2012

 • De gezondheidparadox: Nederlanders gezonder, maar ook zieker 05 april 2012

  De levensverwachting stijgt: 50 procent van de meisjes geboren na 2000 heeft kans 100 jaar oud te worden. Tegelijkertijd kampen steeds meer mensen met ziekten en neemt onze aandacht voor gezondheid ongezonde proporties aan. We zijn gezonder, maar ook zieker. Over deze paradox gaat het boek De Gezondheidsepidemie, geschreven door de RIVM-ers Johan Polder en Fons van der Lucht, samen met Sjoerd Kooiker (SCP). De oplossing? “Benadrukken wat gezónd is in plaats van wat ‘ziek’ is.”

 • Vaccinatiegraad Nederlandse kinderen onverminderd hoog 10 mei 2012

  De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) was ook in 2011 onverminderd hoog. Per vaccinatie liep de vaccinatiegraad uiteen van 92 tot 96 procent. De HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker vormde hierop een uitzondering. De invoering van deze vaccinatie veroorzaakte destijds veel onrust. Ongeveer 56 procent van de meisjes geboren in 1997 is uiteindelijk op 14-jarige leeftijd tegen HPV ingeënt.

 • Veel nieuwe drinkwaterinstallaties voldoen niet aan vereisten 31 mei 2012

  Van de 4655 nieuwe drinkwaterinstallaties die in 2010 werden gecontroleerd, voldeden ruim 1800 niet aan de vereisten. Hierdoor nam het risico op het ontstaan van verontreiniging in deze installaties (tijdelijk) toe. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM. ‘Een probleem’, zo noemt RIVM-onderzoeker Harald Dik, de uitkomsten van zijn onderzoek. ‘Je mag toch verwachten dat nieuwe installaties in orde zijn, maar dat blijkt dus niet het geval.’

 • 15 jaar LCI-richtlijnen infectieziektebestrijding 25 juni 2012

  In januari 2011 verscheen de zesde editie van de Richtlijnen Infectieziektebestrijding. Aan de totstandkoming van de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is in de loop der jaren veel veranderd. Het primaire doel is echter al vijftien jaar hetzelfde: de infectiebestrijding in het veld ondersteunen bij het dagelijks handelen in de praktijk.

 • 50 jaar Laboratorium voor Stralingsonderzoek 20 januari 2012

  Het Laboratorium voor Stralingsonderzoek van het RIVM bestaat 50 jaar. Het toenmalige RIV begon met straling kort na de ondertekening van het Euratom verdrag. Toen het Laboratorium, op het hoogtepunt in de Koude Oorlog, werd opgericht vonden er gemiddeld tien bovengrondse kernexplosies per máánd plaats, met als triest record de ontsteking van een waterstofbom boven Nova Zembla met een kracht van maar liefst 50 Megaton.

 • Aantal meisjes dat zich laat vaccineren tegen baarmoederhalskanker richting 60 procent 05 juli 2012

  Het aantal meisjes dat zich laat vaccineren tegen HPV stijgt nog steeds geleidelijk. Van de meisjes geboren in 1998 heeft 58,5 procent de drie prikken gehaald. Een jaar eerder was dat iets lager, 57,6 procent.

 • Aantal overlijdensgevallen door antibioticaresistentie nog beperkt 12 juli 2012

  Ziekmakende bacteriën zijn door overmatig gebruik van antibiotica resistent geworden voor veel van de beschikbare antibiotica. Maar de angst dat antibiotica op den duur helemaal geen effect meer zullen hebben is voorbarig. In Europa overlijden nog veel meer mensen aan chronische ziektes, zoals hart- en vaatziekten, en aan infecties met bacteriën die wél gevoelig zijn voor antibiotica. Dat blijkt uit onderzoek van Marlieke de Kraker. Zij promoveerde op 11 juli aan het UMC Groningen en is werkzaam als epidemioloog bij het RIVM.

 • Actuele cijfers kinkhoest 06 juli 2012

  Sinds begin 2012 ziet het RIVM een toename van kinkhoest. Het RIVM heeft een dossier over dit onderwerp op de website geplaatst met de laatste gegevens over kinkhoest. Hierin vindt u alle informatie over kinkhoest bij elkaar, met onder andere een overzicht van het aantal meldingen. Elke 2 weken worden de cijfers geactualiseerd.

 • Advies deskundigen over VRE-bacterie 21 juni 2012

  Op 6 juni kwamen verschillende deskundigen bijeen om de VRE-uitbraak in een aantal ziekenhuizen te bespreken. Zij zijn van mening dat deze bacterie over het algemeen niet zorgt voor veel extra ziekte bij patiënten. Veel patiënten zijn drager van de bacterie zonder dat deze een infectie veroorzaakt. Om een beter beeld te krijgen hoe vaak de VRE-bacterie in Nederlandse ziekenhuizen voorkomt, zijn een aantal verbeterpunten mogelijk op het gebied van screening, diagnostiek en typering van de VRE-bacterie. Verder worden ziekenhuizen opgeroepen om uitbraken te blijven melden via het meldpunt ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het deskundigenberaad over de VRE-bacterie in ziekenhuizen.

 • Advies deskundigenberaad Schmallenbergvirus 06 maart 2012

  Deskundigen zijn van mening dat het onwaarschijnlijk is dat het Schmallenbergvirus van dier op mens overgedragen kan worden, Zij onderschrijven het belang van een onderzoek om dit met zekerheid uit te kunnen sluiten. Het RIVM organiseerde op 15 februari een deskundigenberaad over het Schmallenbergvirus. Deelnemers aan dit overleg waren zowel deskundigen op humaan als veterinair gebied.

 • Adviesaanvraag bevolkingsonderzoek borstkanker 02 augustus 2012

  De minister van VWS heeft in juni 2012 de Gezondheidsraad om advies gevraagd over het bevolkingsonderzoek borstkanker.

 • Alternatieven voor fluorkoolwaterstoffen nodig 24 februari 2012

  Wereldwijd worden steeds meer HFK’s (fluorkoolwaterstoffen) gebruikt. Dat is een gevolg van het Montreal Protocol voor de bescherming van de ozonlaag. HFK’s tasten de ozonlaag niet aan, maar worden gebruikt ter vervanging van stoffen die dat wel doen. Er is echter een negatief bij-effect: HFK’s leveren een steeds grotere bijdrage aan het broeikaseffect. Daarom moeten er alternatieven komen voor HFK’s om de winst van het Montreal Protocol te behouden. Dat is de conclusie van een studie onder leiding van het RIVM, die deze week is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

 • Ana Maria de Roda Husman benoemd tot hoogleraar 24 mei 2012

  Per 1 mei is Ana Maria de Roda Husman (afdelingshoofd Milieu bij LZO) benoemd tot hoogleraar op de profileringsleerstoel ‘Global changes en milieuoverdraagbare infectieziekten: Kwantificering van volksgezondheidsrisico’s’ bij het Institute of Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit van Utrecht.

 • Benoeming Walter van Wijngaarden als plaatsvervangend Directeur-generaal / Chief Financial Officer bij RIVM 18 januari 2012

  Per 1 maart wordt drs. Walter van Wijngaarden RC benoemd tot plaatsvervangend Directeur- generaal (pDG) / Chief Financial Officer (CFO) bij het RIVM. Hij is in die rol verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering. In zijn portefeuille zitten de stafafdelingen Finance Planning & Control, Bedrijfsvoering, Organisatie en Personeel, Facilitair Bedrijf en de I-organisatie.

 • Blootstelling aan gevaarlijke situaties op werk in 2011 iets gedaald 22 november 2012

  Werknemers staan gemiddeld aan 4,6 gevaarlijke situaties tegelijk bloot. Bovenaan het lijstje van risicovolle beroepen staan machinebankwerkers, monteurs, instrumentenmakers en reparateurs. Zij hebben jaarlijks gemiddeld te maken met 10,5 gevaarlijke situaties tegelijk. Minder riskante beroepen zijn die van verzekeringsagent, boekhouder en makelaar. Mensen met deze beroepen worden geconfronteerd met gemiddeld 2,5 gevaarlijke situaties tegelijk.

 • Bron drinkwater kan verslechteren in droge periodes 03 oktober 2012

  De kwaliteit van oppervlaktewater kan als gevolg van klimaatverandering rond 2050 zodanig zijn verslechterd, dat het zonder extra maatregelen ongeschikt is om er drinkwater van te bereiden. De klimaatscenario’s van het KNMI geven aan dat er extreem lange droge perioden kunnen optreden. Tijdens deze perioden stroomt er minder water door de rivieren en neemt de invloed van lozingen door afvalwaterzuiveringen, landbouw en industrie op de waterkwaliteit toe. Dit blijkt uit onderzoek van Deltares en het RIVM.

 • Chlamydia abortus verwaarloosbaar risico voor volksgezondheid 07 augustus 2012

  Uit een recent onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat Chlamydia abortus in Nederland wijdverspreid voorkomt op schapen- en geitenbedrijven. Chlamydia abortus is een bacterie die van dier op mens kan overgaan. Deskundigen op het gebied van dier- en mensenziekten hebben naar aanleiding van deze gegevens het risico van Chlamydia abortus voor de mens besproken.

 • Communautair Voortschrijdend Actieplan (CoRAP) startpunt van de Stoffenbeoordeling 29 februari 2012

  Het communautair voortschrijdend actieplan ofwel de CoRAP bevat de stoffen die gedurende een periode van drie jaar door de lidstaten moeten worden geëvalueerd.

 • Computergame 'Teek control' informeert kinderen over teken 27 maart 2012

  Het RIVM heeft een computergame ontwikkeld om kinderen spelenderwijs te informeren over teken.

 • Computervirus aangetroffen bij RIVM 09 augustus 2012

  Bij het RIVM is woensdagavond 8 augustus jl. een computervirus aangetroffen, dat niet was ontdekt door de reguliere virusscanners. Als grote organisatie met ruim 1500 medewerkers beschikt het RIVM over grote hoeveelheden bestanden die op verschillende netwerkschijven zijn opgeslagen. Het RIVM heeft het probleem inmiddels onder controle, waarbij de nazorgfase nog de nodige aandacht vraagt. Slechts een zeer beperkt aantal interne bestanden zijn besmet door het computervirus. De website www.rivm.nl is niet met het virus besmet en kan gewoon worden bezocht.

 • Concentratie fijn stof daalt sterker dan verwacht 19 juni 2012

  De verwachte concentratie van fijn stof in de lucht daalt tot 2020 sterker dan eerder geschat. Dit blijkt uit de nieuwe Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten van het RIVM. Een dalende trend is de afgelopen 10 jaar zichtbaar. Deze trend wordt vooral veroorzaakt doordat het verkeer minder fijn stof uitstoot, onder andere door grootschalig gebruik van katalysatoren en roetfilters.

 • Concentraties stikstofdioxide en fijn stof dalen 20 december 2012

  Volgens de resultaten van het monitoringsprogramma van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) daalt de gemiddelde concentratie stikstofdioxide en fijn stof tussen 2011 en 2015. Wel worden er volgens de berekeningen nog steeds grenswaarden overschreden.

