RIVM_Logo_Engels

Environmental risk limits for ethyl-benzene and tributylphosphate in water : A proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive

Milieurisicogrenzen voor ethylbenzeen and tributylfosfaat in water : Een voorstel voor waterkwaliteitsnormen volgens de Kaderrichtlijn Water

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) milieurisicogrenzen voor ethylbenzeen en tributylfosfaat in water bepaald. De stoffen zijn opgenomen in de Regeling monitoring Kaderrichtlijn Water, waarin staat aan welke eisen oppervlaktewater in Nederland moet voldoen. Voor deze stoffen moeten nieuwe waterkwaliteitsnormen worden vastgesteld, omdat de huidige normen niet zijn afgeleid volgens de meest recente methodiek. Op basis van meetgegevens over 2010 is er geen aanwijzing dat de voorgestelde waterkwaliteitsnormen worden overschreden. Normvoorstellen: De normvoorstellen voor ethylbenzeen zijn gebaseerd op de Europese risicobeoordeling voor deze stof. De KRW kent voor zoet en zout oppervlaktewater twee typen normen, de Jaargemiddelde Milieukwaliteitsnorm (JG-MKN) en de Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC-MKN). De JG-MKN is de concentratie in water waarbij geen schadelijke effecten te verwachten zijn, gebaseerd op jaargemiddelde concentraties. Hiervoor zijn drie routes onderzocht: directe effecten op waterorganismen, indirecte effecten op vogels en zoogdieren via het eten van prooidieren en indirecte effecten op mensen via het eten van voedsel. De laagste van deze drie bepaalt de voorgestelde JG-MKN; voor ethylbenzeen is dat 65 microgram per liter voor zoetwater en 10 microgram per liter voor zoutwater. De Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC-MKN) is de concentratie die het ecosysteem beschermt tegen kortdurende effecten. De voorgestelde MAC-MKN is 220 en 22 microgram per liter voor respectievelijk zoet- en zoutwater. Voor tributylfosfaat zijn al eerder voorstellen gedaan om de JG-MKN te herzien (66 en 6,6 microgram per liter voor zoet- en zoutwater). In aanvulling daarop wordt nu een MAC-MKN voorgesteld van 170 microgram per liter voor zoetwater en 17 microgram per liter voor zoutwater.

Synopsis

RIVM has derived environmental risk limits (ERLs) for ethylbenzene and tributylphosphate in water. Both compounds are included in the Dutch decree on water quality objectives in the context of the Water Framework Directive (WFD). The standards have to be updated according to the current WFD-methodology. The values in this report serve as a scientific background for the Dutch Steering Committee for Substances, which is responsible for setting those standards. Monitoring data from 2010 indicate that the proposed standards will not be exceeded. Proposed standards: The proposal for ethylbenzene is based on the European risk assessment report (EU-RAR) for this compound. According to the WFD, two different standards are proposed for fresh- and saltwater. The Maximum Permissible Concentration (MPC) is the level at which no harmful effects are expected, based on annual average concentrations. This MPC is derived for three routes: direct ecotoxicity, secondary poisoning, and consumption of fish by humans. The lowest of these values determines the final MPC (65 microgram per litre for freshwater and 10 microgram per litre for saltwater). The Maximum Acceptable Concentration (MACeco) is the concentration which protects ecosystems from effects of short term concentration peaks. MAC-values of 220 and 22 microgram per litre are proposed for freshwater and saltwater, respectively. For tributylphosphate, updated MPC-values have been derived previously (66 and 6.6 microgram per litre for fresh- and saltwater). In addition, MAC-values of 170 and 17 microgram per litre are proposed for the respective water types.
 

Home / Documents and publications / Environmental risk limits for ethyl-benzene and tributylphosphate in water : A proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive

RIVM Committed to health and sustainability
Menu