicative environmental quality standards derived by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) for a number of substances. Authorities and policy makers can use these standards for rapid assessment of potential environmental problems. In 2005 and 2006, RIVM derived indicative environmental quality standards for 46 substances at the request of policy makers and the competent authorities. These standards are used to indicate the maximum permissible concentration of a substance in water, air or soil. Indicative environmental quality standards are derived using a simple step-by-step plan. This approach is quicker than the common procedure for deriving environmental quality standards, mainly because the method for literature searches and validation of data is less exhaustive. Uncertainty factors are applied as a precaution to prevent underestimation of a potential risk to humans or the environment. Indicative environmental quality standards, derived by RIVM since 2004, enable policy makers and competent authorities to identify potential environmental problems. An important advantage for both authorities and industry is the anticipated gain in time. Negative assessment based on the indicative quality standards can signal a need for further investigation.
 

Home / Documents and publications / Indicative environmental quality standards 2005-2006. Indicative environmental quality standards for substances derived by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment in 2005 and 2006

RIVM Committed to health and sustainability
Menu