RIVM_Logo_Engels

EU Interlaboratory comparison study primary production XVII (2014) : Detection of Salmonella in chicken faeces

EU Ringonderzoek primaire productie XVII (2014) : Detectie vam Salmonella in kippenmest

Publiekssamenvatting

In 2014 waren 34 van de 36 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) in de Europese Unie in staat om zowel hoge als lage concentraties Salmonella in kippenmest aan te tonen. Twee NRL's behaalden een matig resultaat vanwege een technische rapportagefout. In totaal hebben de laboratoria in 99 procent van de besmette monsters Salmonella aangetoond, zo blijkt uit het zeventiende ringonderzoek met monsters van kippenmest. Dit ringonderzoek wordt jaarlijks georganiseerd door het referentielaboratorium van de Europese Unie voor Salmonella (EURL-Salmonella). Europese verplichting Het onderzoek is in maart 2014 gehouden. Alle NRL's van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van Salmonella in monsters van de primaire productie van dieren, zijn verplicht om aan het onderzoek deel te nemen. Het EURL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De laboratoria toonden de Salmonella-bacterie in de kippenmest aan met behulp van de internationaal voorgeschreven analysemethode Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis (MSRV). Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met kippenmest dat ofwel besmet was met Salmonella in twee verschillende concentraties, of geen Salmonella bevatte. De laboratoria dienden de monsters volgens een protocol te onderzoeken op de aanwezigheid van Salmonella. Controlemonsters Bij een laboratoriumanalyse is het noodzakelijk dat de deelnemers via 'controlemonsters' aantonen dat zij hun analyses betrouwbaar hebben uitgevoerd. Deze controlemonsters gaven allemaal het gewenste resultaat. Enige optimalisatie van de controles is nog wenselijk.

Synopsis

In 2014, it was shown that 34 out of 36 National Reference Laboratories (NRLs) in the European Union were able to detect high and low levels of Salmonella in chicken faeces. The performance of two laboratories was rated as 'moderate' because of a technical reporting mistake. The laboratories detected Salmonella in 99% of the contaminated samples. This is evident from the 17th interlaboratory comparison study of primary production samples (such as chicken faeces), which was organized by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). European obligation The study was conducted in March 2014. Participation was obligatory for all EU Member State NRLs that are responsible for the detection of Salmonella in samples from the primary production stage. EURL-Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The laboratories detected the Salmonella in the chicken faeces by using the internationally prescribed method Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis (MSRV). Each laboratory received a package of chicken faeces with two different concentrations of Salmonella or containing no Salmonella at all. The laboratories were required to analyse the samples for the presence of Salmonella in accordance with the study protocol. Control samples In a laboratory analysis, it is necessary for the participants to show that they carried out their analyses in a reliable manner by using 'control samples'. These control samples all gave the desired result. Nonetheless, optimization of these control samples may be desirable.
 

Home / Documents and publications / EU Interlaboratory comparison study primary production XVII (2014) : Detection of Salmonella in chicken faeces

RIVM Committed to health and sustainability
Menu