RIVM_Logo_Engels

Validity of REACH risk limits in the Dutch policy framework on priority chemicals : Road-map Quality standard setting

Publiekssamenvatting

REACH is de Europese regelgeving om risico's van schadelijke stoffen te beperken. Producenten en distributeurs leveren hiervoor zelf de gegevens aan over grenzen waaronder het gebruik van een stof veilig is. Het RIVM heeft in een steekproef van ruim 200 stoffen onderzocht in hoeverre REACH-gegevens ook voor andere beleidskaders kunnen worden gebruikt, zoals het prioritaire stoffenbeleid. Het blijkt dat REACH-risicogrenzen vaak niet één op één kunnen worden overgenomen. Prioritaire stoffenbeleid Het doel van het prioritaire stoffenbeleid is de concentratie van alle zeer schadelijke stoffen, zoals kankerverwekkende, in Nederland in 2030 dusdanig laag te krijgen dat het risico verwaarloosbaar is. Uit oogpunt van efficiëntie wil de overheid voor het Nederlandse prioritaire stoffenbeleid zo veel mogelijk gebruikmaken van de REACH-informatie. Industrie gebruikt vaak ruimere grenzen Het bedrijfsleven baseert risicogrenzen in de REACH-dossiers vaak op andere getallen dan de overheid. Doorgaans gebruikt de industrie ruimere grenzen, soms met een aanmerkelijk verschil, van een factor honderd of meer. In die gevallen baseert het bedrijfsleven de conclusies over veilig gebruik van een stof dus op waarden die afwijken van de normen die de overheid gebruikt. Risicogrenzen anders bepaald of afwezig in REACH De verschillen tussen REACH en de overheid kunnen ontstaan doordat zij risicogrenzen op een andere manier bepalen. Ook kan het zijn dat de overheid bepaalde nieuwe inzichten nog niet heeft doorgevoerd. In dat geval pakken de overheidsnormen (die worden gebaseerd op risicogrenzen) strenger uit dan bij REACH. Bovendien interpreteert het bedrijfsleven bepaalde sleutelgegevens over stofeigenschappen soms anders dan de overheid. Het RIVM constateert ook dat voor een groot aantal stoffen de risicogrenzen ontbreken in de REACH-dossiers. Het is vooral voor vergunningverleners van belang dat zij zich bewust zijn van de verschillen en hiaten, en deze nader onder de loep nemen. Het RIVM geeft enkele aanbevelingen hoe belanghebbenden in dergelijke gevallen het beste met REACH-gegevens kunnen omgaan om mens en milieu beter te beschermen. Hiervoor wordt onder andere een praktische handreiking opgesteld.

Synopsis

REACH is the European policy framework for the risk management of dangerous chemicals. Producers and importers provide risk limits below which the use of a chemical is assumed to be safe. For efficiency reasons national authorities want to use the REACH data as much as possible when executing the Dutch policy on priority chemicals. The policy goal is that the environmental concentrations of priority substances, for example chemicals causing cancer, in the Netherlands should be below the negligible (risk) concentration in 2030. RIVM investigated the validity of REACH data in the Dutch policy framework on priority chemicals. The research was based on a sample of more than 200 chemicals. For a large number of chemicals the REACH dossiers were found not to contain risk limits. If risk limits were available, then industry relies on other figures than authorities. In most cases industry applies less stringent limits, sometimes with a substantial difference (factor of 100 or more). In those cases industry claims safe use of chemicals on values that deviate from the standards currently used by authorities to safeguard man and environment. Therefore carefulness is needed when transferring REACH risk limits to other frameworks, like the policy on priority chemicals in the Netherlands. Above-mentioned differences may be caused because REACH and authorities found risk limits on different methods. In addition, authorities may not yet have implemented certain new insights, resulting in more conservative standards. However, industry's interpretation of key data on important characteristics of a chemical may also be different. For, amongst others, local permit authorities it is important to realise that such differences and gaps may occur and that they should be further examined. RIVM gives a number of recommendations how stakeholders should handle REACH data in those cases for a better protection of man and environment. RIVM will prepare further guidance for this purpose.
 

Home / Documents and publications / Validity of REACH risk limits in the Dutch policy framework on priority chemicals : Road-map Quality standard setting

RIVM Committed to health and sustainability
Menu