RIVM_Logo_Engels

Risk assessment of an increased concentration limit of benzene in natural gas

Gezondheidsrisico bij verhoging benzeenlimiet in aardgas niet waarschijnlijk

Publiekssamenvatting

Benzeen is een vluchtige vloeistof die kankerverwekkend is. Om te voorkomen dat het risico's voor de gezondheid vormt, is het gebruik van benzeen wettelijk beperkt. Voor de huidige Europese stoffenwetgeving REACH wordt de maximaal toegestane aanwezigheid van benzeen in aardgas aangegeven als een gewichtspercentage (0,1 procent overeenkomend met 1 g benzeen per 1000 g aardgas). Er bestaan plannen om deze duiding gelijk te trekken met de duiding voor gassen in andere wettelijke kaders. Daarin wordt de maximale hoeveelheid als een volumepercentage aangegeven (0,1 procent overeenkomend met 1 liter benzeen per 1000 liter aardgas). Volgens het RIVM is het onwaarschijnlijk dat deze omzetting gezondheidsrisico's kan veroorzaken bij reguliere situaties waarin mensen via aardgas blootstaan aan benzeen. Dit geldt bijvoorbeeld voor consumenten thuis bij het gebruik van aardgas in de keuken, of voor werknemers die werkzaamheden uitvoeren bij gasleidingen, meetstations en dergelijke. In deze situaties blijft de blootstelling aan benzeen onder de grenswaarde. Voor enkele situaties is het niet bekend of er gezondheidsrisico's ontstaan. Volgens de huidige gegevens zou er een risico voor de gezondheid kunnen ontstaan bij kleine lekkages van aardgas in huis die niet worden opgemerkt, of bij industrieel gebruik, zoals onderhoudswerkzaamheden. Dit geldt echter zowel voor de huidige limiet als voor de 'nieuwe' limiet op basis van volume. Er zit echter veel onzekerheid in de geschatte blootstellingsniveaus en de kans dat zulke blootstellingssituaties zich voordoen is klein. Meer informatie is nodig over de daadwerkelijke blootstelling bij dergelijke situaties om een realistischere schatting te kunnen maken.

Synopsis

Benzene is a volatile liquid that is carcinogenic. To prevent risks for human health the use of benzene is restricted. Within the current European substances regulation REACH the presence of benzene in natural gas is indicated as mass fraction (0.1 percent comparable with 1 g benzene in 1000 g natural gas). It is proposed to change this to the same indication as set for gases in other European legal frameworks. In those other frameworks maximum levels are indicated as volume fraction (0.1 percent comparable with 1 litre benzene in 1000 litres natural gas). According to the RIVM it is unlikely that this conversion causes health hazards in regular situations of human exposure to benzene via natural gas. This applies to the use of natural gas at home in the kitchen, for workers that carry out maintenance work at gas stations etcetera. In such situations the exposure to benzene remains below the safety limit. In some situations it is unknown if risks for human health may arise. According to the current information the exposure to benzene may be too high in case of small leaks of natural gas in homes that are not noticed or during industrial uses, such as maintenance work. However, this applies both to the current limit as to the limit based on the volume fraction. Further, there is a lot of uncertainty in the estimations of exposure levels and the likelihood that such exposure situations occur is very small. More information about the actual exposure levels is required in order to make a more realistic estimate.
 

Home / Documents and publications / Risk assessment of an increased concentration limit of benzene in natural gas

RIVM Committed to health and sustainability
Menu