Rijksoverheid
Nieuwsbrief Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid

Nummer 4 / 30 maart 2017

Vooraankondiging symposium 3 november 2017
Noteert u 3 november alvast in uw agenda? Wij hopen u dan (weer) te ontmoeten op het derde symposium van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid in congrescentrum 1931 in Den Bosch.

Ook deze keer kunt u weer deelnemen aan tal van workshops en professionals uit de veterinaire en humane gezondheidszorg ontmoeten. Het symposium is gratis. In de nieuwsbrief die eind juni verschijnt, leest u wanneer u zich kunt inschrijven.
Aanbevelingen Nationale ombudsman over Q-koortsepidemie
Op 7 maart kwam de Nationale ombudsman met aanbevelingen voor de overheid over de gevolgen van de Q-Koorts epidemie (2007-2011). De ombudsman constateert dat de overheid de protocollen om zoönosen vroegtijdig te signaleren en daarop te acteren, heeft aangepast en de veehouderijen goed in beeld heeft en controleert.

Ook is de stichting Q-support in 2013 opgericht met een budget van 10 miljoen euro. Het begeleiden en uitvoeren van onderzoek naar Q-koorts en behandelperspectieven en het ondersteunen van patiënten staat centraal. Daarmee heeft de overheid stappen vooruit gezet en lering getrokken uit wat er ten tijde van de Q-koorts epidemie is gebeurd.
Lees meer
Evaluatie 2016: Zichtbaarheid vergroot meerwaarde van Kennisplatform
Eind vorig jaar heeft het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid een groot aantal ‘gebruikers’ geïnterviewd om de meerwaarde van het kennisplatform te toetsen.

Rode draad van deze evaluatie is dat de kennisproducten die het Kennisplatform produceert goed zijn en veelal als naslagwerk worden gebruikt. Aandachtspunt is de doorvertaling van de wetenschappelijke kennis naar praktische handvatten. De reactie van het Kennisplatform op een artikel van V-Focus is een voorbeeld waar goed en snel is gehandeld.

Daarnaast kan de reactiesnelheid op actuele issues beter. Dat is waar het Kennisplatform het meest zichtbaar meerwaarde kan bieden. Het Kennisplatform mag meer bekendheid voor zichzelf genereren, zodat de kennisproducten een bredere doelgroep bereikt. Zo is bijvoorbeeld bij omgevingsdiensten nog veel onbekendheid met het kennisplatform. Daardoor weten ze het Kennisplatform ook niet te benutten, zoals voor het stellen van vragen naar aanleiding van hun eigen werkzaamheden. Daar valt voor 2017 een slag te slaan.

Hoe het Kennisplatform bovenstaande punten aanpakt, leest u in het Jaarplan 2017 dat binnenkort op de website staat.
Kennisbericht longontsteking in relatie tot pluimveehouderij online
Nieuw onderzoek laat zien dat mensen in de buurt van een pluimveebedrijf 11% meer kans hebben op een longontsteking. Daarbuiten neemt het verhoogde risico snel af.
Vanwege de relatief hoge uitstoot van fijnstof en endotoxine uit pluimveestallen was altijd de hypothese dat luchtvervuiling een rol kan spelen. Daarbij werd gedacht aan een mogelijke verstoring van de samenstelling van de bacteriepopulatie in de luchtwegen, door blootstelling aan luchtvervuiling.

Dit nieuwe onderzoek laat inderdaad zien dat patiënten met een longontsteking in de buurt van een pluimveebedrijf veel meer pneumokokken in hun keel hebben dan patiënten die niet in de buurt van pluimvee wonen. Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Wageningen Bioveterinary Research en NIVEL voerden het onderzoek uit. Het kennisbericht Hoger risico longontsteking rondom pluimveebedrijf geeft meer achtergrondinformatie.

