2011

 • Literatuurdatabase kosteneffectiviteit preventie online 18 oktober 2011

  De literatuurdatabase kosteneffectiviteit van preventie biedt een overzicht van economische evaluaties van de preventieve interventies sinds 2005. De studies zijn gerubriceerd naar de ziekte of aandoening waar de interventie zich op richt.

 • 'Lef in 't lab'-prijs voor Merel Ritskes 05 oktober 2011

  Prof.dr. Merel Ritskes van het 3R Research Centre in Nijmegen heeft gisteren de Lef in het Lab-prijs ontvangen voor haar werk aan ‘systematic reviews’. Merel Ritskes zet zich in om wetenschappers wereldwijd te overtuigen om systematisch literatuuronderzoek te doen voordat ze proefdieren gebruiken bij een onderzoek. Door te kijken welke eerdere vergelijkbare studies er zijn gedaan, kunnen nieuwe studies met minder dieren en met minder ongerief voor proefdieren worden uitgevoerd.

 • Aandacht voor antibioticagebruik en antibioticaresistentie 17 november 2011

  Voor de vierde keer wordt op 18 november 2011 de Europese Antibioticadag gehouden. In 37 landen in Europa wordt op deze dag aandacht gevraagd voor verantwoord gebruik van antibiotica om ontwikkeling van resistentie tegen te gaan.

 • Aanpassingen meldingsplicht infectieziekten 30 september 2011

  Per 1 oktober wordt de meldingsplicht voor infectieziekten, vastgelegd in de Wet publieke gezondheid, aangepast. Er vinden drie wijzigingen plaats. De meldingsplicht voor Nieuwe influenza A (H1N1) 2009 vervalt. Ook wordt de meldingsplicht voor virale haemorragische koorts en aviaire influenza aangepast.

 • Aanpassingen richtlijnen: Babyvoeding, Huiddesinfectie en Medicatie via injectie 21 december 2011

  Door de Werkgroep Infectiepreventie zijn in de richtlijnen Babyvoeding, Huiddesinfectie en Medicatie via injectie kleine wijzigingen aangebracht.

 • Aantal meldingen bijwerkingen stabiel 21 september 2011

  Het aantal meldingen van bijwerkingen bij vaccinaties die onder het rijksvaccinatieprogramma vallen, blijven stabiel.

 • Aanzienlijke toename uitstoot koolstofdioxide in 2010 19 augustus 2011

  Door de koude winter en de toename van de industriële productie nam de uitstoot van koostofdioxide in Nederland flink toe. Voorlopige cijfers over 2010 van de Emissieregistratie tonen een stijging met 7 procent ten opzichte van 2009.

 • Advies Gezondheidsraad bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 24 mei 2011

  De Gezondheidsraad heeft op 24 mei geadviseerd over mogelijke verbeteringen in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Er wordt onder andere voorgesteld om uitstrijkjes primair te testen op hoog risico typen van het humaan papillomavirus (hrHPV). Als hrHPV gevonden wordt, volgt een test op afwijkende cellen. Binnen 3 maanden neemt de minister van VWS een standpunt in over het advies.

 • Advies OMT over EHEC 07 juni 2011

  Het Outbreak Management Team (OMT) heeft dinsdagochtend advies uitgebracht over de consequenties van de uitbraak in Duitsland van de EHEC bacterie voor Nederland. Hygiënemaatregelen blijven volgens het OMT erg belangrijk voor het voorkómen van verdere verspreiding van de EHEC bacterie. Voorts zullen artsen een behandelprotocol opstellen voor de behandeling.

 • Adviesbrief VWS Pseudomonas aeruginosa 02 augustus 2011

  Op 28 juni 2011 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een deskundigenberaad belegd over recente ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van metallo-β-lactamase (MBL) producerende Pseudomonas aeruginosa binnen ziekenhuizen in Nederland.

 • Antibioticagebruik in Nederland stabiliseert 01 juli 2011

  Het gebruik van antibiotica in de Nederlandse eerstelijnszorg is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dat blijkt uit gegevens van de SWAB (Stichting Werkgroep Antibioticabeleid) en het RIVM. Dit jaarlijkse rapport, NethMap, geeft een overzicht van het gebruik van antimicrobiële middelen en resistentie in de meest voorkomende, voor de mens pathogene, micro-organismen in Nederland.

 • Astronaut Steven Smith op GLOBE Leerlingenconferentie in Space Expo 17 juni 2011

  De ambassadeur van de Verenigde Staten, mevrouw Fay Hartog Levin, en astronaut Steven Smith bezochten op vrijdag 10 juni de GLOBE Leerlingenconferentie 2011 in Space Expo te Noordwijk. Ongeveer 60 leerlingen hebben op deze dag meetgegevens die zij dit schooljaar verzameld hebben aan elkaar en aan wetenschappers van de Wageningen Universiteit, het RIVM en het KNMI gepresenteerd. Mevrouw Hartog Levin en de heer Smith hielden spraken over het belang van wetenschappelijk onderzoek naar ons leefmilieu voor onze toekomst en droegen de leerlingen en hun inzet voor het GLOBE programma een warm hart toe.

 • Bijwerkingenregistratie van inentingen naar Lareb 03 januari 2011

  Vanaf 1 januari 2011 is de registratie en beoordeling van mogelijke bijwerkingen van de inentingen uit het Rijksvaccinatieprogramma naar het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb overgegaan.

 • Controle collectieve leidingwaterinstallaties in 2009 07 juli 2011

  Voor het eerst sinds 2004 vertonen minder collectieve leidingwaterinstallaties in nieuwbouw gebreken.

 • Cystic fibrosis toegevoegd aan hielprikscreening 28 april 2011

  Pasgeborenen worden vanaf 1 mei a.s. via de bekende hielprik voortaan ook getest op cystic fibrosis (taaislijmziekte of CF). Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM heeft deze aanpassing in samenwerking met kinderlongartsen, klinisch genetische centra, de patiëntenorganisatie NCFS en screeningslaboratria doorgevoerd. De verwachting is dat jaarlijks gemiddeld 30 kinderen met cystic fibrosis worden opgespoord.

 • Daggemiddelde grenswaarde fijn stof 28 april 2011

  Het aantal dagen met een daggemiddelde PM10 concentratie boven de 50 µg/m3 is na de eerste maanden van dit jaar in Leiden al op 35 uitgekomen*. Voor fijn stof (PM10) is in de Europese richtlijn luchtkwaliteit (2008/50/EG) als grenswaarde onder andere een dagnorm vastgelegd van 50 µg/m3 die niet meer dan 35 keer per jaar mag worden overschreden.

 • Dalende concentraties fijn stof en NO2 26 mei 2011

  Concentraties fijn stof (PM10) en NO2 dalen gestaag sinds 1993. Dit blijkt uit een gezamenlijke trend analyse van de meetstations van RIVM, DCMR en GGD Amsterdam dat verschenen is in het tijdschrift “lucht”.

 • De Week van de Teek van 4 tot 11 april 2011 04 april 2011

  Iedereen kan in tuinen, parken, bossen, duinen en weilanden een tekenbeet oplopen. Dat kan de ziekte van Lyme tot gevolg hebben. Om hier aandacht voor te vragen begint vandaag de jaarlijkse Week van de Teek.

 • Deelonderzoek PX-10 afgerond 03 mei 2011

  Het interne defensieonderzoek over het wapenonderhoudsmiddel PX-10, is naar behoren uitgevoerd. Dat is de uitkomst van het rapport “Evaluatie van het PX-10 rapport van Defensie”.

 • Detectiemethoden voor legionella in water 22 april 2011

  Het RIVM heeft voor de VROM-Inspectie een overzicht gemaakt van bestaande en nieuwe methoden om legionella in water aan te tonen. Hiermee wordt het inzicht in de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van deze methoden vergroot.

 • Dossier Ozon 2011 05 juli 2011

  Ozon is een natuurlijke component in de atmosfeer, essentieel voor het leven op aarde. Maar ozonconcentraties veranderen onder invloed van menselijke activiteiten. Dat heeft diverse effecten op de mens en vegetatie, en ook op het klimaat. Dit Dossier Ozon 2011 beschrijft de wetenschappelijke kennis over niveaus van ozon op leefniveau en de effecten daarvan in Nederland.

 • Druggebruikers uit vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen 24 november 2011

  Vanaf 1 januari 2012 wordt hepatitis B-vaccinatie van druggebruikers niet langer aangeboden in het kader van het hepatitis B-vaccinatieprogramma voor risicogroepen. Vaccinatie van individuele drugsgebruikers tegen hepatitis B wordt per 1 januari 2012 geregeld via de verslavingszorg.

