2013

 • 25 jaar Zorgen voor Morgen 13 december 2013

  Het is precies 25 jaar geleden dat ‘Zorgen voor Morgen’ verscheen, op 13 december 1988. Dit RIVM-rapport was de eerste nationale toekomstverkenning waarin de verschillende milieuproblemen in samenhang werden beschreven. Het was ook het begin van de milieu- en natuurplanbureautaak die eerst door het RIVM en momenteel door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) wordt uitgevoerd.

 • 59 belangrijke volksgezondheidsproblemen gemonitord 30 september 2013

  Het RIVM heeft een nieuwe selectie gemaakt van ziekten voor het monitoren van de volksgezondheid. Maagkanker en tuberculose zijn uit de selectie verwijderd, burn-out en hartstilstand hebben hun entree gemaakt. Het is voor het eerst sinds 1991 dat de selectie van ziekten systematisch is herzien.

 • 220 duizend Nederlanders voelen zich zwaar belast door mantelzorg 22 april 2013

  Ruim anderhalf miljoen mensen in Nederland geven intensief of langdurig mantelzorg. Van deze mantelzorgers voelt 1 op de 7, ongeveer 220 duizend personen, zich tamelijk zwaar tot zwaar belast. Onder 50- tot 65-jarigen bevinden zich de meeste mantelzorgers, maar de 85-plussers geven met 24 uur per week de meeste mantelzorg.

 • Aanbesteding iFOBT afgerond 18 maart 2013

  Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker ontvangen genodigden een buisje waarmee thuis wat ontlasting wordt verzameld. Deze ontlasting wordt vervolgens onderzocht in een laboratorium op de aanwezigheid van (sporen van) bloed.
  Het RIVM heeft op basis van wettelijke verplichtingen een Europese aanbesteding gedaan voor de screeningstest inclusief zelfafnamebuisje (iFOBT) en de bijbehorende analyseapparatuur voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Aandacht voor startend bevolkingsonderzoek darmkanker op TV en radio 04 september 2013

  Maandag 2 september startte de pilot van het bevolkingsonderzoek darmkanker. In de pilot worden het hele proces en de werkafspraken getest.
  Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft de eerste 85 vooraankondigingsbrieven maandag uitgeprint en verstuurd. Dat de start van de pilot niet onopgemerkt bleef,
  bleek uit de diverse televisie- en radio- en overige media items waarin aandacht wordt besteed aan het bevolkingsonderzoek.

 • Aanpassing isolatievorm en type mondneusmasker bij (verdenking van) infectie met mazelen 11 juli 2013

  Met de huidige uitbraak van mazelen in gebieden met een lage vaccinatiegraad ontvangt de WIP regelmatig vragen met betrekking tot de geadviseerde isolatie (vorm en duur).

 • Aanpassing melding van legionella in drinkwater 17 april 2013

  Naar verwachting wordt dit jaar de reorganisatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgerond. De belangrijkste verandering is dat de ILT alleen de wet gaat handhaven en geen adviezen meer geeft of contact heeft met beleidsmakers. Ook worden alle werkzaamheden van de verschillende inspecties uniform. Het gevolg is dat het meldformulier voor legionella in drinkwater wordt aangepast en dat de afhandeling van deze melding wijzigt. Het is echter nog niet duidelijk of de ILT kwartaaloverzichten van de meldingen naar de GGD’en gaat sturen.

 • Aantal chronisch zieken neemt toe 14 november 2013

  In de afgelopen 8 jaar is het aantal mensen met één of meer chronische ziekten met 17% gestegen. In 2011 hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte. Vooral onder ouderen komen chronische ziekten vaak voor. De stijging van de laatste jaren is echter zichtbaar binnen alle leeftijdsgroepen.

 • Annemiek van Bolhuis nieuwe directeur Volksgezondheid en Zorg bij het RIVM 01 augustus 2013

  Per 1 oktober is drs. Annemiek van Bolhuis MBA de nieuwe directeur Volksgezondheid en Zorg bij het RIVM. Zij volgt daarmee dr. ir. Moniek Pieters op die in oktober start als directeur Publieke Gezondheid bij GGD Gelderland-Zuid.

 • Antibioticaresistentie in Nederland neemt toe 20 juni 2013

  De resultaten van NethMap/MARAN 2013 laten zien dat antibioticaresistentie in Nederland een stijgende trend vertoont, zowel in de ziekenhuizen als in de eerstelijn. Volgens de samenstellers van het rapport is aangescherpt beleid noodzakelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, vooral ten aanzien van laatstelijns antibiotica. Bemoedigend is de afname van de verkoop van antibiotica voor dieren met 56 procent ten opzichte van 2007 en de daarmee gepaard gaande daling van resistentieniveaus in dierlijke organismen.

 • App met info luchtkwaliteit 25 april 2013

  Een nieuwe app geeft smartphonegebruikers inzicht in de actuele luchtkwaliteit. Mensen met luchtwegklachten kunnen zich laten waarschuwen als een concentratie boven een zelfingestelde alarmwaarde uitkomt.

 • Aziatische tijgermug in Nederland beter in kaart gebracht 03 april 2013

  Het Europese Centrum voor Infectieziektenbestrijding (ECDC) heeft de kaart over de verspreiding van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) in Nederland aangepast. De correctie was nodig omdat in de kaart, gepubliceerd op 21 maart 2013, de Aziatische tijgermug als ‘gevestigd’ werd bestempeld. Dat is niet correct.

 • Baby’s krijgen één prik minder tegen pneumokokken 27 november 2013

  Voortaan krijgen baby’s drie prikken tegen pneumokokken in plaats van vier. Dit heeft de minister van Volksgezondheid besloten op advies van de Gezondheidsraad. De overheid biedt vaccinatie tegen ernstige pneumokokkenziekte, zoals hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en longontsteking, aan binnen het Rijksvaccinatieprogramma. Bij de invoering van de pneumokokkenvaccinatie, in 2006, is gestart met een schema waarin kinderen vier keer een prik kregen. Uit onderzoek blijkt dat het vaccin effectief is en dat er door die vaccinaties groepsbescherming is ontstaan. Daarom biedt een vaccin minder voortaan ook voldoende bescherming.

 • Basis voor veilige ontwikkeling nanomaterialen 14 mei 2013

  Het Europese project NanoReg is officieel van start gegaan. Dit project zal kennis en methoden leveren waarop Europese regels voor veiligheid van nanomaterialen worden gebaseerd. Het RIVM heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerp van dit project. Binnen NanoReg draagt het RIVM bij aan het praktisch toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis voor regelgeving en het ontwikkelen van methoden voor risicobeoordeling.

 • Beoordeling grondwater kan afhangen van omgeving 25 juni 2013

  Het RIVM heeft uitgewerkt hoe de beoordeling van de grondwaterkwaliteit kan samenhangen met de functie van een gebied. De toetscriteria (risicogrenswaarden) geven onacceptabele risico's aan, gekoppeld aan een specifieke functie van grondwater. Landbouw- en natuurgebieden stellen namelijk andere eisen aan grondwaterkwaliteit dan gebieden waarin vooral woningen of bedrijven staan.

 • Bepalen van de luchtkwaliteit 28 oktober 2013

  In de praktijk blijken er veel vragen te zijn rondom de wijze waarop luchtkwaliteit wordt bepaald. Het RIVM heeft daarom een brochure 'Bepalen van de luchtkwaliteit' samengesteld om antwoord te geven op veel gestelde vragen over luchtkwaliteit, zoals gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, beleid en het bepalen van de luchtkwaliteit.

 • Bezoek Chinese delegatie aan het RIVM 17 juli 2013

  Mevrouw Xu Ke, viceminister Disease Control van de Chinese National Health and Family Planning Commission, bracht op 15 juli een bezoek aan het RIVM.

 • Bijna veertig procent van de volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam 30 september 2013

  Dertig procent van de Nederlanders ouder dan 18 jaar zegt zich enigszins eenzaam te voelen. Ruim 8 procent geeft aan (zeer) ernstig eenzaam te zijn. Dat blijkt in de Week tegen de Eenzaamheid uit een RIVM-analyse van gegevens over eenzaamheid. De GGD’en hebben deze gegevens in 2012 verzameld onder ruim 370.000 mensen.

 • Biociden.nl vernieuwd 04 maart 2013

  De website van het Kennisnetwerk Biociden geeft nu méér informatie over het biocidenwerkveld en de activiteiten van het kennisnetwerk. De site is in een nieuw jasje gestoken en zal regelmatig worden voorzien van nieuws.

 • Biomassa zorgt voor vervanging schadelijke chemische stoffen 28 februari 2013

  Stoffen uit biomassa van planten en dieren kunnen in de nabije toekomst schadelijke chemische stoffen vervangen. Dit biedt kansen om het streven van de Nederlandse overheid, om vóór 2030 de schadelijkste chemische stoffen uit te bannen, te realiseren. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

 • Bodem en ondergrond kunnen beter benut 12 februari 2013

  We kunnen de bodem en ondergrond veel beter, duurzamer benutten. Bodem en ondergrond in Nederland worden steeds meer gebruikt, bijvoorbeeld om delfstoffen te winnen of om er energie, aardgas en CO2 in op te slaan. Om de beschikbare ruimte duurzaam te gebruiken, is het van belang om de activiteiten onder en boven de grond op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we de eigenschappen van de bodem zo goed mogelijk te benutten.

 • Brochures over hepatitis op website RIVM gepubliceerd 20 november 2013

  Door de opheffing van het Nationaal Hepatitis Centrum (NHC) begin dit jaar verviel ook de toegang tot de door het NHC uitgegeven brochures. Om de toegankelijkheid van deze informatie te waarborgen heeft het RIVM, in overleg met het NHC, een aantal brochures overgenomen.

 • CBO-richtlijn Lymeziekte definitief 16 juli 2013

  Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO) heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een herziening van de multidisciplinaire richtlijn Lymeziekte uit 2008. De conceptversie van deze richtlijn werd al langer gebruikt. Deze is nu definitief.

 • Clusters van meningokokken bij MSM in enkele steden in Europa en de VS 05 augustus 2013

  Tussen 2010 en 2013 is een verhoogd aantal meldingen gedaan van hersenvliesontsteking veroorzaakt door de meningokokkenbacterie groep C bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). De meldingen komen uit Berlijn, Parijs en New York. Het deskundigenberaad heeft aan de minister van VWS een advies uitgebracht over de gevolgen voor Nederland. In Nederland waren er de afgelopen jaren geen meldingen van meningokokken C-ziekte bij MSM. Dankzij de opname van meningokokken C-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en een grootschalige inhaalcampagne in 2002 komen meningokokken C-infecties slechts sporadisch voor in Nederland. Voor Nederland zijn op dit moment geen aanvullende maatregelen nodig.

 • Concentraties fijn stof en stikstofdioxide nemen af 03 april 2013

  De gemiddelde concentraties fijn stof en stikstofdioxide waren in 2012 lager dan in de jaren daarvoor. Toch wordt op ongeveer de helft van de meetlocaties in drukke straten nog niet voldaan aan de norm van 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter lucht.

 • Conceptrichtlijn - Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 open voor landelijk commentaar 30 mei 2013

  De concept WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1' staat open voor landelijk commentaar.
  U vindt de conceptrichtlijn in de rechterkolom op deze pagina. Deze richtlijn doorloopt een commentaarronde tot en met 30 augustus 2013. U kunt daaraan bijdragen door uw reactie(s) te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van Luchtbehandeling.

  Parallel met deze richtlijn is door de VCCN (Vereniging Contamination Control Nederland) de conceptrichtlijn - Methode voor testen en classificeren van OK’s en opdekruimtes in rust (conceptversie 30 mei 2013)- ter externe review vrijgegeven. In de WIP conceptrichtlijn wordt naar deze VCCN RL7 concept verwezen voor het definiëren en testen van de prestaties van luchtbehandelingsystemen in OK’s en opdekruimtes. Deze VCCN conceptrichtlijn en de wijze hoe u deze kunt beoordelen vindt u op www.vccn.nl onder het kopje Nieuws.


 • Contact GGD met ILT via het Meld- en InformatieCentrum (MIC) 06 december 2013

  Het contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verloopt niet meer via de regionale inspecteur maar via het Meld- en InformatieCentrum (MIC). Dit geldt ook voor GGD’en die met de ILT willen overleggen over een legionella-melding in drinkwater of de ILT willen betrekken bij bronopsporing. Het MIC is het toegangsportaal van de ILT en bepaald of een melding moet worden doorgezet naar een inspecteur. Alle handelingen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Met het MIC wil de ILT bereiken dat alle meldingen zo uniform mogelijk worden afgehandeld en dat de inspecteurs alleen worden ingezet voor toezicht en handhaving.

 • Daling emissies in 2012 09 september 2013

  De uitstoot van broeikasgassen was in 2012 bijna 1 procent lager dan in 2011. De uitstoot van stikstofoxiden daalde in 2012 met ruim 2 procent. De emissie van stikstofoxiden komt hiermee voor het tweede jaar onder het emissieplafond voor Nederland van 260 kiloton. Dit blijkt uit de voorlopige emissiecijfers van het RIVM.

 • De bodem en ondergrond in beeld 24 oktober 2013

  Kansen voor de bodem en ondergrond zijn nu zichtbaar als animaties op de website www.bodemambities.nl! Er zijn voor vier vormen van bodemgebruik animaties gemaakt; stad en industrie, wonen, recreatie en natuur en landbouw. De animaties van de activiteiten zijn ontwikkeld door het RIVM in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant van Rijkswaterstaat.

 • DG André van der Zande ambassadeur GLOBE Nederland 10 november 2013

  Directeur-generaal André van der Zande van het RIVM wordt ambassadeur van het GLOBE programma in Nederland. GLOBE is het door Al Gore opgezette lesprogramma waarin leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in 111 landen samen met wetenschappers onderzoek doen naar natuur en milieu.

 • Discussie einddesinfectie op zaal bij BRMO 06 september 2013

  Naar aanleiding van hoofdstuk 10 Reiniging en desinfectie van de WIP-richtlijn BRMO voor de ziekenhuizen constateert de WIP dat er na vaststelling van de definitieve richtlijn nog veel discussie gaande is over de noodzakelijkheid van einddesinfectie bij bepaalde groepen Enterobacteriaceae en over de praktische uitvoerbaarheid van einddesinfectie op zaal.

