Milieu & Leefomgeving

 • Gezondheid en Milieu in ruimtelijk perspectief 07 juli 2011

  De kwaliteit van ons leefmilieu is van invloed op onze gezondheid. De Rijksoverheid geeft het belang hiervan aan met de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid, waarin milieugerelateerde gezondheidsproblemen gecoördineerd worden aangepakt. Om adequaat in te kunnen spelen op ongerustheid over milieufactoren in de samenleving, is het goed om voorbereid te zijn op het zo snel mogelijk kunnen uitvoeren van milieugezondheidsonderzoek. Het RIVM werkt aan de ontwikkeling van snel inzetbare ruimtelijke analysetechnieken waarmee de samenhang tussen gezondheid en milieu kan worden onderzocht.
  De afgelopen drie jaar heeft het RIVM hard gewerkt aan de evaluatie en toepassing van methoden voor ruimtelijk gezondheidsonderzoek. Dit is gebeurd in samenwerking met andere instellingen, zoals GGD’en, het Integraal Kankercentrum Amsterdam en Imperial College in Engeland. Onderwerpen van de evaluatie waren systemen, methoden, modellen en gegevens voor disease mapping, ruimtelijke risicoanalyse en ruimtelijke clusteranalyse.

 • Informatiefolder "Nederlandse milieu-expertise wereldwijd inzetbaar" 19 maart 2011
 • Installatie van grondwaterputten 22 februari 2011
 • Inspiratie voor een gezond binnenmilieu op scholen, woningen en kindercentra 01 december 2009

  Uitgave van VROM (2009). Deze brochure is bedoeld ter ondersteuning van iedereen die op lokaal niveau aan de slag wil met het binnenmilieu in scholen, woningen en kindercentra. Het bevat ter inspiratie initiatieven door het hele land op het gebied van binnenmilieu en links naar handige websites.

 • Brochure Bioassays 01 april 2009
 • Poster pT methode 03 februari 2011
 • LOES brochure 24 februari 2006

  Informatie over het Landelijk Onderzoek oEstrogene Stoffen

 • Brochure Bioassays (engels) 01 juli 2009

  The link between chemical and biological water quality assessment

 • Folder Meetnet Hemelhelderheid Nederland 12 oktober 2011

  Informatiefolder voor het algemene publiek over het Meetnet Hemelhelderheid Nederland.

 • Legionella 29 november 2011
 • Storybuilder brochure 14 december 2011

  Storybuilder is een instrument om ongevallen te analyseren en raadplegen. Het is ontwikkeld als een grafische interface van de database van de arbeidsinspectie, waarmee het verhaal achter elk ongeval in een structuur kon worden gebracht.

 • Uitgerekend veiliger werken brochure 14 december 2011

  Deze brochure beschrijft de ORCA (Occupational Risk CAlculator) beoordelingsmethode, een formule, voortgekomen uit de ‘optelsom’ van bedrijfsongevallen.

 • ORCA: beslissen over risicoreductie 14 december 2011

  Dit document geeft een korte introductie in het instrument ORCA, Occupational Risk Calculator. Het document beschrijft de achtergrond en doel van het instrument en hoe het in de praktijk is ingezet.

 • Psychosocial aspecten van crises en rampen 10 juli 2012

  Het centrum Gezondheid en Milieu (cGM) kan u ondersteunen bij de (voorbereiding op) de psychosociale hulpverlening bij rampen en incidenten. Het cGM werkt hiervoor samen met de Stichting Arq. Deze brochure vertelt u meer over het hoe en waarom van deze ondersteuning.

 • Nationaal Meetnet Radioactiviteit 13 augustus 2012

  Deze brochure beschrijft het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR). Het NMR is een waarschuwingsmeetnet voor kernongevallen.