 • Drugs en kalmeringsmiddelen in oppervlaktewater 10 mei 2011

  In het oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn zeer lage concentraties van amfetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen, opiaten en cocaïne aangetoond. Deze stoffen vallen onder de Opiumwet. De meeste stoffen worden verwijderd of sterk in concentratie verlaagd tijdens de drinkwaterzuivering. In het drinkwater zijn dan uiteindelijk nog drie stoffen terug te vinden, allen kalmeringsmiddelen. Er worden geen gezondheidskundige risiconormen voor drinkwater overschreden.

 • Drugs en kalmeringsmiddelen in oppervlaktewater 10 mei 2011

  In het oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn zeer lage concentraties van amfetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen, opiaten en cocaïne aangetoond. Deze stoffen vallen onder de Opiumwet. De meeste stoffen worden verwijderd of sterk in concentratie verlaagd tijdens de drinkwaterzuivering. In het drinkwater zijn dan uiteindelijk nog drie stoffen terug te vinden, allen kalmeringsmiddelen. Er worden geen gezondheidskundige risiconormen voor drinkwater overschreden.

 • Early warning bij winningen voor drinkwater 17 mei 2011

  Het gebruik van ‘early warning’-systemen kan grondwaterwinningen voor drinkwater beter beschermen tegen risico’s op verontreiniging. Door deze risico’s vroegtijdig te signaleren kunnen de betrokken partijen (gemeente, provincie en drinkwaterbedrijf) tijdig maatregelen treffen en verdere verspreiding van verontreinigingen voorkomen.

 • ECHA publiceert rapport over de ervaringen van succesvolle REACH registranten 09 december 2011

  De ervaringen van REACH registranten zijn verzameld via een onderzoek uitgevoerd door ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen). De resultaten bevatten waardevolle informatie voor de komende registratiedeadline in 2013. Zowel voor toekomstige registranten als voor ECHA.

 • Effect van dynamische maximumsnelheden op geluid 26 januari 2011

  Er is geen significante toename van het verkeersgeluid gemeten bij de Dynamax-proef op de A12 bij Voorburg. Tijdens de proef mocht het verkeer gedurende een deel van het etmaal 100 in plaats van 80 km/uur rijden.

 • Effecten klimaatverandering op grondwaterkwaliteit nog onduidelijk 29 september 2011

  Het is mogelijk dat klimaatverandering van invloed is op de kwaliteit van het grondwater omdat veel processen die de grondwaterkwaliteit beïnvloeden afhangen van temperatuur en vochtigheid. Of de grondwaterkwaliteit zal veranderen bij een veranderend klimaat en in welke mate is onduidelijk omdat eenduidig wetenschappelijk bewijs hierover ontbreekt.

 • EHEC uitbraak op zijn retour 23 juni 2011

  In Duitsland is het aantal nieuwe patiënten die met EHEC besmet zijn sterk afgenomen. Dit beeld zien we terug in Nederland.

 • European Immunization Week 26 april 2011

  Deze week ontplooien 50 Europese landen, in het kader van de European Immunization Week (EIW), activiteiten om het belang van vaccinatie te benadrukken. In Nederland organiseert het RIVM de eerste Vasteprik-dag, een ontmoetings- en bijscholingsdag voor professionals die betrokken zijn bij het Rijksvaccinatieprogramma.

 • Experimentele geneesmiddelen in illegale erectiemiddelen 08 september 2011

  Illegale erectiemiddelen bevatten vaak experimentele geneesmiddelen.Toch lijken de acute gezondheidsrisico’s van illegale erectiemiddelen tot nu toe betrekkelijk klein. Er wordt echter minder gezondheidsschade geregistreerd dan op basis van het gebruik wordt verwacht. De risico’s op lange termijn zijn onbekend. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM

 • Expertisecentrum Geluid bij RIVM 14 oktober 2011

  Het Expertisecentrum Geluid gaat rijksbrede ondersteuning geven op het gebied van geluid, geluidshinder en gezondheid. Het centrum verzamelt en ontwikkelt kennis en kunde op het gebied van meet- en rekenvoorschriften voor geluid, monitoring en effecten- en 'impact' onderzoek.

 • Film Norovirus 06 december 2011

  Door de GGD Rotterdam Rijnmond met financiering vanhet RIVM en in nauwe samenwerking met de WIP en het LCHV is een film ontwikkeld: Norovirus: je ziet het niet maar het is er wel.

 • Folder Landelijke advisering bij infectieziektedreigingen en -crises 31 augustus 2018, PDF | 457kB

  Er is een nieuwe folder verschenen over het Outbreak Management Team (OMT), het Deskundigenberaad (DB) en het Bestuurlijk Afstemmings Overleg (BAO).

 • Geen 'Japanse' radioactiviteit meer in Nederlandse lucht 23 juni 2011

  Na het Fukushima kernongeval heeft het RIVM extra metingen op radioactiviteit in de buitenlucht gedaan. Dit extra meetprogramma is nog geruime tijd voortgezet. Inmiddels is duidelijk dat er nu geen sporen meer van radioactiviteit uit Japan worden aangetroffen in de Nederlandse buitenlucht.

 • Geen advies hervaccinatie kinkhoest 23 november 2011

  Kinkhoest is een ziekte die ondanks vaccinatie in Nederland nog regelmatig voorkomt, soms ook bij volwassenen. Bij hen zijn de klachten over het algemeen mild. Zij kunnen ongemerkt nog niet gevaccineerde zuigelingen besmetten. Bij deze onbeschermde zuigelingen kan kinkhoest ernstig verlopen. Daarom wordt in een aantal landen hervaccinatie tegen kinkhoest voor aanstaande ouders en zorgverleners aanbevolen. In Nederland is het aan de Gezondheidsraad om te adviseren over het vaccinatiebeleid. Op dit moment is er geen landelijk advies voor een hervaccinatie tegen kinkhoest.

 • Geen grotere kans op kanker voor uitgezonden Balkanmilitair 11 mei 2011

  Militairen die in de periode 1993 tot 2001 naar de Balkan zijn uitgezonden hebben geen grotere kans om kanker te krijgen dan militairen die daar niet hebben gediend. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat is uitgevoerd naar aanleiding van een mogelijk verband tussen uitzending naar de Balkan en het optreden van leukemie.

 • Geen revaccinatie bof voor studenten 24 februari 2011

  Sinds eind 2009 is er een epidemie van bof onder studenten gaande. Vanaf 1 december 2009 tot 16 februari 2011 zijn er 653 meldingen van patiënten met bof bij het RIVM binnengekomen. De meldingen komen vooral uit universiteitsteden. Een overzicht vindt u bij 'Bof onder studenten tussen 1 december en 15 juni 2010' onder 'Zie ook'.

 • Gezond ouder worden in Nederland 06 april 2011

  Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se beperkt te zijn in hun functioneren. De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Toch ervaart twee derde van de zelfstandig wonende ouderen geen lichamelijke beperkingen, en voelt meer dan de helft zich gezond.

 • Gezond ouder worden in Nederland 06 april 2011

  Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se beperkt te zijn in hun functioneren. De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Toch ervaart twee derde van de zelfstandig wonende ouderen geen lichamelijke beperkingen, en voelt meer dan de helft zich gezond. Dit blijkt uit het rapport ‘Gezond ouder worden in Nederland’, een overzicht van het RIVM van de gezondheid en preventie bij zelfstandig wonende ouderen.

 • Gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 19 juli 2011

  In Nederlands oppervlaktewater worden restanten van meerdere gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Mensen kunnen met deze stoffen in contact komen door het drinken van water dat uit dit oppervlaktewater wordt gemaakt.

 • GGD'en starten nieuwe ronde HPV-inenting 15 februari 2011

  Vanaf begin maart starten GGD'en weer met een nieuwe ronde inentingen tegen baarmoederhalskanker. In dit jaar hebben alle meisje die in 1998 zijn geboren een uitnodiging gekregen.

 • Goed cholesterol verlaagt mogelijk risico op darmkanker 09 maart 2011

  Een hoge concentratie ‘goed’ cholesterol (HDL, high density lipoprotein cholesterol) in je bloed is gerelateerd aan een lager risico op darmkanker. Dit verband is onafhankelijk van andere factoren in het bloed die samenhangen met het ontstaan van kanker. Dit blijkt uit onderzoek dat door het RIVM is uitgevoerd in EPIC, een grote Europese studie naar de relatie tussen voeding en kanker.

 • Griep in Nederland 05 januari 2011

  In de winter circuleren altijd griepvirussen in Nederland. Dat wordt op verschillende manieren in de gaten gehouden. Uit de peiling onder huisartsen van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) blijkt dat er nog geen sprake is van een griepepidemie. Er waren in week 52 (27 december 2010 tot en met 2 januari 2011) 36 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten. Als er twee weken achtereen meer dan 51 per 100.000 mensen griepachtige klachten heeft, spreken we in Nederland officieel van een griepepidemie.