 • Doorlooptijden aangepast 20 december 2013

  Op basis van de ervaringen in de pilot Zuid West zijn de eerder gemaakte afspraken over de doorlooptijden aangepast.

 • Droge keel en hoesten door shisha-pen 03 juli 2013

  Het nemen van één trekje van de shisha-pen zorgt bij de meeste mensen voor een droge keel en hoesten. Effecten na langdurig gebruik kunnen aan de hand van de beschikbare gegevens niet worden ingeschat. Daarvoor moet eerst onderzoek gedaan worden naar hoe consumenten de shisha-pen precies gebruiken. Dat blijkt uit een analyse van het RIVM.

 • Dromedarissen besmet met MERS-coronavirus 17 december 2013

  Nederlandse wetenschappers van het RIVM, het Erasmus MC en wetenschappers uit Quatar hebben het eerste bewijs geleverd dat dromedarissen besmet kunnen raken met het MERS-coronavirus. De onderzoekers hebben het RNA van het virus aangetroffen bij drie dromedarissen op een locatie waar ook twee mensen besmet waren met het MERS-coronavirus. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in the Lancet Infectious Diseases.

 • Dromedarissen mogelijk reservoir voor MERS-coronavirus 08 augustus 2013

  Onderzoekers hebben aanwijzingen gevonden dat het MERS-coronavirus, of een zeer verwant virus, voorkomt onder dromedarissen. Dit blijkt uit een onderzoek waarbij gekeken is of antilichamen tegen het MERS-coronavirus voorkomen in bloedmonsters van verschillende soorten vee. Bij dromedarissen werden antilichamen tegen het MERS-coronavirus gevonden. Dit suggereert dat dromedarissen mogelijk een dierlijk reservoir zijn voor het virus dat MERS veroorzaakt bij mensen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, geleid door het RIVM. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in The Lancet Infectious Diseases.

 • Duizenden deelnemers eerste Nationale iSPEX-meetdag 08 juli 2013

  De eerste Nationale iSPEX-meetdag heeft 5.000 metingen opgeleverd. Daarmee zijn genoeg gegevens gegenereerd om de iSPEX-meetdag een valide wetenschappelijk experiment te noemen.

 • Duurzaam keurmerk voor nieuwbouw RIVM 19 maart 2013

  Gebouwen waarin naast kantoren ook laboratoria zijn gevestigd, krijgen een keurmerk voor duurzaamheid. Laboratoria verbruiken veel energie, doordat er zes keer meer lucht moet worden verplaatst voor ventilatie dan in andere ruimten. Het energiezuinig ventileren is onderdeel van een breed pakket aan criteria, dat opgesteld is voor de beoordeling van de nieuwbouw van het RIVM en CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), onderdelen van VWS.

 • E-learning voor huisartsen beschikbaar 16 november 2013

  Op donderdag 14 november hebben alle huisartsenpraktijken een gratis internet-PIN ontvangen over Darmkanker. Deze is geaccrediteerd voor 2 uur.

 • Een nieuwe meettechniek voor drains 13 november 2013

  Methode om de nitraatuitspoeling uit drains naar het slootwater te bepalen

 • Eerste nationale iSPEX-meetdag op maandag 8 juli 05 juli 2013

  Maandag vindt de eerste nationale iSPEX-meetdag plaats. Het weer is zomers en stabiel, en daarmee geschikt voor het meten van fijn stof. Duizenden Nederlanders verrichten de metingen met behulp van het iSPEX-opzetstukje op hun smartphone-camera.

 • Eerste studieboek over eHealth 01 oktober 2013

  Online therapie, zorg-op-afstand, telemedicine: eHealth is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bij eHealth gaat het niet alleen om technologie, maar ook om connectiviteit, participatie en zorginnovatie. Bovenal gaat het om de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten. Voor een verdere implementatie van eHealth is goed onderwijs van groot belang. De studenten van vandaag zijn tenslotte de zorgprofessionals van morgen. De Universiteit Twente en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bieden op 15 oktober in Den Haag Nederlands’ eerste wetenschappelijke studieboek over eHealth aan. Drs. Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg (RVZ) neemt het eerste exemplaar van ‘Improving eHealth’ in ontvangst.

 • Effecten van wonen langs het spoor 01 oktober 2013

  Het RIVM start op 2 oktober een onderzoek naar ervaringen met geluid en trillingen van mensen die langs het spoor wonen. Hiervoor worden vijftienduizend mensen die binnen 300 meter van het spoor wonen schriftelijk uitgenodigd. Het onderzoek wordt uitgevoerd, als voorbereiding op de eventuele uitbreiding van de bestaande regelgeving voor geluid en trillingen langs het spoor.

 • Elektronische aansluiting ziekenhuizen 16 december 2013

  De coloscopiecentra en PA-labs die diagnostiek uitvoeren na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek, geven de resultaten hiervan door in ColonIS.

 • Er staan zeven nieuwe stoffen op de kandidatenlijst. 17 december 2013

  De lijst bevat nu 151 stoffen.

 • Europees aandacht voor antibiotica 15 november 2013

  Maandag 18 november is het de Europese Antibioticadag. Het Europese Centrum voor ziektepreventie en controle (ECDC) vraagt op die dag aan alle lidstaten in de Europese Unie aandacht te besteden aan verantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier. In Nederland organiseren de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het symposium ‘Antibiotica, alleen als het moet!’ voor professionals binnen de humane en veterinaire gezondheidszorg.

 • Evaluatie ozonsmog op 02 augustus 2013 05 augustus 2013

  Op vrijdag 02 augustus 2013 is de drempel voor matige smog door ozon overschreden. In tabel 1 staan de overschrijdingen van de informatiedrempel gegeven, zoals ze gemeten zijn. De hoogste concentratie ozon is gemeten in Barsbeek, Overijssel (192 μg/m3). Daarnaast wordt informatie gegeven over de maximale 8-uursgemiddelde ozonconcentratie van 02 augustus 2013.

 • Evaluatie ozonsmog op 22 juli 2013 23 juli 2013

  Op maandag 22 juli 2013 is de drempel voor matige smog door ozon overschreden. In het onderstaande overzicht staan de overschrijdingen van de informatiedrempel gegeven, zoals ze gemeten zijn. De hoogste concentratie ozon is gemeten in Dordrecht (214 µg/m3). Daarnaast wordt informatie gegeven over de maximale 8-uursgemiddelde ozonconcentratie van 22 juli 2013.

 • Evaluatie ozonsmog op 23 juli 2013 24 juli 2013

  Op dinsdag 23 juli 2013 is de drempel voor matige smog door ozon overschreden. In het onderstaande overzicht staan de overschrijdingen van de informatiedrempel gegeven, zoals ze gemeten zijn. De hoogste concentratie ozon is gemeten in Posterholt in Limburg (214 microgram ozon per kubieke meter lucht).

 • Extra informatie over Borrelia miyamotoi in Nederland 21 augustus 2013

  Naar aanleiding van de berichtgeving rond de casus van een patiënt met Borrelia miyamotoi (LINK NAAR HET NIEUWSBERICHT en link item van the lancet [http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61644-X/]) willen het AMC en het RIVM de volgende toevoeging voor artsen geven.

 • Extra maatregelen tegen polio bij opvang Syrische vluchtelingen 08 november 2013

  Nederland vangt sinds enige tijd oorlogsvluchtelingen uit Syrië op. Eind oktober bleek dat er in het noorden van Syrië een uitbraak van polio is. Vluchtelingen kunnen mogelijk het poliovirus bij zich dragen. Het ministerie van VWS treft, op advies van het RIVM, uit voorzorg extra maatregelen om het risico voor eventuele verspreiding van poliovirus in Nederland te verkleinen. Het poliovirus is in Nederland overigens niet aangetroffen.

 • Extra vaccinatie mazelen voor risicogroepen 24 juni 2013

  In een aantal gemeenten met een lage vaccinatiegraad (onder 90 procent) komt op dit moment mazelen voor. Naar verwachting zal dit virus zich de komende tijd verder verspreiden in deze regio. Kinderen die een verhoogd risico hebben om met mazelen besmet te raken krijgen een extra vaccinatie tegen mazelen aangeboden. Dat heeft de minister van VWS vandaag bekend gemaakt. Over het algemeen is de Nederlandse bevolking goed beschermd tegen mazelen dankzij vaccinatie of door het doormaken van de ziekte.

 • Eén stelsel nodig voor gegevens over leefomgeving 12 december 2013

  Het Rijk zou moeten streven naar één samenhangend stelsel om alle relevante informatie voor de Omgevingswet te ontsluiten. Hierdoor kunnen de beschikbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens over onder meer water, geluid, natuur en bodem verbeteren. Initiatiefnemers en bevoegde gezagen bij ruimtelijke ontwikkelingen kunnen gegevens dan vaker gaan hergebruiken, zodat onderzoekslasten kunnen dalen.

 • Fijn stof door slijtage schaadt gezondheid 02 juli 2013

  Fijn stof dat vrijkomt door slijtage van banden en remmen zorgt, net als emissies uit de uitlaat, voor gezondheidsschade. Dit blijkt uit onderzoek naar de gezondheidseffecten van fijn stof van het wegverkeer, waarmee Miriam Gerlofs-Nijland van het RIVM vandaag promoveert aan de Universiteit Utrecht.

 • Film over het bevolkingsonderzoek darmkanker 27 september 2013

  Wat houdt het bevolkingsonderzoek darmkanker in? Hoe werkt het en voor wie is het bedoeld? Het antwoord op deze vragen krijgt u in de film ‘bevolkingsonderzoek darmkanker’.

 • Films ondersteunen keuzeproces 16 november 2013

  Binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker staat het principe van de geïnformeerde keuze centraal. Een genodigde beslist zelf of hij wel of niet deelneemt aan het bevolkingsonderzoek. Om die beslissing te ondersteunen, heeft het RIVM een aantal films ontwikkeld.

 • Folders bevolkingsonderzoek darmkanker in vier talen 18 oktober 2013

  De folders over het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn verkrijgbaar in vier verschillende talen: Nederlands, Turks, Arabisch en Engels.

 • Gebiedsdossiers drinkwater vorderen gestaag 29 augustus 2013

  Gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven en waterbeheerders gaan voortvarend te werk bij het vastleggen van risico’s voor drinkwaterbronnen in gebiedsdossiers. Wel zijn er knelpunten bij het opstellen van de dossiers. Zo sluiten verschillende normenkaders van de relevante wetten niet goed op elkaar aan. Ook vorderen de dossiers minder snel dan afgesproken. Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM.

 • Geen gezondheidsrisico door PIP-implantaten 07 november 2013

  Europees onderzoek heeft aangetoond dat borstimplantaten van de Franse fabrikant PIP geen gevaar voor de gezondheid vormen. Deze PIP-implantaten kwamen eind 2011 veel in het nieuws. Ook in het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker werden hier vragen over gesteld.

 • Geen matige smog door ozon gemeten op woensdag 24 juli 2013 25 juli 2013

  Vanwege de - voor ozonconcentraties - gunstige weersontwikkeling na het passeren van de onweersbuien gisteren, zijn de gemeten ozonconcentraties onder de drempelwaarde van matige smog van 180 microgram per kubieke meter gebleven. De komende dagen wordt er geen smog door ozon meer verwacht ondanks het aanhoudende warme weer.

 • Geluidsadvies Schoolfeesten in toolkit Gehoorschadepreventie 18 november 2013

  Het Geluidsadvies Schoolfeesten is toegevoegd aan de toolkit Gehoorschadepreventie. Dit advies is ontwikkeld door de Nationale Hoorstichting en is bedoeld om scholen te ondersteunen bij het organiseren van een gehoorvriendelijk schoolfeest.

 • Gemeten ozonconcentraties op 19 juni 2013 onder drempelwaarde matige smog 20 juni 2013

  Vanwege de - voor ozonconcentraties - gunstige weersontwikkeling na het passeren van de onweersbuien gisteren, zijn de gemeten ozonconcentraties onder de drempelwaarde van matige smog van 180 microgram per kubieke meter gebleven.

 • Geringe kans op matige smog door ozon op donderdag 5 en vrijdag 6 september 2013 04 september 2013

  Het RIVM verwacht dat er donderdag en vrijdag in het gehele land matige smog door ozon kan ontstaan. De drempel van matige smog van 180 µg/m3 (microgram per kubieke meter) kan lokaal in de middag of aan het begin van de avond overschreden worden; de drempel van ernstige smog (240 µg/m3) zal zeer waarschijnlijk niet overschreden worden. Vanaf zaterdag 7 september lijkt de kans op matige smog door ozon voorbij.

 • Geringe kans op matige smog door ozon woensdag 19 juni 2013 19 juni 2013

  Het RIVM verwacht dat vanmiddag in het oosten van het land matige smog door ozon kan ontstaan. De drempel van matige smog van 180 µg/m3 (microgram per kubieke meter) kan lokaal in de middag of in de loop van de avond overschreden worden; de drempel van ernstige smog (240 µg/m3) zal zeer waarschijnlijk niet overschreden worden. Het vóórkomen van matige smog is sterk afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de onweersbuien vandaag. Dit maakt de verwachting vandaag onzeker. Vanaf donderdag lijkt de kans op matige smog door ozon grotendeels voorbij.

 • Gezonde School website vernieuwd 17 september 2013

  Het tabblad primair onderwijs op www.gezondeschool.nl is vernieuwd. De informatie is veel sneller en gemakkelijker te vinden en de website biedt praktische voorbeelden en tips. Bestuursleden en leerkrachten van basisscholen en partners hebben meegedacht over de structuur en inhoud van Gezonde School binnen het primair onderwijs.
  Ook informatie over de leefstijlthema’s en het vignet Gezonde school zijn beter vindbaar.

 • GGD Kennemerland wint innovatiewedstrijd 2013 31 mei 2013

  Het was een spannende strijd: tien GGD-teams streden om de innovatieprijs voor het meest vernieuwende idee om gezond gedrag bij volwassenen te stimuleren. ‘Van appelmoes tot couscous’ is het winnende concept en GGD Kennemerland ontwikkelde het. Het team kreeg de innovatieprijs uitgereikt door André van der Zande, directeur-generaal van het RIVM. GGD Nederland en RIVM Centrum Gezond Leven organiseerden deze innovatiewedstrijd.

 • GGD’en vinden steeds meer soa’s 07 april 2013

  De soapoliklinieken van de GGD’en weten steeds effectiever mensen op te sporen en te behandelen die een hoog risico hebben op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). In 2012 steeg het aantal nieuwe consulten met 7% ten opzichte van 2011. Er waren ruim 121.000 bezoeken, daarbij werd bij 15% van de bezoekers één of meerdere soa gevonden. Er is over de jaren een licht stijgende trend te zien. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2012 van het RIVM, waarin gegevens staan over het voorkomen van soa en hiv onder hoogrisicogroepen in Nederland.

 • Gijs Ruijs en Emile Schippers nieuwe bestuursleden WIP 07 november 2013

  Dr. Gijs Ruijs , arts-microbioloog in de Isala klinieken in Zwolle volgt prof. dr. Jan Kluytmans op als voorzitter van het Bestuur van de Werkgroep Infectie Preventie.

 • Griepepidemie 2012/2013 langstdurende in afgelopen 25 jaar 22 november 2013

  De griepepidemie van het seizoen 2012/2013 was met 18 weken de langstdurende griepepidemie van de afgelopen 25 jaar. Naast griep waren er geen grote uitbraken van meldingsplichtige luchtweginfecties. Dit blijkt uit de jaarrapportage ‘Surveillance respiratoire infectieziekten 2012’. Het RIVM voert samen met partners een continue surveillance uit om ontwikkelingen in de luchtweginfecties tijdig te signaleren.

 • Groeiend vertrouwen in HPV-inenting 10 april 2013

  Steeds meer ouders besluiten hun dochters een inenting te laten geven tegen het humaan papillomavirus (HPV). Dit virus kan op latere leeftijd baarmoederhalskanker of voorstadia hiervan veroorzaken. Dit blijkt uit de rapportage over de opkomstcijfers van meisjes die zijn geboren in 1998 en 1999.

 • Groeiende wereldbevolking vraagt om milieuvriendelijker landbouw 10 juni 2013

  “Met de groei van de wereldbevolking neemt de vraag naar voedsel toe. Tegelijkertijd bestaat de noodzaak om milieubelasting door de landbouw terug te brengen. Dit betekent dat er kennis nodig is voor innovatie van de landbouwsector om een goede balans te vinden.” Dit zei directeur Milieu & Veiligheid Marcel van Raaij van het RIVM vandaag tijdens de opening van de conferentie ‘Land use and water quality’ in Den Haag.

 • Grootschalig onderzoek naar preventief antibioticagebruik tegen ziekte van Lyme 14 april 2013

  Het RIVM en Wageningen University starten vandaag aan het begin van de “Week van de Teek” een grootschalig onderzoek waarbij gekeken wordt of preventief antibioticagebruik na een tekenbeet de ziekte van Lyme kan voorkomen. Van de ruim 3400 teken die afgelopen jaar via Tekenradar.nl naar het RIVM zijn opgestuurd bleek ruim 20 procent besmet te zijn met de Borrelia bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Ongeveer drie procent van de mensen met een tekenbeet liep de ziekte van Lyme op.

 • Grote aantallen tekenbeten verwacht in zomervakantie 04 juli 2013

  De vakantieperiode breekt aan en daarmee de periode van het jaar waarin de meeste mensen een tekenbeet oplopen. De verwachting is dat deze maand rond de 200.000 mensen een tekenbeet oplopen. Daardoor kunnen duizenden mensen de ziekte van Lyme oplopen. Uit een enquête blijkt dat maar een derde van de mensen zichzelf op tekenbeten controleert na een bezoek aan het groen. Het is belangrijk dat mensen zich regelmatig en nauwkeurig controleren op tekenbeten. Bent u toch gebeten door een teek? Verwijder deze zo snel mogelijk om de kans op de ziekte van Lyme te verkleinen. Via Tekenradar.nl kunt u zich vervolgens aanmelden voor een onderzoek naar tekenbeten van het RIVM en de Wageningen University.

 • Grote regionale verschillen in het aantal mensen dat getest wordt op LGV 27 augustus 2013

  Tot 2003 werd gedacht dat Lymphogranuloma venereum (LGV), een agressieve vorm van chlamydia, een zeldzame tropische ziekte was die voorkwam in Afrika, Azië en de Caribbean. Een cluster van patiënten met LGV in Nederland was het begin van een uitbraak onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Een decennium blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in het aantal mensen dat getest wordt op LGV. Dit geeft een onderschatting van het aantal mensen dat een LGV-infectie heeft. Deze studie wordt vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance.

 • Grote regionale verschillen in overgewicht, roken en alcoholgebruik 12 september 2013

  Er zijn in Nederland regionale verschillen in het percentage mensen met overgewicht, het percentage rokers en zware drinkers. Dit blijkt uit cijfers van de eerste gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2012 hebben ruim 387.000 volwassenen van 19 jaar en ouder meegedaan aan het grootschalig vragenlijstonderzoek naar gezondheid en leefstijl.

 • Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Ontwikkelingen in 2012 12 april 2013

  Jaarlijks geeft het RIVM een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Rijksvaccinatieprogramma. Ook beschrijft het rapport welke vaccins zijn gebruikt en welke bijwerkingen na vaccinaties optraden. Opvallend in 2012 was o.a. de kinkhoestepidemie die vooral kinderen van 0-2 jaar, kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen trof. Ook de bofuitbraak die in 2009 begon onder studenten hield aan tot in 2012. Het aantal bofmeldingen nam in 2012 wel sterk af. De deelname aan het RVP bleef onverminderd hoog. Voor het behoud van een effectief en veilig vaccinatieprogramma blijft continue monitoring nodig om zo het RVP te optimaliseren.

 • Hielprik in Carïbisch Nederland 04 november 2013

  Minister Schippers heeft op 23 oktober besloten de hielprikscreening in Carïbisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) in te voeren. De minister baseert haar besluit op de Uitvoeringstoets hielprik Carïbisch Nederland.

 • Hoe schoon zijn jouw handen? 15 oktober 2013

  Op ‘Global Handwashing Day’ vragen verschillende organisaties aandacht voor het belang van het wassen van de handen. Want met schone handen voorkom je infecties. Niet alleen in zorginstellingen, maar ook thuis of op het werk is het belangrijk regelmatig de handen te wassen.

 • Honderden scholen krijgen steun bij werken aan een gezonde leefstijl 08 oktober 2013

  Gezonde leerlingen en studenten presteren beter. Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Heel veel scholen doen dit ook al, maar soms ontbreekt het aan tijd en middelen. Daarom kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vanaf 7 oktober extra ondersteuning aanvragen bij het RIVM. Deze ondersteuning wordt mogelijk door het programma #Jeugdimpuls en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl.

 • Hondsdolheid bij twee jonge hondjes 22 oktober 2013

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen weekend (19 en 20 oktober) bij twee puppies uit hetzelfde nest hondsdolheid vastgesteld. Deze ziekte wordt ook wel rabiës genoemd. De jonge honden zijn afkomstig uit Bulgarije. Zij zijn per auto naar Nederland vervoerd en hier verkocht. GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Zuid-Holland West zijn direct gestart met een contactonderzoek.

 • Hondsdolheid vastgesteld bij Nederlandse patiënt 26 juni 2013

  Bij een Nederlandse patiënt is eind juni de diagnose hondsdolheid (rabiës) vastgesteld. De man is waarschijnlijk besmet geraakt door een beet van een hond in Haïti. Het RIVM heeft de Haïtiaanse en internationale autoriteiten geïnformeerd.

 • Humaan en veterinair werken samen aan verantwoord antibioticagebruik 18 november 2013

  Bacteriën die voor bijna alle antibiotica ongevoelig zijn, verspreiden zich steeds meer door Europa. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding ECDC. Antibioticaresistentie vormt hierdoor een bedreiging voor de volksgezondheid. In Nederland werken de humane en de veterinaire gezondheidszorg hard aan het voorkomen van antibioticaresistentie door een verantwoord gebruik van antibiotica.

 • Hygiëne; hoe moet dat? 07 oktober 2013

  Door hygiëne verklein je de kans dat je ziek wordt. Regelmatig handen wassen, etensresten op de juiste manier bewaren en verwarmen en geen kattenbak verschonen als je zwanger bent. Dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is het niet. Het RIVM heeft een nieuwe toolkit hygiëne ontwikkeld met praktische informatie hoe mensen hygiëne in het dagelijks leven kunnen toepassen.

 • Implementatie van adviezen ter bevordering van infectiepreventie 22 april 2013

  De afgelopen twee jaar heeft Frank Hazeleger bij het LCHV onderzoek gedaan naar implementatie van hygiëneadviezen door adviseurs technische hygiënezorg. Recent presenteerde hij de resultaten met aanbevelingen voor de praktijk.

 • Infectieziekten Bulletin januari 2013 verschenen 31 januari 2013

  In het eerste nummer van 2013: Steenmarters in een basisschool, pup met rabiës via Marokko en Spanje naar Nederland,
  tuberculosecontactonderzoek onder immigranten en wat te doen als een MRSA-patiënt per ambulance is vervoerd.

 • Infectieziekten Bulletin Themanummer Hygiene verschenen 17 oktober 2013

  Het jaarlijkse themanummer van het Infectieziekten Bulletin is verschenen. Dit jaar is gekozen voor het thema Hygiëne.

 • Influenza A (H7N9) circuleert al enige tijd onder dieren 19 april 2013

  In China is eind maart 2013 besmetting met een nieuw griepvirus vastgesteld. Het gaat om influenza A (H7N9), dat kenmerken heeft van een vogelgriepvirus. Onderzoekers van het RIVM hebben de genetische code (RNA) van het virus van Chinese patiënten en vogels vergeleken met het RNA van andere virussen uit eerdere vogelgriep uitbraken in Nederland en Italië. De onderzoekers concluderen dat het influenza A (H7N9) virus waarschijnlijk al enkele maanden onder dieren circuleert. Daarnaast is het opmerkelijk dat mensen die ernstig ziek zijn geworden een bepaalde mutatie in het RNA hadden waarvan bekend is dat het virus zich hiermee beter kan vermenigvuldigen in mensen.

 • Informatie over Nieuw coronavirus overzichtelijk op website 21 maart 2013

  De actuele stand van zaken en achtergrondinformatie over het Nieuw coronavirus staat op een nieuwe website. Deze wordt regelmatig geactualiseerd en nieuwe meldingen zullen in het overzicht worden opgenomen.

 • Informatiepakket voor coloscopiecentra en pathologielaboratoria 20 december 2013

  In januari ontvangen de coloscopiecentra een informatiepakket over het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Inventarisatie Nederlandse stakeholders over Europese registratie van producten met nanomaterialen 03 september 2013

  Nederlandse stakeholders hebben verschillende meningen over een Europees registratiesysteem voor consumentenproducten met nanomaterialen. Dit blijkt uit een inventarisatie van het RIVM onder beleidsmedewerkers van enkele ministeries, brancheverenigingen van de industrie en non-gouvernementele organisaties. De resultaten van deze inventarisatie kunnen van belang zijn indien daadwerkelijk wordt overgegaan tot de ontwikkeling van een dergelijk Europees registratiesysteem.

 • Invoeren van beschikbare tijdslots in ColonIS 20 december 2013

  Vanaf 24 januari 2014 ontvangen de eerste mensen van de screeningsorganisaties een uitnodigingspakket voor deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Invoering technologie voor zorg op afstand moet zorgvuldig gebeuren 11 juni 2013

  Zorg en signalering op afstand met behulp van technologie kan bijdragen aan betere zorg voor thuiswonende ouderen en mensen in zorginstellingen. Om de voordelen van dit soort technologie, ook wel aangeduid als domotica, op een verantwoorde wijze te kunnen benutten, beveelt het RIVM zorginstellingen aan een duidelijke visie te formuleren over de inzet van domotica in het zorgproces. Het is daarbij belangrijk dat zorginstellingen een risicoanalyse maken en waar nodig beheersmaatregelen invoeren. Het RIVM biedt in een rapport over de inzet van domotica in de langdurige zorg een handreiking.

 • Invullen tijdslots op 6, 7 of 8 januari 2014 20 december 2013

  Op basis van de beschikbare tijdslots ontvangen deelnemers, bij wie vervolgonderzoek noodzakelijk is, een afspraak voor een intakegesprek.

 • Inzicht kosten en ziektelast voedselinfecties 13 juni 2013

  Naast de ziektelast die een voedselinfectie voor de patiënt veroorzaakt, heeft het RIVM voor het eerst de hiermee gepaard gaande kosten in beeld gebracht. Voor de 14 belangrijkste voedselgerelateerde ziekteverwekkers samen bedroegen de kosten in 2011 416 miljoen euro. De meeste kosten komen voort uit infecties met de Campylobacter-bacterie, het noro- en rotavirus. Deze infecties worden overgedragen via voedsel, de mens, het milieu of dieren. De ziektelast van alle 14 ziekteverwekkers samen daalde het afgelopen jaar iets, behalve die van Campylobacter. Deze bacterie is momenteel verantwoordelijk voor de grootste ziektelast. Een aanzienlijk deel van de ziektegevallen ten gevolge van Campylobacter kan vermeden worden door ervoor te zorgen dat het aantal Campylobacter-bacteriën op kippenvlees aan het eind van het slachtproces zo laag mogelijk is.

 • Is onderzoek naar soa’s als onderdeel van de hiv-zorg kosteneffectief in Nederland? 27 september 2013

  Invoeren van routinematige screening op anale chlamydia bij hiv-positieve mannen met homoseksuele contacten kan de verspreiding van hiv en chlamydia onder homoseksuele mannen verminderen. De kosten van incidenteel testen bij soacentra of de huisarts zijn hoger dan de kosten van routinematig screenen bij de hiv behandelcentra als mannen daar toch al komen voor controle. Daarom zullen de kosten van het introduceren van routinematig screenen bij de hiv-behandelcentra zich in 20 jaar terugverdienen.

 • Jaap van Dissel nieuwe directeur Infectieziektebestrijding bij het RIVM 13 juni 2013

  Per 15 augustus wordt Prof. Dr. Jaap van Dissel de nieuwe directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Hij volgt Prof. Dr. Roel Coutinho op, die in april dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar bereikte.

 • Jennerpenning uitgereikt aan Roel Coutinho 02 juli 2013

  Dinsdag 2 juli jl. heeft André van der Zande de Jennerpenning uitgereikt aan prof.dr. R.A. Coutinho vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het RIVM.

 • Jonge onderzoekers in beeld 14 november 2013

  Onder de noemer ‘Jonge onderzoekers in beeld’ presenteren een aantal RIVM-promovendi hun onderzoek in de vorm van een korte film. Met deze filmpjes wordt het onderzoek in de schijnwerpers gezet en toegelicht. Want wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan onze (kennis over) gezondheid. En dat mag gezien worden. De onderwerpen die in deze filmpjes aan de orde komen zijn kinkhoest, vogelgriep, antibiotica en nanodeeltjes.

 • Kans op matige ozonsmog op maandag 22 juli en dinsdag 23 juli 2013 22 juli 2013

  Het RIVM verwacht vandaag en morgen matige smog door ozon. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg /m3 (microgram per kubieke meter) wordt vermoedelijk aan het einde van de middag of in het begin van de avond in midden en zuid Nederland overschreden. Waarschijnlijk blijven de concentraties wel onder de drempel van ernstige smog door ozon van 240 µg /m3. Het RIVM adviseert om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Vooral kinderen en mensen met ziekten aan de luchtwegen kunnen hinder ondervinden, indien er klachten optreden kunt u het beste zoveel mogelijk binnen blijven. Voor woensdag wordt onstabieler weer verwacht, waarschijnlijk is de kans op matige smog door ozon dan kleiner.

 • Kenniscentrum Healthy Urban Living; voor betere kwaliteit van leven in steden 12 november 2013

  Op 12 november 2013 start het kenniscentrum Healthy Urban Living. Dit centrum levert integrale kennis die ervoor zorgt dat mensen lang, zelfstandig en gezond kunnen samenleven in schone, duurzame en welvarende steden.

 • Kinderen ook goed beschermd tegen pneumokokkenziekte met prik minder 04 september 2013

  In het huidige vaccinatieprogramma krijgen kinderen vier prikken tegen pneumokokkenziekte. Door één pneumokokkenprik minder en ook één prik iets later te geven, zal de inenting voor kinderen minder belastend zijn. De bescherming tegen pneumokokkenziekte is bij één prik minder, tenminste even goed. Deze verandering in het vaccinatieschema levert daarnaast een aanzienlijke kostenbesparing in de gezondheidszorg op. Dit blijkt uit de PIM-studie (‘Pneumokokken Iets Minder’) die door het RIVM is uitgevoerd, in samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp en het Wilhelmina kinderziekenhuis. Het Ministerie van VWS is opdrachtgever. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in JAMA.

 • KNMI en RIVM waarschuwen voor uitzonderlijke hitte op vrijdag 01 augustus 2013

  Vrijdag 2 augustus wordt het extreem warm. Op veel plaatsen loopt de temperatuur op tot rond 35 graden. De hoogste waarden worden in het zuidoosten van ons land verwacht. Aan de kust kan een zeewind later in de middag en avond voor verkoeling zorgen. De hitte is kortstondig en wordt in de nacht naar zaterdag met onweersbuien en mogelijk windstoten uit ons land verdreven.

 • Komende decennia forse toename zorgkosten verwacht voor mensen met astma en COPD 21 maart 2013

  De kosten die samenhangen met astma en COPD zullen de komende 20 jaar stijgen met respectievelijk 150% en 220%. Dit blijkt uit projecties van het RIVM. Belangrijke oorzaak van de kostenstijging is de vergrijzing, naast technologische veranderingen en prijsstijgingen. Het aantal ouderen met een van deze chronische longaandoeningen stijgt flink. Dit blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Korte en slechte slaper heeft hogere kans op hart- en vaatziekten 26 februari 2013

  Mensen die kort en slecht slapen hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Maar dat geldt niet voor mensen die weliswaar kort slapen, maar fris opstaan. Onderzoekers van het RIVM en Wageningen University hebben bij twintigduizend personen de slaapduur en de kwaliteit van hun slaap in relatie gebracht met het optreden van hart- en vaatziekten. Onderzoekster Marieke Hoevenaar-Blom hoopt op dit onderzoek 1 maart te promoveren aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR.

 • Kunnen luchtwassers legionella verspreiden naar de omgeving? 02 december 2013

  Het LCHV heeft de afgelopen jaren geregeld de vraag ontvangen of luchtwassers legionella kunnen verspreiden naar de omgeving en een risico kunnen vormen voor omwonenden. Industrieën en veehouderijen gebruiken luchtwassers om ongewenste gassen of geuren, chemische of organische stoffen, te verwijderen uit lucht of gas. Bij dit proces wordt vaak gebruikgemaakt van recirculerend waswater dat wordt gesproeid op een pakket met honingraatstructuur en van ventilatoren om de lucht door de wasser te halen. Deze werkwijze heeft veel overeenkomsten met natte koeltorens; installaties waarvan bewezen is dat ze een legionella-uitbraak kunnen veroorzaken.

 • Laatste Infectieziekten Bulletin 2013 verschenen 11 december 2013

  In de laatste editie van deze jaargang staat een interview met Jaap van Dissel, directeur van het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding, publiceren we over de rol van vegetatie en bodemgesteldheid in de verspreiding van Q-koorts en besteden in verschillende bijdrage aandacht aan teken.

 • Laatste update nieuw coronavirus 20 februari 2013

  In de afgelopen week heeft de Engelse Health Protection Agency (HPA) bij drie patiënten binnen één familie een infectie met het nieuwe coronavirus bevestigd.

 • Landelijke hoofdluisdag op 6 maart: advies is kammen! 05 maart 2013

  Luis in je haar? Kammen maar! Dat is de boodschap die het RIVM mee wil geven aan basisscholen, kinderopvang en ouders van schoolgaande kinderen. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Regelmatige controles zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten.

 • Landelijke samenwerking voor kwaliteitsverbetering van interventies 16 oktober 2013

  Vijf kennisinstituten slaan de handen ineen om de kwaliteit van interventies in Nederland te verbeteren. Vandaag ondertekenen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en MOVISIE een convenant hierover. Vanaf nu hanteren zij dezelfde criteria voor het beoordelen van interventies.

 • Legionella-infecties door luchtwassers? 04 januari 2013

  Het LCHV heeft het afgelopen jaar van zowel GGD’en als milieudiensten de vraag gehad of gas- en luchtwassers een risico vormen op een legionella-infectie en of legionellapreventie wenselijk is. Gebleken is dat bij het RIVM en andere kennisinstituten onvoldoende expertise is om deze vraag gefundeerd te kunnen beantwoorden. Er is één casus bekend uit Noorwegen waar virulente legionellabacteriën in een luchtwasinstallatie zijn gedetecteerd. Alvin Bartels onderzoekt namens het LCHV en in samenwerking met het Centrum voor Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O/RIVM) of deze installaties een mogelijke verspreidingsbron van legionellose kunnen zijn.

 • LETB: resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker 2012 (over 2010) 14 februari 2013

  Er zijn in 2010 1,2 miljoen vrouwen uitgenodigd voor screening: 6% meer dan in 2009. In totaal deed 80,7% mee; een daling van het deelnamecijfer met 0,8%. Er is geen specifieke oorzaak aan te wijzen voor de lichte daling in de deelname. De borstkankerdetectie steeg en de kosten per onderzoek bleven stabiel met gemiddelde kosten van 56 euro per onderzoek. In juni 2010 ging de laatste screeningseenheid over op digitale mammografie waarmee het Nederlandse bevolkingsonderzoek volledig gedigitaliseerd was.

 • Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen beschikbaar 10 december 2013

  Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) opgesteld. De Nederlandse overheid pakt deze stoffen met voorrang aan om ze uit onze leefomgeving te weren, of in ieder geval sterk terug te dringen.

 • Luchtkwaliteit in 2012 weer iets beter 02 september 2013

  De concentratie van de meeste vervuilende stoffen in de lucht neemt in Nederland gestaag af. Dit blijkt uit het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2012 van het RIVM. De gemeten concentraties van vervuilende stoffen geven aan dat de luchtkwaliteit in 2012 weer iets verbeterd is. Dit past in een langjarige trend van verbetering van de luchtkwaliteit. Als de verbeteringen in het huidige tempo doorgaan, wordt voor stikstofdioxide de luchtkwaliteitsdoelstelling in 2015 niet overal gehaald.

 • Luchtkwaliteit verbeterd, niet overal onder de norm 17 december 2013

  De gemiddelde concentraties fijn stof en stikstofdioxide zijn de afgelopen jaren gedaald en liggen in het grootste deel van Nederland onder de grenswaarden. Wel blijft in sommige locaties, voor beide stoffen, sprake van een beperkt aantal hardnekkige overschrijdingen. Dit blijkt uit de monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In dit samenwerkingsprogramma werken overheden samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

 • Maatregelen in EU-steden tegen gevolgen klimaatverandering 12 december 2013

  Sommige Europese steden hebben effectief beleid ontwikkeld om meer natte en droge perioden op te vangen, die naar verwachting de komende decennia veroorzaakt worden door klimaatverandering. Zij leggen parken, groenstroken en stadslandbouw aan, om de effecten hiervan te verminderen, maar ook om biodiversiteit en leefbaarheid van de stad te bevorderen.

 • Mannen fietsen vaker naar de sportclub, vrouwen naar de winkel 20 september 2013

  Mannen stappen vaker dan vrouwen op de fiets om naar de sportclub te gaan en vrouwen nemen vaker dan mannen de fiets om te gaan winkelen. Ook gebruiken vrouwen vaker dan mannen de fiets om personen, vooral kinderen, te halen en brengen. Dat blijkt uit een studie van het RIVM in samenwerking met verschillende organisaties, die is gepubliceerd in het vakblad PLOS ONE.

 • Matige smog door ozon op vrijdag 2 augustus 2013 01 augustus 2013

  Het RIVM verwacht morgen matige smog door ozon. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg /m3 (microgram per kubieke meter) wordt vermoedelijk aan het einde van de middag of in het begin van de avond in het grootste deel van Nederland overschreden. Waarschijnlijk blijven de concentraties wel onder de drempel van ernstige smog door ozon van 240 µg /m3, er bestaat echter een kleine kans op een lokale overschrijding. Bij smog door ozon adviseert het RIVM om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Vooral kinderen en mensen met ziekten aan de luchtwegen kunnen hinder ondervinden. Wie klachten krijgt, kan het beste zoveel mogelijk binnen blijven.

 • Meer ambulances nodig in Nederland 17 juli 2013

  Het RIVM heeft berekend hoeveel ambulances in Nederland nodig zijn om aan de vraag naar ambulancezorg te voldoen. Ten opzichte van de vorige doorrekening in 2008 zijn nu overdag 90 ambulances meer nodig. ’s Nachts is de extra benodigde capaciteit beperkt tot 11 ambulances.

 • Meer dan 800.000 mensen met diabetes in Nederland; toename fors 18 april 2013

  Ruim 800.000 mensen in Nederland zijn met diabetes bekend bij de huisarts. Dat blijkt uit een peiling van het RIVM op 1 januari 2011. Daarnaast laat het onderzoek zien dat er in het jaar 2011 87.000 nieuwe mensen met diabetes bij komen. Het aantal mensen met diabetes neemt sinds 2000 fors toe. Bij mannen is het aantal verdubbeld, bij vrouwen is er een toename van 65 procent.

 • Meer dan duizend aanvragen van scholen voor ondersteuning gezondheidsbevordering 02 december 2013

  Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben de afgelopen twee maanden meer dan duizend aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. De belangstelling voor het ondersteuningsaanbod overtreft alle verwachtingen.

 • Meer duidelijkheid over gebruik alternatieve technieken legionellapreventie 16 september 2013

  Het ministerie van I&M schrijft in een brief aan leveranciers van alternatieve technieken zoals filtratie, UV en koper/zilver-ionisatie dat bij correct gebruik en beheer van de techniek de warmwatertemperatuur en de spoelfrequentie mag worden verlaagd. Voor warmwatertemperatuur mag een maximumtemperatuur van 50 °C worden aangehouden in plaats van 60 °C. De spoelfrequentie per tappunt, gebaseerd op thermisch beheer, is nu vastgesteld op wekelijks. Hoeveel de frequentie mag worden verlaagd bij gebruik van een alternatieve techniek is niet opgenomen in de brief. Het LCHV neemt de wijzigingen op in de richtlijnen en draaiboeken wanneer meer duidelijk is over de spoelfrequentie.

 • Meer duidelijkheid over veilig gebruik algen in biobased economy 12 juli 2013

  De milieurisicobeoordeling van industriële toepassingen van algen is mogelijk volgens de bestaande werkwijze voor bacteriën en schimmels. Daarnaast biedt gentechnologie een oplossing voor het beheersen van milieurisico’s van algen in biobased productieprocessen. Beide conclusies volgen uit een publicatie waaraan onderzoekers van het RIVM bijdroegen. Het artikel verschijnt in juli in het tijdschrift Algal Research.

 • Meer mensen bezoeken SOA-poliklinieken met chlamydia en gonorroe infecties 14 juni 2013

  In 2012 is het aantal consulten bij SOA-poliklinieken in Nederland toegenomen met 7% ten opzichte van het vorige jaar. Tussen 2010 en 2011 melden huisartsen 14% toename van het aantal SOA-diagnoses. De stijging van het aantal mensen met een SOA wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van chlamydia in jonge heteroseksuelen en een toename van gonorroe bij jonge heteroseksuelen en mannen met homoseksuele contacten. Het aantal nieuwe hivinfecties binnen de groep mannen met homoseksuele contacten is afgenomen in 2012 en bleef stabiel onder heteroseksuelen.