 • Concept richtlijn "Microbiologisch veilig werken in diagnostische laboratoria" 17 februari 2012

  Door de Werkgroep Infectiepreventie is de richtlijn "Concept richtlijn "Microbiologisch veilig werken in diagnostische laboratoria"" op de website gezet en staat daarmee open voor commentaar. Dit commentaar kan worden ingeleverd tot 11 juni 2012 op stwip@wip.nl

 • Daling meldingen voedselinfecties 15 augustus 2012

  Ook in 2011 kregen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het RIVM minder meldingen van voedselinfecties en vergiftigingen dan in voorgaande jaren. Een trend die al sinds 2008 te zien is. Toch zit achter deze daling een flinke onderschatting van het aantal voedselinfecties. Naar schatting zijn jaarlijks zo’n 680.000 mensen in Nederland ziek na het eten van besmet voedsel. Maar de meeste infecties worden niet gemeld. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport van de NVWA en het RIVM.

 • De Atlas Leefomgeving online 26 januari 2012

  Vandaag heeft staatssecretaris Joop Atsma van I&M de Atlas Leefomgeving geopend. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Deventer Schouwburg. Hierbij waren bestuurders en vertegenwoordigers van de provincies Overijssel en Gelderland, verschillende gemeenten en regiobestuurders aanwezig.

 • Definitief Programma Symposium Hygiënerichtlijnen Verpleeghuizen en Woonzorgcentra 10 september 2012

  Het definitieve programma van het symposium Hygiënerichtlijnen voor Verpleeghuizen en Woonzorgcentra is bekendgemaakt. Aanmelden voor dit symposium is nog steeds mogelijk.

 • Deskundigen bespreken toename VRE in ziekenhuizen 06 juni 2012

  In een aantal Nederlandse ziekenhuizen circuleert op dit moment de VRE-bacterie. Deze afkorting staat voor Vancomycine-resistente enterokok. Dit is een darmbacterie die niet behandeld kan worden met de gangbare antibiotica, maar alleen met middelen die meer bijwerkingen hebben of waar minder klinische ervaring mee is.

 • Deze week zeer lage gevoelstemperatuur 31 januari 2012

  Het KNMI waarschuwt deze week voor een gevoelstemperatuur van – 15 graden of lager. Zeker bij een flinke wind is de gevoelstemperatuur een betere maat voor het effect van koude dan de werkelijke temperatuur.

 • Doelgroepen aanvullende seksuele gezondheidszorg bij de GGD 06 januari 2012

  Per 1 januari 2012 zijn de aanvullende voorzieningen op het gebied van seksuele gezondheid (soabestrijding en seksualiteitshulpverlening) enigszins aangepast.
  Tweederde van alle soazorg in Nederland wordt door de huisarts verzorgd. In aanvulling hierop is er bij de GGD een vangnet voor hoogrisicogroepen. Dat zijn jongeren tot 25 jaar, en mensen met een hoog risico op soa. Voor deze groepen blijft de aanvullende zorg gratis en indien gewenst anoniem.

 • Een teek? Pak 'm beet! 26 maart 2012

  Van een tekenbeet kunt u ziek worden. Controleer uzelf en anderen op tekenbeten nadat u ‘in het groen’ bent geweest. Bent u gebeten door een teek, dan is het belangrijk dat u hem snel weghaalt. Om hier aandacht voor te vragen begint vandaag de jaarlijkse Week van de Teek. Van maart tot oktober is de kans op een tekenbeet het grootst.

 • Effecten antibioticagebruik bij mens en dier 22 juni 2012

  Antibioticaresistentie in de Nederlandse gezondheidszorg is nog steeds laag, maar de resistentie tegen derdegeneratie-cefalosporine in de kliniek neemt toe. Hoewel het totale antibioticagebruik per opgenomen patiënt al jaren vrij stabiel is, worden in ziekenhuizen vaker reserveantibiotica voorgeschreven. Het antibioticagebruik in dieren lag in Nederland hoog vergeleken met andere Europese landen, maar is sinds 2007 met 40 procent afgenomen. Dit blijkt uit het NethMap/MARAN 2012-rapport dat op 21 juni is gepresenteerd tijdens het jaarlijkse symposium van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB).

 • Elektromagnetische velden en ik 01 juni 2012

  Het RIVM (onder)zoekt verhalen over u en elektromagnetische velden (EMV). Het onderzoek vindt plaats in het kader van het strategische onderzoeksprogramma (SOR) met de titel Karakterisering van lichamelijke klachten die worden toegeschreven aan omgevingsfactoren (Chi2). De verhalen helpen ons om de lichamelijke symptomen die aan de omgeving worden toegeschreven, beter te karakteriseren en te herkennen.

 • Elsevierprijs voor RIVM 05 september 2012

  Onderzoekers Aldert Piersma en Dorien van Dartel hebben de Elsevier Best Scientific Publication Award in Reproductive Toxicology gewonnen. Zij kregen de prijs voor een publicatie over de toepassing van embryonale stamcellen in onderzoek naar de schadelijkheid van chemische stoffen voor de embryonale ontwikkeling.

 • EU-definitie nanomateriaal is goede basis 01 juli 2012

  De laatste jaren is een toenemend aantal toepassingen en producten beschikbaar gekomen waarin of waarvoor nanomaterialen worden gebruikt. Mogelijke risico’s van deze materialen voor mens en milieu zijn momenteel nog onvoldoende bekend. Met het vaststellen van de “Aanbeveling Inzake de Definitie van Nanomateriaal" heeft de EC in oktober 2011 een belangrijke stap gezet om verder te komen met de risicobeoordeling van nanomaterialen.

 • Europese instituten geven informatie over gezondheidseffecten van additieven in sigaretten 13 september 2012

  Zestien Europese kennisinstituten lanceren op 13 september websites die het publiek informatie geven over toevoegingen (additieven) die de tabaksindustrie gebruikt bij de productie van sigaretten. Het RIVM en het Duitse onderzoekscentrum naar kanker (DKFZ) hebben het initiatief genomen voor dit project. De bedoeling hiervan is dat Europese burgers objectieve informatie krijgen over additieven, zoals hun functie en effecten op de gezondheid. Het RIVM publiceert de informatie op tabakinfo.nl. Eind dit jaar kan de consument hier ook opzoeken welke additieven er aan een bepaald merk worden toegevoegd.

 • Europese Vaccinatie Week 23 april 2012

  Op 26 april organiseert het RIVM de Vasteprik-dag: een bijscholingsdag voor professionals uit GGD’en en consultatiebureaus die betrokken zijn bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. In het kader van de Europese Vaccinatie Week ontplooien deze week meer dan 50 Europese landen activiteiten om het belang van vaccinaties te benadrukken. De Europese Vaccinatie Week (EIW) is een initiatief van de WHO.

 • Film tekenbeten en ziekte van Lyme 28 juni 2012

  Het RIVM lanceert vandaag een film over tekenbeten en de ziekte van Lyme. In de film kun je zien waar teken voorkomen en hoe ze op mensen overstappen. Ook is in beeld gebracht hoe je jezelf kunt controleren en hoe je een teek moet verwijderen. De film is aanvulling op het huidige voorlichtingsmateriaal over dit onderwerp. Op de RIVM-website is de film ook toegankelijk gemaakt voor slechthorenden en slechtzienden.

 • Foto's op tabaksverpakking schrikt roker mogelijk af 16 april 2012

  Het gebruik van uniforme tabaksverpakkingen met daarop waarschuwende plaatjes en teksten maakt roken mogelijk minder aantrekkelijk. Dat staat in een onderzoeksrapport van het RIVM.
  De EU-Tabaksproductrichtlijn 2001/37/EG, die voorschriften bevat over de productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten, wordt mogelijk herzien. Het gaat daarbij om de vraag welke producten onder de herziene richtlijn komen te vallen, consumenteninformatie op verpakkingen, rapportage, registratie en wetgeving van additieven, en toegang van consumenten tot tabaksproducten. Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzocht of de voorgestelde aanpassingen wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd.

 • Gebruikelijke hygiënemaatregelen voldoen op bedrijven met Schmallenbergvirus 30 januari 2012

  In Nederland is onder dieren en nieuw virus aangetroffen: het Schmallenbergvirus. Er zijn geen aanwijzingen dat dit virus bij mensen ziekte kan veroorzaken. Uit voorzorg adviseert het RIVM aan zwangeren om geen verloskundige handelingen te laten uitvoeren op bedrijven met verdenking van de aanwezigheid van het Schmallenbergvirus.

 • Geen belangenverstrengeling RIVM en Coutinho bij advisering griepprik 26 september 2012

  De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak van het RIVM en Roel Coutinho tegen huisarts Hans van der Linde. De rechtbank geeft aan dat de uitlatingen van van der Linde wat betreft belangenverstrengeling onjuist zijn. Omdat deze uitspraken in het publiek debat zijn gedaan, heeft van der Linde echter niet onrechtmatig gehandeld, aldus de rechtbank.

 • Geen Usutu-virus in Nederlandse merels 18 december 2012

  In 2012 is in Nederland na onderzoek bij dode merels en zanglijsters geen Usutu-virus aangetroffen. De vrees bestond dat deze vogelziekte, die in Duitsland tot veel dode merels leidde, inmiddels de Nederlandse grens bereikt zou kunnen hebben. Volgend jaar is echter opnieuw waakzaamheid geboden voor het binnenkomen van het Usutu-virus in ons land.

 • Geen veilige woonafstand tot veehouderijen voor infecties vast te stellen 10 juli 2012

  De laatste jaren is meer bekend geworden over ziekten die van dier op mens overgedragen kunnen worden. Q-koorts is hier een voorbeeld van. Het is nog niet mogelijk om een veilige woonafstand aan te geven tot veehouderijen voor het krijgen van infectieziekten.

 • Geen zorgen om veiligheid tatoeagekleurstof in Nederland. 30 augustus 2012

  Recent verscheen in het New England Journal of Medicine een artikel over bacteriële verontreiniging van tatoeageinkt. In Rockester, New York zijn gedurende een langere periode tenminste 19 meldingen geweest van personen waarbij een infectie optrad na het laten aanbrengen van een tatoeage. Na onderzoek bleek het te gaan om infectie met Mycobacterium chelonae welke al aanwezig was in de kleurstof voordat deze werd gedistribueerd.

 • Gegevensverkenning Omgevingswet 13 september 2012

  Het RIVM adviseert om één ‘ingang’ te creëren die toegang geeft tot gegevens die voor de nieuw in te voeren Omgevingswet nodig zijn. Dit geldt zowel voor visies, verordeningen en programma’s als voor vergunningen, projectbesluiten, toezicht en handhaving.

 • Gezond zwanger worden belangrijk voor vermindering babysterfte 17 april 2012

  Stellen met een kinderwens kunnen al voor de zwangerschap veel doen om ervoor te zorgen dat hun kind straks een zo gezond mogelijke start krijgt. Dat is de boodschap van de website strakszwangerworden.nl, die sinds 17 april online is.

