RIVM_Logo_Engels

National Immunisation Programme 2012: Yearly Review

Terugblik RVP 2012

Publiekssamenvatting

Vaccinatiegraad Het RIVM stelt jaarlijks een terugblik op van ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De in 2012 gerapporteerde vaccinatiegraad was onveranderd hoog en week nauwelijks af van het voorgaand verslagjaar. Afhankelijk van de vaccinatie en de doelgroepen varieert de vaccinatiegraad van 92,6 tot 99,3 procent, met uitzondering van HPV-vaccinatie. In 2012 is er ook extra op gelet of de vaccinaties tijdig (dat wil zeggen volgens het aanbevolen RVP- schema) worden toegediend. Tussen 2006 en 2010 nam het percentage tijdig gevaccineerde kinderen toe van 77 tot 85 procent. Tegelijkertijd bleek dat te vroeggeboren kinderen en kinderen met een laag geboortegewicht minder vaak op tijd worden gevaccineerd. Zij lopen daardoor een groter risico op infectieziekten die door middel van tijdige vaccinatie kunnen worden voorkomen. Kinkhoest heeft hierbij de meeste aandacht. De vaccinatiegraad voor de HPV-vaccinatie is voor meisjes die geboren zijn in 1997 56 procent. Vergeleken met de meisjes die tussen 1993 en 1996 zijn geboren en in de zogeheten inhaalcampagne zijn gevaccineerd (52,3 procent) is er sprake van een lichte stijging. Opvallende gebeurtenissen in 2012 Een van de opvallende gebeurtenissen in dit jaar was een hevige kinkhoestepidemie, met ruim anderhalf keer meer gevallen dan in het voorgaande piekjaar 2008. Daarnaast was er een aanhoudende ernstige bofepidemie. Deze epidemie├źn zijn door het RVP continu en nauwlettend gevolgd. Sinds 2012 is overleg gaande tussen het RVP en collega's van Bonaire, St. Eustatius en Saba. De Gezondheidsraad heeft in dat jaar namelijk geadviseerd het RVP uit te breiden naar Caribisch Nederland. Bekeken wordt of op deze eilanden eenzelfde RVP kan worden aangeboden als in Nederland, of dat er specifieke aanpassingen noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij ook om de organisatie van de vaccinvoorziening. Surveillance en onderzoek In het verslagjaar is onder andere onderzoek gedaan naar verschillende vaccinatieschema's voor een pneumokokkenvaccinatie, waardoor kinderen mogelijk minder vaak hoeven te worden geprikt om voldoende beschermd te zijn. Resultaten worden in 2013 verwacht. Daarnaast is onderzoek gaande naar redenen waarom mensen zich wel of niet willen laten vaccineren.

Synopsis

Immunisation coverage Each year RIVM announces its review of the developments within the National Immunisation Programme (NIP). In 2012, the reported immunisation coverage remained high and hardly deviated from the previous year. Depending on the type of immunisation and the target groups, the immunisation coverage varied between 92.6% and 99.3%, with the exception of the HPV-immunisation. In 2012, extra attention was paid to optimal timing of the immunisation schedule (that is according to the recommended NIP-timetable). Between 2006 and 2010, the percentage of children immunised according to the correct schedule increased from 77% to 85%. However it seems that fewer prematurely born children and children with a low birth weight were vaccinated at the optimal time. They are therefore at greater risk of infectious diseases that could have been prevented by timely immunisation. Pertussis is an important example of this. The immunisation coverage for the HPV-immunisation is 56% for the cohort girls born 1997. This represents a small increase in coverage compared to the immunisation coverage of the cohorts who were born between 1993 and 1996 and who were vaccinated during the so-called catch-up campaign (52.3%). Important events in 2012 One of the remarkable events during this year was a severe pertussis-epidemic, with over one and a half times as many cases as in the previous peak-year of 2008. Furthermore, there was an ongoing severe mumps-epidemic. These epidemics have been monitored closely and continuously by the NIP. Since 2012, talks have been going on between the NIP and colleagues in Bonaire, St. Eustatius and Saba. That year the Health Council had recommended that the NIP be expanded to include the Caribbean Netherlands. These islands are now being looked at to see whether a NIP similar to the one in the Netherlands can be offered, or whether specific adaptations are required. Organisation of the immunisation administration is included in this discussion. Surveillance and research This year, research has been done to assess different schedules of immunisation against pneumococcal infection, in order to assess whether children remain sufficiently protected with fewer vaccinations. Results are expected in 2013. Furthermore, research is being done to try and understand why the public either do or do not want to be vaccinated.
 

Home / Documents and publications / National Immunisation Programme 2012: Yearly Review

RIVM Committed to health and sustainability
Menu