Zie ook het paper: Increased risk of pneumonia in residents living near poultry farms: does the upper respiratory tract microbiota play a role?
Lees meer
Themabijeenkomst Fijnstof
Op 16 februari kwamen vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, rijksoverheid, omgevingsdiensten, GGDen, bedrijfsleven en kennisinstituten bijeen om te spreken over het kennisbericht over fijnstof.
Het Kennisplatform wilde weten of het kennisbericht in deze vorm te gebruiken is in de praktijk en hoe het eventueel beter kan. Daarnaast bood de bijeenkomst ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over handelingsperspectieven. Het was een nuttige bijeenkomst, waarin de deelnemers tevens ervaringen uitwisselden en van elkaars aanpak konden leren.
Lees meer
Nederland en Vlaanderen binden strijd aan met antibioticaresistentie
Eind vorig jaar gaf het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland groen licht aan het ambitieuze i-4-1-Health-project. Het project brengt medewerkers in stelling om innovatieve tools te ontwikkelen om infectieziekten te voorkomen en antibioticaresistentie te beheersen en bestrijden. Deze mensen werken in de zorg, publieke gezondheidssectoren en de dierhouderij van 26 Vlaamse en Nederlandse ziekenhuizen, publieke gezondheidsdiensten, kennisinstellingen en bedrijven.
Het beoogde netwerk dat via dit project ontstaat, kan bijdragen aan het optimaliseren van de kennis over zoönosen en antibioticaresistentie.
Lees meer
Antibioticaresistentie
9 internationale consortia met Nederlandse inbreng en 10 nationale projecten starten met onderzoek naar antibioticaresistentie.
Lees meer
Kennisplatform beantwoordt gezondheidsvragen mogelijke vestiging geitenhouderij
De mogelijke vestiging van een geitenhouderij in de gemeente Gemert-Bakel in de provincie Noord-Brabant roept veel vragen op bij omwonenden, huisartsen, GGD en gemeenten. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft van deze betrokkenen een reeks gezondheidsvragen ontvangen via de GGD.

Het Kennisplatform heeft de algemene kennisvragen beantwoord en vervolgens tijdens een bijeenkomst in Bakel toegelicht en besproken met betrokkenen. Hierna is een definitieve beantwoording gemaakt. Het eindresultaat wordt binnenkort ook op de website van het Kennisplatform gepubliceerd voor gebruik bij ontwikkelingen elders. Mochten de betrokken ambtenaren en professionals daarbij nog aanvullende vragen ontdekken, dan kan het Kennisplatform ook die vragen beantwoorden.
Rapport Volksgezondheid en Veehouderij geeft toegankelijk overzicht maar nuance ontbreekt
Vanwege het rapport Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij van de Brabantse Milieufederatie heeft het Kennisplatform in februari op basis van een snelle screening het volgende gezegd: Het rapport gaat uit van bestaande wetenschappelijke kennis over veehouderij en gezondheid. Het is een toegankelijk geschreven overzicht waardoor het de problematiek in de veehouderij op hoofdlijnen inzichtelijk maakt. Over het algemeen klopt de informatie in het rapport. Inhoudelijk zijn echter een aantal conclusies te stellig en te vergaand en daardoor ontbreekt de nodige nuance. Dat neemt niet weg dat er voldoende redenen zijn om verbanden tussen veehouderij en gezondheid serieus te nemen en verder uit te zoeken.
Lees meer
Subsidieoproepen
Tot 4 april 2017 is het mogelijk bij ZonMw projectvoorstellen in te dienen ter reductie of preventie van antibioticaresistentie.

Tot 26 april 2017 is het mogelijk bij ZonMw projectvoorstellen over infectieziektebestrijding in te dienen die de aanpak hiervan wetenschappelijk onderbouwen en de kennisinfrastructuur versterken.
Humaan-veterinaire samenwerking werkt!
Onderzoekers, diagnostische laboratoria en (dieren-)artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding van zowel de volks- als diergezondheid, werken samen in het project Plat4m-2Bt-Psittacosis. Deze samenwerking tussen de humane en veterinaire gezondheidszorg levert veel op voor de bestrijding van papegaaienziekte.
Het project kan als voorbeeld dienen voor de humaan-veterinaire samenwerking bij zoönosen in het algemeen. Het project bevordert diagnostiek naar de ziekte bij de mens. Ook geeft het inzicht in de rol die diverse vogel- en pluimveesoorten spelen als bron voor ziekte bij mensen.
Lees meer
Kennisvergroting non-alimentaire zoönosen
Binnenkort starten nieuwe onderzoeken naar het risico van een infectieziekte die wordt overdragen door een mug, teek of vleermuis. Daarmee wordt de kennis vergroot over non-alimentaire zoönosen. Dit is belangrijk omdat meer en nieuwe ziektekiemen in Nederland een risico vormen door gedrags- en klimaatveranderingen.
Lees meer
Onderzoek naar Lyme
Drie onderzoeken naar de ziekte van Lyme starten deze zomer. De onderzoeken maken deel uit van het actieplan Lymeziekte. Dit actieplan kwam tot stand met patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals.
Lees meer
Op de hoogte blijven?
Dit is de zesde Nieuwsbrief van het Kennisplatform. Wij vragen u deze Nieuwsbrief door te sturen binnen uw netwerk. De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind juni 2017.
Lees meer

Aan- en afmelden