 • Gezonde, duurzaam beheerde bodem levert mens veel goeds 31 maart 2012

  Een gezonde bodem met een gevarieerd bodemleven geeft de mens heel veel goeds. Meer dan veel mensen wellicht denken. Is de bodem gezond, dan zijn de bloemkolen en andijvie die we van het land plukken en op tafel zetten ook van betere kwaliteit. Is de bodem gezond dan heeft dat ook positieve gevolgen voor het grondwater en de lucht. Kortom: een gezonde bodem bezorgt Nederland goede diensten.

 • Gezondheidseffecten slijtage-emissies grotendeels onbekend 06 december 2012

  Het wegvervoer heeft te maken met steeds strengere Europese emissienormen voor fijn stof. Er is al veel beleid ingezet op het terugdringen van de emissies in de uitlaatgassen, die slecht zijn voor de volksgezondheid.

 • GGD Fryslân wint innovatiewedstrijd! 05 september 2012

  Tien GGD-teams streden om de prijs voor de meest vernieuwende aanpak die alcoholgebruik onder jongeren van 16-18 jaar tegengaat. De jury van de door GGD Nederland en RIVM georganiseerde innovatiewedstrijd, wees ‘Ik blijf fri(e)s' van GGD Fryslân aan als winnaar.

 • Groen nodig voor gezonde, klimaatbestendige stad 05 juni 2012

  Parken, grasvelden en tuinen zijn onmisbaar voor een gezonde, klimaatbestendige stad. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de bijdrage van de bodem aan een klimaatbestendige en gezonde stad, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Groen in de stad is goed voor de gezondheid van mensen en helpt bij het omgaan met klimaatverandering”, aldus onderzoeker Jacqueline Claessens.

 • Grootschalig gezondheidsonderzoek van start 31 augustus 2012

  Vanaf september start een grootschalig gezondheidsonderzoek onder personen van 19 jaar en ouder. Landelijk gaan de komende weken ruim driekwart miljoen vragenlijsten de deur uit met bijvoorbeeld vragen over ziekten en aandoeningen, roken, lichaamsbeweging en psychische problemen. Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek uit. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met het CBS en het RIVM.

 • Haagse Anne Frankschool ontvangt vignet Gezonde School van Minister Schippers 19 september 2012

  De Anne Frankschool in Den Haag heeft vanaf vandaag het vignet Gezonde School aan de gevel hangen. Demissionair minister Edith Schippers (VWS) reikte, in aanwezigheid van Epke Zonderland, winnaar Olympisch goud bij het turnen, het vignet op de school uit.

 • Herziening tabel ‘Indeling van locaties naar de mate van risico op legionellose’ 03 april 2012

  In het LCHV-draaiboek ‘Melding van legionellabacteriën in water’ is de tabel herzien waar locaties en waterinstallaties zijn ingedeeld naar de mate van risico op legionellose. Met behulp van de tabel kunnen GGD’en bepalen of maatregelen noodzakelijk zijn indien legionellabacteriën zijn aangetroffen tijdens een periodieke controle van het legionellabeheer. In de tabel wordt ook aangegeven bij welke locaties het LOI legionellapreventie noodzakelijk vindt. De wijzigingen zijn gemaakt in overleg met CIb-legionelladeskundigen van LCI, LZO en EPI.

 • Het Infectieziekten Bulletin van december 2012 is verschenen 19 december 2012

  In het laatste nummer van 2012 besteden we aandacht aan een cluster van kraamvrouwenkoorts, de activiteiten van het Dutch Wildlife Health Centre en de vraag: Patientenparticipatie: wat moeten burgers weten van MRSA en antibioticagebruik?

 • Hond met hondsdolheid in Amsterdam 17 februari 2012

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op woensdagavond 15 februari bij een hond in Amsterdam hondsdolheid vastgesteld. GGD Amsterdam is direct gestart met contactonderzoek.

 • Infectie met Schmallenbergvirus niet aangetoond bij mensen 01 mei 2012

  Het RIVM onderzocht ruim 300 mensen die werken of wonen op bedrijven waar het Schmallenbergvirus is gevonden of besmetting waarschijnlijk is. Bij geen van deze mensen kon een doorgemaakte infectie worden aangetoond. Dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn dat dit virus naar de mens kan worden overgebracht.

 • Infectieziekten Bulletin februari verschenen 28 februari 2012

  In dit nummer onder meer aandacht voor een scabiesuitbraak in een zorginstelling, meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2009 en 2010 en de vraag 'Wie consulteerde in 2010 de LCI en waarover?'

 • Infectieziekten Bulletin januari verschenen 27 januari 2012

  Hierin onder meer aandacht voor een norovirusuitbraak op een riviercruiseschip, de surveillance van Listeria monocytogenes over 2010 en het project China onder de Dom: hepatitis B- en C-screening onder Chinese migranten in Utrecht.

 • Infectieziekten Bulletin juli verschenen 10 juli 2012

  De zomereditie van het Infectieziekten Bulletin besteed onder meer aandacht aan kinkhoest, psittacose, norovirus en hiv.

 • Infectieziekten Bulletin mei verschenen 14 mei 2012

  Hierin onder meer aandacht voor Legionella-pneumonie bij een medisch toerist, Q-koorts bij kinderen gedurende de drie epidemische jaren en communicatie over infectieziekten en de rol van nieuwe media.

 • Infectieziekten Bulletin oktober geheel over vaccinaties 30 oktober 2012

  Het Infectieziekten Bulletin van oktober is het jaarlijkse themanummer. Dit jaar is gekozen voor het thema vaccinaties. De bijdragen in dit bulletin zijn onderverdeeld in Rijksvaccinatieprogramma en Vaccinaties voor risicogroepen.

 • Infectieziektenquiz voor professionals 16 januari 2012

  Hoe goed is je kennis van infectieziekten en van de LCI-richtlijnen?

 • Inschrijving opleiding Hygiënist OGZ 14 februari 2012

  Het Wenckebach Instituut in Groningen heeft de inschrijftermijn voor de opleiding Hygiënist Openbare Gezondheidszorg verlengd tot april 2012. De start van deze tweede ronde is op 1 oktober, mits er voldoende aanmeldingen zijn.

 • Intensieve samenwerking RIVM-DCMR Rijnmondatlas Luchtkwaliteit 31 januari 2012

  Op 20 januari 2011 overhandigde Jan van den Heuvel, directeur DCMR Milieudienst Rijnmond de eerste editie van de Rijnmondatlas Luchtkwaliteit aan Reinout Woittiez, waarnemend plaatsvervangend DG van het RIVM. De atlas is tot stand gekomen dankzij het wederzijds beschikbaar stellen van luchtkwaliteitsgegevens en modelberekeningen van de DCMR en het RIVM. De DCMR zal de atlas voortaan jaarlijks uitgeven, zowel op papier als digitaal.

 • Intercollegiale toetsing Zuid-Holland 22 maart 2012

  In regio Zuid-Holland hebben we in 2011 een intercollegiale toetsing gedaan. We hebben dit van tevoren met elkaar afgestemd en toestemming bij de eigen GGD gevraagd. Als onderwerp leek ons het taakgebied tatoeëren en piercen het meest geschikt.

 • Internationaal onderzoek luchtkwaliteit 11 mei 2012

  Van 15 tot 28 mei zal een internationale groep wetenschappers met een zeppelin laag over Nederland vliegen om in opdracht van de Europese Unie onderzoek te doen naar de relatie tussen luchtkwaliteit en het klimaat. De Wageningen Universiteit trekt de meetcampagne; Nederlandse onderzoekscentra, waaronder het Centrum voor Milieumonitoring van het RIVM, leveren aanvullende metingen.

 • Invoering gebiedsdossiers 28 februari 2012

  Stand van zaken per november 2011. De invoering van gebiedsdossiers voor de openbare drinkwatervoorziening verloopt volgens planning. Dit blijkt uit een enquête van het RIVM onder de regiehouders van de gebiedsdossiers (provincies en Rijkswaterstaat).

 • iSPEX in finale Academische jaarprijs 14 juni 2012

  Eigenaren van een smartphone kunnen binnenkort bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar fijn stof in de atmosfeer. Het instrument dat dit mogelijk maakt, de iSPEX, dingt mee naar de Academische jaarprijs en is door naar de finale.

 • iSPEX wint Academische Jaarprijs 25 oktober 2012

  Eigenaren van een smartphone kunnen binnenkort bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar fijn stof in de atmosfeer. Het instrument dat dit mogelijk maakt, iSPEX, is de winnaar van de Academische Jaarprijs 2012.

 • Jaarverslag 2011 11 juni 2012

  Het RIVM jaarverslag 2011 is uit. Het jaarverslag blikt terug op opvallende gebeurtenissen als de brand bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk, het kernongeval in de energiecentrale Fukushima en de EHEC-bacterie.

 • Kamerbrief over Rijksvaccinatieprogramma 18 april 2012

  Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Schippers uitgebreid verslag gedaan over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De minister verwoordt in de kamerbrief de succesfactoren van het programma.

 • Kans op matige smog door ozon houdt aan 26 juli 2012

  Het RIVM verwacht dat er ook op donderdag 26 juli en vrijdag 27 juli matige smog door ozon zal zijn. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg/m3 (microgram per kubieke meter) wordt vermoedelijk in de middag of aan het begin van de avond overschreden.

 • Kans op matige smog door ozon houdt aan 19 augustus 2012

  Het RIVM verwacht dat er op zondag 19 augustus matige smog door ozon zal zijn. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg/m3 (microgram per kubieke meter) wordt vermoedelijk in de middag of aan het begin van de avond overschreden. Op zaterdag 18 augustus is de drempel voor matige smog net niet overschreden, in het midden van Nederland was de maximale waarde 175 µg/m3 . Vrijwel het gehele land heeft zondag kans op matige smog, waarbij het zwaartepunt in het zuidoosten lijkt te liggen. Waarschijnlijk blijven de concentraties wel onder de drempel van ernstige smog door ozon van 240 µg /m3. Het is echter niet uitgesloten dat ook deze drempel lokaal wordt overschreden. Vanaf maandag 20 augustus lijkt de kans op smog door ozon grotendeels voorbij.

 • Kans op matige smog door ozon op zaterdag 18 en zondag 19 augustus 2012 17 augustus 2012

  Het RIVM verwacht dat er op zaterdag 18 augustus en zondag 19 augustus matige smog door ozon zal zijn. Op zaterdag is de grootste kans op overschrijdingen in het zuiden en midden van Nederland. Op zondag is er op meer plaatsen in Nederland kans op matige smog, waarbij het zwaartepunt, zoals op zaterdag, ook in het zuiden en midden van Nederland lijkt te liggen.

