RIVM_Logo_Engels

Risk analysis land use : An assessment of the effects of land use

Risicoanalyse bodembreed : Een beoordeling van effecten van bodemgebruik

Publiekssamenvatting

In Nederland wordt de bodem gebruikt voor een breed scala aan activiteiten. Voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is beoordeeld, welke effecten deze activiteiten hebben op de kwaliteit van de bodem of het grondwater. De beoordeling voorziet de ILT in informatie over locaties waar zich de grootste risico's voor de bodemkwaliteit kunnen voordoen. Met deze kennis kan de inspectie prioriteiten stellen bij het plannen van toezicht en handhaving. Uit het onderzoek blijkt dat vooral het bedrijven van landbouw, en bouw- & infrastructuuractiviteiten de grootste effecten hebben op de kwaliteit van de bodem. Daarna volgen potentiële calamiteiten rondom de winning van diepe delfstoffen. Bodemactiviteiten en effecten Bodemactiviteiten variëren van het winnen van grondwater, het aanleggen van kabels en leidingen, tot het bedrijven van landbouw. Deze activiteiten beïnvloeden bijvoorbeeld het bodemleven of de grondwaterspiegel. Het RIVM heeft in samenwerking met een tiental deskundigen twaalf soorten effecten beoordeeld van vijftien categorieën bodemactiviteiten. Effect activiteit en herstelvermogen bodem Bij de beoordeling is aangegeven in welke mate effecten optreden. Vervolgens is dat gecombineerd met het vermogen van de bodem om te herstellen van een effect. De resultaten van de beoordelingen zijn gebundeld, en per bodemactiviteit uitgewerkt in de vorm van een factsheet.

Synopsis

In the Netherlands the soil is used for many activities. At the request of the Dutch Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) the effects of these activities on the soil and groundwater quality were assessed. This assessment provides ILT with information on the locations where the risks for soil and groundwater quality are highest. The inspectorate can then use this information to prioritize surveillance and enforcement measures. The assessment shows that agriculture and construction works (buildings and infrastructure) have the highest effects on soil and groundwater. In order of importance, these activities are followed by potential disasters with the mining of mineral resources. Effects Soil and groundwater are used for a wide range of activities that vary from the extraction of groundwater, the laying of cables and pipelines, to agriculture. These activities have an impact on the quality of the soil or groundwater. For example, soil organisms or the groundwater table may be affected. In cooperation with experts in the field, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has evaluated fifteen categories of activities for twelve types of effects. Effect of the activity and the power of recovery The assessment shows the level of the activity effect. Subsequently, this effect level was combined with the power of recovery in the soil or groundwater. The results of the assessments have been summarized in an overview. In addition, the results per activity are presented in a factsheet.
 

Home / Documents and publications / Risk analysis land use : An assessment of the effects of land use

RIVM Committed to health and sustainability
Menu