RIVM_Logo_Engels

Monitoring environmental quality of stony construction materials 2003-2006

Publiekssamenvatting

Regenwater neemt als het langs bouwwerken stroomt, stoffen daaruit, zoals metalen en zoutresten, mee naar bodem en oppervlaktewater. Onder bouwwerken worden daarbij niet alleen huizen, maar ook bjvoorbeeld wegen en dijken verstaan. De normen voor deze zogenaamde 'uitloging' stonden, voor steenachtige bouwstoffen, in het 'Bouwstoffenbesluit'. In overgang naar een nieuw stelsel van zulke normen, dat in 2007 in het 'Besluit Bodemkwaliteit' is opgenomen, werd eind 2004 een aantal normen uit het 'Bouwstoffenbesluit' tijdelijk verruimd. Om vast te kunnen stellen te onderzoeken of die verruiming misschien zou leiden tot een vemindering van de milieuhygiknische kwaliteit van de betrokken bouwstoffen, is op verzoek van het Ministerie van VROM, de gemeten uitloging uit een groot aantal bouwstoffen voor en na het inwerking treden van verruimingen gevolgd. Uit een statistische analyse van de resultaten van het onderzoek blijkt dat niet van een vermindering van de milieuhygiknische kwaliteit van de betrokken bouwstoffen kan worden gesproken, noch in 2005, noch in 2006.

Synopsis

Rainwater will leach substances, such as metal ions, from building materials into the environment. The Dutch Building Materials Decree provided, in the case of stony building materials, standards for such immissions to soil and surface water. In the transition to a new system of standards, that has been incorporated in 2007 in the Dutch Decree on Soil Quality, a number of standards in the Building materials Decree has been liberalized. To establish whether this liberalization would evoke in a diminishing of the environmental quality of the building materials, leaching data have been monitiored, at request of the Ministry of Housing, Spatial planning and and the Environment, before and after the mentioned liberalization. A statistical analysis of the leaching data revealed that any loss in environmental quality of the building materials involved, could not be assessed, neither in 2005, nor in 2006.
 

Home / Documents and publications / Monitoring environmental quality of stony construction materials 2003-2006

RIVM Committed to health and sustainability
Menu