 • Kans op smog voorbij 27 juli 2012

  Het RIVM verwacht dat op vrijdag 27 juli lokaal in het zuiden en oosten matige smog door ozon kan ontstaan. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg/m3 (microgram per kubieke meter) wordt vermoedelijk in de middag of aan het begin van de avond overschreden. De verwachte omkeer zal het weerbeeld veranderen, waardoor de hoge ozonconcentraties zullen worden verdreven. Vanaf zaterdag is de kans op smog door ozon voorbij.

 • Kennisontwikkeling nodig voor omslag bodembeleid 11 december 2012

  Bevolkingsgroei, klimaatverandering en het tekort aan grondstoffen zetten ons bodem- en grondwatersysteem onder druk. De bodemkwaliteit, vruchtbaarheid en mogelijkheden om water vast te houden nemen af. Kennisontwikkeling en beleidsaanpassingen zijn nodig, zodat de bodem in de toekomst optimaal kan bijdragen aan onze gezondheid, voedselvoorziening en het opvangen grote hoeveelheden water.

 • Kentallen Meetnet Hemelhelderheid Nederland 26 oktober 2012

  In 2011 is het Meetnet Hemelhelderheid Nederland gestart. Hierin wordt op negen locaties in Nederland continu de hemelhelderheid gemeten. De meetgegevens van afgelopen jaar zijn gebruikt om de verschillende locaties te karakteriseren. Voor elke locatie is een document beschikbaar waar deze kentallen gepresenteerd worden.

 • Kinderen met overgewicht zijn minder gezond 14 mei 2012

  Twaalfjarige kinderen met overgewicht hebben al een hogere bloeddruk en ongunstigere cholesterolwaarden in hun bloed dan kinderen met een normaal gewicht. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Marga Bekkers van het RIVM.

 • Klanttevredenheidsonderzoek LCI-richtlijnen en draaiboeken 13 december 2012

  Graag horen wij uw mening over de LCI-richtlijnen en draaiboeken. Inzicht in de tevredenheid van de gebruikers van de LCI-richtlijnen en draaiboeken helpt ons deze te blijven verbeteren. Bovendien wordt zo duidelijk welke aspecten de meeste aandacht verdienen. De resultaten van dit onderzoek delen we in 2013 met u via onze website en via een publicatie in het Infectieziekten Bulletin.

 • Kosteneffectief luchtbeleid door samenwerking wetenschap en beleid 29 november 2012

  Regelmatige uitwisseling van informatie tussen wetenschap en beleid heeft geleid tot een samenhangend Europees luchtbeleid met drastische kostenbesparingen. Dat staat in het Science-nummer van 30 november 2012.
  Daarbij werd tegelijkertijd gekeken naar gezondheidswinst, natuurbescherming en gevolgen voor klimaatverandering.

 • Kwaliteit drinkwater in Nederland was goed in 2010 17 januari 2012

  Het drinkwater in Nederland was in 2010 van goede kwaliteit. Bij 84 procent van de circa 210 drinkwaterpompstations in Nederland is geen enkele norm overschreden. Daar waar de norm wel overschreden werd, leverde dat geen gezondheidsproblemen op.

 • Lancering Preventio op 24 april 30 maart 2012

  Op 24 april zal in Utrecht de introductiemiddag Preventio worden gehouden. Het LCHV nodigt THZ-inspecteurs, adviseurs, hygiënisten en verpleegkundigen van harte uit om met preventio kennis te maken. Deze middag zal een uitgebreide instructie gegeven worden.

 • Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in 2010 op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie 13 september 2012

  Jaarlijkse rapportage aan de Europese Commissie over de landbouwpraktijk en de waterkwaliteit op graslandbedrijven die derogatie mogen toepassen.

 • Langere levensverwachting door emissiereducties in Gotenburg Protocol 09 mei 2012

  De lidstaten van de conventie over grensoverschrijdende luchtverontreiniging van de Verenigde Naties zijn het vorige week eens geworden over aanvullende emissiereducties van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische koolwaterstoffen. Effectuering van deze reducties betekent in 2020 voor Nederland een verlenging van de gemiddelde levensverwachting met ten minste 4,5 maanden. Dat blijkt uit een berekening waaraan het RIVM heeft bijgedragen.

 • Leefomgeving van de toekomst 13 juni 2012

  Om de groei van de steden op te vangen zijn duurzame oplossingen voor vervoer, voeding en energie nodig.

 • Lezersonderzoek LCI-richtlijnen 26 juni 2012

  De Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM ontwikkelt en publiceert richtlijnen ten behoeve van de infectieziektebestrijding. Deze richtlijnen zijn in eerste instantie bedoeld als ondersteuning voor de dagelijkse GGD-praktijk, maar kunnen ook voor andere professionals van nut zijn.

 • Luchtkwaliteit rekenmethoden onderling en met metingen vergeleken. 27 februari 2012

  Het RIVM heeft een aantal controles uitgevoerd op de resultaten van de NSL monitoringtool en de rekenmethodes die daarbij gebruikt worden. Uit de controles van de rekenmethoden blijkt dat deze resultaten geven die in lijn zijn met de wettelijk voorgeschreven standaardrekenmethoden voor luchtkwaliteit.

 • Luchtkwaliteitconcentraties in 2011: PM10 iets hoger en NO2 iets lager dan 2010 17 februari 2012

  Ondanks deze kleine verhoging zijn de concentraties in lijn met de langjarige dalende trend in PM10 concentraties. Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM en van de GGD-Amsterdam en de DCMR blijkt dat de concentraties PM10 gemiddeld in 2011 iets hoger waren dan in 2010. Voor NO2 waren de jaargemiddelde concentraties in 2011 iets lager dan in 2010. Dit past in de langjarige dalende trend.

 • Luis in je haar? Kammen maar! 23 augustus 2012

  Dat is de boodschap die het RIVM geeft aan ouders van schoolgaande kinderen, leerkrachten en medewerkers van kinderopvangcentra. Nu de scholen weer zijn begonnen kan een juiste aanpak voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt.

 • Matige smog door ozon 25 juli 2012

  Het RIVM heeft vandaag 25 juli 2012 om 15:00 matige smog in Noord-Brabant en Zuid-Limburg geconstateerd. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg/m3 (microgram per kubieke meter) is overschreden. In de komende uren zal de smog zich naar verwachting verder uitbreiden over voornamelijk het zuiden en oosten van Nederland.

 • Meer inzicht ziekte van Lyme door onderzoek 14 mei 2012

  Het RIVM adviseert om geen meldingsplicht in te laten voeren voor de ziekte van Lyme. Het ministerie van VWS heeft dit advies overgenomen. Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van de ziekte van Lyme. Volgens het RIVM zijn andere meetinstrumenten meer geschikt dan de meldingsplicht om deze informatie te verzamelen.

 • Meer tekenbeten gemeld dan verwacht op Tekenradar.nl 01 juli 2012

  Sinds de lancering op 28 maart 2012 zijn er al ruim 2000 tekenbeten doorgegeven op www.tekenradar.nl. Er zijn meer dan 600 teken opgestuurd voor analyse op de aanwezigheid van de Borrelia bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Vijftig procent van de tekenbeten wordt opgelopen in het bos en veertig procent in de tuin. De teken worden meestal binnen 24 uur verwijderd.

 • Meer zoekmogelijkheden samenstelling voedingsmiddelen 13 november 2012

  Welk fruit bevat het meeste vitamine C? Is kaas vetter dan boterhamworst? Deze vragen zijn vanaf nu makkelijker te beantwoorden door de nieuwe zoekmogelijkheden in het online Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO-online).

 • Meeste arbeidsgerelateerde infecties opgelopen binnen onderwijs en gezondheidszorg 30 oktober 2012

  Het aantal meldingen van mensen die een infectieziekte oplopen tijdens het werk is gering. In 2011 werden 337 meldingen geregistreerd. De verwachting is dat dit een beperkt beeld geeft. De meeste infecties werden gemeld binnen het onderwijs (29%), de gezondheidszorg (22%) en de agrarische/veterinaire sector (11%). Reizen naar het buitenland zijn ook vaak oorzaak van een arbeidsgerelateerde infectie (29%).

 • Meldingen RVP-vaccins in lijn met afgelopen jaren 16 juli 2012

  In 2011 ontving het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb 1103 meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

 • Milde variant Q-koorts bij runderen 19 juli 2012

  Hoewel Q-koorts veel voorkomt bij mensen en runderen op melkveebedrijven, veroorzaakt dit weinig ziekte. Bijna driekwart van de veehouders en hun gezinsleden is ooit besmet geraakt met de Q-koortsbacterie. Van 2% is bekend dat zij Q-koorts hebben gehad. Ook de runderen op veel bedrijven (82%) hebben ooit een Q-koortsinfectie doorgemaakt. De bacterie die in dit onderzoek is aangetroffen is een ander type dan de bacterie die de Q-koortsepidemie onder geiten en mensen veroorzaakte. Dit blijkt uit het landelijk Q-koortsonderzoek Q-VIVE waarin onder andere onderzoek is gedaan naar het voorkomen van de Q-koortsbacterie op melkveebedrijven.

 • Milieunormen water samengebracht op website RIVM 12 december 2012

  Voortaan is de informatie over milieukwaliteitsnormen van water centraal te vinden op het onderdeel 'Risico’s van stoffen' van de RIVM website. Deze normen geven aan hoe hoog de concentratie van verschillende chemische stoffen in het water maximaal mag zijn.

 • Minder bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma in 2010 31 januari 2012

  In 2010 zijn 800.000 kinderen ingeënt in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Over de ruim zeven miljoen vaccins die zijn gegeven, ontving het RIVM 1380 meldingen van vermoede bijwerkingen. Dat was 16 procent minder dan in 2009, toen twee vaccinatiecampagnes veel onrust veroorzaakten. Hoewel bijwerkingen soms heftig zijn, gaan ze vanzelf over. De ernst van de ziekte weegt altijd op tegen de last van de bijwerking.

 • Minder mensen met diabetes naar het ziekenhuis, kostenreductie blijft uit 26 juni 2012

  Door de invoering van de integrale bekostiging maken minder mensen met diabetes gebruik van het ziekenhuis (tweede lijn). De verschuiving van tweedelijnszorg naar de eerste lijn levert echter (nog) geen kostenbesparing op. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de integrale bekostiging van diabetespatiënten.

 • Mogelijkheden hielprik in Europa nog onvoldoende benut 06 maart 2012

  Steeds meer pasgeborenen met ernstige, maar behandelbare aandoeningen kunnen met de hielprik (neonatale screening) vroegtijdig worden opgespoord om daarmee erger te voorkomen. Echter, in veel Europese landen worden de mogelijkheden die de hielprik biedt onvoldoende benut, waardoor veel pasgeborenen met dergelijk aandoeningen toch ernstig ziek worden. Een Europees onderzoek brengt de knelpunten en mogelijkheden in kaart.

