RIVM_Logo_Engels

Intercomparison Contracted Partner Institutes for Nuclear Emergency 2007

Publiekssamenvatting

De kwaliteit van de zogeheten Waakvlaminstituten (WVI's) voldoet in 2007 ruimschoots aan de doelstellingen. Wel zijn enkele verbeteringen wenselijk, vooral op het gebied van kalibratie van de meetopstellingen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM waarin de kwaliteit is getest van de analyse van water- en luchtmonsters. In Nederland bestaan er verspreid over het land acht WVI's die bij een kernongeval de overheid informeren over radioactiviteit in lucht en water. De WVI's zijn een onderdeel van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK), dat is opgesteld enkele jaren na de kernramp in Tsjernobyl. Het RIVM coordineert de activiteiten van de WVI's. De Waakvlaminstituten worden tweejaarlijks getest in de vorm van ringonderzoeken. Hierin wordt beoordeeld of de analyseresultaten op tijd zijn aangeleverd en of ze binnen de afgesproken grenzen overeenkomen. Het lukte de meeste WVI's om de resultaten voor de luchtmonsters binnen twee uur aan te leveren en de resultaten voor de watermonsters binnen 24 uur. De metingen aan de luchtmonsters vielen voor een instituut buiten de gestelde marge. Voor het onderzoek zijn vier monsters aangemaakt: een aerosolfilter, een koolfilter, een koolpatroon en een watermonster. Ze waren alle vier voorzien van radionucliden die voor kernongevallen karakteristiek zijn.

Synopsis

The quality of the so-called Contracted Partner Institutes (CPI's) is amply complying with the objectives. Nonetheless, some desirable improvements remain, especially issues concerning the calibration of the measuring equipment. These issues emerged during an investigation performed by RIVM, in which the quality of the analysis of water and air samples was tested. In the Netherlands there are eight CPI's, evenly spread across the country, who can inform the government about radioactivity in air and water. The CPI's are part of the Dutch National Plan for Nuclear Emergency Planning and Response, which has been drawn up after the nuclear disaster in Chernobyl. RIVM is coordinating the activities of the CPI's. The Contracted Partner Institutes are tested on a two-yearly base by way of intercomparisons. In these intercomparisons, testing is done on both the timely reporting of the results and on the agreement with the reference value within pre-defined boundaries. Most CPI's were able to deliver the air results within two hours, and the water results within 24 hours. The results of the air samples for one institue were outside the pre-defined boundaries. Four samples were prepared for the intercomparison: an aerosol filter, a charcoal filter, a charcoal cartridge and a water sample. All four contained radionuclides characteristic for nuclear accidents.
 

Home / Documents and publications / Intercomparison Contracted Partner Institutes for Nuclear Emergency 2007

RIVM Committed to health and sustainability
Menu