 • Griepvaccinatiecampagne weer van start 13 oktober 2011

  Vanaf deze week halen meer dan 3,5 miljoen Nederlanders weer de gratis jaarlijkse griepprik. Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden als zij griep krijgen. Het gaat om mensen van 60 jaar en ouder en mensen met een chronische aandoening zoals een hartaandoening of astma. Zij krijgen daarom een uitnodiging van hun huisarts om gratis een griepprik te halen. Ze worden tussen half oktober en half november ingeënt. De jaarlijkse griepepidemie begint op z’n vroegst begin december, dus ruim twee weken nadat de laatste mensen hun griepprik hebben gehad.

 • Handleiding Gezonde School voor het MBO 15 juli 2011

  Vanaf vandaag is de digitale Handleiding Gezonde School voor het MBO beschikbaar op www.gezondeschool.nl. De handleiding ondersteunt MBO-scholen bij het werken aan gezondheidsbevordering en preventie volgens de Gezonde School-aanpak. Concrete gezonde activiteiten diverse hulpmiddelen en tips helpen scholen op weg. Bovendien verschijnt bij de handleiding een overzicht van effectieve interventies voor het MBO.

 • Handreiking Triade 2011 verschenen 23 juni 2011

  De handreiking Triade 2011 beschrijft hoe in stap 3 van het Saneringscriterium locatiespecifiek ecologisch onderzoek kan worden uitgevoerd binnen de Nederlandse bodemwetgeving.

 • Helft minder sterfte door borstkanker bevolkingsonderzoek 06 december 2011

  Vrouwen die hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, lopen de helft minder risico om te overlijden aan borstkanker. Tot deze conclusie komen onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van Erasmus MC. Zij publiceren hun bevindingen vanmiddag online in het internationale tijdschrift Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van RIVM.

 • Hepatitis B-inenting voor alle kinderen 27 juni 2011

  Voortaan krijgen alle kinderen die geboren zijn op of na 1 augustus 2011 een inenting tegen hepatitis B aangeboden. De minister van VWS volgt daarmee het advies op van de Gezondheidsraad om de inenting op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Hepatitis B is een ernstige leverziekte die veroorzaakt wordt door een virus.

 • Het eten van veel fruit en gevarieerde groente verlaagt risico op longkanker 08 december 2011

  Het eten van veel fruit en verschillende groenten verlaagt mogelijk de kans op longkanker. Dat staat in het proefschift ‘Quantity & Variety, Fruit and vegetable consumption and bladder and lung cancer risk’ van Frederike Büchner.

 • Hoofdluisrichtlijn aangepast 07 april 2011

  RIVM komt met belangrijke aanpassingen in de richtlijn hoofdluis. Belangrijkste wijziging. Maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto zijn niet meer nodig. Dat scheelt heel veel tijd, geld en stress bij ouders van kinderen met hoofdluis!

 • In totaal zes mensen ziek door EHEC in Nederland 06 juni 2011

  In Nederland is tot nu toe bij zes mensen een besmetting met de EHEC-bacterie vastgesteld. Alle patiënten hebben de infectie zeer waarschijnlijk in Duitsland opgelopen. In vergelijking met afgelopen week is er één patiënt bijgekomen, deze patiënt was al eerder ziek geworden, maar de laboratoriumbevestiging is dit weekend afgerond. De patiënt had darmklachten, maar geen nierproblemen (HUS-syndroom). Naast deze patiënten zijn er nog enkele zieken die onderzocht worden op een infectie met de EHEC-bacterie.

 • Inentingen: hoe werkt het in de praktijk 01 december 2011

  Dit is een nieuw filmpje in de serie over het Rijksvaccinatie-programma. In dit derde filmpje is te zien hoe ouders een uitnodiging krijgen voor de vaccinaties en met hun kind naar het consultatiebureau gaan. Verder vertellen ouders en deskundigen over hun ervaringen met vaccinaties.

 • Infectieziekten Bulletin juli is verschenen 07 juli 2011

  In dit nummer onder meer aandacht voor een uitbraak van norovirus tijdens kennismakingstijd studentenvereniging, een overzichtsartikel over bacteriele meningitis in Nederland, 2001-2010 en infectieziekten als souvenirs: de tol van reizen?

 • Infectieziekten Bulletin november verschenen 24 november 2011

  In het zojuist verschenen nummer van het Infectieziekten Bulletin aandacht voor onder meer de volgende onderwerpen: Resultaten van afgerond Q-koortsonderzoek in Nederland tot nu toe, harddruggebruikers vanaf 2012 geen risicogroep meer voor het vaccinatieprogramma heptatitis B-risicogroepen, en bofuitbraak onder gevaccineerden: wat kunnen we in de toekomst verwachten?

 • Infectieziekten Bulletin september is verschenen 19 september 2011

  In dit nummer aandacht voor de indicatoren infectieziektebestrijding van de IGZ, verhoogde luchtweginfecties bij kinderen met downsyndroom, kosteneffectiviteit van infectieziektebestrijding, bof onder studenten, tetanus en norovirus

 • Infectieziekten Bulletin van juni is verschenen 16 juni 2011

  In dit nummer onder meer aandacht voor een cluster van hepatitis A onder homoseksuele mannen, chlamydia trachomatis tijdens de zwangerschap en de resulaten van Legionellabronopsporing 2009-2010.

 • Informatie over hepatitis B-inenting voor alle baby’s 15 september 2011

  Alle kinderen die geboren zijn op of na 1 augustus 2011 krijgen via het Rijksvaccinatieprogramma bescherming tegen hepatitis B aangeboden. Deze inenting wordt al sinds 2003 gegeven aan kinderen uit bepaalde risicogroepen. Nu komt deze bescherming voor alle baby's beschikbaar.

 • Informatievoorziening asbest, een verkennend onderzoek 08 juli 2011

  Voor het sluitend organiseren van de informatievoorziening over asbest is stroomlijning van informatiekanalen en helderheid in het afhandelen van vragen gewenst.

 • Inhoud ampullen strand Egmond bekend 30 juni 2011

  Het RIVM heeft aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de uitslag laten weten van het onderzoek naar de ampullen, die op diverse stranden langs de Noord-Hollandse kust zijn gevonden.

 • Interspecies website leidt tot vermindering aantal proefdieren 20 juni 2011

  Het gebruik van de interspecies website spaart wereldwijd de levens van minimaal 20.000 proefdieren per jaar. Dit blijkt uit een enquête die in 2010 onder de gebruikers van deze website is gehouden.

 • Invoering bevolkingsonderzoek darmkanker 01 juni 2011

  Een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker is uitvoerbaar, mits goed voorbereid en stapsgewijs ingevoerd. Ook moet er voldoende capaciteit zijn voor eventuele vervolgonderzoeken.

 • Inwoners van krimpregio’s voelen zich ongezonder en leven korter 03 november 2011

  De gezondheid van inwoners van krimpregio’s is minder goed dan de gezondheid van inwoners van de rest van Nederland. Uitschieter is Parkstad Limburg waar ruim 25 procent van de mensen aangeeft dat de gezondheid minder is dan goed, tegen 18 procent in heel Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar onder meer ervaren gezondheid, sterfte en levensverwachting in deze regio’s.

 • Jaarbeeld Centrum Infectieziektebestrijding 08 juni 2011

  Het Jaarbeeld 2010 kijkt terug op de activiteiten van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) in dat jaar, aangevuld met interviews en een overzicht van publicaties en onderzoeken.

 • Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2010 07 oktober 2011

  De concentraties van stoffen die door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) in Nederland gemeten worden zijn in 2010 weinig veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt mede doordat de gemiddelde weersomstandigheden, die van invloed zijn op de luchtkwaliteit, niet substantieel afweken van voorgaande jaren. Incidenteel kwamen wel hoge concentraties voor, zoals verhoogde fijnstofconcentraties als gevolg van een stofwolk in Drenthe in mei 2010. De uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull in 2010 heeft de uitstoot van sulfaat en fluoride in Nederlands slechts in beperkte mate verhoogd.

 • KiesBeter.nl: ook voor mensen met een beperking 19 januari 2011

  Het deel van de website kiesBeter.nl voor mensen met een licht verstandelijke beperking, 'Gehandicaptenzorg voor jou', is geheel vernieuwd.

 • Kinderen met astma vaker ziek 19 september 2011

  Kinderen met astmasymptomen, en vooral kinderen die per jaar vier of meer episoden hebben van piepen of benauwdheid, hebben een slechtere gezondheid dan andere kinderen. Ze zijn vaker ziek thuis en komen vaker bij de huisarts.

