RIVM_Logo_Engels

Modelling of shipping emission first step

Publiekssamenvatting

Momenteel bestaat er geen wettelijk erkende methode om scheepvaartemissies rond vaarwegen te berekenen. Diverse partijen gebruiken daarom hiervoor de standaard rekenmethode voor industrie (SRM3). Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat scheepvaartemissies eenvoudiger met de standaard rekenmethode voor wegverkeer (SRM2) zijn te modelleren. Deze methode is minder omslachtig. Wel zijn enkele aanpassingen nodig en moeten de resultaten van SRM3-berekeningen nog op basis van metingen worden gevalideerd. Het is wenselijk om rekenmethoden voor scheepvaartmodellering op elkaar af te stemmen, zodat deze wettelijk kunnen worden verankerd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl). De studie is op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd. In een volgende fase zullen meer testen worden gedaan om de vorming van NO2 te berekenen.

Synopsis

Currently there is no official method to calculate shipping emissions on waterways. Consequently, several parties use the standard calculation method for industry (SRM3) to calculate shipping emissions. A study undertaken by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has shown that shipping emissions can easily be calculated by the standard calculation method for road traffic (SRM2). This method is less laborious. However, some adaptations are required and the results from SRM3 calculations still have to be validated based on measurements. It is advisable to align modelling methods for shipping emissions so that they can be legally regulated by the Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl). This study was carried out by order of the Ministry of Infrastructure and the Environment. In the next step, more tests will be done to calculate the formation of NO2.
 

Home / Documents and publications / Modelling of shipping emission first step

RIVM Committed to health and sustainability
Menu