RIVM_Logo_Engels

Genetic contribution to obesity: a literature review

De bijdrage van genetische factoren aan obesitas: een literatuurstudie

Publiekssamenvatting

De kans op obesitas is voor een aanzienlijk deel erfelijk bepaald. Welke specifieke genetische factoren daarbij betrokken zijn, is nog niet bekend. Daarom is het op dit moment niet gerechtvaardigd om genetische informatie te gebruiken om obesitas te voorkomen of te behandelen. Dit is de conclusie van een literatuurstudie naar genetische factoren voor obesitas die in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 40% van de variatie in het lichaamsgewicht tussen personen (uitgedrukt in de body mass index, BMI: gewicht / lengte-2) verklaard kan worden door genetische verschillen. Ook reageren mensen door hun erfelijk materiaal verschillend op veranderingen in energie-inname, -verbruik. Van een op de tien gevallen die op zeer jonge leeftijd extreem obees zijn, is een zeldzame genmutatie bekend. Van de minder extreme vormen van obesitas is hooguit 2,5% hiermee te verklaren. Veel onderzoek is gedaan naar variaties in genen die bij veel mensen voorkomen. Van vijf genvarianten die bekend zijn, is overtuigend bewezen dat ze van invloed zijn op de BMI en het risico op obesitas. Zij verklaren mogelijk 10% van de gevallen met overgewicht en 20% van de gevallen met obesitas. De genetische verschillen tussen personen zijn echter complexer dan voorheen werd gedacht. Daarom is naar verwachting de genetische bijdrage aan het ontstaan van obesitas groter dan momenteel bekend is. Dit rechtvaardigt lopend en toekomstig onderzoek op dit terrein.

Synopsis

The risk of obesity is for a considerable part genetically determined. Which specific genetic factors are involved is yet unknown. Therefore, the use of genetic information for obesity prevention or treatment is currently unjustifiable. This is the conclusion of a literature review on the genetics of obesity conducted by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) in order of the Dutch Ministry of Public Health, Welfare and Sports. This study showed that about 40% of the total variation in body weight between individuals (expressed as the body mass index, BMI: weight / height-2) can be explained by genetic differences. Moreover, due to their genetic profile, individuals react differently on changes in energy intake and expenditure. For one out of ten cases with severe early onset obesity a rare mutation in a single gene is known. This is the case for at most 2.5% of the less extreme forms of obesity. A lot of research has been carried out on gene variants that occur frequently in the population. For five of these gene variants there is convincing evidence supporting their involvement in determining BMI or obesity risk. They may explain 10% of the cases with overweight and 20% of the cases with obesity. However, genetic variation between individuals is more complex than previously thought. Therefore, the contribution of genetic factors to the onset of obesity is expected to be larger than currently known. This justifies current and future research in this area.
 

Home / Documents and publications / Genetic contribution to obesity: a literature review

RIVM Committed to health and sustainability
Menu