 • Kinderen ook ingeënt tegen hepatitis B 14 juni 2011

  Alle kinderen die geboren zijn op of na 1 augustus 2011 krijgen een inenting tegen hepatitis B aangeboden. Minister van VWS volgt daarmee het advies op van de Gezondheidsraad om de inenting op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Hepatitis B is een ernstige ziekte van de lever die veroorzaakt wordt door een virus.

 • Klachten bij gebruik van cosmetische producten 24 november 2011

  Diverse ingrediënten in cosmetische producten, zoals geurstoffen en conserveermiddelen, geven soms klachten bij de consument
  De meest genoemde productcategorieën zijn huidverzorgingsproducten en haarproducten. Daarnaast worden make-up en zonnecosmetica relatief vaak genoemd. Opvallend veel klachten worden gemeld over producten die bedoeld zijn voor gebruik op of rondom de ogen, zoals oogcontourcrème, oogmake-up en oogmake-up remover.

 • Klinische studie naar griep bij ouderen van start 28 november 2011

  Het RIVM start in november een klinische studie om de ziekteverwekkers van griepachtige verschijnselen bij ouderen in kaart te brengen. Het onderzoek kan belangrijke informatie opleveren voor de bestrijding van griep en andere luchtweginfecties onder de bevolking.

 • Komende dagen hoge zonkracht verwacht 27 juni 2011

  Het is nu hoogzomer en de zonkracht kan net na het middaguur de waarde 7 bereiken. Mensen kunnen dan snel verbranden door de zon. Zondag 26 juni is de zonkracht in Bilthoven voor het eerst dit jaar boven de 7 geweest. Ook de komende zomerse dagen wordt zonkracht 7 of meer verwacht.

 • KRW-maatlat zoet getijdenwater nader geanalyseerd 07 juli 2011

  De in 2007-2009 ontworpen biologische maatlat voor de chemische kwaliteit van sedimenten in zoete getijdenwatern (watertype R8) kan mogelijk worden verbeterd door soorten met een zwakke indicatiewaarde anders of niet mee te wegen.

 • Leukemie door PX-10 onwaarschijnlijk 10 november 2011

  Het is praktisch uitgesloten dat defensiepersoneel acute myeloïde leukemie of aanverwante vormen van kanker heeft ontwikkeld door te werken met het wapenonderhoudsmiddel PX-10. Dit middel bevatte tot 1970 lage concentraties van de kankerverwekkende stof benzeen. Na 1970 daalde de concentratie benzeen sterk, waardoor de totale blootstelling voor het personeel gering was.

 • Luchtkwaliteit rondom industrieterrein Twentekanaal 01 september 2011

  In de omgeving nabij het industrieterrein Twentekanaal in Hengelo kan geurhinder optreden. De grenswaarden voor geur worden echter niet overschreden. Verder zijn er geen gezondheidseffecten voor omwonenden te verwachten, omdat de blootstelling van de stoffen die er vrijkomen beneden de gezondheidkundige normen blijft.

 • Luchtkwaliteitprognoses voor fijnstof en stikstofdioxide 20 december 2011

  Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Om de voortgang van het verbeterprogramma te volgen en tijdig bij te kunnen sturen is aan het NSL een monitoringprogramma verbonden. Uit de tweede NSL monitoringsronde “luchtkwaliteitprognoses voor 2011 en 2015”, blijkt dat op een beperkt aantal locaties overschrijdingen van de fijnstof- en stikstofdioxidenormen kunnen voorkomen. Op veel andere locaties liggen de concentraties daar net onder, dit vormt een risico voor het tijdig voldoen aan de grenswaardes.

 • Maatschappelijke stage bij de boer, bodemmetingen helpen klimaatonderzoek 08 december 2011

  Met de maatschappelijke stage ‘Meten voor een duurzame boerderij’ helpen middelbare scholieren boeren en klimaatonderzoekers. Op de boerderij voeren ze metingen aan de bodem uit. De gegevens die ze zo verzamelen zijn voor de boer interessant met het oog op het verbeteren van zijn bedrijfsvoering. Daarnaast gebruiken wetenschappers van RIVM en Wageningen Universiteit de gegevens voor hun onderzoek. Welke invloed heeft bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer op de kwaliteit van de bodem? Naast het doen van de metingen helpen de leerlingen mee op de boerderij en komen meer te weten over het reilen en zeilen op de boerderij.

 • Matige smog door fijn stof en ozon verwacht 21 april 2011

  Het is de verwachting dat vandaag, donderdag 21 april, de EU-informatiedrempel voor smog door ozon (180 microgram per kubieke meter (µg /m3)) in Gelderland (Gelderse Vallei) zal worden overschreden. Er is dan sprake van matige smog. Overschrijdingen van de informatiedrempel voor ozon treden over het algemeen in de middag of in het begin van de avond op. De ozonconcentraties blijven naar verwachting onder de EU-alarmdrempel voor smog door ozon (240 µg /m3). De kans op overschrijding van de matige smogdrempel is ook morgen nog aanwezig, daarna verwacht het RIVM dat de kans op overschrijding afneemt. De smog kan mogelijk leiden tot gezondheidseffecten bij mensen met ziekten aan de luchtwegen, bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon.

 • Matige smog door ozon op 28 juni 2011 01 juli 2011

  Op dinsdag 28 juni 2011 heeft het RIVM matige smog door ozon vastgesteld op 25 van de 38 meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Vooral in het oosten van Nederland lagen de concentraties meerdere uren boven de drempel voor matige smog van 180 microgram per kubieke meter (µg/m3). Dit kwam overeen met de verwachting. Smog door ozon kan leiden tot gezondheidsklachten, vooral bij mensen met ziekten aan de luchtwegen, bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht, bij mensen die extra gevoelig zijn voor ozon en bij kinderen.

 • Matige smog door ozon verwacht 27 juni 2011

  Het RIVM verwacht op dinsdag 28 juni 2011 matige smog door ozon. De drempel van matige smog door ozon van 180 (microgram per kubieke meter (µg/m3)) wordt vermoedelijk in de middag of aan het begin van de avond in zuidoost Nederland overschreden. De ozonconcentraties blijven naar verwachting onder de EU-alarmdrempel voor smog door ozon (240 µg/m3). De smog kan mogelijk leiden tot gezondheidseffecten bij mensen met ziekten aan de luchtwegen, bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht, mensen die extra gevoelig zijn voor ozon en kinderen. Het RIVM adviseert om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Meer aandacht nodig voor exoten in de KRW 30 augustus 2011

  Exoten zijn niet-inheemse planten en dieren die door menselijk handelen in Nederland zijn terechtgekomen. Het merendeel is niet schadelijk, maar sommige kunnen een bedreiging vormen voor inheemse soorten. Zo kunnen inheemse soorten in de knel komen of verdwijnen door de komst van exoten.

 • Meer focus in onderzoek alternatieven voor dierproeven 22 april 2011

  Het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven moet een betere focus krijgen. De meeste resultaten zijn te bereiken in kennisdomeinen waar Nederland traditioneel sterk in is, zoals kanker- en geneesmiddelenonderzoek en de risicobeoordeling van chemische stoffen. Ook moet meer worden samengewerkt in de implementatie van ontwikkelde alternatieven.

 • Meer inentingen tegen baarmoederhalskanker 09 maart 2011

  In 2010 heeft ruim 52% van alle meisjes, die geboren zijn in de jaren 1993 tot en met 1996, gehoor gegeven aan de oproep zicht te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Dit is het resultaat van de HPV-inhaalcampagne, die startte in maart 2009.

 • Meer inentingen tegen baarmoederhalskanker 14 maart 2011

  In maart 2009 is gestart met de vaccinatiecampagne tegen het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. In deze inhaalcampagne werden eerst alle meisjes geboren in 1993 - 1996 uitgenodigd zich hiertegen te laten inenten.

 • Meetresultaten Japanse radioactiviteit in lucht 13 april 2011

  De in Nederland gemeten radioactiviteit uit Japan ligt duizenden keren lager dan tijdens Tsjernobyl en vormt geen risico voor de Nederlandse bevolking. De berekende stralingsdosis door inhalatie van I-131 over de gehele meetperiode bedraagt minder dan 0,00001 millisievert. De stralingsdosis van Nederlanders is normaal ongeveer 2,5 millisievert per jaar. Op dit moment worden nog steeds sporen van radioactiviteit aangetroffen. Aanvullende data worden gepubliceerd op de RIVM website.