 • Documenten 'Communiceren over milieu-incidenten' 20 juni 2013

  Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een advies opgesteld voor het optreden van (loco)burgemeesters bij grote branden en chemische incidenten. Ook communicatieadviseurs bij gemeenten en veiligheidsregio’s, GGD’en, GAGS, politie en brandweer kunnen hun voordeel doen met de praktische tips in dit advies.

 • Brochure 'Opinions in the Netherlands on European registration of consumerproducts containing nanomaterials' 04 september 2013

  Nederlandse stakeholders hebben verschillende meningen over een Europees registratiesysteem voor consumentenproducten met nanomaterialen. Dit blijkt uit een inventarisatie van het RIVM onder beleidsmedewerkers van enkele ministeries, brancheverenigingen van de industrie en non-gouvernementele organisaties. De resultaten van deze inventarisatie kunnen van belang zijn indien daadwerkelijk wordt overgegaan tot de ontwikkeling van een dergelijk Europees registratiesysteem.

 • Brochure Wereldozondag 17 oktober 2013

  Deze brochure is uitgebracht ter gelegenheid van de Wereldozondag van 16 september 2013 en geeft een overzicht van de laatste inzichten met betrekking tot ozon en ultraviolette straling (UV) boven Nederland en elders.

 • Brochure bescherming ozonlaag 03 september 2007

  In deze brochure wordt beschreven wat de gevolgen van het 20-jarige Montreal Protocol zijn voor de hoeveelheid ozonlaag afbrekende stoffen, de ozonlaag, de UV-straling in Nederland, het aantal gevallen van huidkanker en het klimaat.

 • Brochure 'Bepalen van de luchtkwaliteit' 23 oktober 2013

  Deze brochure is samengesteld om antwoord te geven op veelgestelde vragen over luchtkwaliteit, zoals gezondheidseffecten van luchtverontreininging, beleid en het bepalen van de luchtkwaliteit.

 • Ultrafijn stof en gezondheid 14 november 2013
 • Maatwerk in risicobeoordeling 25 juni 2014

  In deze uitgave staan twee dossiers centraal waarbij het RIVM nauw betrokken is: luchtkwaliteit en elektromagnetische velden. Na een korte beschrijving behandelen we voor beide dossiers tien kernvragen die antwoord geven op de vraag hoe de risico’s voor deze onderwerpen beoordeeld kunnen worden.

 • Radiologische basiskennis kernongevallenbestrijding 16 november 2015

  De bestrijding van een kernongeval doet een beroep op een groot aantal personen. Voor een aantal betrokkenen geldt dat zijn niet of slechts in beperkte mate stralingsdeskundig zijn, terwijl anderen die deskundigheid wel hebben maar minder bekend zijn de met specifieke problemen van een kernongeval. Aangenomen wordt dat een gedeelde radiologische basiskennis de efficiënte procesgang in crisisomstandigheden ten goede komt. Voor dat doel is deze brochure samengesteld.

 • Brochure resultaten VGO (Veehouderij en gezondheid omwonenden) 06 juli 2016
 • Elektromagnetische velden bij inductieverwarmers 19 juli 2016

  Deze brochure is bedoeld voor alle werknemers die werken met, of in de buurt van, apparatuur voor inductieverwarming. Deze wordt vooral gebruikt voor het smelten van metalen of het bewerken van metalen voorwerpen (smeden, verharden, buigen, krimp-fitten, solderen).
  De brochure is ook bedoeld voor de werkgever van deze werknemers en zijn preventiemedewerker. De brochure gaat alleen over risico’s van elektromagnetische velden, niet over andere risico’s op de werkplek.