 • Nanosilica in voeding 07 maart 2012

  Silica in nanovorm is aanwezig in verschillende voedingsmiddelen waaraan het additief E551 als antiklontermiddel is toegevoegd. De deeltjes uit deze voedingsmiddelen blijken de nanovorm te behouden in het maagdarmkanaal, ze lossen dus niet op. Voor een uitspraak over de mogelijke gezondheidsrisico’s van nanosilica in voedingsproducten is meer informatie over de opname in het lichaam en eventuele ophoping in weefsels daarom van groot belang. Dit blijkt uit nieuwe publicaties in het tijdschrift Nanotoxicology en ACSnano.

 • Nederlanders eten ongezond veel zout 22 februari 2012

  Meer dan 85 procent van de Nederlandse bevolking consumeert meer zout dan de aanbevolen maximum richtlijn van 6 gram per dag. Volwassen mannen eten gemiddeld 9,9 gram per dag en vrouwen 7,5 gram per dag. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar het gebruik van zout.

 • Nederlandse bevolking krijgt voldoende jodium binnen 23 april 2012

  De Nederlandse bevolking krijgt voldoende jodium binnen, wel is de inname sinds 2008 met ongeveer 20 tot 25 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) "Inzicht in de jodiuminname van kinderen en volwassenen in Nederland - Resultaten uit de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010". Aanbevolen wordt om de jodiuminname bij de Nederlandse bevolking in de gaten te houden.

 • Nederlandse buik steeds dikker 27 januari 2012

  Steeds meer mensen in Nederland hebben een te grote buikomtrek. De zogenoemde abdominale obesitas rukt op. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Nederland de Maat Genomen’ van het RIVM, waarbij ondermeer de buikomtrek werd gemeten. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het UMC Utrecht, Divisie Julius Centrum.

 • Niet alleen ziekenhuizen gebruiken medische röntgenapparaten 02 oktober 2012

  Nederlandse patiënten worden niet alleen blootgesteld aan röntgenapparatuur in ziekenhuizen, maar ook bij GGD’en, tandartsen, GGZ-instellingen en revalidatiecentra. Soms lopen ze meer straling op dan noodzakelijk. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Nieuw type coronavirus ontdekt 24 september 2012

  Saoedi-Arabië en het Verenigd Koninkrijk hebben beide een patiënt met een nieuw type coronavirus gemeld. Beide patiënten zijn in Saoedi-Arabië geweest. Eén patiënt is ernstig ziek, de andere is inmiddels overleden. Hoe besmettelijk dit virus is is onbekend, maar overdracht van mens-op-mens is vooralsnog niet aannemelijk. In Nederland zijn geen mensen ziek van dit virus. Het RIVM volgt nauwgezet de ontwikkelingen.

 • Nieuwe CBO-richtlijn Lymeziekte vertraagd 04 september 2012

  Een Commissie van het Centraal begeleidingsorgaan (CBO) werkt aan een herziening van de multidisciplinaire richtlijn Lymeziekte uit 2008. Een CBO-conceptversie is in november 2011 gepubliceerd. Wanneer de definitieve versie verschijnt, is onbekend. In de nieuwe CBO-richtlijn zal ook aandacht zijn voor het al dan niet geven van antibiotische profylaxe na een tekenbeet.

 • Nieuwe drug 4-MA per direct verboden 13 juni 2012

  Dit is een nieuwsbericht van het CAM, het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs, dat bij het RIVM is ondergebracht.

  In verband met het hoge gezondheidsrisico van 4-methylamfetamine (4-MA) wordt dit middel met onmiddellijke ingang verboden.

 • Nieuwe editie Infectieziekten Bulletin 14 juni 2012

  Het juninummer van het Infectieziekten Bulletin is verschenen. De beschrijving van een geval van leptospirose toont het belang aan van goede afstemming tussen de bij de bestrijding betrokken partijen. Verder onder meer een overzichtartikel over de eliminatie van lepra: de wens is de vader van de gedachte.

 • Nieuwe Hygiënerichtlijnen voor de ambulancediensten 10 mei 2012

  In samenwerking met de LCHV (Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid-RIVM) is de richtlijn specifiek gericht op de ambulancedienst herzien. De oude richtlijn van de WIP komt hiermee te vervallen. De richtlijn is te vinden op de website van de WIP en eveneens op de website van het LCHV.

 • Nieuwe Inspecteurs Ship Sanitation Certificate geslaagd! 02 februari 2012

  Vrijdag 27 januari hebben dertien deelnemers aan de cursus Ship Sanitation Certificate examen gedaan aan boord van de "Prinses Maxima" in IJmuiden.

 • Nieuwe online zelftest Biosecurity 08 oktober 2012

  Vanaf vandaag staat de toolkit biosecurity online. De toolkit bestaat uit drie onderdelen: een zelftest, grondslagen en (inter) nationale richtlijnen, en een set met good practices. Op basis van de online zelftest is het goed mogelijk om een beeld te krijgen wat de actuele stand van zaken is op het gebied van Biosecurity binnen een instelling.

 • Nieuwe richtlijndocumenten online 19 september 2012

  De afgelopen periode heeft het LCHV een groot aantal nieuwe richtlijndocumenten (richtlijnen, checklisten en rapporten) op de website en in Preventio geplaatst. Tijd voor een overzicht.

 • Nieuwe Staat van Infectieziekten verschenen 09 november 2012

  De zevende editie van de Staat van Infectieziekten is verschenen. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van (de epidemiologie) van infectieziekten in Nederland. Daarnaast wordt elk jaar een thema uitgediept dat relevant is voor de verdere signalering van infectieziekten en voor de infectieziektebestrijding. In deze editie zijn ontwikkelingen op het gebied van bioinformatica en syndroomsurveillance in kaart gebracht.

 • Nieuwe Staat van zoönosen verschenen 21 november 2012

  Vandaag wordt de vierde editie van de Staat van zoönosen gepresenteerd. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en trends op het gebied van zoönosen in Nederland in 2011. Daarnaast wordt elk jaar een thema uitgediept dat relevant is voor verdere signalering en bestrijding van zoönosen. In deze editie gaat het om het thema ‘Dieren onderweg’.

 • Off-label gebruik van stents in kaart gebracht 08 juni 2012

  Na een dotterbehandeling plaatsen medici stents niet alleen bij patiënten voor wie de stents bewezen geschikt zijn (on-label gebruik), maar ook bij mensen die buiten deze groep vallen (off-label gebruik). Dan gaat het vaak om patiënten die te maken hebben met complexe situaties, zoals meervoudige vaatafwijkingen, vaatafwijking bij vertakking, of aandoeningen als diabetes. In sommige gevallen is dit de enige mogelijkheid van behandeling.

 • Ondertekening erfpachtovereenkomst nieuwbouw VWS/RIVM 28 februari 2012

  De Universiteit Utrecht en de Rijksgebouwendienst ondertekenen vandaag de erfpachtovereenkomst voor nieuwbouw van onderdelen van ##VWS$het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport##. Het betreft onder meer het RIVM op het USP/De Uithof.

 • Onderzoek naar invloed nanodeeltjes op centraal zenuwstelsel 10 december 2012

  Het RIVM gaat samenwerken met het Duitse Leibniz Research Institute for Environmental Medicine (IUF). Op vrijdag 7 december 2012 hebben de directies van beide instituten de samenwerking formeel vastgelegd.

 • Onjuist artikel over vernietiging van griepvaccins in "Boerderij Vandaag" 13 april 2012

  Vandaag publiceerde "Boerderij Vandaag" een feitelijk onjuist artikel over vernietiging van griepvaccins.

 • Online meepraten over Volksgezondheid Toekomst Verkenning 31 augustus 2012

  Vandaag gaat de VTV-site online. Dit is een uniek communicatieplatform waarop bezoekers en professionals kunnen discussiëren over volksgezondheid en zorg. De informatie die dit oplevert, wordt gebruikt bij het schrijven van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014.

 • Ontmoetingsplaats op internet voor biocidenprofessionals 12 november 2012

  Professionals uit het biocidenwerkveld kunnen vanaf nu laagdrempelig met elkaar in contact komen via de webtool BiocidenConnect. In deze besloten webomgeving kunnen zij hun profiel invullen, contacten opdoen en hun netwerk verstevigen.

 • Ontwikkelingen omtrent de HPV-vaccinatie 27 november 2012

  Dit artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde op 19-11-2012. De auteurs zijn Hester de Melker, Gemma Kenter, Tekla van Rossum en Marina Conyn-van Spaendonck.

 • Opkomst vaccinatie baarmoederhalskanker neemt langzaam toe 22 februari 2012

  Het aantal meisjes dat zich laat vaccineren tegen baarmoederhalskanker neemt langzaam toe. In 2010 liet 57,6% van de 12-jarige meisjes zich tegen baarmoederhalskanker inenten. Dat is een lichte toename ten opzichte van 2009. Toen haalde 52,2% van de uitgenodigde meisjes ook daadwerkelijk de drie prikken.

 • Oproep bijdragen Infectieziekten Bulletin over vaccinatie 28 februari 2012

  In het najaar van 2012 brengen we een themanummer uit over vaccinatie. We nodigen u uit om artikelen voor dit themanummer in te sturen.

 • Ouderen profiteren het meest van de medische vooruitgang 13 maart 2012

  Het verschil in individuele zorguitgaven tussen jong en oud over een kalenderjaar wordt onder invloed van medische innovaties steeds groter. Ouderen profiteren het meest van de medische vooruitgang. Dat stelt RIVM-medewerker Albert Wong in zijn proefschrift 'Describing, Explaining and Predicting Health Care Expenditures with Statistical Methods', waarop hij vrijdag 16 maart promoveert aan de Universiteit van Tilburg.

 • Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs 01 maart 2012

  Een op de drie scholen in het voortgezet onderwijs besteedt meer aandacht aan overgewicht bij de vakken biologie en verzorging en voor gezonde voeding geldt dat voor 40 procent van de scholen. Tegelijkertijd neemt het aantal scholen dat pizzapunten verkoopt toe. Een positieve ontwikkeling in het voedingsaanbod was meer aanbod van bronwater. Dit blijkt uit een recent rapport in het voortgezet onderwijs van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Preventio komt eraan! 22 maart 2012

  Op dit moment wordt er hard gewerkt om de LCHV-webapplicatie Preventio gereed te maken voor lancering. Als alles op tijd gereed is zal op 24 april in Utrecht de introductiedag worden gehouden.

 • Prijsvraag: overheden maken kans op duurzaam advies 31 augustus 2012

  In heel Nederland werken bestuurders aan een duurzame leefomgeving. Zij bouwen aan dorpen en steden waar ook toekomstige generaties gezond kunnen leven. Dit betekent dat zij vragen stellen op het snijvlak van gezondheid en milieu.

 • Programma #Jeugdimpuls Gezonde Leefstijl van start 24 juli 2012

  De minister van VWS wil extra aandacht besteden aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Het Centrum Gezond Leven, onderdeel van het RIVM, heeft hiervoor het programma #Jeugdimpuls Gezonde Leefstijl opgesteld met inbreng van diverse partners. Het programma loopt tot en met 2014 en richt zich via scholen en social media op de leefwereld van jongeren.