 • Met gezamenlijke gezondheidsmonitor beter inzicht in gezondheid 13 december 2011

  Met de ondertekening van een convenant op 30 november jl. hebben het RIVM, CBS en de GGD’en een belangrijke stap gezet naar een gezamenlijke gezondheidsmonitor. Dit levert straks landelijke cijfers op die uitgesplitst kunnen worden naar regionaal en lokaal niveau. Door de beschikbaarheid van deze cijfers ontstaat beter inzicht in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de burgers.

 • Middelen om hoofdluis te voorkomen 28 september 2011

  Er zijn middelen op de markt die een beschermende werking hebben tegen hoofdluis. Er is echter nog onvoldoende onderzoek bij proefpersonen dat bewijst dat de middelen effectief zijn. Het is ook nog niet bekend óf en hoe snel resistentie optreedt. Het RIVM is, vanwege de mogelijke toename van resistentie en vanwege mogelijke bijwerkingen op langere termijn, geen voorstander van het gebruik van middelen om hoofdluis te voorkomen.

 • Milde griepepidemie in Nederland 20 januari 2011

  Er is een milde griepepidemie in Nederland.

 • Naslagwerk bodemverontreiniging gepubliceerd 27 april 2011

  “Dealing with contaminated sites - From theory towards practical application” is een omvangrijk boek dat dit voorjaar onder leiding van een bodemkundige van het RIVM gereed is gekomen.

 • Nationaal soa/hiv plan 2012-2016 30 november 2011

  In het soa/hiv-plan zet het RIVM, in afstemming met alle relevante partijen uit het veld uiteen, hoe de preventie en bestrijding van soa/hiv de komende jaren vorm zal worden gegeven. Dit plan, nu nog concept, dient als kader voor de komende vijf jaar (2012-2016) voor alle partijen die betrokken zijn bij beleid en uitvoering van preventie en curatie van soa/hiv.

 • Nieuw BOT-mi advies brand Moerdijk 27 januari 2011

  Het Beleids Ondersteunend Team milieu-incidenten (BOT mi) heeft meetresultaten en adviezen gereed over het gebied binnen de 10 km zone vanaf Moerdijk.

 • Nieuw informatiemateriaal hepatitis B 26 mei 2011

  Op 26 mei presenteerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het kader van de landelijke Hepatitisweek de nieuwe folder en poster van het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen: mannen die seks hebben met mannen (MSM), sekswerkers en druggebruikers. Folder en poster betreffen het verhoogde risico voor het oplopen van hepatitis B-infectie en de mogelijkheid van vaccinatie daartegen.

 • Nieuw Jaarverslag WIP: Jaarverslag 2010 10 mei 2011

  Jaarverslag 2010 van de WIP

 • Nieuw pneumokokkenvaccin voor baby's 01 maart 2011

  Voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 maart 2011 wordt een nieuw pneumokokkenvaccin gebruikt. Het vaccin geeft een bredere bescherming dan het huidige vaccin. De Minister van Volksgezondheid heeft dit besloten op basis van een advies van de Gezondheidsraad.

 • Nieuwe geluidindicatoren voor gebieden 26 januari 2011

  De nieuwe geluidindicatoren Gden en Gnight vertonen een goede correlatie met geluidsschade, hinderbeleving en slaapverstoring. Deze gebiedsgerichte indicatoren maken het mogelijk de geluidbelasting in verschillende gebieden onderling te vergelijken.

 • Nieuwe herziene WIP-Richtlijn: Veilig werken: Anesthesie 15 juni 2011

  Door de Werkgroep Infectiepreventie is er een herziene WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Veilig werken in de anesthesie' geplaatst.

 • Nieuwe kwaliteitsinfo zorgverzekeraars op kiesBeter.nl 27 oktober 2011

  Veel mensen vinden regels die hun ziektekostenverzekeraar stelt over bijbetaling voor zorg en het eigen risico maar lastig te begrijpen. Zo weet 30% van de zorgverzekerden na afloop van een behandeling niet waarom zij moeten bijbetalen. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsinformatie over zorgverzekeraars, die te vinden is op www.kiesBeter.nl.

 • Nieuwe naam pandemisch griepvirus 25 oktober 2011

  Het Nieuwe influenzavirus type A subtype (H1N1) 2009 heet vanaf nu influenza A(H1N1)pdm09 virus.

 • Nieuwe NEVO-tabel 2011 beschikbaar 05 juli 2011

  De gegevens in het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) zijn door het RIVM geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in de gedrukte NEVO-tabel 2011, uitgegeven door het Voedingscentrum, en een nieuwe uitgave van NEVO-online door het RIVM. Het betreft gegevens over de voedingskundige samenstelling van 2080 levensmiddelen.

 • Nieuwe video over ziekten Rijksvaccinatieprogramma 14 november 2011

  Het RIVM biedt informatie over het Rijksvaccinatie-programma nu ook aan op video. De video’s vormen een aanvulling op bestaande communicatiemiddelen zoals brochures, brieven en de website. Door de toevoeging van video’s wordt de informatie voor meer mensen toegankelijk.

 • Nieuwe website RIVM: één ingang naar alle informatie 18 april 2011

  De website van het RIVM is vernieuwd. Voortaan hebt u één ingang naar alle webinformatie van het RIVM. Toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie staan hierbij centraal. Zo mag het RIVM het Waarmerk drempelvrij.nl op zijn website voeren.

 • Nieuwe WHO richtlijnen voor drinkwaterkwaliteit 04 juli 2011

  Op 4 juli wordt in Singapore de 4e editie van de WHO Guidelines for Drinking-Water Quality gelanceerd. Dit zijn de belangrijkste internationale richtlijnen op gebied van Water en Gezondheid, het RIVM heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. De richtlijnen vormen een belangrijke basis voor eventuele revisie van de Europese en Nederlandse drinkwaterwet- en regelgeving.

 • Nieuwe WIP-Richtlijn: Hygiëne: Echografisch onderzoek 10 mei 2011

  Door de Werkgroep Infectiepreventie is de nieuwe WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Hygiënemaatregelen bij echografisch onderzoek' in de definitieve versie geplaatst.
  De richtlijn is afgeleid van de richtlijn urologie waarin op dit onderwerp commentaar is geleverd.

 • Nieuwe WIP-Richtlijn: Hygiëne: Toediening medicatie & vloeistoffen via injectie 10 mei 2011

  Door de Werkgroep Infectiepreventie is de WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen 'Hygiënemaatregelen bij toediening van medicatie en vloeistoffen via injectie' in de definitieve versie geplaatst.
  De richtlijn is afgeleid van de richtlijn anesthesie waarin op dit onderwerp commentaar is geleverd.

 • Nieuwe WIP-Richtlijn: Revalidatie: Lokale toediening geneesmiddelen 10 mei 2011

  Door de Werkgroep Infectiepreventie is de WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Revalidatiecentra met als onderwerp 'Lokale toediening geneesmiddelen' in de definitieve versie geplaatst.

 • Nieuwe WIP-Richtlijn: Veilig werken: Urologie 10 mei 2011

  Door de Werkgroep Infectiepreventie is de nieuwe WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Veilig werken in de urologie' in de definitieve versie geplaatst.

 • Nitraatconcentratie in bovenste grondwater gehalveerd 24 mei 2011

  De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater van landbouwbedrijven in de zandregio is tussen 1992 en 2009 met meer dan 50% afgenomen. Dit is het gevolg van maatregelen uit het mestbeleid.

 • Nog geen griepepidemie in Nederland 13 januari 2011

  Op dit moment melden 87 op de 100.000 mensen griepachtige klachten bij hun huisarts.

 • Norovirus, je ziet het niet maar het is er wel 23 november 2011

  In deze korte film van GGD Rotterdam Rijnmond ziet u hoe het besmettelijke norovirus zich verspreidt en welke maatregelen u kunt nemen om uzelf en anderen te beschermen.

 • Nucleaire situatie Japan 15 maart 2011

  Sinds vrijdag 11 maart ondersteunt het RIVM de overheid bij het beantwoorden van vragen over de nucleaire situatie in Japan. Die vragen komen van verontruste burgers en van bedrijven en organisaties die in Japan werkzaamheden uitvoeren.

 • NVIC aangesloten bij WHO netwerk 07 maart 2011

  Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is als observer aangesloten bij het ‘Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistence Network’ (REMPAN) van de Wereldgezondheidsorganisatie.

 • Ondersteuningstructuur voor ziekenhuisinfecties 12 september 2011

  De toenemende antibioticaresistentie is een punt van aandacht. Hoewel we in de Nederlandse gezondheidszorg over het algemeen een verantwoord gebruik van antibiotica hebben, speelt ook in onze zorg de dreiging van resistentievorming en uitbraken met resistente bacteriën. De gebeurtenissen in het Maasstad ziekenhuis hebben dit nogmaals onder de aandacht gebracht.