 • Aandachtspunten bij metingen aan elektromagnetische velden in arbeidssituaties 19 juli 2016

  Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de werkgever de risico’s als gevolg van elektromagnetische velden op de arbeidsplaats beoordelen en indien nodig de sterkte ervan meten of berekenen. De beoordeling, meting of berekening moet worden uitgevoerd door deskundigen. Dit document is bedoeld om werkgevers en arbodeskundigen te helpen bij het selecteren van deskundigen en het beoordelen van de meetresultaten. Algemene informatie over risico’s van elektromagnetische velden en de Nederlandse regelgeving is te vinden in de gids ‘Elektromagnetische velden in arbeidssituaties’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Elektromagnetische velden en optische straling bij lassen 19 juli 2016

  Deze brochure is bedoeld voor alle werknemers die werken met, of in de buurt van, apparatuur voor elektrisch lassen (booglassen, weerstandlassen, hoogfrequentlassen, inductielassen en elektronenbundel-lassen), lassen met de vlam (autogeenlassen) of laserlassen. De brochure is ook bedoeld voor de werkgever van deze werknemers en zijn preventiemedewerker. De brochure gaat alleen over de risico’s van elektromagnetische velden en optische straling bij het lassen, niet over overige risico’s zoals die van lasrook.

 • Elektromagnetische velden bij zendinstallaties 19 juli 2016

  Deze brochure is bedoeld voor alle werknemers die werkzaamheden verrichten aan, of in de buurt van, zendinstallaties: werknemers van operators en van onderaannemers van operators, werknemers van bedrijven ingeschakeld door de eigenaar van de site, bezoekers of controleurs vergezeld van bevoegde personen. De brochure is ook bedoeld voor de werkgever van deze werknemers en zijn preventiemedewerker.

 • Infographic radon en thoron 13 november 2014
 • Informatieblad voor huisartsen: Gezondheidsrisico’s van chroom-6 09 maart 2015

  Het RIVM beantwoordt vragen van (huis)artsen en verstrekt informatie uit de wetenschap over zaken binnen het "Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC". Op deze manier zijn (huis)artsen in staat om vragen van (ex-)medewerkers over bijvoorbeeld blootstelling aan chroom-6 te beantwoorden.

 • Informatiebrochure: Wat is chroom-6? 29 juni 2016

  Deze brochure geeft antwoorden op de algemene onderzoeksvragen over wat chroom en chroom-6 is. Daarnaast wordt ook ingegaan op hoe u met chroom-6 in contact kan komen en wat het lichaam met chroom-6 doet. Beantwoording van deze onderzoeksvragen maakt deel uit van het "Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS-locaties, chroom-6 en CARC". Dit onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM. Deze brochure geeft geen specifieke antwoorden voor individuele werksituaties en over de gezondheidseffecten van chroom-6.

 • Informatiefolder: Chroom-6 en ziekten: wat is er bekend uit de wetenschap? (tROM Tilburg) 19 maart 2017

  Het RIVM heeft de folder “Chroom-6 en ziekten: wat is er bekend uit de wetenschap?” gepubliceerd. De folder kunt u bekijken en downloaden via de link in de rechterkolom.

 • Informatiefolder: Chroom-6 en ziekten: wat is er bekend uit de wetenschap? (Defensie) 19 maart 2017

  Het RIVM heeft de folder “Chroom-6 en ziekten: wat is er bekend uit de wetenschap?” gepubliceerd. De folder kunt u bekijken en downloaden via de link in de rechterkolom.

 • Beknopte resultaten Veehouderij en gezondheid omwonenden (2016 en 2017) 16 juni 2017
 • Brochure The European Union Observatory for Nanomaterials. A step forward? (Engelstalig) 23 november 2017

  De Europese Commissie lanceerde op 14 juni 2017 de “European Union Observatory for Nanomaterials” (EUON). Door het ontbreken van verplichte registratie bevat de EUON weinig gedetailleerde informatie. Het RIVM verwacht dat de bijdrage van de EUON aan vermindering van de onzekerheid over de veiligheid van nanomaterialen dan ook klein zal zijn. Dat blijkt uit de RIVM-analyse ‘The European Union Observatory for Nanomaterials – a step forward?’

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Milieu & Leefomgeving

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu