2014

 • Zicht op herkomst geneesmiddelen in Rijn en Maas 06 januari 2015

  Om de aanwezigheid van geneesmiddelen in rivieren adequaat aan te kunnen pakken is het belangrijk om te weten waar deze stoffen vandaan komen. De aanvoer van geneesmiddelen vanuit Nederland en het buitenland verschilt per geneesmiddel en per rivier. Ook zijn verschillen in geneesmiddelengebruik tussen Nederlandse burgers en andere landen terug te zien. Zo wordt de bloeddrukverlager metoprolol vooral in Nederland gebruikt en minder in de buurlanden.

 • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) van start 05 januari 2015

  Op 1 januari is de ANVS van start gegaan. In de ANVS worden veel van de overheidstaken op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming gebundeld in een onafhankelijke autoriteit. Het RIVM is de vaste kennisleverancier van de ANVS.

 • Vuurwerk zorgt voor smog door fijn stof 01 januari 2015

  In de eerste uren van 2015 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof (PM10) gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling is afgestoken. Vooral in stedelijke gebieden waren de fijnstofconcentraties in de eerste uren na middernacht sterk verhoogd.

 • Smog door vuurwerk tijdens oudjaarsnacht 29 december 2014

  In de eerste uren na middernacht zullen de stofconcentraties in Nederland (sterk) verhoogd zijn door vuurwerk. De hoogste concentraties zullen in stedelijk gebied voorkomen.

 • Zorgen over kinkhoest ondanks aanpassingen vaccinatie 22 december 2014

  Aanpassingen in het Rijksvaccinatieprogramma hebben tot minder gevallen van kinkhoest bij kinderen geleid. Voor baby’s die nog te jong zijn voor vaccinatie blijft de ziektelast hoog. Vooral wanneer er sprake is van een hoge infectiedruk. Bij tieners en volwassenen neemt het aantal kinkhoestinfecties al jaren toe. Dit vormt een (toenemende) bedreiging voor baby’s. De stijging van het aantal kinkhoestgevallen wordt veroorzaakt doordat de weerstand die opgewekt wordt door vaccinatie wegebt én doordat de bacterie resistenter is geworden tegen vaccinatie. Dit blijkt uit de RIVM-monitoring van kinkhoest in Nederland over de periode van 1989-2014.

 • Uitkomsten symposium Europese Antibioticadag 19 december 2014

  Voor de preventie en bestrijding van antibioticaresistentie in Nederland is multidisciplinaire samenwerking nodig van onderzoekers, beleidsmakers en professionals in de zorg. Die samenwerking is complex en heeft baat bij regie.
  Dit is een van de conclusies van het symposium ‘Nederland en AMR: klaar voor de toekomst?’ dat gehouden werd op 18 november 2014 in het kader van de Europese Antibioticadag.

 • Ebolapatient in Calamiteitenhospitaal genezen 19 december 2014

  De Nigeriaanse patiënt die op 6 december in het Calamiteitenhospitaal werd opgenomen, is genezen van ebola. In afwachting van repatriëring is hij vandaag overgeplaatst naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. De militair was de eerste internationale ebolapatiënt die om humanitaire redenen in Nederland is opgevangen.

 • Griepepidemie in Nederland 18 december 2014

  Op dit moment zijn er in Nederland veel mensen die last hebben van griepachtige klachten. Omdat dit al twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen betreft spreken we van een griepepidemie. In week 49 bezochten 52 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, in week 50 ging het om 72 huisartsenbezoeken per 100.000 mensen.

 • Team Communicatie van start 18 december 2014

  Team Communicatie van start
  Voor de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker moeten alle bestaande communicatiemiddelen worden aangepast. Zoals uitnodigings- en uitslagbrieven, folders, filmpjes en teksten voor websites. Hiervoor is Team Communicatie geformeerd.

 • 12 procent minder tuberculosepatienten ten opzichte van 2012 18 december 2014

  In 2013 werden 848 patiënten met tuberculose (tbc) gemeld. Dat zijn 109 tbc-patiënten (12%) minder dan in 2012. Het aantal tbc-patiënten in Nederland is in de laatste tien jaar met 38% gedaald. Dit blijkt uit het monitoringsrapport ‘Tuberculose in Nederland 2013’ van het RIVM in samenwerking met KNCV Tuberculosefonds. Het rapport beschrijft de situatie van tbc in Nederland in 2013 en biedt een uitwerking van de kerncijfers.

 • Een geïnformeerde keuze 18 december 2014

  Vrouwen met een uitnodiging voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (vanaf 2016) moeten net als nu goed geïnformeerd zijn over de voor- en nadelen. Zo kunnen zij een goede keuze maken over wel of niet deelnemen.

 • Nieuwsartikel NVDA over scholing en vernieuwing 18 december 2014

  De november editie van de Doktersassistent lag vorige week op de mat.

 • Bezoek 100e RSNA - Chicago 18 december 2014

  Van 30 november tot 5 december 2014 vond in Chicago de 100e RSNA Meeting (Radiological Society of North America) plaats. Voor het Bevolkingsonderzoek Borstkanker is een delegatie bestaande uit leden van het RIVM, de Screeningsorganisaties en het LRCB op bezoek geweest.

 • Voorkom besmetting met chikungunya in Caribisch gebied 16 december 2014

  Sinds augustus 2014 is er sprake van een toename van het aantal chikungunya patiënten in het Caribisch gebied. Reizigers die dit gebied bezoeken kunnen daar besmet raken. Om dit voorkomen wordt geadviseerd om bedekkende kleding te dragen en de onbedekte huid in te smeren met een muggenwerend middel dat DEET bevat. Zowel overdag als ’s avonds.

 • Luchtkwaliteit verbeterd, niet overal onder de norm 16 december 2014

  In lijn met voorgaande jaren zijn de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in 2013 gedaald. In enkele gebieden blijft, voor beide stoffen, sprake van overschrijdingen van de Europese norm. Deze overschrijdingen zijn hardnekkig: ze nemen slechts langzaam af. Dit blijkt uit de monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) en het Jaaroverzicht luchtkwaliteit van het RIVM.

 • Geactualiseerd Uitvoeringskader 16 december 2014

  Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker is geactualiseerd zodat het weer up-to-date is met alle afspraken die het afgelopen jaren zijn gemaakt.

 • Voorlichtingsmateriaal 2015 16 december 2014

  Voor het nieuwe jaar zijn de folders ‘Bevolkingsonderzoek darmkanker’ en ‘Als er bloed in uw ontlasting is gevonden’ plus de gebruiksaanwijzing van de ontlastingstest geactualiseerd.

 • Ontwikkelingen complicatieregistratie MDL 16 december 2014

  Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt aangeboden aan mensen die geen klachten hebben die kunnen wijzen op darmkanker. Wanneer zij na een ongunstige testuitslag worden doorverwezen voor een coloscopie en deze ook daadwerkelijk ondergaan, is het van groot belang om zicht te hebben op eventuele complicaties.

 • Magneetveldzones hoogspanningslijnen juist berekend 15 december 2014

  Zowel in Maartensdijk als in Rokkeveen wijzen metingen uit dat de magneetveldzones van hoogspanningslijnen juist zijn berekend. De magneetveldzones zijn gebieden waarbinnen de Rijksoverheid adviseert om, uit voorzorg, geen woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen terecht te laten komen. Reden hiervoor is dat er aanwijzingen zijn voor effecten op de gezondheid.

 • Els van Schie nieuwe directeur Milieu en Veiligheid RIVM 15 december 2014

  Dr. E.C.M. (Els) van Schie wordt per 1 februari de nieuwe directeur Milieu en Veiligheid bij het RIVM. Ze volgt hiermee dr. Marcel van Raaij op en ook dr. Jan Roels als waarnemend directeur. Met haar komst brengt Els van Schie waardevolle kennis en ervaring mee voor het RIVM op het gebied van Milieu en Veiligheid.

 • Patient in Erasmus MC niet besmet met ebolavirus 12 december 2014

  De patiënt, die de afgelopen dagen in het Erasmus MC is beoordeeld vanwege verdenking op ebola, is niet besmet met het virus. Dit blijkt uit de uitslag van de specifieke testen.

 • Hinder en gezondheidseffecten door Europees verkeerslawaai 12 december 2014

  Minimaal 20 miljoen volwassenen in Europa zijn gehinderd door verkeerslawaai in steden, van snelwegen, vliegvelden of spoorwegen. Het merendeel van de geluidsoverlast en 90 procent van de ziektelast door geluid is toe te schrijven aan wegverkeerslawaai. Dit blijkt uit een rapport dat het RIVM heeft opgesteld in opdracht van de Europese Commissie.

 • REACH-Helpdesk: volop in beweging! 12 december 2014

  De registratiedeadline REACH 2018 komt steeds dichterbij. Tegelijkertijd zijn er nog steeds veel vragen bij vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB). Tijd om de REACH-Helpdesk-site geheel te vernieuwen om zo meer tegemoet te komen aan de behoeften van ondernemers.

 • Beter zicht op chemische stoffen in voedselketen 11 december 2014

  Het RIVM heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor het beoordelen van chemische stoffen die via het milieu in de voedselketen komen. Deze stoffen worden via de bodem of het water opgenomen door planten of dieren. Dit kan direct schadelijk zijn voor het organisme, maar indirect ook voor de dieren die dit organisme eten.

 • Interventiedatabase Gezond en Actief Leven gelanceerd 10 december 2014

  De Interventiedatabase Gezond en Actief Leven is gelanceerd: één gezamenlijke database biedt nu overzicht van actuele leefstijlinterventies in Nederland. Ook geeft het inzicht in de kwaliteit van deze interventies. Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ontwikkelden de nieuwe database samen met het Trimbos-instituut.

 • Kind op kinderdagverblijf heeft vaker buikgriep 10 december 2014

  Uit onderzoek van het RIVM en UMC Utrecht blijkt dat kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan vaker buikgriep (gastro-enteritis) hebben. Dat heeft medische en economische gevolgen. Zo bezoeken ze gemiddeld tweemaal zo vaak de huisarts en worden ze tweemaal zo vaak opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties als kinderen die niet naar een kinderdagverblijf gaan. In Nederland worden de totale maatschappelijke kosten voor buikgriep gerelateerd aan de kinderopvang geschat op 25 miljoen euro per jaar. Onderzoeker Remko Enserink verwacht dat het beter uitvoeren van bestaande maatregelen om infectieziekten te voorkomen waarschijnlijk niet alleen minder zieke kinderen oplevert, maar ook lagere maatschappelijke kosten.

 • Resultaten procespeiling onder professionals 10 december 2014

  In opdracht van het RIVM-CvB zijn via een procespeiling praktijkervaringen verzameld van professionals die een rol spelen in de vervolgdiagnostiek van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het accent lag daarbij op het proces van een ongunstige iFOBT uitslag tot aan de intake in een coloscopiecentrum.

 • Patient naar ziekenhuis vanwege beoordeling ebola 09 december 2014

  Vandaag wordt een patiënt beoordeeld in het Erasmus MC te Rotterdam vanwege een verdenking op ebola. De patiënt heeft eerder een bezoek gebracht aan een gebied waar ebola heerst en heeft bij terugkomst ziekteverschijnselen ontwikkeld. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer onderzocht.

 • Nigeriaanse ebolapatiënt opgevangen in Nederland 05 december 2014

  Minister Edith Schippers van VWS heeft bekend gemaakt dat Nederland een Nigeriaanse ebolapatiënt gaat opvangen. Het gaat om een militair van de VN Vredesmacht in Liberia.

 • Ondanks landelijke daling blijft overschrijding nitraatnorm mogelijk in grondwater bij drinkwaterwinningen 04 december 2014

  Door het aangescherpte mestbeleid zal de nitraatconcentratie naar verwachting verder dalen en zullen grote gebieden van Nederland gemiddeld aan de norm voldoen. Toch is het onzeker of de nitraatnorm voor grondwater wordt gehaald in grondwaterbeschermingsgebieden rondom drinkwaterwinningen. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het RIVM.

 • Staat van zoonosen 02 december 2014

  Sommige ziekten kunnen van dier op mens overgaan, we noemen dit zoönosen. De Staat van Zoönosen beschrijft het voorkomen en trends van zoönosen in Nederland. In 2013 waren er enkele opmerkelijke voorvallen, zoals een patiënt die hazenpest (tularemie) opliep. Er waren geen uitgesproken veranderingen in de hoeveelheid en het soort zoönosen dat in Nederland voorkwam. In het rapport wordt dit jaar extra aandacht besteed aan zoönosen die mensen kunnen oplopen in huis, tuin en keuken. Het rapport wordt uitgereikt op het Nationale Zoönosensymposium die het RIVM en de NVWA jaarlijks organiseren.

 • Statistisch Programma om voedselconsumptie te beoordelen beschikbaar 02 december 2014

  Het Statistisch Programma SPADE (Statistical Program to Assess Dietary Exposure), dat is ontwikkeld door het RIVM, is vanaf nu beschikbaar. SPADE schat de gebruikelijke (lange termijn) inname van bestanddelen in onze voeding, op basis van innamemetingen op een beperkt aantal dagen.

 • Feiten en cijfers over volksgezondheid en zorg gebundeld 28 november 2014

  De nieuwe website Volksgezondheidenzorg.info is online. Deze website biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten. Deze informatie wordt verzameld en verwerkt door het RIVM, in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten.

 • Wisselende registraties vergen gefaseerde aanpak landelijk implantatenregister 27 november 2014

  Er komt eind dit jaar een landelijk implantatenregister. Om de administratieve last zo klein mogelijk te houden, wordt bij het vullen van dit register gebruik gemaakt van bestaande registraties. Op dit moment zijn de landelijke registers van enkele wetenschappelijke verenigingen al geschikt voor een directe toepassing in het implantatenregister. De meeste interne registraties van ziekenhuizen en particuliere klinieken zijn echter nog niet rechtstreeks bruikbaar. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Lancering online tool GIF a Compliment 27 november 2014

  Compliment is wondermiddel voor jongeren.
  Vandaag introduceren Rutgers WPF en Soa Aids Nederland de online tool GIF a compliment. Via GIFacompliment.nl kunnen jongeren elkaar een leuk, grappig en positief bericht sturen in de vorm van een gepersonaliseerd GIF’je. 27 november is uitgeroepen tot GIF a compliment day. Deze dag heeft als doel zoveel mogelijk jongeren te motiveren om een compliment te delen en samen te zorgen voor een online golf van positiviteit.

 • Patient in Radboudumc niet besmet met ebolavirus 25 november 2014

  De patiënt, die de afgelopen dagen in het Radboudumc is beoordeeld vanwege een verdenking op ebola, is niet besmet met het virus. Dit blijkt uit de definitieve uitslag van de specifieke testen.

 • Rekenmethode voor de externe veiligheid van mijnbouwwerken en gastransportinrichtingen 24 november 2014

  De rekenmethode beschrijft de uitgangspunten waarmee de externe-veiligheidsrisico’s van mijnbouwwerken en gastransportinrichtingen worden bepaald.

 • Uitbraak aviaire influenza A (H5N8) bij pluimveebedrijven 21 november 2014

  In november 2014 is bij enkele pluimveebedrijven in Nederland vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de hoog pathogene variant H5N8. Deze variant is zeer besmettelijk voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen).

 • Geen poliovirus aangetroffen in Westerschelde 21 november 2014

  Op 2 september 2014 vond in België een incident plaats waarbij met poliovirus besmet water in de rivier de Laan is geloosd. Hoewel de kans bestond dat dit besmette water via diverse rivieren uiteindelijk in de Westerschelde terecht zou komen, is er daar geen poliovirus aangetoond.

 • Griepvirus bij zeehonden 19 november 2014

  Bij zeehonden in de Waddenzee is een griepvirus vastgesteld. Het gaat om het virus influenza A(H10N7). Zeehonden worden ziek van dit virus en kunnen hieraan overlijden. Voor mensen is dit virus veel minder gevaarlijk. Desondanks adviseert het RIVM om contact met zieke of dode dieren te vermijden. Het gaat overigens om een ander influenzavirus dan het virus dat recent in Hekendorp bij kippen is gevonden.

 • Kansrijke biobased alternatieven voor ‘zeer zorgwekkende stoffen’ 18 november 2014

  Er liggen veel kansen om ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) te vervangen door veilige stoffen gemaakt uit biomassa. Sommige van deze biobased alternatieven zijn zelfs al direct in te zetten. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Food & Biobased Research in opdracht van het RIVM en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • Terugblik deelname darmkankercongres Wenen 18 november 2014

  Op vrijdag 17 oktober jl. namen vanuit het RIVM-CvB Marie-Louise Heijnen, Monique van Wieren en Lydia Paauw deel aan het congres van de World Endoscopy Organisation in Wenen.

 • Veel media aandacht voor het bevolkingsonderzoek borstkanker 18 november 2014

  Tijdens de oktober Borstkankermaand is er veel media aandacht geweest voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

 • Regiobijeenkomsten resultaten 13de evaluatierapport LETB 18 november 2014

  Het Landelijk Evaluatie Team Borstkanker (LETB) evalueert eens in de vier jaar het bevolkingsonderzoek borstkanker. Begin 2014 werd het meest recente rapport,
  het 13de evaluatierapport gepubliceerd. Inmiddels is er ook een volledig Engelstalige versie.

 • Clientbelevingsonderzoek bevolkingsonderzoek darmkanker 18 november 2014

  Het bevolkingsonderzoek darmkanker is begin 2014 van start gegaan. De in de voorbereidingsfase ingerichte processen worden nu in de praktijk gebracht.

 • Europese Antibioticadag 17 november 2014

  Dinsdag 18 november is het de Europese Antibioticadag. Op deze dag wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor het verantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen (ongevoelig voor) de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals longontsteking of blaasontsteking moeilijker of niet meer behandeld kunnen worden. Naast verantwoord gebruik van antibiotica, besteden we in Nederland ook aandacht aan het voorkómen dat resistente bacteriën zich verder verspreiden.

 • RIVM-er ZhiChao Dang aangesteld als bijzonder hoogleraar in China 17 november 2014

  Prof. dr. ZhiChao Dang van het RIVM heeft in China een aanstelling gekregen als bijzonder hoogleraar bij het gerenommeerde Nanjing institute of environmental sciences (NIES). Het RIVM wil hiermee de samenwerking versterken met China op belangrijke onderzoeksterreinen, zoals hormoonverstorende stoffen.

 • Pierre Wind kookt met leerlingen bij uitreiking eerste vignet Gezonde School voortgezet onderwijs 15 november 2014

  Op vrijdag 14 november heeft het Vechtdal College in Dedemsvaart het vignet Gezonde School voortgezet onderwijs ontvangen. Gerda Feunekes, directeur Voedingscentrum overhandigde het vignet voor het thema Voeding aan directeur Jan Riphagen in het bijzijn van wethouder Jannes Janssen. Aansluitend verzorgde Topkok Pierre Wind een workshop ‘Bordje gezond’ voor 38 leerlingen van de richting Dienstverlening en Commercie.

 • Geneesmiddelen van kleine bedrijven makkelijker naar de markt door partnerschap 14 november 2014

  Het aangaan van een partnerschap met een (middel)groot farmaceutisch bedrijf tijdens de ontwikkelingsfase van een geneesmiddel pakt vooral voor kleine bedrijven gunstig uit bij het naar de markt brengen van geneesmiddelen. De geneesmiddelen van kleine bedrijven die tijdens de ontwikkeling werden overgenomen door een (middel)groot farmaceutisch bedrijf, werden vaker door de EMA (European Medicines Agency) goedgekeurd voor markttoelating dan de zelf ontwikkelde geneesmiddelen van kleine bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het RIVM en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

 • Honderdste pledge ondertekend voor Alles is gezondheid… 13 november 2014

  Vandaag heeft Care Innovation Center West-Brabant (CIC) de 100e pledge (plechtige belofte) ondertekend van Alles is gezondheid… Met het ondertekenen van pledges nemen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties de verantwoordelijkheid op zich om ambities en voornemens voor een gezonder Nederland in concrete activiteiten om te zetten.

 • Resultaten onderzoek naar dioxine in eieren bekend 13 november 2014

  Eieren van hobbykippen bevatten in het algemeen hogere gehaltes aan dioxines en PCB’s dan eieren die in de winkel worden verkocht. Dit blijkt uit het nationale onderzoek dat RIKILT Wageningen UR in samenwerking met GGD’s, het RIVM en de NVWA.

 • Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland in 2013-2014 12 november 2014

  Jaarlijks geeft het RIVM een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Opvallend in 2013 was de mazelenepidemie die zich tot februari 2014 vooral in gebieden verspreidde waar weinig mensen zich laten vaccineren. Ook zijn er vaccinatieschema’s gewijzigd: de pneumokokkenvaccinatie ging van vier naar drie prikken en de HPV-vaccinatie ging van drie naar twee prikken. De deelname aan het RVP in Nederland blijft onverminderd hoog. Voor het behoud van dit effectieve en veilige vaccinatieprogramma blijft continue monitoring noodzakelijk.

 • Jonge dieren niet gevoeliger voor schadelijke effecten van acrylamide, cisplatina en etoposide 11 november 2014

  Op jonge leeftijd lijken proefdieren niet gevoeliger te zijn voor een drietal chemische stoffen die het erfelijk materiaal beschadigen, dan op volwassen leeftijd. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Jodiuminname Nederlanders in orde 10 november 2014

  Nagenoeg alle Nederlanders krijgen over het algemeen voldoende jodium binnen. Alleen eters van brood zonder gejodeerd zout (zoals biologisch of zelfgebakken brood) en zwangere vrouwen lopen mogelijk risico om te weinig jodium binnen te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Aanbesteding hrHPV-test voor vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 06 november 2014

  Op 5 november 2014 is de Europese aanbesteding van de hrHPV-test voor de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gepubliceerd. Het betreft een aanbesteding voor de levering van geautomatiseerde en klinische gevalideerde systemen voor het aantonen van DNA van hoog-risico genotypen van het Humaan Papillomavirus (hrHPV) op klinisch en zelf afgenomen materiaal.

 • Medicatie op maat biedt kansen voor optimale behandeling 05 november 2014

  Personalised medicine (behandeling op maat) staat voor een behandeling van de patiënt op basis van zijn individuele kenmerken. Een individueel kenmerk dat de behandeling met medicatie kan beïnvloeden, is bijvoorbeeld de genetische achtergrond van een patiënt. Deze kan worden bepaald door genetische tests. Door medicatie op maat kan een patiënt beter behandeld worden. Er bestaan echter verschillende wettelijke kaders voor medicijnen enerzijds en genetische tests anderzijds, die optimale keuzes voor behandeling in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld omdat informatie ontbreekt en de wetgeving niet eenduidig is. Ook blijkt het noodzakelijk professionals in de gezondheidszorg te trainen om adequate behandeling op maat te stimuleren. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM.

 • Point-of-care testen veel gebruikt in verpleeg- en verzorgingshuizen 05 november 2014

  Het RIVM heeft verkennend onderzoek gedaan naar de toepassing van zogenoemde point-of-care (POC)-testen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Hieruit blijkt dat in de meeste instellingen veel kwaliteits- en veiligheidsaspecten rond deze toepassing goed geregeld zijn. Zij besteden aandacht aan zaken als hygiëne, patiëntidentificatie, onderhoud en correcte omgang met bloed- of urinemonsters. Echter, voor enkele aspecten is nog onvoldoende aandacht.

 • RIVM introduceert meetmethode voor gezondheidsverschillen 03 november 2014

  Ondanks de goede toegankelijkheid van de medische zorg in Nederland, verschilt de gezondheid tussen mensen met een lage en een hoge maatschappelijke positie. Beleidsmakers willen de ontwikkeling van deze verschillen in de gaten houden en kunnen zien of beleidsmatige maatregelen om deze verschillen te verkleinen, zoals initiatieven in wijken, effect hebben. Het RIVM stelt daarom een gestandaardiseerde meetmethode (indicator) voor waarmee deze gezondheidsverschillen kunnen worden weergegeven.

 • Voorbereidingen op mogelijke ebolapatient lopen goed 31 oktober 2014

  De voorbereidingen op een mogelijke patiënt met ebola in Nederland lopen goed. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een aantal overleggen die hebben plaatsgevonden.

 • Inname van dioxinen via de voeding gedaald 31 oktober 2014

  De inname van dioxinen via de voeding geeft in Nederland op dit moment geen aanleiding meer tot zorg voor de volksgezondheid. In 2014 ligt de berekende inname bij de Nederlandse bevolking namelijk voor het eerst niet boven de gezondheidslimiet. De belangrijkste dioxinebronnen blijven melk, rundvlees en plantaardige oliën en vetten. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van het RIVM.

 • Publicatie Nationaal Meetnet Radioactiviteit: verhoogde radioactiviteit! En dan? 30 oktober 2014

  In het septembernummer van het tijdschrift Brand& Brandweer gaat Rick Tax, projectcoordinator van het Nationaal Meetnet Radiactiviteit, in op de samenwerking tussen het RIVM en de brandweer bij onder andere stralingsongevallen.

 • Luchtmonsters als hulpmiddel bij handhaving rookverbod 30 oktober 2014

  Momenteel worden inspecties voor het naleven van het rookverbod uitgevoerd door in ruimten te kijken en te ruiken. Er bestaan echter ook draagbare en gebruiksvriendelijke apparaten om luchtmonsters te nemen. Deze luchtmonsters kunnen inspecteurs van de NVWA ondersteunen bij het bepalen of het rookverbod is overtreden. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM.

 • Nauwkeurige fijnstofkaarten op basis van iSPEX metingen 27 oktober 2014

  Het iSPEX citizen science experiment blijkt te werken en kan een waardevolle aanvulling vormen op professionele fijnstofmetingen. Dit blijkt uit de analyse van de duizenden metingen van iSPEX gebruikers, die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Research Letters.

 • Reactie RIVM op uitzending Dossier EenVandaag 25 oktober 2014

  Het RIVM staat voor onafhankelijkheid, wetenschappelijke kwaliteit en integriteit. Deze waarden werden op 21 oktober 2014 onterecht ter discussie gesteld tijdens een uitzending over PX-10 van het televisieprogramma Dossier EenVandaag.

 • Oplichtende hemel Nederland in kaart gebracht 24 oktober 2014

  Verlichting van kassen en sportvelden levert de grootste bijdrage aan het oplichten van de hemel in Nederland. In de avond is het licht van sportvelden nadrukkelijk aanwezig, in de nacht het licht van kassen. Dit komt doordat sportvelden alleen ’s avonds gebruikt worden en de lichtafscherming van kassen in de nacht minder mag zijn dan in de avond. Andere bijdragen komen van de bebouwde omgeving, bedrijventerreinen en wegen.

 • Ammoniakmaatregelen door boeren effectief 21 oktober 2014

  Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw zijn maatregelen getroffen om de uitstoot van ammoniak via de agrarische sector terug te dringen. Te veel ammoniak in de lucht is schadelijk voor de natuur. Sinds deze maatregelen zijn getroffen, zijn de uitstoot van ammoniak via de mest en de concentratie ervan in de lucht afgenomen. Dit effect is vooral in berekeningen van de uitstoot te zien en in mindere mate in de gemeten concentraties in de lucht. Het effect was het sterkst in de jaren negentig, daarna was er een minder sterke daling.

 • Start landelijk Ebola-informatiepunt 20 oktober 2014

  Vandaag start het RIVM Ebola-informatiepunt. Dit landelijke telefoonnummer 0800-0480 is opengesteld voor mensen die vragen hebben over ebola. Het informatiepunt is bedoeld voor algemeen publiek en niet voor zorgprofessionals, bedrijven en andere instellingen. Op 16 oktober kondigde minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit initiatief aan na een bijeenkomst met Europese ministers voor Volksgezondheid in Brussel. “De risico’s op verspreiding van ebola in Nederland zijn klein maar mensen thuis vragen zich bijvoorbeeld af wat er op hen afkomt en hoe ernstig het is. Voor hen is deze informatielijn”, aldus de minister. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gevraagd deze telefoonlijn te realiseren.

 • Concept rekenmethodiek LNG-tankstations 20 oktober 2014

  De rekenmethodiek beschrijft de scenario’s waarmee de risico's van een LNG-tankstation worden bepaald. De scenario’s hebben onder meer betrekking op de opslag en verlading van LNG.

 • Zoekstrategie RVG-middelen 20 oktober 2014

  In de hygiënerichtlijnen voor tatoeëren, piercen, permanente make-up (PMU) en het piercen van oren en neusvleugels staat dat de huid van de klant voorafgaand aan het tatoeëren, piercen of het zetten van PMU moet worden gedesinfecteerd met een huiddesinfecterend middel met een RVG-nummer. Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft een handleiding opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe geschikte middelen met een RVG-nummer kunnen worden gevonden.

 • Verduurzaming consumentengedrag door interventies 17 oktober 2014

  Om gedrag succesvol te veranderen, door bijvoorbeeld consumenten te stimuleren tot een duurzamer eetpatroon, zouden gerichte acties (interventies) behulpzaam kunnen zijn. Dit werkt vooral wanneer interventies planmatig en in overleg met de doelgroep ontwikkeld worden en beschikbaar zijn in een database. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

 • Nieuwe dataset ColonIS medio oktober beschikbaar 17 oktober 2014

  Dankzij de terugkoppeling vanuit de beroepsgroepen zijn er aanpassingen doorgevoerd in de minimale dataset die moet worden vastgelegd voor de coloscopie- en pathologieverslagen.

 • Terugblik publicatie eerste monitor bevolkingsonderzoek darmkanker 17 oktober 2014

  Op vrijdagochtend 10 oktober heeft Iris Lansdorp-Vogelaar (Erasmus MC) samen met Marie-Louise Heijnen (RIVM/CvB) de resultaten van het eerste half jaar gepresenteerd aan MDL-artsen.

 • Risicomanagement: hoe incidenten en calamiteiten kunnen leiden tot verbetering bevolkingsonderzoek 17 oktober 2014

  Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn veel ketenpartners betrokken. Het is zowel technisch als inhoudelijk complex.

 • Toelatingsprocedure voor AIOS vastgesteld 17 oktober 2014

  Voordat AIOS worden toegelaten als endoscopist voor het uitvoeren van coloscopieën na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker, moeten zij een toelatingsprocedure doorlopen.

 • Samenstelling team bevolkingsonderzoek darmkanker 17 oktober 2014

  Het team dat zich binnen het RIVM-CvB bezig houdt met het bevolkingsonderzoek darmkanker is recentelijk gewijzigd.

 • Bevolkingsonderzoek Zuid als eerste screeningsorganisatie NEN EN 15224 gecertificeerd 16 oktober 2014

  Bevolkingsonderzoek Zuid is als eerste screeningsorganisatie in Nederland gecertificeerd voor de NEN EN 15224, in de volksmond beter bekend als “ISO voor de zorg”. Deze certificering geldt voor alle bevolkingsonderzoeken die door de screeningsorganisatie worden uitgevoerd: het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.

 • Topprojecten van het RIVM 14 oktober 2014

  Het bevolkingsonderzoek borstkanker is verkozen tot één van de 15 topprojecten van het RIVM.

 • Engelstalige versie van de uitvoeringstoets online! 14 oktober 2014

  De Engelse versie van de uitvoeringstoets van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker staat nu ook online.

 • Engelse vertaling LETB Xlll nu beschikbaar 14 oktober 2014

  De Engelse vertaling van het dertiende evaluatierapport van het Landelijk Evaluatie Team voor het bevolkingsonderzoek naar Borstkanker in Nederland (LETB) is nu ook beschikbaar.

 • 5 screeningslaboratoria voor vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 14 oktober 2014

  De programmacommissie heeft donderdag 2 oktober een positief advies afgegeven om de beoordelingen van het nieuwe bevolkingsonderzoek plaats te laten vinden in 5 screeningslaboratoria. Hiermee is een einde gekomen aan de discussie of dit 3 of 5 screeningslaboratoria moeten zijn.

 • Eerste resultaten bevolkingsonderzoek darmkanker 10 oktober 2014

  In het eerste half jaar na de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is bij 763 deelnemers darmkanker gevonden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in opdracht van het RIVM. Hiervoor zijn de gegevens van 190.000 genodigden geanalyseerd.

 • Toekomstbestendigheid Europese markttoelatingssysteem geneesmiddelen 09 oktober 2014

  Het RIVM heeft onderzocht of het huidige Europese systeem van registratie van een geneesmiddel toekomstbestendig is. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in een op vrijdag 10 oktober gepubliceerd rapport.

 • Adviseren op maat bij asbest in woningen 09 oktober 2014

  Het RIVM en de GGD-en hebben een nieuwe richtlijn opgesteld die GGD’en volgen wanneer er sprake is van asbest in woningen of publieke gebouwen. Het uitgangspunt van de richtlijn is dat de maatregelen in verhouding staan tot het gezondheidsrisico.

 • Brede interesse in gezonde kinderopvang 09 oktober 2014

  Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en ouders hebben interesse in een aanpak voor gezonde kinderopvang; dit geldt ook voor de introductie van een speciaal vignet gezonde kinderopvang. Dat is de uitkomst van de Verkenning aanpak Gezonde Kinderopvang door het RIVM Centrum Gezond Leven, waarin onder andere gesprekken zijn gevoerd met medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, ouders van oudercommissies en stakeholders.

 • Opening eerste Gezonde Schoolplein in IJsselstein 08 oktober 2014

  Op woensdag 8 oktober heeft het Schoolpleinen ActieTeam van basisschool De Tandem in IJsselstein het eerste Gezonde Schoolplein geopend. De scholieren van de school zijn actief betrokken geweest bij het ontwerp van het nieuwe schoolplein. Waar eerst alleen grijze tegels lagen, ligt nu een natuurlijk speelplein met een palenbos, veel struiken om in te verstoppen en een zandbak met een watergoot en kraan. Met het toepassen van hoogteverschillen is een natuurlijk landschap nagebootst. Het nieuwe plein van De Tandem is de eerste van in totaal zeventig Gezonde Schoolpleinen.

 • Deelname griepprik zeer laag onder medewerkers gezondheidszorg 03 oktober 2014

  In de winter van 2012/2013 ontving gemiddeld 13% van de medewerkers in de gezondheidszorg de griepprik. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM in samenwerking met Vernet Verzuimnetwerk B.V. onder vijfenveertig ziekenhuizen in Nederland. De resultaten van dit onderzoek zijn op 3 oktober 2014 gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

 • Start jaarlijks griepprik 02 oktober 2014

  Jaarlijkse worden meer dan 5 miljoen Nederlanders uitgenodigd voor de gratis griepprik. Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Voor de meeste mensen is griep ‘slechts’ een vervelende ziekte die vanzelf weer over gaat. Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden door de griep. Zij zitten in de doelgroep voor de griepprik en worden jaarlijks uitgenodigd om de griepprik te halen. De griepprik verkleint de kans op griep. Bij griep kan de griepprik ervoor zorgen dat de griepverschijnselen minder erg zijn en de kans op gezondheidsproblemen door de griep is kleiner. De beste tijd voor de griepprik is tussen half oktober en half november.

 • Informatie over geneesmiddelen wordt toegankelijker voor gebruiker 01 oktober 2014

  Het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG), Lareb, RIVM en Zorginstituut Nederland gaan nog intensiever samenwerken om betrouwbare geneesmiddeleninformatie beter toegankelijk te maken voor de gebruiker

 • Platform bundelt kennis om papegaaienziekte in Nederland te voorkomen 01 oktober 2014

  Op 1 oktober start het project Plat4m-2Bt-psittacose. Dit door ZonMW gesubsidieerde project moet een platform bieden om de kennis op het gebied van papegaaienziekte (psittacose) in Nederland te bundelen.

 • Gemiddelde ziektelast hoogst voor ernstige pneumokokkenziekte en griep 01 oktober 2014

  De gemiddelde jaarlijkse ziektelast voor de totale Nederlandse bevolking is het hoogst voor ernstige pneumokokkenziekte en griep. Dit blijkt op basis van gegevens over 32 infectieziekten uit de jaarlijkse ‘Staat van Infectieziekten in Nederland’ van het RIVM. De ziektelast is de hoeveelheid jaren in goede gezondheid die verloren gaan. Deze en andere uitkomsten uit het rapport worden door beleidsmakers binnen de gezondheidszorg gebruikt om preventieve maatregelen te beoordelen.

 • Actieve monitoringsperiode ebola ten einde voor gerepatrieerde hulpverleners 30 september 2014

  Het is 21 dagen geleden dat de twee uit Sierra Leone gerepatrieerde hulpverleners onbeschermd contact hebben gehad met patiënten die besmet bleken met ebola. De periode van actieve monitoring van de gezondheidssituatie door de GGD is vandaag geëindigd.

 • Afgelopen griepseizoen was erg mild 26 september 2014

  Het afgelopen griepseizoen (2013/2014) was erg mild, na de uitzonderlijk langdurende epidemie in het seizoen ervoor. Ook liepen minder mensen een longontsteking op. In 2013 waren er evenmin grote uitbraken van de meldingsplichtige luchtweginfectieziekten legionella, papegaaienziekte, Q-koorts en tuberculose. In 2013 werden slechts 19 patiënten gemeld met Q-koorts tegen 66 in 2012. Dit blijkt uit de jaarlijkse surveillance luchtweginfectieziekten 2013 van het RIVM.

 • Legionellapreventie bij scholen, kantoren en andere niet-prioritaire locaties niet nodig – interpretatie zorgplicht Drinkwaterwet. 24 september 2014

  Door Alvin Bartels, Marjolijn Schalk, Petra Brandsema, Helma Ruijs (RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding)

 • Twee Nederlandse patiënten beiden niet besmet met ebolavirus 24 september 2014

  De twee patiënten, die de afgelopen dagen in het ziekenhuis zijn beoordeeld vanwege een mogelijk verdenking op ebola, zijn niet besmet met het virus. Dit bevestigen de uitslagen van specifieke testen. De ziekteverschijnselen van beide patiënten berusten op een andere tropische infectieziekte, namelijk malaria. Zij worden hiervoor behandeld.

 • Verhit zelf geraapte schelpdieren uit oostelijk deel Westerschelde voor consumptie 22 september 2014

  Op 2 september is in België water dat is besmet met het poliovirus in de rivier de Laan terecht gekomen. Eén dezer dagen kan mogelijk besmet water de Westerschelde bereiken. Dit is dan al zover verdund dat mensen niet besmet raken als zij met dit water in aanraking komen. Wel raden het RIVM en de NVWA aan om ten oosten van de lijn Kruiningen – Perkpolder zelf geraapte schelpdieren (oesters, kokkels, mosselen) uit de Westerschelde minimaal anderhalve minuut te verhitten (>100 graden Celsius) voor consumptie. Daardoor gaat het virus dood en kunnen mensen niet besmet raken. Verder naar het westen van de Westerschelde is er geen risico dat mensen besmet kunnen raken door het eten van zelf geraapte schelpdieren. Daar is het water nog verder verdund. Bovendien sterft het virus in de loop van de tijd af.

 • Patient naar ziekenhuis vanwege beoordeling op ebola 22 september 2014

  Op 22 september wordt een patiënt op verzoek van de huisarts beoordeeld in het Radboudumc vanwege een mogelijke verdenking op ebola. De patiënt heeft eerder een bezoek gebracht aan een gebied waar ebola heerst en heeft bij terugkomst ziekteverschijnselen ontwikkeld. De afgelopen weken zijn vaker patiënten beoordeeld die klachten ontwikkelden na terugkeer uit een risicogebied voor ebola. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer onderzocht.

 • Opname Nederlandse hulpverlener 21 september 2014

  Dit weekend is een van de twee gerepatrieerde hulpverleners die eerder 24-uur ter observatie was opgenomen vanwege blootstelling aan patiënten die achteraf ebola bleken te hebben, opnieuw opgenomen in het LUMC. Na beoordeling door het artsenteam is duidelijk geworden dat de klachten en koorts op een andere diagnose, namelijk malaria berusten. Hiervoor is behandeling gestart. Met toestemming van betrokkene wordt dit naar buiten gebracht.

 • Komende dagen kans op matige smog door fijnstof (17-20 september) 17 september 2014

  Het RIVM verwacht dat er in de komende periode vanaf woensdag 17 september tot en met zaterdag 20 september 2014 matige smog door fijnstof kan ontstaan in Nederland. Door de verwachte veranderende windrichting en toenemende windkracht is de verwachting dat de luchtkwaliteit zondag 21 september 2014 verbetert.

 • Synthetische biologie nieuw werkterrein voor RIVM 17 september 2014

  “Met de opkomst van synthetische biologie heeft het RIVM er een intrigerend nieuw werkterrein bij.” Dit zei de directeur-generaal van het RIVM, André van der Zande, tijdens een bijeenkomst over synthetische biologie voor beleidsmakers.

 • Vaccinatiegraad griep licht gedaald 17 september 2014

  De vaccinatiegraad bij risicogroepen is in het afgelopen griepseizoen licht gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van IQ healthcare in opdracht van het RIVM. In 2013 heeft 59,6 procent van de risicogroepen zich laten vaccineren ten opzichte van 62,4 procent in 2012.

 • Bijna vijftig scholen starten met aanleg Gezond Schoolplein 16 september 2014

  De komende periode gaan negenveertig scholen van start met de realisatie van hun Gezond Schoolplein. In januari startten al eenentwintig scholen, waarmee het totaal aantal op zeventig scholen komt.

 • Nederlandse hulpverleners ontslagen uit ziekenhuis 15 september 2014

  Na een observatieperiode van 24-uur zijn de twee gerepatrieerde Nederlandse hulpverleners ontslagen uit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daar waren zij zondag 14 september uit voorzorg opgenomen nadat zijn in Sierra Leone onbeschermd contact hebben gehad met patiënten die besmet bleken met ebola. De hulpverleners hebben op dit moment gelukkig geen ziekteverschijnselen; ze zijn nu dus niet besmettelijk zelfs al zouden ze later toch nog ebola ontwikkelen. Zij hebben ervoor gekozen om de resterende periode waarin zij ziekteverschijnselen zouden kunnen ontwikkelen op een locatie in afzondering door te brengen. Gedurende deze periode wordt hun gezondheidssituatie dagelijks en nauwgezet gemonitord door de GGD in de regio waar zij verblijven. Hierbij worden de lichaamstemperatuur en ziekteverschijnselen als diarree, braken en spierpijn vervolgd.

 • Symposium 40 jaar hielprikscreening: videoboodschap minister Schippers 15 september 2014

  De hielprikscreening bestaat dit jaar 40 jaar. Bij dit jubileum is het boek ‘Veertig jaar Hielprikscreening in Nederland’ verschenen. Hierin komen grondleggers en experts van de screening aan het woord.

 • Hulpverleners terug in Nederland 14 september 2014

  De twee Nederlandse hulpverleners, die in Sierra Leone contact hebben gehad met patiënten die besmet bleken met ebola, zijn weer terug in Nederland. Ze zijn ter observatie opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De twee Nederlanders hebben op dit moment geen ziekteverschijnselen en zijn dus ook niet besmettelijk. Zij worden vooralsnog uit voorzorg voor een periode van 24-uur, in speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamers in de gaten gehouden.

 • Nederlandse artsen teruggehaald uit Sierra Leone 12 september 2014

  Twee Nederlandse hulpverleners worden één dezer dagen gerepatrieerd uit Sierra Leone. Zij hebben daar contact gehad met patiënten die besmet bleken met ebola. Tijdens het contact waren zij onvoldoende beschermd. De kans op besmetting is daarom niet uitgesloten. De 2 Nederlanders hebben op dit moment geen ziekteverschijnselen. Bij aankomst wordt hun gezondheidssituatie door artsen beoordeeld.

