RIVM_Logo_Engels

Scientific identification of emerging environmental health risks : Report in the context of an early warning approach from the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment

Publiekssamenvatting

Signalen van nieuwe risico's op het gebied van milieu en gezondheid zijn vooral bekende chemische, biologische of fysische risicofactoren, waarover nieuwe informatie beschikbaar komt. Daarnaast leiden diverse maatschappelijke, technologische, ruimtelijke en andere ontwikkelingen mogelijk tot nieuwe risico's. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM waarvoor signalen van nieuwe gezondheidsrisico's, veroorzaakt door milieufactoren, zijn geïnventariseerd. Betere uitwisseling signalen nodig: Uit dit onderzoek blijkt dat er al veel (inter)nationale activiteiten plaatsvinden om milieugezondheidsrisico's te signaleren. Om te voorkomen dat signalen over nieuwe risico's te laat of niet worden opgepikt, is het belangrijk dat de verschil-lende signaleringsactiviteiten hun kennis beter uitwisselen. Ook de uitwisseling tussen wetenschap, beleid en maatschappij kan worden verbeterd. Multidisciplinair beoordelingsteam aanbevolen: Aanbevolen wordt de gevonden signalen nader te (laten) beoordelen en prioriteren. Een multidisciplinair team van experts uit diverse maatschappelijke groeperingen en/of een 'overkoepelende' raadsgroep signalering kunnen daarbij een rol spelen. Brede maatschappelijke signalering milieugezondheidsrisico's: Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Dit ministerie wil nieuwe milieugezondheidsrisico's vroegtijdig en op gestructureerde wijze signaleren. Hiervoor heeft het verschillende maatschappelijke groepen (non-gouvernementele organisaties, bedrijfsleven en we-tenschap) gevraagd welke nieuwe milieugezondheidsrisico's zij op dit moment belangrijk vinden. Het RIVM heeft het wetenschappelijke perspectief voor haar rekening genomen.

Synopsis

Emerging risks in the domain of environment and health mainly concern new insights on already known chemical, biological or physical risk factors. In addition, various social, technological, environmental and other developments are identified that may lead to new environmental health risks. These signals are described in this RIVM report on emerging environmental health risks. Better knowledge and information exchange needed: This study points out that many (inter)national activities are already undertaken to identify emerging environmental health risks. To prevent emerging risks to be identified too late or not at all, it is important to improve the knowledge and in-formation exchange between international and national bodies. Furthermore, the interaction between science, policy and society in the framework of risk identifi-cation and assessment could also benefit from a better information exchange. Multidisciplinary assessment team recommended: RIVM recommends to conduct a more detailed assessment and prioritisation of the signals for the emerging environmental health risks that are described in this report. A multidisciplinary team of experts from various social groups and an 'umbrella' advisory group on emerging risks could play a part in that. Development of an early warning approach on emerging environmental health risks: The research was commissioned by the Ministry of Infrastructure and the Envi-ronment (IenM). IenM aims to identify early warnings for emerging environmen-tal health risks in a structured way. For this, different social groups (non-governmental organizations, industry and scientific community) were invited to summarize what they currently consider as important emerging environmental health risks. RIVM is responsible for the scientific perspective.
 

Home / Documents and publications / Scientific identification of emerging environmental health risks : Report in the context of an early warning approach from the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment

RIVM Committed to health and sustainability
Menu