 • Onderzoek naar verspreiding bof 01 augustus 2011

  Het RIVM doet onderzoek naar de oorzaken van de epidemie van bof, die sinds eind 2009 vooral heerst onder studenten. Vanaf 1 december 2009 tot 26 juli 2011 zijn er 1004 meldingen van patiënten met bof bij het RIVM binnengekomen. De meldingen komen vooral uit universiteitsteden.

 • Onderzoek Sterigenics afgerond 25 mei 2011

  Uit een worst case benadering blijkt dat enkele duizenden mensen uit de directe omgeving van het bedrijf Sterigenics jarenlang zijn blootgesteld aan uiteenlopende hoeveelheden ethyleenoxide.

 • Onrust in Duitsland door EHEC 26 mei 2011

  In Duitsland worden veel patiënten gemeld met ernstige nierklachten HUS (hemolytisch-uremisch syndroom) en bloederige diarree als gevolg van een infectie met de EHEC (Enterohaemorrhagic Escherichia coli) bacterie. In Nederland is tot nu toe één patiënte gemeld met HUS ten gevolge van EHEC, die zeer waarschijnlijk in Duitsland besmet is geraakt. Overigens zijn er in Nederland in 2011 nog geen andere patiënten met HUS gemeld en is het aantal EHEC meldingen niet verhoogd.

 • Ontoereikende vitamine D-status 07 juli 2011

  Het vitamine D-gehalte in het bloed is met name bij Surinamers ontoereikend. Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door RIVM in samenwerking met het AMC, waarin de voedingsstatus is vastgesteld van 35-60 jarige deelnemers aan de SUNSET-studie.

 • Oproep restrictie lampenolie en aanmaakvloeistoffen voor barbecues 09 november 2011

  Bent u fabrikant van lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues? Lees dan dit nieuwsbericht heel aandachtig! Als fabrikant van lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues moet u voldoen aan de restrictiebepalingen die in bijlage XVII van REACH staan. Entry 3 van bijlage XVII bevat de restrictie voor lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues.

 • Opsporen van buikgriepvirus in voedsel verdient meer aandacht 05 april 2011

  Wereldwijd moet er meer aandacht komen voor het opsporen van voedsel dat besmet is met het norovirus. Daardoor zouden veel uitbraken van deze zeer besmettelijke buikgriep kunnen worden voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek waarop RIVM epidemioloog Linda Verhoef donderdag 7 april promoveert aan het Erasmus MC.

 • Organisatie van zorg sluit niet aan bij alledaagse multimorbiditeit 30 mei 2011

  Ruim 70% van de 55-plussers met een chronische ziekte heeft niet één maar meerdere chronische ziekten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en het NIVEL dat gepubliceerd is in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De organisatie van de gezondheidszorg is veelal gericht op enkelvoudige ziekten en sluit nog onvoldoende aan bij deze multimorbiditeit.

 • Plannen voor VTV-2014 bekend 17 oktober 2011

  Elke vier jaar verschijnt de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) waarin het RIVM rapporteert over de huidige toestand en toekomstige ontwikkeling van de volksgezondheid. Zojuist is het definitierapport verschenen, met de hoofdlijnen van de zesde editie: de VTV-2014. Een VTV beschrijft de laatste ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, ziekte, determinanten, preventie, zorg, gezondheidsverschillen en regionale en internationale vergelijkingen

 • Polio, een ziekte om nooit te vergeten 20 mei 2011

  Om de herinnering aan de slachtoffers van de polio-epidemieën levend te houden, schreven twee leden van VSN Spierziekten Nederland het boek ‘Polio, een ziekte om nooit te vergeten`

 • Promotiefilm Gezonde School in het mbo 07 december 2011

  Het RIVM heeft een promotiefilm Gezonde School voor mbo-scholen gemaakt. Het is de eerste van drie nieuwe films die het RIVM Centrum Gezond Leven met partners maakt om Gezonde School bij het onderwijs te promoten. Hiermee wil het RIVM Gezonde School beter op de kaart zeten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Werken aan gezondheid op scholen loont: gezonde studenten presteren beter en verzuimen minder.

 • Protocol om Klebsiella bacterie in ziekenhuis te bestrijden 15 augustus 2011

  Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM heeft samen met Duitse, Engelse en Amerikaanse wetenschappers een protocol ontwikkeld voor een test waarmee ziekenhuizen een uitbraak van de Klebsiella pneumoniae snel kunnen opsporen Het protocol voor deze test is vandaag beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse ziekenhuizen.

 • Q-koortsvaccinatie risicopatiënten verloopt voorspoedig 24 februari 2011

  Ruim 2500 patiënten krijgen een vaccinatie aangeboden tegen Q-koorts. In opdracht van het RIVM worden vooronderzoek en vaccinaties verzorgd door het bedrijf Vaxinostics, in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant. De patiënten zijn aangemeld door hun huisarts. De aanmeldtermijn is inmiddels gesloten.

 • Radioactiviteit uit Japan verwaarloosbaar 25 maart 2011

  In een luchtstofmonster, genomen op het RIVM tussen woensdagochtend 23 maart en donderdagochtend 24 maart, zijn radioactieve deeltjes gevonden, afkomstig van het kernongeval in Japan. Het gehalte aan I-131 lag ruim een factor 10.000 lager dan tijdens ‘Tsjernobyl’. De gevonden concentraties zijn verwaarloosbaar en leiden niet tot besmetting van gras, gewassen en drinkwater.

 • Rauwe groenten goed wassen of verhitten 22 april 2011

  Het is raadzaam om groenten voor consumptie goed te wassen, eventueel te schillen en waar mogelijk te koken of te bakken. Zo wordt de kans op het binnenkrijgen van bacteriën, inclusief bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, geminimaliseerd. Dit heeft het RIVM geadviseerd aan de nVWA en aan het ministerie van VWS.

 • Rectificatie meetpunt Mariapolder in BOT-mi advies 18 januari 2011

  In haar bijdrage aan het advies van het Beleids Ondersteunend Team milieu-incidenten (BOT mi) advies op grond van het onderzoek naar aanleiding van de brand bij Chemie- Pack te Moerdijk', heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een monsterpunt betiteld als meetpunt 'Mariapolder'.

 • Reinout Woittiez benoemd tot kwartiermaker RUD NZKG 14 december 2011

  Dr. ir. Reinout D. Woittiez wordt met ingang van 1 februari 2012 benoemd tot kwartiermaker/beoogd directeur van de regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied (RUD NZKG). Woittiez werkt momenteel als plaatsvervangend Directeur Generaal bij het RIVM. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als directeur van de sector Milieu en Veiligheid van het RIVM en bij de Algemene Inspectie Dienst.

 • Relatie consumptie kip en antibioticaresistentie 19 februari 2011

  Recent onderzoek levert extra bewijs voor het verband tussen het eten van kippenvlees met ESBL-bacteriën en antibioticaresistente ESBL-bacteriën bij mensen. Het RIVM wijst nogmaals op het feit dat overmatig antibioticagebruik in de veehouderij risico’s met zich meebrengt. Mensen kunnen kip en eieren kunnen veilig eten, mits zij het vlees goed verhitten en hygiënisch bereiden.

 • Relatie voeding en ADHD nog steeds onduidelijk 03 oktober 2011

  Er is nog steeds onvoldoende bewijs dat specifieke voedingsadviezen de symptomen van ADHD kunnen verergeren of verminderen. Dit stellen RIVM experts in een rapport van oktober 2011.

 • Resultaten internationale workshop over monitoren mestbeleid 05 juli 2011

  Vertegenwoordigers uit twaalf landen van de Europese Unie hebben gediscussieerd over hoe men het best de effecten van mestbeleid kan monitoren. Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen in hoe men de effecten op de waterkwaliteit meet.

 • Richtlijnen Infectieziektebestrijding Vlaanderen 16 november 2011

  De eerste editie van de Richtlijnen Infectieziektebestrijding Vlaanderen is verschenen. In een samenwerkingsproject tussen het CIb en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn de LCI-richtlijnen Infectieziektebestrijding aangepast aan de Vlaamse situatie.

 • Rijksvaccinatieprogramma op video 13 oktober 2011

  Het RIVM biedt informatie over het Rijksvaccinatie- programma nu ook aan op video. De video’s vormen een aanvulling op bestaande communicatiemiddelen zoals brochures, brieven en de website. Door de toevoeging van video’s wordt de informatie voor meer mensen toegankelijk. Vandaag verschijnt de eerste video, in een serie van vier, met de titel ‘Wat is het Rijksvaccinatieprogramma? De film duurt ongeveer 4 minuten en bevat algemene informatie over het programma dat kinderen in Nederland al meer dan 50 jaar beschermt tegen ernstige infectieziekten. De video laat zien hoe kinderen worden beschermd tegen ernstige infectieziekten zoals mazelen en meningokokken C. En waarom inenten nog steeds nodig is, ook al komen sommigen ziekten nauwelijks meer voor.