 • Meisje overleden na mazeleninfectie 28 oktober 2013

  Afgelopen weekend is in Zeeland een 17-jarig meisje overleden aan de complicaties van mazelen. Zij was niet gevaccineerd tegen deze infectieziekte. Sinds mei heerst een mazelenepidemie onder niet-gevaccineerden. In 1999/2000 was in Nederland de laatste mazelenepidemie. Toen zijn ruim 3.000 patiënten gemeld waarvan er 3 zijn overleden.

 • Mensen met dementie mogelijk langer thuis door dagopvang op een zorgboerderij 09 april 2013

  Zorgboerderijen dragen er mogelijk toe bij dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen. Zorgboerderijen bieden mensen met dementie namelijk een zinvolle dagbesteding in een landelijke omgeving en ontlasten mantelzorgers van mensen met dementie tijdelijk van de zorg. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat gemeenten zorgboerderijen niet goed kennen.

 • MERS-coronavirus meldingsplichtig 03 juli 2013

  Behandelaren in ziekenhuizen zijn vanaf 3 juli verplicht om een infectie met het MERS-coronavirus te melden. Het gaat om verdachte patiënten in een ziekenhuis en om patiënten waarbij een infectie met het MERS-coronavirus door laboratoriumonderzoek bevestigd is. Hiermee wil de overheid patiënten met MERS-coronavirus in Nederland zo snel mogelijk opsporen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

 • Milde griepepidemie 03 januari 2013

  Er is een milde griepepidemie in Nederland. Daarvan is sprake als er gedurende twee achtereenvolgende weken meer dan 51 op de 100.000 mensen last hebben van griepachtige verschijnselen.

 • Miljoen 65-plussers loopt risico op verkeerd medicijngebruik 23 juli 2013

  Bijna een miljoen mensen van 65 jaar en ouder gebruiken dagelijks vijf of meer medicijnen. Deze polyfarmacie kan vooral bij kwetsbare ouderen tot risico’s leiden, zoals onnodige ziekenhuisopnamen. Mensen slikken soms medicijnen die ze niet meer nodig hebben of hebben juist een extra geneesmiddel nodig. Betere afstemming tussen zorgverleners is nodig. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM.

 • Minister besluit tot proef met bloedtest downsyndroom (NIPT) 17 december 2013

  Minister Schippers van VWS heeft aan het NIPT-consortium, een samenwerkingsverband met daarin vertegenwoordigers van de 8 universitair medische centra, vergunning verleend voor een proef met de niet-invasieve prenatale test (NIPT). De minister neemt dit besluit op basis van een advies van de Gezondheidsraad. De vergunning geldt voor een periode van twee jaar die zal starten op 1 april 2014. Op basis van een evaluatie van deze proef zal de minister een besluit nemen over structurele inbedding in de prenatale screening.

 • Mogelijke verspreiding van legionella naar de omgeving door natte lucht- en gaswassers 02 december 2013

  Industrieën en veehouderijen gebruiken luchtwasinstallaties om ongewenste gassen of geuren, chemische of organische stoffen, te verwijderen uit lucht of gas. Er zijn natte lucht- en gaswassers waarin – afhankelijk van temperatuur en zuurgraad – groei van legionella niet is uit te sluiten. Als waternevel het systeem kan verlaten, is het mogelijk dat legionella zich naar de omgeving verspreidt. Mensen die legionella binnenkrijgen door inademing kunnen een ernstige vorm van longontsteking ontwikkelen.

 • Mogelijkheden bestrijding van kinkhoest onderzocht 07 februari 2013

  Het vaccineren van vrouwen op het einde van de zwangerschap lijkt een haalbare en doelgerichte benadering om ziekte en sterfte door kinkhoest bij pasgeboren baby’s te voorkomen. Onderzoekers van het RIVM hebben afgelopen jaar de verschillende mogelijke vaccinatiescenario’s om kinkhoest terug te dringen beoordeeld. Met name om de risico’s voor hele jonge kinderen te beperken. De Gezondheidsraad kan de uitkomst van deze beoordeling meenemen in zijn advies over kinkhoestvaccinatie. Op dit moment is het kinkhoestvaccin in Nederland overigens nog niet geregistreerd voor gebruik tijdens de zwangerschap.

 • Mogelijkheden voor gemeenten om sport en bewegen te stimuleren gebundeld 15 januari 2013

  Ongeveer 42% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Mensen die meer bewegen, hebben minder kans op gezondheidsklachten, komen hun huis meer uit en hebben meer sociale contacten. Gemeenten en lokale partners kunnen samen effectief werken aan het stimuleren van sport en bewegen. Om die reden is het nieuwe thema ‘Sport en bewegen’ aan de Handreiking Gezonde Gemeente toegevoegd. De handreiking helpt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het themadeel Sport en Bewegen is geschreven door Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) in samenwerking met het RIVM Centrum Gezond Leven en verschillende landelijke en lokale partners.

 • Méér chronisch zieken; minder aan de zijlijn van de samenleving 14 oktober 2013

  Nederland telt steeds meer mensen met een chronische ziekte, maar dat betekent niet dat er steeds minder mensen mee kunnen doen in Nederland. In tegendeel, de participatie neemt juist toe. Zo zijn er steeds meer jongeren die met een startkwalificatie van school komen. Ook zijn er steeds meer mensen die tot hun 65e jaar doorwerken, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Nationaal hitteplan actief 20 juli 2013

  Het nationaal hitteplan is met ingang van zondag 21 juli actief in het hele land. Dit betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Daarnaast is het nodig om alert te zijn op zonnebrand, want met waarden tussen de 6 en 7 is de zonkracht de komende dagen hoog.

 • NEVO-online geactualiseerd 09 september 2013

  Het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) online is door het RIVM geactualiseerd en is vanaf nu beschikbaar via Rivm.nl/nevo. NEVO-online 2013 bevat gegevens over de voedingskundige samenstelling van ruim 2150 voedingsmiddelen. Het gaat om voedingsmiddelen en gerechten die door veel Nederlanders regelmatig worden gegeten en een grote bijdrage leveren aan de voorziening van energie en voedingsstoffen.

 • Nieuw materiaal in toolkit Sekscampagnes 18 november 2013

  In 2013 worden opnieuw activiteiten georganiseerd om jongeren weerbaar te maken tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook is er aandacht voor de ondersteuning van ouders in de seksuele opvoeding van hun pubers.

 • Nieuw type vogelgriep in China 04 april 2013

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat in China bij een aantal* mensen een besmetting met een nieuw type vogelgriep is vastgesteld. Het gaat om influenza A (H7N9). De patiënten komen uit de provincies Shanghai, Anhui, Jiangsu en Zhejiang. De bron van de besmettingen is nog onbekend. Op dit moment is er geen aanwijzing dat het virus van mens-op-mens overdraagbaar is.

 • Nieuw zoekinstrument voor bodemprofessionals 26 februari 2013

  Overheden en adviesbureaus die informatie zoeken over duurzaam bodemgebruik kunnen vanaf nu terecht op de website BodemVizier. Deze zoekmachine biedt een overzicht van relevante instrumenten en documenten over ondergronds gebruik en bodembeheer, zoals rapporten, handreikingen, praktijkvoorbeelden en kaarten.

 • Nieuwe bacterie in teken 16 augustus 2013

  Op het AMC is vorig jaar een patiënt behandeld die na een beet van een teek was besmet met een nog niet eerder in Nederlandse patiënten gevonden variant van de Borrelia-bacterie. Het verslag van de behandeling van de man verschijnt 17 augustus als case report in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Uit een nieuwe inventarisatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat deze bacterie in vier procent van de Nederlandse teken te vinden is.

 • Nieuwe deskundige infectiepreventie bureau WIP 06 september 2013

  Vanaf 26 augustus 2013 komt mevrouw Paul Haanen voor één dag in de week de WIP versterken.

 • Nieuwe file berekeningen aardolieleidingen beschikbaar 29 juli 2013

  Voor berekeningen aan aardolieleidingen c.q. K1K2K3-leidingen is een voorbeeld rekenfile beschikbaar.

 • Nieuwe Kwaliteitsdocumenten 20 december 2013

  Op de website voor professionals zijn de meest actuele versies van de kwaliteitsdocumenten te vinden.

 • Nieuwe pictogrammen in de toolkit Griep en Verkoudheid 18 november 2013

  ‘Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen!’ Dat is de slogan van de bestaande campagne over griep en verkoudheid. Geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in de elleboogplooi.

 • Nieuwe pictogrammen in de toolkit Voedselinfecties 18 november 2013

  Verwekkers van voedselinfecties: waar komen ze in voor en wat voor klachten kunnen ze geven? Deze informatie is uit de bestaande ‘vraag en antwoord’-brochure gehaald en als apart overzichtsdocument in de toolkit Voedselinfecties geplaatst.

 • Nieuwe publieke consultatie voor 10 SVHC stoffen; deadline 18 april 2013 06 maart 2013

  Er is nieuwe informatie beschikbaar over SVHC stoffen.

 • Nieuwe registratieverplichting risicovolle stoffen 03 juni 2013

  Per 1 juni 2013 moeten alle chemische stoffen boven de 100 ton per jaar die in de EU worden geproduceerd of geïmporteerd, geregistreerd zijn bij het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) in Helsinki. Dit betekent dat er meer over deze stoffen publiek bekend wordt en de overheid risicovolle stoffen beter kan reguleren. Bedrijven – waaronder veel MKB-ers – hebben er een verplichting bij.

 • Nieuwe rol voor overheid in duurzame transitie 22 maart 2013

  Burgers en bedrijven spelen een centrale rol in de transitie naar een duurzame samenleving. De nieuwe rol van de overheid zit in innovatie opwekkende regelgeving en de sturende werking van een visie. Dit was de centrale boodschap van sprekers tijdens het symposium Duurzame Lente, op 19 maart bij het RIVM.

 • Nieuwe toolkit voor publiekscommunicatie over hygiëne 18 november 2013

  ‘Hygiëne verkleint je kans om ziek te worden!’ Met de nieuwe toolkit Hygiëne wordt veel informatie ontsloten die professionals kunnen gebruiken om publiek bewust te maken van de risico's van onvoldoende hygiëne. Ook wordt informatie gegeven over hoe het risico van besmetting te voorkomen.

 • Nog steeds poliovirus in Israël 26 augustus 2013

  In Israël circuleert nog steeds wild poliovirus type 1, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het virus werd tussen februari en augustus op verschillende plaatsen in het zuiden en midden van het land in het rioolwater aangetroffen. Daarnaast vonden onderzoekers het virus bij een onderzoek naar de mogelijke verdere verspreiding bij ruim twintig kinderen in de ontlasting. Deze kinderen waren gevaccineerd en hebben geen ziekteverschijnselen. Er zijn geen patiënten met verlammingen in Israël gemeld. Inmiddels is Israël een extra poliovaccinatiecampagne gestart voor kinderen onder de 10 jaar.

 • Nog veel te winnen aan preventie in de zorg 28 oktober 2013

  Preventie is vooral succesvol als de maatregel gestructureerd wordt aangeboden, zoals dat nu gebeurt bij de bevolkingsonderzoeken (zoals naar baarmoederhalskanker) en het Rijksvaccinatieprogramma. Bij een dergelijk programmatisch aanbod zijn de behandelingen effectief, de kosten en baten in balans, en wordt een groot deel van de doelgroep bereikt. Een flink deel van preventie in de zorg wordt echter niet programmatisch aangeboden en heeft een onbekende effectiviteit. Dat concludeert het RIVM in zijn rapport Preventie in de zorg.

 • NVWA bestrijdt Aziatische tijgermug in Oss 25 juli 2013

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gestart met de bestrijding van exotische muggen op een industrieterrein in Oss. De NVWA trof daar tijdens een reguliere controle een Aziatische tijgermug aan bij een importeur van gebruikte banden. De bestrijding is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat de muggen zich vestigen in Nederland.

 • Onderzoek naar geluidsbeleving van start 11 april 2013

  Ruim 13.000 inwoners van Rotterdam, Amsterdam en Arnhem worden vanaf vandaag benaderd om mee te doen aan een onderzoek naar de geluidskwaliteit in hun woonomgeving. Het RIVM stuurt hen een brief met het verzoek om een online vragenlijst in te vullen over de geluiden die zij in en om hun huis horen en de manier waarop zij deze geluiden beleven.

 • Onderzoek naar radon en thoron in woningen 11 januari 2013

  Het RIVM heeft deze week bewoners van 3.000 woningen benaderd om mee te doen aan een onderzoek naar radon en thoron. De woningen zijn representatief voor het Nederlandse huizenbestand.

 • Onderzoek over stralingsbescherming neemt af 15 april 2013

  De Nederlandse expertise op het gebied van stralingsbescherming lijkt onvoldoende om in de toekomst hoogwaardige opleidingen in dit vakgebied te waarborgen. Ook wordt het moeilijker om maatschappelijke stralingsvragen te beantwoorden.

 • Onderzoek RIVM: lagere dosis straling bij röntgenonderzoek mogelijk 16 januari 2013

  De doses straling die patiënten in Nederland per röntgenonderzoek oplopen, behoren tot de laagste in Europa, maar kunnen nog verder omlaag. Dit is belangrijk omdat de totale medische stralingsbelasting per patiënt de laatste jaren toeneemt. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het RIVM, aangevuld door interviews met experts.

 • Onderzoeksdag Rijksvaccinatieprogramma 13 november 2013

  Het RIVM organiseert vandaag de jaarlijkse RVP-onderzoeksdag. Dit is een wetenschappelijk symposium voor mensen die zich bezig houden met vaccins, vaccinatie en het vaccinatieprogramma. Voor dit symposium zijn onderzoekers van instituten en universiteiten en jeugdartsen die te maken hebben met het Rijksvaccinatieprogramma uitgenodigd.

 • Ontdek de RIVM-juwelen 04 oktober 2013

  In het weekend van de wetenschap opent het RIVM de digitale schatkamer. Het RIVM doet veel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van volksgezondheid, infectieziekten, voeding, milieu en veiligheid. Het meeste wetenschappelijke onderzoek vertaalt zich in rapporten en wetenschappelijke publicaties. Enkele onderzoeken - de juwelen uit onze schatkamer - zetten we hier in de spotlights.

 • Onzeker effect inademen nanodeeltjes 02 april 2013

  “Er is meer kennis nodig over de gezondheidseffecten van nanodeeltjes die onderdeel zijn van fijn stof. De inhalatietoxicologie heeft hierin een belangrijke taak.” Dat stelt prof. dr. Flemming Cassee in zijn inaugurele rede ‘Gerust ademhalen’. Cassee is hoogleraar Inhalatietoxicologie aan het Institute of Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht, en tevens werkzaam bij het RIVM.

 • Op 5 november bestaat het LCHV 10 jaar! 27 september 2013

  Daarom organiseert het LCHV een jubileumsymposium op 5 november in de Winkel van Sinkel in Utrecht.

 • Oproep bijdragen themanummer Infectieziekten Bulletin over hygiene 01 mei 2013

  In het najaar van 2013 brengt het Infectieziekten Bulletin een themanummer uit over hygiëne. De redactie nodigt u uit om bijdragen voor dit themanummer in te sturen. Insturen kan tot 30 juni 2013.

 • Opruimadviezen voor gemorst kwik 24 juni 2013

  Wie kwik morst in huis, kan gezondheidsschade oplopen door het inademen van kwikdamp. Dit gebeurt vooral wanneer het kwik niet op de juiste manier wordt opgeruimd en lang blijft uitdampen. Daarom besteden het RIVM, GGD Nederland en GGD’en gezamenlijk aandacht aan dit probleem en hebben op hun websites instructies geplaatst voor het veilig opruimen van kwik.

 • Oratie Ana Maria de Roda Husman 04 juli 2013

  Prof.dr. Ana Maria de Roda Husman houdt vandaag bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Global changes en milieuoverdraagbare infectieziekten’ haar inaugurele rede ‘De mate van verandering’. De oratie vindt om 16.15 uur plaats in de aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht.

 • Organisaties gaan samenwerken om effecten van vaccinaties sneller in kaart te brengen 26 november 2013

  Toonaangevende organisaties die zich bezighouden met de effecten van vaccinaties hebben de handen ineengeslagen. Samen willen zij een pan-Europese methode en structuur ontwikkelen waarmee zowel gunstige als ongunstige effecten van vaccinaties binnen korte tijd in kaart kunnen worden gebracht. Met een dergelijke methode kunnen toezichthouders en publieke gezondheidsorganisaties snel onderbouwde beslissingen nemen over vaccinatiestrategieën ten einde het publieke vertrouwen in vaccinaties te behouden, met name op momenten dat de veiligheid van een vaccin ter discussie staat.

 • Ozonmaatregelen remmen toename huidkanker 15 september 2013

  Mondiale maatregelen om de uitstoot van ozonafbrekende stoffen te beperken, helpen om de stijging van het aantal huidkankergevallen af te remmen. Toch neemt het aantal huidkankerpatiënten de komende decennia met enkele tientallen procenten toe. Dit komt voor een belangrijk deel doordat mensen zich steeds meer blootstellen aan de zon.

 • Patiënt in Nederland met tularemie 15 oktober 2013

  In Nederland is een patiënt besmet geraakt met de bacterie die tularemie veroorzaakt. Dat is de tweede keer sinds 1953. Hoewel het bijzonder is, komt dit niet onverwachts. Eerder dit jaar werd ook bij een haas tularemie vastgesteld. Meestal krijgen mensen zweren op de huid, maar oogontstekingen, opgezette lymfeklieren, diarree of longontsteking kunnen ook voorkomen. Tularemie is goed te behandelen met antibiotica. In de ons omringende landen komt deze ziekte vaker voor.

 • Pilots geven impuls aan bodembeleid 11 september 2013

  Overheden zoeken antwoord op nieuwe vraagstukken bij het maken van bodembeleid. Zo wordt de ondergrond steeds intensiever benut en heeft bodem een belangrijke functie bij het opvangen van klimaatverandering. Overheden kunnen bij het vernieuwen van bodembeleid van elkaars projecten leren door gebruik te maken van nieuwe informatie op de website bodemambities.nl/pilots.

 • Pilotversie Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven nu online 29 mei 2013

  De pilotversie van de Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven (voorheen Hygiënerichtlijnen voor Seksinrichtingen) staat vanaf deze week online. De pilotversie is tot en met half augustus 2013 open voor commentaar. Eventuele opmerkingen of aanvullingen op deze pilotversie kunt u mailen naar info@lchv.nl. In het najaar zal de definitieve versie van deze hygiënerichtlijn op onze website worden geplaatst.

 • Poliovirus in Israël 10 juni 2013

  In rioolwatermonsters uit Rahat en Beer Sheba in het zuiden van Israël is poliovirus aangetroffen. Het virus werd tijdens een routinecontrole gevonden. In de regio zijn geen patiënten met polio gemeld, daar wordt nu wel actief naar gezocht. Vanwege de hoge vaccinatiegraad in deze regio zal het virus zich waarschijnlijk niet verder verspreiden.

 • Praktijkhandleiding online beschikbaar 16 december 2013

  Het NHG heeft in opdracht van het RIVM en in samenwerking met de NVDA, LHV en de screeningsorganisaties een praktijkhandleiding ontwikkeld over het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Proces en kwaliteit CT-colografie 16 december 2013

  Als bij het bevolkingsonderzoek bloed in de ontlasting wordt gevonden, ontvangt de deelnemer een uitnodiging voor een coloscopie. Naar verwachting zal bij circa 2% van de deelnemers met een positieve iFOBT-uitslag de coloscopie incompleet zijn of bij uitzondering om medische redenen niet gewenst zijn. Deze patiënten kan een CT-colografie (CTC) aangeboden worden. Bij het huidige invoeringsschema gaat het dan om circa 700 CTC in 2014, circa 900 in 2015 en bij volledige invoering naar verwachting 1700 CTC’s per jaar.

 • Project iSPEX officieel van start – inschrijving voor deelname geopend 22 februari 2013

  Geïnteresseerden kunnen het iSPEX-opzetstukje voor de smartphone bestellen, waarmee ‘doe-het-zelf’ wetenschap mogelijk wordt. Iedereen met een iSPEX kan meedoen aan de grote meetdag die gepland staat voor het late voorjaar.

 • Promotieonderzoek naar proefdiervrije testen 05 maart 2013

  RIVM onderzoeker Peter Theunissen is vrijdag 1 maart 2013 gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht. Hij heeft een concept voor een nieuwe proefdiervrije test ontwikkeld. Met embryonale stamcellen van muizen kunnen daarmee de effecten van stoffen op de vorming van zenuwcellen gemeten worden.

 • Publieke consultatie over nieuw voorstel voor classificatie en labelling voor Bisfenol A 29 augustus 2013

  ECHA nodigt uit om te reagere op een nieuw voorstel voor de geharmoniseerde classificatie en labelling (CLH) van bisfenol A. De publieke consultatie duurt 45 dagen en eindigt op 11 oktober 2013.

 • Publieke consultatie voor DEHP: de eerste stof waarvoor autorisatie is aangevraagd in kader van REACH. 15 augustus 2013

  De European Chemicals Agency (ECHA) nodigt uit om alternatieven in te dienen voor DEHP, de eerste stof waarvoor autorisatie is aangevraagd bij REACH.

 • Regionale bijeenkomsten voor huisartsenpraktijk 16 november 2013

  Screeningsorganisaties en NHG organiseren op verzoek van het RIVM regionale bijeenkomsten voor huisartsen en doktersassistenten om hen te informeren over de opzet en hun rol in het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Review wetenschappelijke onderbouwing ammoniakemissiefactoren en depositiemodellering 2013 07 juni 2013

  Onlangs heeft het Ministerie van Economische Zaken een internationale review laten uitvoeren naar de wetenschappelijke onderbouwing van de ammoniakemissiefactoren bij het uitrijden van dierlijke mest en de depositiemodellering zoals gebruikt in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het kader van Natura 2000. Het betreft hier voornamelijk het wetenschappelijk werk van WUR (ammoniakemissiefactoren) en RIVM (depositiemodellering).

 • Risico's van eHealth in beeld 25 november 2013

  Het RIVM en Nictiz hebben een overzicht gemaakt van de risico’s die eHealth-toepassingen met zich mee kunnen brengen en hoe deze risico’s beheerst kunnen worden. Online therapie, zorg-op-afstand, telemedicine: veel zorginstellingen en praktijken zijn hard aan het werk om eHealth in hun zorgaanbod te integreren. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk te beseffen dat eHealth ook risico’s met zich mee kan brengen als het niet op de juiste manier wordt ingezet.

 • RIVM en HvA ondertekenen overeenkomst over public health 06 september 2013

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaan samenwerken op het gebied van de public health. Directeur Generaal André van der Zande (RIVM) en rector Huib de Jong (HVA) ondertekenden vandaag een overeenkomst. Deze match is ontstaan vanuit het voornemen van de hogeschool om meer onderzoek te doen en het kennisinstituut dat meer verbinding zoekt met de jonge professionals.

 • RIVM onderzoekt biobased isolatieschuim 12 november 2013

  Het RIVM draagt bij aan het project NCC FOAM, waarbinnen onderzoeksinstituten en bedrijfsleven gezamenlijk de mogelijkheden van een duurzaam alternatief voor isolatieschuim verkennen. De bestaande schuimen zouden vervangen kunnen worden door nano-cellulose schuimen, gemaakt uit pulp van papierfabrieken of reststromen uit de bosbouw.

 • RIVM onderzoekt effect informatie over additieven op attitude van rokers 21 mei 2013

  Het RIVM zet sinds eind vorig jaar de toevoegingen aan tabaksproducten op de website tabakinfo.nl. Het gaat daarbij om uitgebreide informatie over additieven in tabaksproducten per merk en type. Dit jaar onderzoekt het RIVM de effecten die deze informatie heeft op het rookgedrag van de Nederlanders.

 • RIVM stelt milieu-voetafdruk vast 03 september 2013

  Het RIVM is in september 2013 gestart met het opstellen van een eigen milieu-voetafdruk. Een milieu-voetafdruk stelt de invloed van het RIVM op het milieu vast. Hiermee loopt het RIVM voorop voor Nederlandse organisatie met het uitvoeren van een eigen milieu-voetafdruk. Het doel is om de eigen organisatie te verduurzamen.

 • RIVM-er wint Joep van den Berckenprijs 06 juni 2013

  Milieutoxicoloog Marino Marinković van het RIVM heeft de Joep van den Berckenprijs gewonnen voor zijn proefschrift ‘Gene expression in toxicant-exposed chironomids’. Met zijn onderzoek toont Marinković aan dat dansmuggen langdurige blootstelling aan toxische stoffen kunnen weerstaan zonder dat het direct leidt tot aanpassingen in het DNA.

 • RIVM-jaarverslag online 14 juni 2013

  Het digitale jaarverslag van het RIVM is nu beschikbaar. Het jaarverslag blikt terug op een aantal interessante projecten en onderzoeken die in 2012 zijn afgerond.

 • RIVM-studie mede basis HFK-maatregelen China en VS 11 juni 2013

  De aangekondigde maatregen van China en de Verenigde Staten om het gebruik van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) in te perken, zijn mede gebaseerd op een studie van het RIVM. HFK’s worden gebruikt als alternatief voor de verboden gechloreerde fluorkoolwaterstoffen (HCFK’s) omdat zij de ozonlaag niet aantasten. HFK’s dragen wel bij aan het broeikaseffect. Zij worden gebruikt in koeltoepassingen en in isolatieschuimen.

 • RIVM-techniek gebruikt bij onderzoek naar populatie-immuniteit influenza A (H7N9) 22 mei 2013

  De afweer tegen het virus influenza A (H7N9) bij inwoners van stedelijk en landelijk gebied in Vietnam is laag. Dat blijkt uit de allereerste populatiestudie waarin gekeken wordt naar menselijke afweer tegen dit virus. De resultaten zijn belangrijk voor de aanpak van een uitbraak met influenza A (H7N9). In de studie is een nieuwe onderzoeksmethode gebruikt waarbij in korte tijd veel bloedmonsters getest kunnen worden op antilichamen tegen meerdere menselijke en dierlijke influenzavirussen. De onderzoeksgegevens geven een indicatie, aangezien de onderzoeksmethode nog niet klinisch gevalideerd is voor influenza A (H7N9). De nieuwe methode is ontwikkeld door onderzoekers van het RIVM.

 • Rivm.nl: meer beeld, actualiteit en social media 10 juli 2013

  Het is niet te missen, de website ziet er anders uit. De website is gerestyled en er kan gebruik gemaakt worden van een aantal nieuwe en verbeterde functionaliteiten.
  Er is meer ruimte voor beeld en sociale media krijgen een volwaardige functie op deze website. Wat wijzigt er allemaal?

 • Roel Coutinho benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau 25 april 2013

  Vandaag ontving Prof.dr. Roel Coutinho de onderscheiding Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem uitgereikt door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. Edith Schippers. Dit gebeurde ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), later dit jaar.

 • Ruim 2.400 metingen op tweede Nationale iSPEX-meetdag 04 september 2013

  De tweede Nationale iSPEX meetdag heeft op donderdag 5 september ruim 2.400 metingen opgelederd. Tijdens de eerste meetdag op 8 juli werd de iSPEX in totaal bijna 6.000 gebruikt om fijn stof te meten. Tijdens de meetdagen zijn voldoende gegevens verzameld om valide wetenschappelijk onderzoek te doen.

 • Ruim 6.000 aanmeldingen voor iSPEX-meetdag 12 april 2013

  Ruim 6.000 Nederlanders hebben zich aangemeld voor de landelijke iSPEX-meetdag in mei of juni. Zij meten op deze dag met behulp van het iSPEX-opzetstukje op de smartphone-camera eigenschappen van fijn stof in de lucht.

 • Ruimtefoto’s André Kuipers van Nederland bij nacht 21 mei 2013

  Enkele foto’s van Nederland bij nacht, die astronaut André Kuipers vanuit het Internationaal Ruimte Station ISS nam, staan op de website Atlas Leefomgeving. Het RIVM verzorgt het onderdeel van deze website over nachtelijke verlichting.

 • Sabine Quak (GG&GD Utrecht) wint BOP prijs 2013 20 juni 2013

  Sabine Quak, procesregisseur gezondheidsbevordering bij GG&GD Utrecht is de winnaar van de BOP-prijs 2013. Professionals uit de gezondheidsbevordering kozen Sabine omdat zij als geen ander beleid, onderzoek en praktijk verbindt. En daarmee met partners gezondheidsachterstanden van wijkbewoners terugdringt. De BOP-prijs beloont de meest inspirerende gezondheidsbevorderaar of preventiewerker van Nederland. RIVM Centrum Gezond Leven organiseert de prijs.

 • Samenwerking voor duurzaam gezonde en veilige regio’s 27 november 2013

  Omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en GGD-en willen samenwerken voor duurzaam gezonde en veilige regio’s. Daarom organiseerde het RIVM op 27 november 2013 voor deze partijen het symposium “Samen naar duurzaam gezonde en veilige regio’s”.

 • Scholen in Nederland starten met Gezond Schoolplein 16 december 2013

  In januari 2014 starten de eerste tweeëntwintig scholen in Nederland met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de jeugd. Jantje Beton, IVN, RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad slaan hiervoor de handen ineen. In de periode 2014- 2016 realiseren in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs een Gezond Schoolplein. Deze scholen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor alle scholen in Nederland.

 • Scholieren dragen bij aan onderzoek RIVM 29 maart 2013

  Een nieuwe groep HAVO en VWO scholieren is gestart met het GLOBE project, waarmee zij een bijdrage leveren aan internationaal wetenschappelijk onderzoek naar natuur en milieu.

 • Schrijfworkshop voor GGD'en 18 april 2013

  Vorig jaar heeft het LCHV heeft bureau Kiezel gevraagd advies uit te brengen over het taalgebruik en de structuur van onze richtlijnen. Na een uitgebreide analyse worden nu de richtlijnen aan gepast aan de adviezen. Op 3 juni organiseert het LCHV samen met Kiezel een schrijfworkshop voor iedereen die een rol speelt bij het opstellen van de LCHV-richtlijnen.

 • Screenen op hrHPV in bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 18 oktober 2013

  Minister Schippers heeft besloten om het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te verbeteren. Voortaan wordt eerst getest op aanwezigheid van het hoogrisicotype van het Humaan Papilloma virus (hrHPV). Dit voorkomt jaarlijks ongeveer 75 extra gevallen van baarmoederhalskanker en 18 sterfgevallen door deze ziekte. De minister heeft haar besluit genomen mede op basis van de uitvoeringstoets van het RIVM.

 • Special ‘nachtelijke verlichting’ in tijdschrift Milieu 26 november 2013

  Het RIVM heeft meegewerkt aan de nieuwe special ‘Nachtelijke Verlichting’ in tijdschrift Milieu, het opinieblad van het VVM netwerk voor milieuprofessionals. In het tijdschrift staan onder andere kaarten van nachtelijke verlichting in Nederland.

 • Spider Award niet naar ColonIS van RIVM 01 november 2013

  Het RIVM was met ColonIS één van de drie genomineerden voor de Spider Award. De Spider Award is een prestigieuze prijs voor het meest vernieuwende en doelmatige ICT-project in de zorg. De prijs ging niet naar ColonIS. ColonIS is het ICT-systeem, dat gebouwd is voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Sport en bewegen nieuw thema in de Zorgatlas 25 september 2013

  Voor professionals in de zorg bestaat al jaren de Zorgatlas, een nationale atlas met meer dan 1.000 kaarten over gezondheid en zorg in Nederland. Nieuw in de Zorgatlas is het thema Sporten en bewegen: Een onmisbaar instrument voor bestuurders, politici, beleidsmakers en professionals die meer inzicht willen hebben, situaties willen vergelijken en onderbouwde keuzes moeten maken voor beleid en praktijk. Het nieuwe themadeel wordt vandaag tijdens het congres van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) officieel gelanceerd.

 • Staat van zoonosen 03 december 2013

  Vandaag verschijnt het rapport de Staat van zoönosen 2012. Het rapport geeft een overzicht van het voorkomen van ziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönosen). Het thema dit jaar is zoönosen die in Nederland voorkomen bij wilde dieren. Daarnaast geeft het rapport een overzicht van de opmerkelijke voorvallen uit 2012. Het rapport wordt uitgereikt op het jaarlijkse zoönosensymposium, georganiseerd door het RIVM en de NVWA.

 • Start bevolkingsonderzoek 13 januari 20 december 2013

  Begin 2014 gaat het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker van start. Afgelopen twee jaar hebben alle partijen gezamenlijk gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe bevolkingsonderzoek. Op maandag 13 januari versturen de screeningsorganisaties de eerste vooraankondigingen en op 24 januari vallen de eerste uitnodigingspakketten in de brievenbus bij genodigden. In 2014 worden in totaal 875.000 mensen uitgenodigd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek.

 • Start bevolkingsonderzoek darmkanker in januari 2014 04 juli 2013

  Minister Schippers van VWS heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de pilot naar het bevolkingsonderzoek darmkanker start in september. In deze pilot worden alle processen rond het bevolkingsonderzoek getest en waar noodzakelijk bijgesteld.

 • Start extra vaccinatie tegen mazelen 12 juli 2013

  Komende week ontvangen 6.000 kinderen van 6 tot 14 maanden een uitnodiging voor een extra vaccinatie tegen mazelen. De minister van VWS heeft tot deze extra vaccinatie besloten vanwege een epidemie van mazelen in regio’s met een lage vaccinatiegraad. In deze regio wonen veel mensen die behoren tot de reformatorische gezindte en zich om religieuze redenen niet laten inenten. Met deze extra vaccinatie worden jonge kinderen eerder tegen mazelen beschermd.

 • Start pilot bevolkingsonderzoek darmkanker 31 augustus 2013

  Op 3 september ontvangen de eerste genodigden de vooraankondiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarmee is de pilot voor het landelijk bevolkingsonderzoek van start gegaan. Doel van deze pilot is alle processen, werkafspraken en IT-koppelingen in de praktijk te toetsen. Zo’n 2.500 deelnemers ontvangen tijdens de pilotfase een uitnodiging tot deelname aan het bevolkingsonderzoek. De pilot vindt plaats in de screeningsregio Zuid-West.

 • Steeds minder gemeenten met lage vaccinatiegraad 12 juni 2013

  In Nederland zijn er 80 gemeenten met een lage vaccinatiegraad voor een of meerdere vaccinaties. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar toen dit nog 90 gemeenten waren. Het gemiddelde percentage van kinderen dat binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is ingeënt, blijft onverminderd hoog. Dat staat in een recent verschenen rapport van het RIVM: Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland. Verslagjaar 2013. De rapportage gaat over de vaccinatiegegevens van zuigelingen die zijn geboren in 2010, kleuters geboren in 2007, schoolkinderen geboren in 2002 en adolescente meisjes geboren in 1998.

 • Stikstofdioxide en fijn stof dalen minder dan verwacht 18 juni 2013

  De concentraties van stikstofdioxide en fijn stof dalen de komende jaren minder sterk dan vorig jaar werd ingeschat. Dit komt doordat de emissieverplichtingen uit het Gotenburg-protocol van mei 2012 minder strikt zijn dan van tevoren werd verwacht. De bijdrage aan de concentraties stikstofdioxide en fijn stof uit landen die Nederland omringen valt daarom hoger uit dan eerder was berekend.

 • Stille zijde aan woning vermindert geluidhinder 04 november 2013

  Mensen die aan een drukke weg wonen ervaren minder hinder door verkeersgeluid, als hun woning ook een stille zijde heeft. Een stille zijde –doorgaans de achterzijde van een woning- vermindert ook de kans op slaapverstoring. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM.

 • Stroomlijning normen maakt omgevingsrecht effectiever 05 juli 2013

  Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Eenvoudig Beter) een denkraam ontwikkeld voor doelmatig gebruik van normen binnen de Omgevingswet. Onder deze wet zullen verschillende wetten en uitvoeringsregels worden samengevoegd. Met het denkraam kan een analyse worden gemaakt om tot de beste vorm van normstelling te komen.

 • Studenten bedenken concept om jongeren vaker frisdrank te laten kiezen 07 juni 2013

  Vandaag kozen vertegenwoordigers van de creatieve industrie en het RIVM, het winnende concept van de #Youthbattle – Gezonde Leefstijl: het memes-concept ‘Fris’ van 4 studenten van de Hogeschool Utrecht. ‘Ontzettend effectief, haalbaar in budget en de creativiteit spat ervan af. We willen er het liefst morgen mee beginnen!’ aldus juryvoorzitter Freek Gille. Inzet was het beste concept om jongeren te verleiden tot gezond gedrag.

 • Studenten strijden om beste sociale media concept 30 mei 2013

  In de #Youthbattle – Gezonde Leefstijl (3-7 juni) legt het RIVM Centrum Gezond Leven uitdagende gezondheids-vraagstukken voor aan studententeams van verschillende opleidingen in Nederland. Een week lang werken de teams aan concepten voor sociale media toepassingen waarmee bestaande activiteiten en programma’s van gezondheidsinstituten kunnen worden versterkt. De vraagstukken zijn gericht op kinderen en jongeren van 11 tot en met 18 jaar. De thema’s zijn: gezonde keuze in de schoolkantine, trots op je lijf, leuk uitgaan zonder spijt achteraf, veilig en leuk mp3 gebruik en digipesten bespreekbaar.

 • Studiedag Seksbedrijven 27 mei 2013 17 april 2013

  Op maandag 27 mei a.s. organiseert het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) een Studiedag Seksbedrijven in Golden Tulip Hotel Central in Den Bosch. Voor deze dag zijn alle inspecteurs en toekomstig inspecteurs van seksbedrijven van harte uitgenodigd!

 • Studiedag tatoeëren en piercen - 3 oktober 2013 14 augustus 2013

  Op 3 oktober zal in de jaarbeurs in Utrecht de jaarlijkse studiedag inspectie tatoeëren en piercen plaatsvinden. Deze studiedag is alleen gericht op GGD-medewerkers.

 • Symposium 'Duurzame Lente' 12 maart 2013

  Op dinsdag 19 maart 2013 organiseert het RIVM een symposium over duurzaamheid bij de (semi-)overheid. Bestuurders en beleidsmakers uit heel Nederland leggen de basis voor vernieuwd duurzaamheidbeleid. Centraal staat de vraag: hoe gaan we om met teruglopende financiële middelen en toenemende ambities?

 • Symposium over risicobeoordeling bij het RIVM 25 juni 2013

  Vandaag vindt bij het RIVM het symposium ‘Nuchter omgaan met risico’s’ plaats, waarbij methodieken en visies op risk assessment (risicobeoordeling) vanuit verschillende branches en vakgebieden worden gepresenteerd.

 • Test Cliëntenportaal in pilot bevolkingsonderzoek darmkanker 16 november 2013

  Genodigden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker kunnen in het Cliëntenportaal van ColonIS het antwoordformulier digitaal invullen en versturen. Ook is het mogelijk om de afspraak voor het intakegesprek te verzetten.

 • Tips voor communicatie bij milieu-incidenten 15 juli 2013

  Bij grote branden en milieu-incidenten is het essentieel dat de overheid vanaf het begin goed communiceert. De bevolking verwacht informatie over wat er aan de hand is en wat je zelf kan doen. Communicatie over gevaarlijke stoffen is ingewikkeld, omdat niet meteen duidelijk is welke stoffen in welke concentratie vrijgekomen zijn. Daarom heeft het RIVM een advies opgesteld voor communicatie bij grote branden en chemische incidenten.

 • Toelichting werking screeningstest bevolkingsonderzoek darmkanker 18 maart 2013

  Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker ontvangen genodigden een buisje waarmee thuis wat ontlasting wordt verzameld. Deze ontlasting wordt vervolgens onderzocht in een laboratorium op de aanwezigheid van sporen van bloed. Dat gebeurt door hemoglobine aan te tonen; hemoglobine is een bestanddeel van bloed. Sporen van bloed kunnen wijzen op (voorlopers van) darmkanker, maar er kan ook niets of iets anders aan de hand zijn zoals een darmontsteking of aambeien. Om dat uit te zoeken is er een kijkonderzoek in de darm nodig (coloscopie) bij mensen waar bloed in de ontlasting is aangetoond.

 • Toename voedselinfecties in 2012 30 oktober 2013

  In 2012 is een toename te zien in het aantal gemelde voedselinfecties en -vergiftigingen ten opzichte van eerdere jaren. In totaal zijn in 2012 276 uitbraken geregistreerd bij de NVWA en het RIVM, waarbij 2607 mensen ziek zijn geworden. In 2011 ging het nog om 214 uitbraken waarbij 977 mensen ziek werden. De gerapporteerde toename werd vooral veroorzaakt door meerdere grote uitbraken van voedselinfecties of -vergiftigingen. De grootste en meest opvallende uitbraak was de landelijke uitbraak van Salmonella Thompson (1149 gerapporteerde zieken), die werd veroorzaakt door het eten van besmette gerookte zalm.

 • Toename vossenlintworm bij vossen in Zuid-Limburg 04 juli 2013

  Het aantal besmette vossen met vossenlintworm neemt toe in de oostelijke buitengebieden van Maastricht. Zeven jaar geleden was nog 1 op de 10 vossen besmet, nu is ongeveer de helft van de onderzochte vossen besmet. Dit is de belangrijkste conclusie uit een nog niet afgerond onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De kans dat mensen besmet raken met een vossenlintworm en daardoor ziek worden, is zeer klein.

 • Triple-O aanpak voor duurzaam bodembeheer 20 februari 2013

  Met de Triple-O aanpak worden de voordelen die de mens heeft van het natuurlijk systeem ingezet bij bodembeheer en gebiedsontwikkeling. Het RIVM heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van deze aanpak. Triple-O werd getest in drie pilotgebieden, waaronder het Leiden Bio Science Park.

 • Troebelheid water bepaalt verblijfsduur nanodeeltjes 23 september 2013

  De troebelheid van het water is bepalend voor de snelheid waarmee nanodeeltjes samenklonteren en onderdeel worden van het sediment. Dit blijkt uit RIVM-onderzoek waarmee Joris Quik vandaag promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De bevindingen dragen bij aan de verbetering van huidige methodes om risico’s van nanomaterialen in water te beoordelen.

 • Tularemie vastgesteld bij een haas in Limburg 05 september 2013

  Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft tularemie bij een haas vastgesteld. Tularemie is een infectieziekte die vooral voorkomt onder haasachtigen en knaagdieren.

 • Tussenevaluatie pilot 20 december 2013

  De pilot voor het landelijk bevolkingsonderzoek in screeningsregio Zuid-West is nog gaande. In de landelijke commissie voor de invoering van het bevolkingsonderzoek (LCIBD) zijn de tussenresultaten van de pilot besproken.

 • Twee wijzigingen in WIP-richtlijnen 20 juni 2013

  In de richtlijn Infectiepreventie bij het gebruik van laserapparatuur is in paragraaf 2.3 is een aanbeveling over lenzen gewijzigd.
  In de richtlijn Veilig werken in de oogheelkunde is de aanbeveling over drie-spiegelcontactgals, panfundusscoop en electroretinogram-contactlenzen in paragraaf 2.1.6 gewijzigd.

 • Uitbraak hepatitis A in Egypte. Ga je naar Egypte? Laat je vaccineren! 27 april 2013

  Verschillende Europese landen zien de laatste maanden een toename van hepatitis A-besmettingen onder reizigers die terugkeren uit Egypte. Gezien de overeenkomsten in het hepatitis A-virus bij verschillende patiënten, ook internationaal, is het waarschijnlijk dat zij besmet zijn geraakt in Egypte. Voor mensen die naar Egypte reizen is het belangrijk om zich te laten vaccineren tegen hepatitis A bij de GGD of een vaccinatiebureau. Overigens is dit al een bestaand advies, omdat hepatitis A relatief veel voorkomt in Egypte.

 • Uitbraak van chikungunya op het Franse deel van Sint Maarten 17 december 2013

  Bij tien patiënten op het Franse deel van het Caribische eiland Sint Maarten is begin december chikungunya vastgesteld. Daarnaast zijn er nog 24 mensen die mogelijk besmet zijn maar bij wie de ziekte nog niet is bevestigd. Dit is de eerste keer dat er een lokale besmetting met het chikangunyavirus is vastgesteld op het Amerikaanse continent.

 • Update nieuw coronavirus: aanwijzing voor overdracht van mens op mens 11 februari 2013

  Vandaag, 13 februari 2013, heeft de Engelse Health Protection Agency (HPA) een nieuw geval van besmetting met het nieuwe coronavirus bevestigd. Wereldwijd zijn er 11 patiënten gemeld met ernstige luchtwegklachten veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. De meldingen komen vanuit Saoedi-Arabië, Qatar, Jordanië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

 • Update protocollen toelating en auditing coloscopiecentra en PA-labs 20 december 2013

  De protocollen voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten en van pathologielaboratoria en de werkwijzer Intake voor coloscopie zijn geüpdatet. De eisen aan de uitslagverstrekking na een coloscopie zijn bekend en toegevoegd aan het protocol voor de coloscopiecentra.

 • Vaccinatiegraad griepprik opnieuw licht gedaald 26 september 2013

  In 2012 heeft 62,4% van de doelgroep voor de griepprik zich laten vaccineren, dit is een lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor en een daling voor het vierde opeenvolgende jaar. De omvang van deze groep is licht gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van IQ healthcare (UMC St Radboud) in opdracht van het RIVM.

 • Vandaag eerste nationale iSPEX meetdag 08 juli 2013

  Maandag vindt de eerste nationale iSPEX-meetdag plaats. Het weer is zomers en stabiel, en daarmee geschikt voor het meten van fijn stof. Duizenden Nederlanders verrichten de metingen met behulp van het iSPEX-opzetstukje op hun smartphone-camera.

 • Veel roet en zware metalen in fijn stof bij drukke straten 30 mei 2013

  Rondom drukke straten en wegen zijn de concentraties van roet en zware metalen in fijn stof twee tot drie keer hoger dan gemiddeld in Nederlandse steden. Dat blijkt uit het tweede beleidsgerichte onderzoeksprogramma naar fijn stof in Nederland (BOPII).

 • Vergunning voor vierde ronde proefbevolkingsonderzoek darmkanker 16 november 2013

  De minister van VWS heeft een vergunning afgegeven aan het Erasmus MC en het AMC voor het uitvoeren van de vierde ronde van het proefbevolkingsonderzoek. Dit proefbevolkingsonderzoek loopt een aantal jaren vooruit.

 • Verlenging landelijke commentaarronde conceptrichtlijn - Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 (concept versie 30 mei 2013) 06 september 2013

  De termijn voor openstelling voor landelijk commentaar op de conceptrichtlijn - Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 (concept versie 30 mei 2013) - is met één maand verlengd tot 1 oktober 2013.

 • Vernieuwde gratis iSPEX-app beschikbaar 14 juni 2013

  De geüpdatete iSPEX-app is nu verkrijgbaar in de App Store. In de update van de app is een aantal kinderziektes opgelost dat bij testmetingen met blauwe luchten in de afgelopen weken aan het licht kwam, vooral ook dankzij meer dan 1.600 spontane testmetingen van deelnemers, die al veel waardevolle data opleverden.

 • Vernieuwde toolkit Ouderbetrokkenheid en Gezond Gewicht 18 november 2013

  Het Convenant Gezond Gewicht heeft de toolkit Ouderbetrokkenheid en Gezond Gewicht vernieuwd. Onderwijs- en gezondheidsprofessionals kunnen met de toolkit nu nog beter ouders met kinderen van 4-12 jaar betrekken bij gezonde voeding en bewegen. Daarnaast is de toolkit uitgebreid met materiaal voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar te bereiken.

 • Verpleeghuis ontvangt certificaat deelname SNIV 03 september 2013

  Gisteren heeft het RIVM het eerste certificaat van deelname aan het ‘Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen’ (SNIV) voor 2013 uitgereikt. Verpleeghuizen die deelnemen aan dit netwerk laten zien dat ze zich inzetten om infecties onder de bewoners van hun verpleeghuizen te voorkomen. Het eerste certificaat werd uitgereikt aan verpleeghuis Heerma State in Roosendaal. De komende weken krijgen ook andere deelnemende verpleeghuizen een certificaat uitgereikt.

 • Verspreiding van mazelen in de Biblebelt 11 juni 2013

  Sinds eind mei verspreidt mazelen zich in de Biblebelt. Er zijn lokale uitbraken rondom reformatorische scholen in het Land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de Alblasserwaard. Daarnaast zijn er ook enkele patiënten gemeld in Zeeland, het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug. Gezien de lage vaccinatiegraad in de Biblebelt is het aannemelijk dat de ziekte zich de komende tijd verder gaat verspreiden onder ongevaccineerde kinderen in deze regio. De meeste mensen zijn goed beschermd tegen mazelen door vaccinatie of omdat zij eerder mazelen hebben gehad.

 • Vervolgonderzoek naar gevaren e-sigaret 29 november 2013

  Er is onvoldoende onderzoek beschikbaar om te stellen dat e-sigaretten die nicotine bevatten veilig zijn. Dat stelt het RIVM in een factsheet over de elektronische sigaret. Het rijksinstituut maakt zich zorgen over de kwaliteit van de e-sigaret, de verkoop en de aanprijzing ervan.

 • Voeding met minder vlees, kaas en melkproducten is gezonder en beter voor het milieu 25 maart 2013

  Vrouwen, die vlees, kaas en melkproducten vervangen door plantaardige voedingsmiddelen, krijgen minder verzadigd vet binnen, terwijl de ijzerinname niet afneemt. Ook leveren ze een bijdrage aan een beter milieu: er is minder grond nodig voor de voedselproductie. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM samen met Wageningen UR en RU Groningen.

 • Voedingspatroon van 70-plussers kan beter 08 oktober 2013

  Zelfstandig-wonende 70-plussers eten meer ongezonde verzadigde vetzuren en zout en minder volkoren producten, fruit en vis dan aanbevolen. Daarmee gelden voor hen dezelfde aanbevelingen om het voedingspatroon te verbeteren als voor de rest van de bevolking. Eén op de vijf ouderen heeft ernstig overgewicht. Daarnaast is voor deze groep het slikken van extra vitamine D een aandachtspunt. Slechts één op de vier 70-plussers volgt het advies op om extra vitamine D te slikken.

 • Voldoende capaciteit beschikbaar 16 december 2013

  De coloscopiecentra waarmee de screeningsorganisaties een overeenkomst afsluiten, hebben inmiddels de beschikbare coloscopiecapaciteit in 2014 doorgegeven aan de screeningsorganisaties.

 • Volwassen generaties van nu zijn minder gezond dan voorgangers 10 april 2013

  Jongere generaties doen het qua gezondheid alsmaar slechter dan hun voorgangers. Bij de meeste jongere 10-jaars generatie komt méér overgewicht, obesitas, diabetes en hoge bloeddruk voor dan bij voorgaande generaties. Daardoor zal met name het aantal mensen met obesitas onder volwassenen steeds hoger worden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM (Doetinchem Cohort Studie), in samenwerking met het UMC Utrecht.

 • Vuurwerk zorgt voor matige smog door fijn stof 01 januari 2013

  Alleen in de eerste uren van 2013 is in delen van Nederland smog door fijn stof (PM10) gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. Door de harde wind en neerslag viel de smog opbouw mee. Alleen in de eerste uren van het nieuwe jaar zijn hoge concentraties gemeten. Op station Utrecht - Erzeijstraat werden de hoogste 24-uurs gemiddelde concentratie fijn stof tot 8 uur ’s ochtends gemeten namelijk 89 microgram per kubieke meter.

 • Waarschuwing hitte en smog in kustprovincies voorbij 24 juli 2013

  Het wordt geleidelijk aan minder warm, waardoor gezondheidsrisico’s van hitte en smog afnemen. Het nationaal hitteplan is niet meer actief in de kustprovincies (Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland), maar wel in de rest van Nederland. Er is nog een kleine kans dat in het oosten lokaal matige smog door ozon ontstaat.

 • Werk maken van gezondheid op de werkvloer 24 januari 2013

  Het RIVM Centrum Gezond Leven heeft een toolkit Gezond Werk ontwikkeld voor iedereen die met gezondheid op het werk bezig is of wil gaan. Denk bijvoorbeeld aan vitaliteit of duurzame inzetbaarheid voor werknemers. De toolkit bestaat uit communicatiemiddelen die helpen om binnen het bedrijf draagvlak te creëren voor gezondheidsbevordering met als doel werk te maken van gezondheid. De middelen zijn bruikbaar voor HR-afdelingen, huisartsen, management of ondernemingsraden, maar ook voor externe adviseurs en GGD’en.

 • Winst luchtkwaliteit door inzet luchtwassers 17 juni 2013

  De lucht kan in landbouwgebieden schoner worden als boeren bij het ventileren van de stallen luchtwassers gebruiken. Onderzoek in het landbouw ontwikkelingsgebied De Rips laat zien dat het niveau van ammoniak en fijn stof in de lucht mede dankzij luchtwassers gelijk bleef, terwijl de veestapel toenam. Uit eerder RIVM-onderzoek blijkt de landbouw in 2010 4,5 procent minder ammoniak had kunnen uitstoten als luchtwassers aanwezig waren, aan stonden en goed werden gebruikt.

 • Zonkracht hoog voor de tijd van het jaar 24 april 2013

  De zonkracht bereikt de komende dagen zomerse waardes. Dit kan snel leiden tot verbranding van de huid. Gisteren was de maximale zonkracht in Bilthoven 5.2. Dat was de eerste maal dit jaar dat de zonkracht de waarde vijf overschreed. Mogelijk haalt de zonkracht vandaag of morgen de waarde zes (zie actuele zonkracht). Dat is een zomerse waarde die in de afgelopen tien jaar zo vroeg in het seizoen niet eerder werd gehaald. Met een nog niet aan de zon gewende en gevoelige huid kan deze zonkracht makkelijk leiden tot zonnebrand. Hoewel enige zonblootstelling goed is voor de aanmaak van vitamine D kan een onbeschermde blootstelling van meer dan twintig minuten bij zonkracht 5 al leiden tot zonnebrand bij een zongevoelige huid. Zonnebrand en langdurige zonblootstelling dragen bij aan de kans op het krijgen van huidkanker.

 • Zorg over kwaliteit van bronnen voor drinkwater 04 april 2013

  De kwaliteit van de bronnen van drinkwater is deels onvoldoende, door toedoen van menselijk handelen. De helft van de grondwaterwinningen voldoet nu niet, net als de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Zorg voor geest kost nog steeds het meest 28 november 2013

  In 2011 is 19,6 miljard euro uitgegeven voor de behandeling van psychische stoornissen, 22% van de totale uitgaven voor zorg en welzijn in dat jaar. Kosten voor hart- en vaatziekten komen op de tweede plek, met 8,3 miljard aan uitgaven. Deze cijfers zijn afkomstig uit de vandaag door het RIVM gepubliceerde data uit de nieuwste studie naar kosten van ziekten (www.kostenvanziekten.nl).

 • Zorgproduct colonscreening 16 december 2013

  In 2014 blijft er een specifiek zorgproduct bestaan voor colondiagnostiek die wordt uitgevoerd na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

 • Zout in brood en groenteconserven afgenomen 13 februari 2013

  Het zoutgehalte in brood en groenteconserven is in 2012 licht afgenomen ten opzichte van 2011. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, in samenwerking met het Voedingscentrum en de NVWA. Het gemiddelde zoutgehalte nam ook af voor kaas, koude sauzen, pindasauzen en chips, maar deze daling was niet statistisch significant. In vlees en soepen is geen verschil in het zoutgehalte waargenomen.

 • ‘Passie voor Gezondheid’ tijdens Congres Volksgezondheid op 3 en 4 april a.s. 18 maart 2013

  ‘Passie voor gezondheid'. Dat is het thema van het 11e Nederlands Congres Volksgezondheid op 3 en 4 april a.s.
  Het verwijst naar een positieve benadering van gezondheid, die zich niet slechts richt op het ontstaan van ziektes, maar ook op zoek gaat naar de oorsprong van gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.
  Het RIVM heeft als medeorganisator een actieve bijdrage aan dit landelijke congres voor gezondheidsprofessionals uit beleid, onderzoek en praktijk.
  Het congres vindt plaats in de Reehorst in Ede.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu