U bevindt zich op: Home Stoffenlijsten Zeer Zorgwekkende Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Gewijzigd op:16-08-2016

De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met voorrang aan. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.

Mensen en ecosystemen kunnen in contact komen met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) via het milieu (lucht, water of bodem), voedsel, de werkplek, of via producten zoals huishoudchemicaliën. Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. Dat gebeurt door te voorkomen dat deze stoffen in het milieu terecht komen. Als dat niet kan, dan moeten lozingen en uitstoot worden geminimaliseerd.

Per 1 januari 2016 geldt de minimalisatieverplichting voor alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Gevaarlijke stof of ZZS?

Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld brandbaar, explosief of giftig. Er is regelgeving om te zorgen dat we verantwoord met deze stoffen omgaan. ZZS zijn gevaarlijke stoffen die onherstelbare of langdurige schade kunnen veroorzaken (zoals kanker of ernstige effecten op de voortplanting). De criteria en voorwaarden voor ZZS zijn vastgelegd in artikel 57 van de REACH verordening (EG) 1907/2006. Lees meer over de identificatie van ZZS.

ZZS deelverzameling 

REACH en ZZS

Niet alle ZZS zijn Substance of Very High Concern (SVHC) onder de REACH-Verordening, terwijl alle SVHC wel onder het ZZS-beleid vallen. Niet alle stoffen die voldoen aan de artikel 57 REACH-criteria zijn aangemerkt als SVHC, terwijl ze wel ZZS zijn. De verzameling van ZZS is dus groter dan die van SVHC. Een van de redenen hiervoor is dat bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen vanuit de CLP Verordening of de Kaderrichtlijn Water als ZZS kunnen worden bestempeld. Bestrijdingsmiddelen zijn uitgezonderd onder REACH.

ZZS beleid

Er bestaan verschillende verdragen, lijsten en wettelijke kaders voor stoffen die een ernstig risico vormen voor de mens en het milieu. De REACH verordening, het OSPAR verdrag, de Kaderrichtlijn Water en de POP Verordening (EG) 850/2004 hanteren afzonderlijke lijsten van stoffen waarvan het gebruik en/of de uitstoot moet worden verminderd. Deze verscheidenheid aan lijsten geeft veel onduidelijkheid. Ter ondersteuning van het Nederlandse ZZS-beleid zijn ZZS uit die lijsten gebundeld in één lijst.

Hoe ZZS weren?

De doelen van het ZZS beleid kunnen op verschillende manieren worden bereikt:

  • Het stimuleren van innovaties waardoor ZZS gebruik en uitstoot afnemen. Dit gebeurt via nationaal beleid.
  • Bronaanpak: voorkomen dat ZZS in het milieu terecht komen. Dit kan door ze te vervangen door minder schadelijke stoffen, en/of door het aanpassen van processen waar dit haalbaar en betaalbaar is.
  • Minimalisatie: als emissies van ZZS niet zijn te voorkomen, worden deze geminimaliseerd. De resterende emissies worden beoordeeld met het oog op het bereiken van milieukwaliteitseisen voor lucht en water.
  • Continu verbeteren: elke vijf jaar dienen bedrijven te onderzoeken of ze via de bronaanpak of via de minimalisatie de emissies haalbaar en betaalbaar verder kunnen verminderen.

ZZS Weren uit leefomgeving 

Wettelijk kader Nederland

Voor emissies naar lucht geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer, zie 'Handleiding ZZS lucht'. Voor emissies naar water gelden beperkingen onder de huidige waterwetgeving (o.a. Kaderrichtlijn water). Per 1 juli 2016 zijn de 'Algemene Beoordelings-Methodiek' en het 'Handboek Immissietoets' aangewezen als Best Beschikbare Technieken documenten in de regeling Omgevingsrecht, zie ook het 'Handboek Water'. Dit betekent dat vergunningverleners deze documenten moeten betrekken bij het opstellen van de vergunning.

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.