 • Risico Schmallenbergvirus voor mensen lijkt klein 19 december 2011

  Op 15 december 2011 is het Schmallenbergvirus onder Nederlandse lammeren aangetroffen. Het virus is vernoemd naar de Duitse plaats Schmallenberg, waar het virus in november onder runderen werd aangetroffen. Zowel koeien als schapen kunnen ziek worden van dit virus. Uit een eerste onderzoek van het RIVM, het Centraal Veterinair Instituut (CVI) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat overdracht van dit virus naar de mens tot nu toe niet is aangetoond.

 • RIVM doet onderzoek naar Ziekte van Lyme 07 april 2011

  De beet van een teek kan een bacterie overbrengen die de ziekte van Lyme veroorzaakt. De afgelopen vijftien jaar nam het aantal mensen met de rode ringvormige uitslag toe. Het RIVM start een onderzoek naar hoe vaak de ziekte van Lyme vóórkomt, wat de ziektelast is en wat de risicofactoren zijn.

 • RIVM organiseert ontmoetingen over gezond leven 03 mei 2011

  Samen met het ministerie van VWS, ZonMW, GGD Nederland en de landelijke thema-instituten organiseert het RIVM Centrum Gezond Leven in mei en juni 2011 vier regionale ontmoetingen 'Kunst van het kiezen’. De ontmoetingen maken professionals wegwijs in het grote ondersteuningsaanbod in de gezondheidsbevordering.

 • RIVM verhuist naar Utrecht Science Park 15 juni 2011

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat verhuizen naar het Utrecht Science Park aan de Uithof in Utrecht. Het zal daar in 2018 een nieuw te bouwen gebouw betrekken. Dat heeft minister Schippers van VWS vandaag besloten.

 • RIVM voert metingen uit bij brand Amsterdam 22 februari 2011

  De Milieuongevallendienst van het RIVM onderzoekt of en in hoeverre er schadelijke stoffen vrijkomen bij de brand in het havengebied in Amsterdam. Het RIVM rapporteert de resultaten aan de gemeente Amsterdam (bevoegd gezag) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • RIVM-advies gezondheidsonderzoek brand Moerdijk 11 januari 2011

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een advies uitgebracht met betrekking tot gezondheidsonderzoek naar aanleiding van de brand in Moerdijk.

 • Roel Coutinho hoogleraar Universiteit Utrecht 29 april 2011

  Roel Coutinho, directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, wordt per 1 mei benoemd aan de Universiteit Utrecht tot hoogleraar voor Utrecht Life Sciences (ULS), aan de faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde. Hij zal zich richten op de epidemiologie en preventie van infectieziekten op het grensvlak tussen mens en dier.

 • Ruim 1.250 meldingen van klachten bij cosmeticagebruik 17 juni 2011

  Bij het meldpunt Cosmeticaklachten.nl en via deelnemende huisartsen en dermatologen zijn in het afgelopen jaar ruim
  1.250 meldingen binnengekomen van klachten die mogelijk door cosmetische producten zijn veroorzaakt. Dit blijkt uit de jaarrapportage van het RIVM over het eerste jaar van het project.

 • Samenvatting en advies deskundigenberaad Hepatitis E 29 juni 2011

  Op 12 juni 2015 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een deskundigenberaad belegd met betrekking tot de mogelijke toename van Hepatitis E in Nederland. Tijdens dit beraad is de huidige stand van zaken op het gebied van hepatitis E-verspreiding en de potentiële risico’s voor de volksgezondheid besproken.
  Hierbij waren deskundigen aanwezig van het RIVM, het CVI, Sanquin, de NVWA, evenals medisch specialisten op het gebied van leverziekten, medische microbiologie en infectieziekten uit verschillende Nederlandse academische ziekenhuizen en laboratoria.
  In de adviesbrief, rechts onder Download, vindt u de samenvatting van dit beraad en de adviezen van de deskundigen.

 • Samenvatting en advies deskundigenberaad Q-koorts 15 juli 2011

  Op 14 juni 2011 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een deskundigenberaad belegd met betrekking tot de noodzaak voor het handhaven van het huidige veterinaire maatregelenpakket ter preventie van Q-koorts.

 • Scenario’s en ongevalskansen voor bovengrondse aardgasleidingen bepaald 30 juni 2011

  De scenario's en ongevalskansen kunnen worden gebruikt om de risico’s van bovengrondse aardgasleidingen voor de omgeving in kaart te brengen. Dit gebeurt met de rekenmethodiek voor aardgasinrichtingen die momenteel wordt ontwikkeld. Deze rekenmethodiek zal deel uitmaken van de Handleiding risicoberekeningen bij het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

 • Selectiecriteria voor nationaal prioritaire stoffenbeleid 17 juni 2011

  Het RIVM heeft een systematiek voorgesteld waarmee chemische stoffen worden geselecteerd die relevant zijn voor het Nederlandse prioritaire stoffenbeleid. De systematiek is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gemaakt, omdat dit beleid momenteel wordt geactualiseerd. De geselecteerde stoffen worden aangeduid met de term ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’.

 • Soa opsporing succesvol 05 april 2011

  De soa-poliklinieken van de GGD’en weten steeds effectiever mensen met een hoog risico op te sporen en te behandelen. In 2010 is het aantal nieuwe consulten met 13% gestegen ten opzichte van 2009 tot 105.000 bezoeken. Dit blijkt uit de nieuwe ‘thermometer soa-hiv’ van het RIVM.

 • Stedelijk groen belangrijk tegen overlast klimaatverandering 30 augustus 2011

  Klimaatverandering kan in stedelijk gebied tot onder andere extreme hitte en overmatige neerslag leiden. Meer groen draagt in perioden van extreme hitte bij aan minder hitteoverlast in steden. Voldoende waterbergend vermogen van de bodem zorgt bij extreme hoeveelheden neerslag voor minder wateroverlast. Gemeenten doen er daarom goed aan maatregelen te nemen waarmee de stad klimaatbestendig wordt gemaakt.

 • Strategisch beleidsplan RIVM-CIb: de plannen voor de nabije toekomst 13 mei 2011

  Het RIVM-CIb gaat zich de komende jaren extra inspannen om haar regierol en haar functie als netwerkorganisatie te versterken. In het strategisch beleidsplan is een selectie gemaakt van onderwerpen waarvoor dat speciaal geldt.

 • Streefwaarde en verwaarloosbaar risiconiveau: Gebruik in het Nederlandse milieubeleid 17 juni 2011

  Het RIVM beschrijft hoe de streefwaarde in het Nederlandse milieubeleid voor chemische stoffen wordt toegepast en geeft aan wat de meerwaarde ervan is voor nu en in de toekomst. De Nederlandse streefwaarde, ook wel aangeduid als verwaarloosbaar risiconiveau, is de concentratie van een stof in het milieu waarbij risico’s voor mens en ecosysteem verwaarloosbaar zijn. Bij de streefwaarde is inbegrepen dat mens en milieu aan meerdere stoffen tegelijk blootgesteld kunnen worden, waardoor deze beschermt tegen de risico’s van deze mengsels.

 • Tailleomtrek voorspelt kans op overlijden aan hartziekte ouderen 29 september 2011

  De tailleomtrek blijkt een goede voorspeller van de risico’s die ouderen lopen om te sterven aan hart- en vaatziekten. Dit is het resultaat van één van de 40 onderzoeken, die vandaag op de zogeheten SOR markt (Strategisch Onderzoek RIVM) worden gepresenteerd.

 • Themadeel letsel in Handreiking Gezonde Gemeente 01 december 2011

  Nieuw op Loketgezondleven.nl is het themadeel Letsel in de Handreiking Gezonde Gemeente. Dit themadeel is een co-productie van Consument en Veiligheid en het RIVM Centrum Gezond Leven. De Handreiking Gezonde Gemeente is dé verzamelplaats van informatie voor gemeentelijk gezondheidsbeleid.

 • Themanummer Infectieziekten Bulletin over MRSA 26 oktober 2011

  Het jaarlijkse themanummer van het Infectieziekten Bulletin heeft als thema MRSA. De hoeveelheid en diversiteit van bijdragen die in dit themanummer over MRSA zijn opgenomen, geven aan dat MRSA leeft in alle geledingen van de gezondheidszorg.

 • Tijdens de Paasdagen kans op matige smog door ozon 22 april 2011

  De drempelwaarde van matige smog door ozon is vrijdag 22 april bijna overschreden. De hoogst gemeten waarde bedroeg 180 µg /m3 in Gelderland (meetlocatie Wekerom). De kans op overschrijding van de matige smogdrempel is ook tijdens de Paasdagen nog aanwezig, daarna verwacht het RIVM dat de kans op overschrijding afneemt.

 • Toekomstverkenning Drinkwatervoorziening in Nederland 21 november 2011

  Deze toekomstverkenning geeft ontwikkelingen aan in de drinkwatervraag en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater in 2040. De toekomstverkenning is gemaakt als voorbereiding voor de nog op te stellen Nota Drinkwater van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Deze Nota vloeit voort uit de Drinkwaterwet die sinds juli 2011 van kracht is.

 • Uitspraken huisarts aangevochten bij de rechter 01 november 2011

  Het RIVM en prof. dr. R. A. Coutinho dagen huisarts H. van der Linde voor de rechter. In een bodemprocedure vragen Coutinho en het RIVM de rechter om een oordeel over de rechtmatigheid van diens uitspraken in de media over het RIVM en directeur Infectieziektebestrijding, prof. dr. R. A. Coutinho. Hiertoe is besloten in overeenstemming met het ministerie van VWS.

 • Update situatie EHEC in Nederland 30 mei 2011

  In Nederland zijn enkele mensen ziek geworden na een bezoek aan Duitsland. Allemaal hebben ze een darminfectie en drie van deze mensen hebben daarnaast ernstige nierklachten als gevolg van de infectie (HUS-syndroom). Of bij alle patiënten de HUS veroorzaakt is door de Duitse EHEC bacterie, is nog niet bekend. Dat onderzoek loopt nog.

 • Update thermometer soa en hiv 29 november 2011

  Dit is een update van de halfjaarlijkse soa en hiv thermometer waarin de meest recente gegevens uit de nationale soa surveillance bij soacentra worden gepresenteerd. Daarnaast zijn ook de Sense data hierin opgenomen. De gegevens in deze update dienen met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, aangezien het om voorlopige resultaten tot en met juni 2011 gaat.

 • Vaccinatiecampagne Q-koorts ten einde 03 mei 2011

  In totaal 1354 mensen zijn de afgelopen maanden ingeënt tegen Q-koorts. Patiënten zullen nog drie maanden worden gevolgd op mogelijke bijwerkingen. Ernstige bijwerkingen zijn tot nu toe niet gemeld. De vaccinaties zijn aangeboden aan mensen met specifieke hart- en vaataandoeningen, omdat zij een groter risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte.

 • Veel Nederlanders laten gezonde voeding staan 05 oktober 2011

  Veel Nederlanders eten nog steeds te weinig fruit, groente, vis en vezel en voldoen daardoor niet aan de richtlijnen goede voeding. Wel is het type vet in de voeding verbeterd, doordat vooral de hoeveelheid transvetzuren in voedingsmiddelen is afgenomen. Het aandeel verzadigde vetzuren in de voeding is echter nog ongunstig en overgewicht komt frequent voor. Dit blijkt uit recente voedselconsumptiegegevens van het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS. Hiervoor is tussen 2007 en 2010 in kaart gebracht wat kinderen en volwassenen consumeren.

 • Verbetering bloedonderzoek bij zwangeren 01 juli 2011

  Vanaf 1 juli 2011 wordt het bloedonderzoek bij zwangere vrouwen verbeterd. Het gaat om twee uitbreidingen van het landelijk bevolkingsonderzoek waarbij zwangeren in het begin van de zwangerschap gescreend worden op infectieziekten (hiv, Hepatitis B en syfilis) en immunisatie door rode bloedcellen.

 • Vergelijking meetcampagnes naar gegaste containers 21 april 2011

  Circa 1,5 tot 5% van de containers die de afgelopen jaren via de havens van Rotterdam en Amsterdam werd ingevoerd, bevatte gassingsmiddelen in concentraties boven de arbogrenswaarden. Dit blijkt uit een vergelijking van verschillende meetcampagnes die de laatste jaren zijn uitgevoerd naar schadelijke gassen in importcontainers.

 • Vernieuwde website over prestaties Nederlandse gezondheidszorg 31 mei 2011

  Van de vrouwen bij wie borstkanker wordt vastgesteld, is 84% na vijf jaar nog in leven. Bevallingen eindigen in het ene ziekenhuis veel vaker in een keizersnede dan in het andere. In 2009 hebben zorgverzekeraars voor het eerst verdiend aan de basisverzekering. Dit is een kleine greep uit de informatie van de vernieuwde Zorgbalans-website.

 • Vijf mensen ziek door EHEC-bacterie 01 juni 2011

  In Nederland is tot nu toe bij vijf patiënten een infectie met de EHEC-bacterie bevestigd. Alle patiënten hebben Duitsland bezocht.

 • Vogelgriep in Zeeland 25 maart 2011

  Op 25 maart 2011 is vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf met 127.500 legkippen in het Zeeuwse Schore, gemeente Kapelle.

 • Voorstellen trendbepaling KRW 30 augustus 2011

  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt o.a. om na te gaan of de concentraties verontreinigende stoffen in grondwater stijgen. Daarnaast zijn er enkele andere onderdelen in de KRW waarvoor een trendbepaling nodig is. Dit rapport doet voorstellen voor een aantal technische aspecten van trendbepaling.

 • Voortaan alleen nog maar kammen bij hoofdluis 25 augustus 2011

  Dit voorjaar zijn er belangrijke wijzigingen geweest in de richtlijn hoofdluis. Hoofdluis bestrijd je vooral door goed te kammen. Omgevingsmaatregelen zoals knuffels wassen zijn niet meer nodig.

 • Vuurwerk zorgt voor smog door fijn stof 01 januari 2011

  In de eerste uren van 2011 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De hoogste concentratie, 181 microgram fijn stof per kubieke meter, werd gemeten op een station in de stad Utrecht. Dat is lager dan de grenswaarde voor ernstige smog.

 • Wereldozondag 16 september 2011

  Vrijdag 16 september is het wereldozondag, de dag waarop we stilstaan bij de mondiale afspraken om de ozonlaag te beschermen. Het RIVM draagt daaraan bij door ondermeer de gevolgen te meten van de aantasting van de ozonlaag voor UV-stralingsniveaus in Nederland en schadelijke gevolgen voor de gezondheid te berekenen.

 • Werkzaamheid griepprik 08 november 2011

  Afgelopen tijd is er veel publiciteit geweest naar aanleiding van een artikel in het Geneesmiddelenbulletin. In dit artikel werd getwijfeld aan de werkzaamheid en effectiviteit van griepprik. Het bevat geen nieuwe resultaten, maar geeft een samenvatting van reeds bekende gegevens. Bij huisartsen en patiënten kan dit leiden tot vragen

 • WHO faciliteert nieuw poliovaccin technology transfer 01 juni 2011

  Als onderdeel van de voorbereidingen op de wereldwijde eradicatie van polio ontwikkelt het RIVM voor de World Health Organization (WHO) een nieuw en veilig poliovaccin voor locale productie in ontwikkelingslanden.

 • WHO: EHEC-bacterie niet eerder waargenomen 04 juni 2011

  De EHEC-bacterie die vooral in Duitsland veel ziektegevallen veroorzaakt is een zeldzaam type. Hij is wel eerder bij mensen gezien maar heeft nog nooit voor een uitbraak gezorgd.

 • Zes stoffen genomineerd voor opname in Verdrag van Rotterdam 08 april 2011

  Het Verdag van Rotterdam voorkomt het transport van gevaarlijke stoffen zonder voorkennis van het ontvangende land.. Begin april 2011 nomineerde het Chemical Review Committee zes nieuwe stoffen, waaronder endosulfan en PFOS.

 • Ziekenhuizen doen te weinig aan veilig werken met medische lasers 06 december 2011

  Lang niet alle ziekenhuizen die medische lasers gebruiken, letten structureel op de veiligheid voor behandelaars en patiënten. Zelfregulering leidt tot op heden onvoldoende tot het opzetten van systemen voor laserveiligheid. Dit blijkt uit een enquête onder twintig Nederlandse ziekenhuizen die het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft uitgevoerd. Het RIVM beveelt ziekenhuizen aan een deugdelijk systeem voor laserveiligheid in te voeren.

 • Zonkracht hoog voor de tijd van het jaar 06 april 2011

  Op 6 april was de maximale zonkracht in Bilthoven 4.4. Die waarde werd in de afgelopen 15 jaar niet eerder zo vroeg in het seizoen gemeten. Normaal wordt pas rond 15 april de waarde 4 overschreden. Mogelijk hangt deze hoge waarde samen met de grote ozonafbraak in het Noordpoolgebied in maart.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu