U bevindt zich op: Home Gevaarsindeling GHS

GHS

Gewijzigd op:26-11-2015

Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals is een set van criteria voor het indelen van de gevaarseigenschappen van stoffen en mengsels.

Het GHS heeft als doel te komen tot één wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen. Het indelingssysteem zal stap voor stap in verschillende landen worden ingevoerd.
Het GHS geldt voor de levering, het vervoer (over land, spoor en water) en het gebruik van stoffen en mengsels. Ook zijn negen gevarenpictogrammen overeengekomen en een groot aantal standaard gevaarsaanduidingen en voorzorgsmaatregelen.

Door het invoeren van het GHS vermindert het aantal verschillen tussen wettelijk verplichte indelingssystemen in de wereld. Het brengt meer eenheid in indelingscriteria, gevaarsaanduiding, pictogrammen en voorzorgsmaatregelen.

Wettelijk kader

De Verenigde Naties hebben het GHS ontworpen. Het GHS is grotendeels ingevoerd in de internationale transportregelgeving. Ook de gevaarsindeling voor levering en gebruik van stoffen en mengsels in de EU is in lijn met het GHS. Daartoe is de CLP Verordening (EG) 1272/2008 in 2009 van kracht geworden. Deze verordening vervangt de Stoffenrichtlijn 67/548/EEG en de Preparatenrichtlijn 1999/45/EG stap voor stap.
De Europese Commissie heeft een tijdschema voor de invoering vastgesteld. 

Lees meer over de invoering van GHS bij transport via de UN TDG Recommendations.

Technische informatie

De Verenigde Naties passen de geharmoniseerde indelingscriteria van het VN GHS eenmaal per twee jaar aan. De VN heeft revisie 6 van het VN GHS gepubliceerd en deze is verwerkt in de CLP Verordening.

 

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.