 • Promotie Wim van der Hoek op Q-koorts 04 juli 2012

  Op 26 juni promoveerde RIVM’er Wim van der Hoek op het onderwerp Q-koorts. De onderzoeken binnen zijn proefschrift zijn onderdeel van het RIVM-onderzoek naar de uitbraak van Q-koorts in Nederland. In 2007 begon deze uitbraak in Noord-Brabant en had een piek in 2009. De bacterie werd verspreid via besmette melkgeiten. De resultaten van de onderzoeken zijn gebruikt bij de beleidsadvisering en bestrijding van de Q-koortsuitbraak in Nederland.

 • Promotiefilm Gezonde Gemeente 21 maart 2012

  Iedere gemeente in Nederland maakt gezondheidsbeleid en besteedt daarbij aandacht aan gezondheidsthema’s als overgewicht, alcohol, letsel, depressie, roken of seksuele gezondheid. De digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl helpt gemeenten en lokale samenwerkingspartners om te werken aan integraal beleid en de uitvoering ervan.

 • Provincie Utrecht wint duurzaam advies 10 oktober 2012

  De provincie Utrecht is de winnaar van de prijsvraag die het RIVM uitschreef in het kader van de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober 2012). De provincie legde het meest prikkelende beleidsvraagstuk aan ons voor en wint 32 uur brainpower van een multidisciplinair team van RIVM-experts.

 • PSIE: Routinematige navelstrengbloedbepaling vervalt per 1 januari 2013 21 december 2012

  Het ministerie van VWS heeft besloten dat de routinematige bepaling van de Rhesus (D)-bloedgroep(RhD) in het navelstrengbloed van kinderen van RhD-negatieve zwangeren kan vervallen per 1 januari 2013.

 • Q-koortsepidemie voorbij 27 december 2012

  Het aantal gemelde patiënten met Q-koorts is in 2012 verder gedaald. Het RIVM ontving dit jaar 68 meldingen van patiënten met Q-koorts. In 2011 waren er nog 81 meldingen, het jaar daarvoor 504. De Q-koortsepidemie is daarmee voorbij.

 • Quickscan letselpreventie in gemeentelijk beleid 02 april 2012

  De landelijke nota ‘Gezondheid Dichtbij’ uit 2011 legt de nadruk op sport en bewegen. Een veilige omgeving, veilig en vaardig sporten en ouderen lang, gezond en zelfstandig laten leven zijn belangrijke uitgangspunten.

 • Regelgeving nanomaterialen vraagt meer dan definitie alleen 06 december 2012

  De Europese Commissie beveelt aan om een nanomateriaal te definiëren als een materiaal waarvan minstens 50 % van het aantal deeltjes een grootte heeft tussen 1 en 100 nm. Regulering van nanomaterialen vraagt echter meer dan een definitie alleen.

 • Rendement maatregelen Kaderrichtlijn Water moeilijk vast te stellen 21 mei 2012

  Het is lastig om het rendement van maatregelen te bepalen, die erop gericht zijn een goede kwaliteit van grondwater te bereiken. De maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gepresenteerd in termen van doelen, beleid en wet- en regelgeving, en niet als concrete, technische ingrepen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • Richtlijn kankerclusters 20 juni 2012

  Het RIVM heeft de GGD- Richtlijn ‘Kankerclusters’ uit 2001 geactualiseerd. Deze richtlijn bevat een stappenplan dat wordt ingezet als bewoners bij de GGD melden dat in een bepaalde buurt relatief veel mensen kanker hebben. Het doel van de richtlijn is om snel en efficiënt antwoord te kunnen geven op de vragen en zorgen die er leven.

 • Richtlijn voor diagnose Q-koortsvermoeidheidssyndroom 27 maart 2012

  Een werkgroep van deskundigen, zorgverleners en patiënten heeft een richtlijn ontwikkeld, die patiënten en zorgverleners kan helpen bij het stellen van een diagnose en de behandeling van vermoeidheidsklachten na Q-koorts, het zogeheten Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Deze richtlijn is vanmiddag aangeboden aan het ministerie van VWS.

 • Richtlijn voor preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie 07 februari 2012

  Er is een landelijke richtlijn ontwikkeld voor infectiepreventie bij mensen met een verminderde of afwezige miltfunctie

 • Richtlijn ‘Accidenteel bloedcontact’ vastgesteld 05 november 2012

  De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft de richtlijn ‘Accidenteel bloedcontact’ (ziekenhuizen) gepubliceerd op haar website.

 • Rijksvaccinatieprogramma op social media 13 maart 2012

  Op Facebook kunnen ouders, kinderen en professionals uit de JGZ meepraten over het Rijksvaccinatieprogramma.

 • RIVM gaat verder op de weg van benefit-risk analyse 14 februari 2012

  Voedingsmiddelen en voeding kunnen zowel gunstige als ongunstige effecten hebben op de gezondheid, bijvoorbeeld zoetstoffen. Om goede aanbevelingen te kunnen doen, moeten de positieve effecten afgewogen worden tegen de negatieve in een zogenaamde benefit-risk analyse. Dat staat in een speciale editie van het tijdschrift Food and Chemical Toxicology dat door het RIVM is verzorgd.

 • RIVM haalt DKTP-vaccins definitief terug 09 oktober 2012

  De producent van het DKTP-vaccin, GSK, heeft vandaag toestemming gekregen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om de resterende doses van het vaccin Infanrix-IPV terug te halen. Het RIVM heeft gisteren het gebruik van de ongeveer 20.000 resterende doses met partijnummer AC20B199AA al stopgezet en gaat nu de terughaalactie uitvoeren.

 • RIVM ondertekent deelname aan internationaal CAESAR-project 30 oktober 2012

  Op 30 oktober heeft Directeur-Generaal André van der Zande in Kopenhagen de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het CAESAR-project. Doel van het project is het opzetten van een netwerk van nationale surveillancesystemen antimicrobiële resistentie in alle landen van de WHO-regio Europa, die nog niet zijn aangesloten bij EARS-net.

 • RIVM op beurs LHV 21 maart 2012

  Het RIVM is op 24 maart vertegenwoordigd bij de huisartsbeurs, die de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) organiseert in de Jaarbeurs in Utrecht. Er is ondermeer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma, Preconceptiezorg, de hielprik, de griepprik en de Toolkits voor Publiekscommunicatie.

 • RIVM prijs gezondheidsbevordering voor Ingrid Bakker 27 april 2012

  Ingrid Bakker, programmamanager Zwolle Gezonde Stad, is door professionals uit de gezondheidsbevordering uitgeroepen tot winnaar van de BOP (Beleid, Onderzoek en Praktijk) prijs 2012. Deze prijs beloont dè gezondheidsbevorderaar of preventiewerker die op inspirerende wijze werkt aan afstemming tussen Beleid, Onderzoek en Praktijk.

 • RIVM publiceert toegevoegde stoffen aan tabak 18 december 2012

  Het RIVM publiceert vanaf vandaag op de website tabakinfo.nl alle ingrediënten die worden toegevoegd aan tabaksproducten op de Nederlandse markt. Bezoekers van deze site kunnen per merk tabaksproduct opzoeken welke toevoegingen het bevat, en wat de functie en hoeveelheid van deze toevoegingen is.

 • RIVM verwacht zonkracht 7, grotere kans op verbranden 24 juli 2012

  Het is nu hoogzomer en de zonkracht bereikt al een aantal dagen maximale waarden tussen 6 en 7. RIVM meet de zonkracht in Bilthoven en geeft de actuele metingen weer op de website www.rivm.nl/zonkracht. Ook de komende zomerse dagen wordt een zonkracht 7 verwacht. Mensen kunnen dan snel verbranden door de zon. Hiermee lopen ze een groter risico op huidkanker.

 • RIVM vraagt aandacht voor baarmoederhalskanker 24 januari 2012

  Van 22 tot en met 28 januari 2012 is de zesde Europese week van de baarmoederhalskanker. In Nederland werd dinsdag de aftrap gegeven tijdens de traditionele gongceremonie in de Amsterdamse beurs. Dit gebeurde door het RIVM, de landelijke screeningsorganisaties en stichting Olijf.

 • RIVM website krijgt 3 sterren voor toegankelijkheid 11 juni 2012

  Ook dit jaar (2012) mag het RIVM het Waarmerk drempelvrij (het logo met het groene mannetje) voeren op de website. Kreeg het RIVM vorig jaar bij oplevering van de nieuwe site nog 1 ster, dit jaar gaf de stichting accessibility 3 sterren, een maximale score. Dat houdt in dat de informatie die het RIVM op het internet aanbiedt, voor iedereen toegankelijk en nog beter vindbaar is.

 • RIVM zet gebruik partij DKTP-vaccin stop 08 oktober 2012

  Het RIVM stopt uit voorzorg het gebruik van ongeveer 20.000 doses van het vaccin Infanrix-IPV. Dit nadat de producent GSK heeft verzocht om dit vaccin met partijnummer AC20B199AA niet meer in te zetten. Het vaccin wordt binnen het Rijksvaccinatieprogramma toegepast ter bescherming tegen DKTP: difterie, kinkhoest, tetanus en polio.

 • RIVM: aantal ouderen met hartfalen neemt fors toe tot 2025 20 maart 2012

  Het aantal mensen met hartfalen zal de komende jaren fors toenemen. Momenteel hebben ongeveer 130.000 mensen last van hartfalen, in 2025 is dit aantal gestegen tot naar verwachting 195.000. Dit blijkt uit het rapport “Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst” van het RIVM.

 • Salmonella besmetting neemt verder af 02 november 2012

  De afgelopen week is door het RIVM bij 37 patiënten een Salmonella Thompson besmetting aangetoond. In totaal zijn nu 1063 mensen ziek geworden door de uit de handel genomen gerookte zalm. Het aantal nieuwe patiënten is wederom beduidend lager dan vorige week. De dalende trend van vorige week wordt doorgezet.

 • Salmonella-uitbraak door gerookte zalm 01 oktober 2012

  Sinds eind juli 2012 is er een toename van het aantal ziektegevallen veroorzaakt door een salmonellabacterie. Uit onderzoek blijkt dat gerookte zalmproducten vrijwel zeker de oorzaak zijn van deze uitbraak. Op dit moment is bij ongeveer 200 mensen in het laboratorium vastgesteld dat zij ziek zijn geworden door de besmette zalm. Het werkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk hoger. De besmette producten zijn inmiddels op aanwijzing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit de handel genomen.

 • Samenwerking bestrijding zoonosen vastgelegd 07 juni 2012

  Tijdens het internationale Q-koorts symposium op 7 juni ondertekenen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), GGD Nederland, de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en het RIVM een convenant. Daarin is bekrachtigd op welke manier deze partijen in de toekomst samen willen werken om de bestrijding van ziekten die van dier op mens overgedragen kunnen worden (zogenaamde zoönosen) efficiënt aan te pakken.

 • Schatting van potentiële risico's voor het watermilieu van 11 geneesmiddelen 06 april 2012

  Het RIVM heeft voor een twintigtal geneesmiddelen onderzocht of openbare databases van overheden informatie bevatten over mogelijk schadelijke effecten voor het ecosysteem. De gezochte informatie blijkt in beperkte mate beschikbaar via één van de drie onderzochte databases. Twee geneesmiddelen, het antibioticum amoxicilline en ethinylestradiol, de werkzame stof in de anticonceptiepi,) kunnen mogelijk risico’s voor het zoetwaterecosysteem opleveren als gevolg van de consumptie van deze middelen. Om te beoordelen of dergelijke effecten daadwerkelijk optreden is een uitgebreidere analyse nodig.

 • Sluiting duurzame prijsvraag over 5 dagen 25 september 2012

  Gemeenten, provincies en waterschappen hebben nog 5 dagen de tijd om een gratis advies van het RIVM te winnen. Het RIVM helpt bestuurders op weg naar een gezonde, duurzame toekomst. Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, geven RIVM-experts 32 uur van hun tijd aan een gemeente, provincie of waterschap met een kennisvraag op het snijvlak van gezondheid en milieu. Dus stuur de inzending voor 1 oktober in en win een gratis duurzaam advies.

 • Spoelen waterleidingen na de vakantie 26 augustus 2012

  Verschillende websites hebben het bericht van Uneto-VNI overgenomen om de leidingen te spoelen na de vakantie zodat een legionella-infectie wordt voorkomen. Dit heeft geleid tot vragen aan het LCHV over de wijze van spoelen.

 • Staatssecretaris Joop Atsma bezoekt RIVM 27 februari 2012

  Vandaag heeft staatssecretaris Joop Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een bezoek gebracht aan het RIVM.

 • Stand van zaken invoering bevolkingsonderzoek darmkanker april 2012 29 maart 2012

  Op 1 juni 2011 heeft minister Schippers van VWS besloten tot de invoering van een bevolkingsonderzoek darmkanker. Een bevolkingsonderzoek darmkanker kan op termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen voorkomen. Deze uitgave informeert u over de voortgang van de voorbereidingen.

 • Stand van zaken invoering bevolkingsonderzoek darmkanker oktober 2012 14 november 2012

  Vanaf september 2013 start het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker. We zijn druk bezig deze start goed voor te bereiden en houden u graag op de hoogte van de voortgang, onder andere door onze papieren nieuwsbrief ’Stand van zaken’

 • Stand van zaken nieuwe versie SAFETI-NL 15 november 2012

  Begin dit jaar heeft DNV een nieuwe versie van SAFETI-NL, versie 6.7, opgeleverd. In deze versie is een aantal verbeteringen doorgevoerd op het gebied van de gebruikersvriendelijkheid. Ook zijn in deze versie enkele inhoudelijke wijzigingen overgenomen uit de wereldwijde release van SAFETI.

 • Stand van zaken Salmonellabesmetting 18 oktober 2012

  Afgelopen week is door het RIVM bij 400 patiënten een Salmonellabesmetting aangetoond. In totaal zijn nu 950 mensen ziek geworden door de uit de handel genomen gerookte zalm. Het werkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk hoger.

 • Start eerste Verkenning Jeugdgezondheid 05 november 2012

  Het RIVM en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) werken aan de eerste Verkenning Jeugdgezondheid, een samenhangend overzicht van de gezondheid van de Nederlandse jeugd en de rol van de jeugdgezondheidszorg hierin. Dit overzicht is essentieel om een adequaat jeugdgezondheidsbeleid te kunnen voeren.

 • Start griepvaccinatiecampagne 01 oktober 2012

  Vanaf half oktober halen meer dan 3,5 miljoen Nederlanders weer de gratis jaarlijkse griepprik. Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Voor de meeste mensen is griep ‘slechts’ een vervelende ziekte die vanzelf weer over gaat. Griep kan voor mensen met specifieke medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder ernstige gevolgen hebben. Mensen die tot deze groep behoren, krijgen daarom het advies om de griepprik te halen. Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik van hun huisarts.

 • Start onderzoek naar aangeboren cytomegalovirusinfectie 11 oktober 2012

  Deze week start een landelijk onderzoek naar de gevolgen van een aangeboren infectie door het cytomegalovirus (CMV). Het onderzoek wordt gedaan bij 4- en 5-jarige kinderen. Een CMV-infectie kan tijdens de zwangerschap overgedragen worden op het kind. Soms ontwikkelt het kind hierdoor gezondheidsklachten. Om hier beter inzicht in te krijgen voert het RIVM samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het CROCUS-onderzoek uit.

 • Sterftereductie bij bevolkingsonderzoek borstkanker weegt op tegen overdiagnose 01 november 2012

  Een onafhankelijke wetenschappelijke commissie in Groot-Brittannië heeft onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en concludeert dat de reductie in sterfte opweegt tegen het belangrijke nadeel van overdiagnose. De commissie heeft haar bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet’.

 • Steun voor basisscholen om gezondheid van scholieren te verbeteren 31 oktober 2012

  Scholen in het primair onderwijs kunnen extra ondersteuning aanvragen bij het RIVM om de gezondheid van hun leerlingen te verbeteren.

 • Steunpunt bacteriële ziekenhuisinfecties van start 08 mei 2012

  Vandaag is het signaleringsoverleg over ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie van start gegaan. Dit is een gezamenlijk initiatief van het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie. In de strijd tegen uitbraken met resistente bacteriën kunnen ziekenhuizen hiervan vrijwillig melding doen bij dit steunpunt. Tijdige waarschuwing van andere zorginstellingen kan daarmee verdere verspreiding voorkomen.

 • Studiedag Legionella 27 maart 2012 22 februari 2012

  Dinsdag 27 maart organiseert het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid een Studiedag Legionella in het Academiegebouw in Utrecht. Voor deze dag is een uitgebreid programma samengesteld met daarin diverse relevante ontwikkelingen op het gebied van het voorkomen en bestrijden van Legionella. Voor deze dag zijn GGD'en (waaronder artsen M&G, technische hygiëneadviseurs en verpleegkundigen) uitgenodigd die zich in de praktijk bezighouden met legionella.

 • Symposium 'Duurzame Lente' 21 december 2012

  Op dinsdag 19 maart 2013 organiseert het RIVM een symposium over duurzaamheid bij de (semi-)overheid. Bestuurders en beleidsmakers uit heel Nederland leggen de basis voor vernieuwd duurzaamheidbeleid. Centraal staat de vraag: hoe gaan we om met teruglopende financiële middelen en toenemende ambities?

 • Symposium Hygiënerichtlijnen Verpleeghuizen en Woonzorgcentra 05 augustus 2012

  Op donderdag 11 oktober organiseert het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) een symposium voor beleidsmakers, leidinggevenden en aandachtsfunctionarissen van verpleeghuizen en woonzorgcentra, deskundigen infectiepreventie en GGD-medewerkers.

 • Tekenradar.nl: verwachte tekenactiviteit en meldpunt tekenbeten 28 maart 2012

  Voordat mensen de natuur ingaan, kunnen ze vanaf nu op de website www.tekenradar.nl kijken wat de verwachte tekenactiviteit is. Hoe hoger de activiteit, hoe groter de kans om door een teek gebeten te worden en hoe belangrijker het is om te controleren op tekenbeten.

 • Terugkomdag Ship Sanitation Certificate 8 maart 02 februari 2012

  Donderdag 8 maart organiseert het LCHV een terugkomdag voor Inspecteurs Ship Sanitation Certificate, op een bijzondere locatie in het havengebouw van Amsterdam. Voor deze dag is een afwisselend programma samengesteld.

 • Themacahier Ziekte van Lyme 30 maart 2012

  In het kader van de Week van de Teek 2012 heeft Stichting Biowetenschappen en Maatschappij een themacahier uitgebracht over de ziekte van Lyme.

 • Thermometer seksuele gezondheid 03 april 2012

  De soa-poliklinieken van de GGD’en weten steeds effectiever mensen met een hoog risico op te sporen en te behandelen. In 2011 is het aantal nieuwe soa-consulten met 8% gestegen ten opzichte van 2010 tot ruim 113.000 bezoeken. Bijna 20% van de consulten vond plaats bij mannen die seks hebben met mannen (MSM); 44% van de consulten vond plaats bij jongeren tot en met 25 jaar. In ruim 16.000 consulten (14%) werd één of meerdere soa gevonden, hierin is een licht stijgende trend zichtbaar over de jaren.
  Dit blijkt uit de nieuwe ‘Thermometer seksuele gezondheid’ van het RIVM, waarin trends staan over het voorkomen van soa en hiv in 2011 onder hoog-risicogroepen in Nederland.

 • Toch nog een griepepidemie 16 maart 2012

  Het is wat later in vergelijking met andere jaren, maar er is nu toch ook een griepepidemie in Nederland. Het aantal mensen met griepachtige klachten schommelde al enkele weken op de grens van een epidemie, maar is nu twee achtereenvolgende weken boven deze grens van 51 op de 100.000 mensen die naar hun huisarts gaan met griepachtige klachten. Daarnaast is het aantal meldingen in de afgelopen week ook toegenomen ten opzichte van de week ervoor. In de landen om ons heen is de griepepidemie al enkele weken eerder begonnen.

 • Toename aantal besmettingen kinkhoest 27 juni 2012

  Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen met de bacterie Bordetella pertussis. Op dit moment is er een toename in het aantal gemelde patiënten met kinkhoest in Nederland. Deze toename is al sinds januari 2012 te zien. De meeste meldingen betreffen kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en volwassenen. Ook onder zuigelingen (jonger dan een half jaar) is een toename te zien. Het RIVM adviseert daarom om zuigelingen op tijd te vaccineren tegen kinkhoest.

 • Toename aantal besmettingen kinkhoest 13 maart 2012

  Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen met de bacterie Bordetella pertussis. Sinds 1996 is er een duidelijke toename in het voorkomen van kinkhoest, waarbij het aantal meldingen per jaar in Nederland varieert tussen 2400 en 9300. Met name bij onbeschermde zuigelingen kan de ziekte zeer ernstig verlopen. Op dit moment is er een toename in het aantal gemelde patiënten met kinkhoest in Nederland: in 2012 zijn er tot en met 2 juni 5736 gevallen van kinkhoest gemeld.

 • Twee patiënten met salmonellabesmetting overleden 13 oktober 2012

  Op dit moment zijn in Nederland 550 patiënten met besmetting Salmonella Thompson gemeld bij het laboratorium van het RIVM. Ongeveer 200 patiënten zijn opgenomen in een ziekenhuis. Deze mensen zijn ziek geworden door de uit de handel gehaalde besmette zalm van de Nederlandse visfabrikant Foppen. Twee patiënten zijn overleden, ze waren beiden boven de 80 jaar. Bij een van patiënten gaat het zeker om Salmonella Thompson. Het onderzoek naar het overlijden van de tweede patiënt loopt nog.

 • Tweede infectieziektenquiz van start 30 januari 2012

  Test nu je kennis over hepatitis B.

 • Uitbraak Hantavirus in Yosemite Park 03 september 2012

  Sinds juni zijn zes mensen (allen Amerikanen) ziek geworden door het Sin Nombre hantavirus tijdens een verblijf in het Yosemite National Park in de VS. Twee van hen zijn overleden. Deze mensen hebben allemaal overnacht in een zogenaamde ‘Signature Tent Cabin’ in Curry Village in het park. Ook enkele Nederlanders hebben hier overnacht. Zij worden door de Parkautoriteiten en/of door de regionale GGD op de hoogte gebracht.

 • Uitbraak Salmonella Thompson lijkt op zijn retour 25 oktober 2012

  De afgelopen week is door het RIVM bij 76 patiënten een Salmonella Thompson besmetting aangetoond. In totaal zijn nu 1026 mensen ziek geworden door de uit de handel genomen gerookte zalm. Het aantal nieuwe patiënten is beduidend lager dan vorige week. Hiermee lijkt de uitbraak van Salmonella Thompson op zijn retour.

 • Uitstoot luchtverontreiniging beneden emissieplafonds 29 augustus 2012

  De Nederlandse uitstoot van stikstofoxiden is het afgelopen jaar afgenomen en kwam voor het eerst onder het nationale emissieplafond. Hiermee voldoet Nederland aan alle nationale emissieplafonds, de EU-eisen die voortvloeien uit het Gothenburg protocol. Voor ammoniak, zwaveldioxide en andere stoffen voldeed Nederland in 2010 al aan de afgesproken maximale uitstoot.

 • Uitzending EenVandaag over opkomst HPV-vaccinatie 23 februari 2012

  Op 22 februari 2012 heeft EenVandaag een item uitgezonden over de opkomst bij de HPV-vaccinatie en het belang van vaccinatie om baarmoederhalskanker te voorkomen.

 • Unieke atlas laat chemische samenstelling van Nederlandse bodem zien 04 juni 2012

  Wat hebben we de afgelopen eeuw met onze bodem gedaan? Hebben de zware metalen die in de toplaag van de bodem terecht zijn gekomen invloed op onze gezondheid? Kunnen we zonder problemen doorgaan met het gebruiken van onze bodems, of wordt dit door vervuiling steeds minder makkelijk? Waar heeft de bodem van nature een afwijkende samenstelling waar we rekening mee moeten houden? Vragen die aan de orde komen in een nieuwe atlas van ons land: de Geochemische Bodematlas. Een gezamenlijk product van het RIVM, Deltares en Alterra.

 • Update nieuw coronavirus 27 november 2012

  Wereldwijd zijn er 9 patiënten gemeld met ernstige luchtwegklachten veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Tot nu toe komen de patiënten uit Qatar, Saoedi-Arabië en Jordanië.

 • Update thermometer seksuele gezondheid 27 november 2012

  Een update van de halfjaarlijkse thermometer seksuele gezondheid is gepubliceerd. Hierin worden de meest recente gegevens uit de nationale soa-surveillance bij soa-centra (inclusief Sense-data) gepresenteerd.

 • Vaccinatieadvies voor bezoekers EK-voetbal in Oekraïne 05 april 2012

  Polen en Oekraïne organiseren van 8 juni tot en met 1 juli het Europees Kampioenschap Voetbal. Momenteel is in het westen van de Oekraïne, op de grens met Polen, Slowakije en Hongarije, een mazelenepidemie gaande. Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) en het RIVM adviseren bezoekers van het EK-voetbal, die niet tegen mazelen gevaccineerd zijn en in het verleden geen mazelen hebben doorgemaakt, zich te laten vaccineren. Ook andere reizigersvaccinaties worden aanbevolen.

 • Vaccinatiegraad griepprik licht gedaald in 2011 06 september 2012

  In 2011 heeft 65,7% van de doelgroep zich laten vaccineren. Dit komt neer op ongeveer 3,5 miljoen vaccinaties, waarvan het grootste deel door huisartsen is gezet. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2010.

 • Verbetering van signalering milieugezondheidsrisico's 17 februari 2012

  De gevolgen van diverse maatschappelijke, technologische en ruimtelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, energie-efficiëntere woningen en intensiever gebruik van de ondergrond kunnen tot nieuwe risico’s voor de mens leiden. Het is daarom van belang om tijdig nieuwe signalen van risico’s op het gebied van milieu en gezondheid op te pikken. Het zijn vooral bekende chemische, biologische of fysische risicofactoren, zoals fijn stof en elektromagnetische velden, waarover nog steeds nieuwe informatie beschikbaar komt.

 • Verdere daling Salmonella-besmettingen 08 november 2012

  De afgelopen week is door het RIVM bij 31 patiënten een Salmonella Thompson besmetting aangetoond. In totaal zijn nu 1094 mensen ziek geworden door de uit de handel genomen gerookte zalm. De dalende trend van de afgelopen weken zet door.

 • Verlenging klinische studie naar griep bij ouderen 06 december 2012

  Een klinische studie door het RIVM naar de ziekteverwekkers van griepachtige verschijnselen bij ouderen wordt een jaar verlengd. Daartoe heeft de Medisch Ethische Toetsingscommissie Noord-Holland toestemming gegeven. In het najaar van 2011 is de studie van start gegaan. De studie wordt nu voortgezet in het griepseizoen 2012-2013 omdat het aantal mensen met griep per seizoen erg kan fluctueren. Het vorige griepseizoen is erg mild geweest. Meerdere seizoenen kunnen daarom een duidelijker beeld geven.

 • Verlichte hemel door vuurwerk 09 januari 2012

  Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling is duidelijk te zien in de lichtmetingen van het Meetnet Hemelhelderheid Nederland. In en rond stedelijk gebied is na twaalf uur 's nachts een snelle toename te zien van het lichtniveau. Het maximum ligt ongeveer om kwart over twaalf, na ongeveer driekwartier is de invloed van het vuurwerk op de hemelhelderheid voorbij. De donkerste gebieden van Nederland, Springendal en Radio-Kootwijk, hebben weinig invloed ondervonden van het vuurwerk.

 • Vernieuwde richtlijn Smog voor GGD’en 28 november 2012

  Het RIVM en de GGD’en hebben de vernieuwde richtlijn ‘Smog en gezondheid’ ontwikkeld. De richtlijn geeft GGD’en ondermeer informatie over maatregelen om gezondheidseffecten te voorkomen. Voor het eerst zijn er gedragsadviezen in de richtlijn opgenomen. Klachten kunnen het beste worden voorkomen door de blootstelling aan smog te verminderen.

 • Vernieuwingen in alcoholbeleid voor gemeenten 28 september 2012

  Vanaf volgend jaar zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de vernieuwde Drank- en Horecawet. Er verandert veel en dat vraagt om een gedegen voorbereiding. Het vernieuwde themadeel ‘Alcohol’ in de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl is hierbij een onmisbaar hulpmiddel.

 • Video over veiligheid van vaccinaties 06 februari 2012

  Het RIVM biedt informatie over het Rijksvaccinatieprogramma nu ook aan op video. Vandaag verschijnt de laatste video met als titel ‘Veiligheid van vaccinaties’. De film duurt ongeveer 4 minuten en geeft antwoord op veelgestelde vragen van ouders over veiligheid van de inentingen.

 • Voorjaar 2012: nieuwe CBO-richtlijn Lymeziekte 02 april 2012

  De LCI-richtlijn Lyme borreliose zal in 2012 aangepast worden op basis van de nieuwe CBO-richtlijn. Een Commissie van het CBO werkt op dit moment aan een herziening van de multidisciplinaire richtlijn Lymeziekte uit 2008.

 • Voortgang tatoeëren en piercen 22 maart 2012

  Op 2 oktober staat de terugkomdag voor inspecteurs Tatoeëren en Piercen op het programma.
  De terugkomdag wordt gecombineerd met het symposium van het LCHV, dat op dezelfde dag gepland is.

 • Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2011-2012 25 januari 2012

  De luchtverontreiniging door vuurwerk is op 1 januari 2012 zeer beperkt gebleven. Alleen in de eerste uren na de jaarwisseling zijn hoge concentraties fijn stof (PM10) gemeten. De concentraties lagen lager dan vorig jaar en toen viel de overlast ook al mee.

 • Vuurwerk zorgt voor smog door fijn stof 01 januari 2012

  In de eerste uren van 2012 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof (PM10) gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. Alleen in de eerste uren van het nieuwe jaar zijn hoge concentraties gemeten. Op station Nijmegen - de Ruyterstraat werden de hoogste 24-uurs gemiddelde concentratie fijn stof tot 9 uur ’s ochtends gemeten namelijk 93 microgram per kubieke meter.

 • Wat betekent een gele vlag? 17 februari 2012

  Het kan voorkomen dat u als inspecteur een gehesen gele vlag op een schip aantreft. Wat betekent dit?

 • Wees voorbereid op hitte 17 augustus 2012

  Het KNMI verwacht voor het hele land zeker tot met zondag aanhoudende hitte. Aan de kust kan een wind van zee later in de middag verkoeling brengen. Waarschijnlijk houdt de hitte maandag en dinsdag in het oosten en met name in het zuidoosten nog aan. Het Nationale Hitteplan is dan ook met ingang van vandaag actief.

 • Werk mee aan verbetering van de LCHV-richtlijnen, vul de enquête in! 05 september 2012

  Het LCHV wil zijn richtlijnen beter laten aansluiten op de dagelijkse praktijk van de eindgebruikers. Hiervoor heeft het LCHV uw hulp nodig. Maakt u gebruik van de LCHV-richtlijnen, vul dan de korte enquete in.

 • WHO organiseert internationale meeting over gezondheidssystemen op het RIVM 13 februari 2012

  Op 16 en 17 februari organiseert het Europese kantoor van de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) een internationale meeting bij het RIVM over Health System Performance Assessment, het meten van prestaties van gezondheidssystemen. Een gezondheidssysteem is het geheel aan wetten, regels, organisaties en beleid dat moeten bijdragen aan een goede gezondheid van de bevolking, een goede toegang tot zorg voor iedereen en een doelmatige besteding van geld dat daarvoor beschikbaar is.

 • Workshop Rendement grondwatermaatregelen 28 juni 2012 21 juni 2012

  Om de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit te verbeteren nemen o.a. provincies, waterschappen en gemeenten maatregelen.

 • Zongedrag belangrijke reden voor de toename van het huidkankerrisico 24 mei 2012

  De zonkracht is hoog de komende dagen. Geniet van de zon, maar beperk de UV-blootstelling bij hoge zonkracht. In de afgelopen twintig jaar is het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van huidkanker meer dan verdubbeld, en een verdere toename is te verwachten. Aantasting van de ozonlaag en vergrijzing verklaren slechts een gedeelte van de waargenomen toename, blijkt uit scenario-berekeningen van het RIVM. Verandering in het zongedrag is waarschijnlijk de hoofdoorzaak.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu