RIVM_Logo_Engels

Environmental risk limits for 2,4-dichlorophenol

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft milieurisicogrenzen voor zoet en zout oppervlaktewater afgeleid voor monochloorfenolen, 4-chloor-3-methylfenol en aminochloorfenol. Deze dienen als advieswaarden voor de Nederlandse Interdepartementale Stuurgroep Stoffen. De stuurgroep stelt de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen vast. Milieurisicogrenzen zijn maximale concentraties van een stof in het milieu om mens en ecosysteem op verschillende niveaus te beschermen tegen nadelige effecten. Nederland onderscheidt hierbij vier milieurisicogrenzen: een niveau waarbij het risico verwaarloosbaar wordt geacht (VR), een niveau waarbij geen schadelijke effecten zijn te verwachten (maximaal toelaatbaar risiconiveau, MTR), de maximaal aanvaardbare concentratie voor ecosystemen, specifiek voor kortdurende blootstelling (MACeco) en een niveau waarbij mogelijk ernstige effecten voor ecosystemen zijn te verwachten (EReco). De nu afgeleide milieurisicogrenzen lijken op basis van een eerste vergelijking met monitoringsgegevens niet te worden overschreden. Het RIVM heeft de afleiding en selectie van de milieurisicogrenzen uitgevoerd volgens de methodiek die is voorgeschreven door de Europese Kaderrichtlijn Water. Hierbij is zowel rekening gehouden met mogelijke risico's voor de mens als met eventuele effecten op het ecosysteem. Omdat de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen worden vastgesteld door de Nederlandse Interdepartementale Stuurgroep Stoffen, zijn de milieurisicogrenzen zoals afgeleid in dit rapport voorlopige waarden zonder officiele status. Dit rapport is onderdeel van een serie. De milieurisicogrenzen voor 2-, 3- en 4-chloorfenol, 4-chloor-3-methylfenol en aminochloorfenol en voor trichloorfenolen zijn in afzonderlijke rapporten opgenomen.

Synopsis

The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has derived Environmental Risk Limits (ERLs) for 2-, 3- and 4-monochlorophenol, 4-chloro-3-methylphenol and aminochlorophenol in fresh and marine surface waters. The ERLs represent environmental concentrations of a substance offering different levels of protection to man and ecosystems. They serve as advisory values for the Dutch Steering Committee for Substances, which is appointed to set the final environmental quality standard. Four different ERLs are distinguished in the Netherlands: a concentration at which effects are considered negligible (NC); a concentration at which no harmful effects are to be expected (maximum permissible concentration, MPC); a maximum acceptable concentration for ecosystems specifically for short-term exposure (MACeco), and a concentration at which possible serious effects are to be expected (serious risk concentration, SRCeco). Based on a preliminary screening of monitoring data, there is no indication that any of the newly derived ERLs is exceeded. RIVM used the methodology as required by the European Water Framework Directive for derivation and selection of the ERLs. Potential risks for humans as well as effects on the aquatic ecosystem are taken into account. The environmental quality standards are to be set by the Steering Committee for Substances. The ERLs as presented in this report are thus preliminary values that do not have an official status. This report is part of a series. The ERLs for 2-, 3-, and 4-chlorophenol, 4-chloro-methylphenol and aminochlorophenol and for trichlorophenols are reported separately.
 

Home / Documents and publications / Environmental risk limits for 2,4-dichlorophenol

RIVM Committed to health and sustainability
Menu