U bevindt zich op: Home Stoffen&producten

Stoffen&producten

Gewijzigd op:08-08-2016

Chemische stoffen worden toegepast in allerlei producten, bijvoorbeeld een zinken dakgoot, plastic speelgoed, shampoo of een mierenlokdoos. Stoffen worden omschreven als chemische elementen en hun verbindingen. Stoffen kunnen als zodanig voorkomen in de natuur zoals water, keukenzout, glucose, zetmeel, ijzererts, aardolie. Veel stoffen worden door de mens gemaakt. Dit zijn producten van de chemische industrie.

Risico's

Stoffen kunnen gevaarlijke eigenschappen hebben. Daarom moet zorgvuldig worden omgegaan met stoffen en producten bij productie, opslag, vervoer, gebruik en afvalverwerking, om te voorkomen dat er risico’s ontstaan voor mens en milieu. Om daar zicht op te krijgen, kan voor stoffen een risicobeoordeling worden gemaakt.

Wettelijk kader

Algemene wetgeving

EU - REACH

De REACH Verordening (EG) 1907/2006 regelt de verplichtingen voor bedrijven die stoffen produceren, gebruiken, verwerken en verhandelen. REACH geldt ook voor producten, mengsels en voorwerpen met de stof. Producenten en importeurs moeten hun stoffen registreren. Daarbij moeten ze aantonen dat de stof veilig wordt gebruikt. In REACH zijn daarover regels vastgelegd, onder andere in:

  • Artikel 5-24 en Bijlage I t/m XI: verplichtingen over registratie van stoffen
  • Artikel 57-66 en Bijlage XIV: stoffen die niet mogen worden gebruikt, tenzij voor een bepaald gebruik autorisatie (verbod tenzij vrijstelling) is verkregen
  • Artikel 67-73 en Bijlage XVII: stoffen waarvoor restricties (beperkingen) gelden.

Het European Chemicals Agency (ECHA) coördineert de uitvoering van REACH.
Lees meer over REACH autorisatie en restrictie.

NB: Op deze website verwijzen we u naar de meest recente geconsolideerde versie van de REACH verordening. Deze versie geeft een volledig overzicht van alle wijzigingen, maar heeft geen officiële status.

EU - Slecht afbreekbare (persistente) stoffen

In de POP Verordening (EG) 850/2004 zijn stoffen opgenomen die zeer slecht in het milieu afbreken en zich over de hele wereld kunnen verspreiden. Voor veel van deze stoffen geldt wereldwijd:

  • een verbod voor alle activiteiten en handelingen
  • een verbod met uitzondering van specifieke vrijstellingen
  • een beperking van productie, handel en gebruik

Lees meer over slecht afbreekbare stoffen en het Verdrag van Stockholm.

EU - Gevaarsindeling en etikettering

De CLP Verordening (EG) geeft regels en criteria voor de gevaarsindeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Alle bedrijven die stoffen en mengsels in de handel brengen, moeten deze verordening toepassen op hun handelswaar. In Annex VI van de CLP Verordening staan voor een aantal gevaarlijke stoffen zogenaamde geharmoniseerde classificaties. Bedrijven zijn verplicht deze te hanteren. Lees meer over CLP.

Nederlandse wetgeving

In Nederland  zijn de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Warenwet in algemene zin van belang voor stoffen en producten.

Specifieke wetgeving

Stoffen en producten zijn ingedeeld in groepen op basis van hun toepassing. Voor deze groepen geldt specifieke wetgeving. Zo is een verantwoorde omgang met deze stoffen en producten en beheersing van specifieke risico’s gewaarborgd. Voorbeelden hiervan zijn de wetten voor speelgoed, detergentia, verpakkingsmaterialen voor etenswaren en elektrische en elektronische apparatuur. Omdat er overlap mogelijk is tussen deze groepen, kunnen voor een stof of product verschillende wettelijke kaders gelden. Ftalaten (weekmakers) worden bijvoorbeeld toegepast in cosmetica, speelgoed en verpakkingsmaterialen voor etenswaren.

Lees meer over Biociden, Gewasbeschermingsmiddelen, Cosmetica, Diergeneesmiddelen, Geneesmiddelen, Speelgoed en Veevoederadditieven en -contaminanten.

Onder het tabblad Voedsel vindt u vergelijkbare informatie over verschillende soorten stoffen die in voedsel worden toegepast.

Productveiligheid

De Europese Richtlijn 2001/95/EG is het wettelijke kader voor het waarborgen van algemene productveiligheid in de EU. De richtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle op de markt gebrachte producten veilig zijn. Deze richtlijn is in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd en nader uitgewerkt via de Warenwet. De Warenwet is een kaderwet met een algemeen deel en specifieke regels voor bijvoorbeeld producten via besluiten en regelingen. 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De NVWA ziet toe op de naleving van de Warenwet. De NVWA inspecteert consumentenproducten bij binnenkomst in (lucht)havens en in winkels. Onveilige producten laat de NVWA door producenten, importeurs of winkeliers uit de handel halen.

Lees meer via de website van de NVWA.

Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD)

De GGD in uw regio kan een risicobeoordeling voor de mens maken in opdracht van zowel individuele burgers als gemeenten. De professionals bij de afdeling Medische Milieukunde of het team Milieu en Gezondheid van de GGD beoordelen gezondheidsrisico’s van stoffen in het milieu. Zij kunnen adviseren over het voorkomen of de beheersing van eventuele gezondheidsrisico’s veroorzaakt door stoffen in het milieu. U vindt de contactgegevens van uw regionale GGD via www.ggdghor.nl.

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.