RIVM_Logo_Engels

Emissions to the groundwater. Overview of political boundary conditions and assessment procedures

Emissies naar grondwater. Overzicht van beleidsuitgangspunten en procedures voor beoordeling

Publiekssamenvatting

Er bestaan grote verschillen tussen de manier waarop Nederlandse beleidskaders de kwaliteit van grondwater toetsen. Desondanks voldoen ze aan de Europese Dochterrichtlijn Grondwater. Dat komt omdat deze richtlijn alleen randvoorwaarden aangeeft en het gebruik van verschillende beoordelingsmethodieken toestaat. Verontreinigingsbronnen op of in de bodem, zoals afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen of mest, kunnen de kwaliteit van het grondwater bedreigen. Voor elk bijbehorend beleidskader bestaan wetten om de verontreinigingsbronnen te reguleren. Doel van het onderzoek was om de verschillen tussen de beoordelingsmethoden voor grondwater op te helderen en vast te stellen of de methoden voldoen aan de eisen die de Europese Dochterrichtlijn Grondwater stelt. Met deze informatie kan de huidige discussie tussen beleidsmakers en wetenschappers, over nut en noodzaak van het harmoniseren van de beoordelingsmethodieken beter gevoerd worden. De volgende beleidskaders zijn in de rapportage besproken: afvalstoffen, baggerdepots, bestrijdingmiddelen, bodemkwaliteit/ bodemsanering, bouwstoffen, grond en bagger, grootschalige bodemtoepassingen, mestbeleid en stortplaatsen. Voor deze beleidstoepassingen worden doel, de uitgangspunten, het toetscriterium en de gehanteerde rekenmethoden beschreven.

Synopsis

Large differences between groundwater assessment procedures in Dutch environmental policy exist. Still, they comply with the demands of the European Groundwater Daughter Directive. This directive gives only the boundary conditions and elements for a proper risk assessments, the exact procedures are not prescribed. Sources of contamination on the soil, such as waste, pesticides or manure, pose a potential threat for the groundwater quality. For each source different regulations exist. The project aims to clarify the assessment procedures and to determine whether these procedures comply with demands of the Groundwater Daughter Directive. This information serves as a basis for further discussion between scientists and policy makers about the need and necessity of harmonization of assessment methods. Assessments methods for waste, sludge disposal, pesticides, soil quality/soil remediation, building materials, soil and sediment, manure and landfills are discussed. For these sources of contamination the basic assumptions, the compliance value and the calculation methods have been described.
 

Home / Documents and publications / Emissions to the groundwater. Overview of political boundary conditions and assessment procedures

RIVM Committed to health and sustainability
Menu