 • Monitoringsysteem voor acceptatie en communicatie Rijksvaccinatieprogramma 12 september 2014

  Het RIVM organiseert op 12 september 2014 het symposium ‘Acceptatie en communicatie Rijksvaccinatieprogramma’. Hier worden met diverse experts de resultaten besproken van het promotieonderzoek van RIVM’er Irene Harmsen in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Belangrijkste uitkomst is dat het RIVM voortaan beter luistert naar de visie van onder andere ouders en consultatiebureaumedewerkers ten aanzien van het Rijksvaccinatieprogramma.

 • Zorgbalans 2014 brengt prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg in beeld 10 september 2014

  Het RIVM maakt iedere vier jaar de balans op van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. De Zorgbalans 2014 signaleert veel positieve ontwikkelingen en een aantal aandachtspunten.

 • 40 jaar hielprikscreening in Nederland: meer dan een prik 10 september 2014

  Dit jaar bestaat de hielprikscreening veertig jaar. Alle ouders in Nederland kunnen hun pasgeboren baby laten screenen op enkele ernstige aandoeningen. Jaarlijks worden zo’n 200 kinderen met een aandoening opgespoord die anders misschien zouden zijn overleden of ernstig gehandicapt zouden zijn. Dit goedlopende en breed gesteunde programma is een van de langst lopende landelijke screeningsprogramma’s in de publieke gezondheidszorg. Bij dit jubileum verschijnt het boek ‘Veertig jaar Hielprikscreening in Nederland’ waarin grondleggers en experts van de screening aan het woord komen over verleden en heden van deze bijzondere aanpak. De presentatie vindt plaats tijdens het symposium ‘Veertig jaar Hielprikscreening in Nederland’ op donderdag 11 september 2014 bij het RIVM in Bilthoven.

 • Een op de vier scholen werkt aan gezondheid op school met #Jeugdimpuls 08 september 2014

  Een kwart van alle scholen in het primair, secundair en middelbaar beroepsonderwijs heeft zich in de afgelopen twee jaar ingezet om de gezondheid op school te verbeteren. Dat blijkt uit de rapportage ‘De opbrengsten van de #Jeugdimpuls’, dat het RIVM op 8 september heeft aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).

 • Arie Havelaar ontvangt Jennerpenning 05 september 2014

  Op vrijdag 5 september heeft prof.dr.ir. Arie Havelaar de Jennerpenning ontvangen vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het RIVM. Deze onderscheiding werd uitgereikt door prof. dr. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, tijdens zijn afscheidsreceptie. Per 1 november zal Arie Havelaar aantreden als hoogleraar bij het Emerging Pathogens Institute bij de University of Florida in Gainesville.

 • Matige smog door fijn stof verwacht op 6 september 2014 05 september 2014

  Het RIVM verwacht dat zaterdag 6 september matige smog door fijnstof kan ontstaan in het zuid oosten van Nederland. Door de veranderende windrichting (O naar W) en toenemende windkracht is de verwachting dat deze situatie zondag 7 september 2014 verbetert.

 • Betere besluitvorming ruimtelijke plannen met snelle toets- en rekeninstrumenten 04 september 2014

  Het toets- en rekeninstrumentarium voor ruimtelijke plannen kan worden vereenvoudigd door toetsingscriteria en regelgeving beter op elkaar af te stemmen. Ook zijn eenvoudige screeningstools gewenst. Hiermee kunnen lokale overheden hun omgevingsbeleid effectiever uitvoeren.

 • RIVM maakt overzicht mogelijke risico’s bisphenol A 02 september 2014

  Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van de mogelijke risico’s van bisphenol A (BPA) voor mens en milieu. BPA zit in veel verschillende producten en heeft effect op het hormoonsysteem. Op basis van wetenschappelijke studies is niet duidelijk of BPA bij de huidige blootstellingsniveaus schadelijk is voor mens en milieu.

 • Aandacht voor ‘behandelde voorwerpen’ bij symposium biociden 02 september 2014

  Tijdens het symposium van het Kennisnetwerk Biociden gaat op 16 oktober de aandacht uit naar voorwerpen die met biociden zijn behandeld. Er gelden nieuwe regels voor de stoffen die in deze producten zijn verwerkt en de informatie die bedrijven hierover geven aan consumenten.

 • Ook middelbare scholen kunnen nu vignet Gezonde School aanvragen 01 september 2014

  Middelbare scholen kunnen vanaf vandaag 1 september 2014 het vignet Gezonde School aanvragen. Dit vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Het vignet was al beschikbaar voor basisscholen en middelbaar beroepsonderwijs.

 • Uitstoot broeikasgassen en ammoniak licht gestegen in 2013 01 september 2014

  De uitstoot van broeikasgassen nam in 2013 licht toe ten opzichte van 2012. De stijging van 0,5 miljoen ton CO2-equivalenten is voor het grootste deel toe te schrijven aan de stijging van de overige broeikasgassen bij de landbouw en de industrie.

 • Negen nieuwe stoffen aan Autorisatielijst toegevoegd 28 augustus 2014

  De Commissie heeft 9 nieuwe stoffen aan de Autorisatielijst (Annex XIV) toegevoegd.

 • RIVM brengt voedingsinterventies voor ouderen in kaart 25 augustus 2014

  Het aantal interventies dat wordt aangeboden om ouderen goed te laten eten, is beperkt en sluit niet altijd aan bij de leefsituatie van ouderen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het RIVM. Het is van belang dat ouderen goed eten, omdat dit kan bijdragen aan hun gezondheid en functioneren en daarmee aan hun kwaliteit van leven en zelfredzaamheid.

 • Conferentie over landgebruik en waterkwaliteit 21 augustus 2014

  In september 2015 vindt in Wenen de 2de internationale conferentie plaats over landgebruik en waterkwaliteit (Land use and Water Quality, LuWQ2015). RIVM is medeorganisator.

 • Attendering ebola informatie huisartsen loopt via ggd 20 augustus 2014

  Het RIVM heeft een bericht naar de GGD-en gestuurd met informatie over hoe de zaken met betrekking tot ebola in Nederland geregeld zijn. De GGD kan deze informatie gebruiken om de huisartsen(posten) te informeren over ebola en hen daarbij te wijzen op de beschikbare informatie bij de NHG en de LHV. Huisartsen worden geadviseerd de reisgeschiedenis van eventuele verdachte patiënten telefonisch uit te vragen. Indien de huisarts denkt aan een ebola-infectie, zal direct overleg met de betrokken GGD plaatsvinden.

 • Mogelijk meer maag-darminfecties door maagzuurremmers 14 augustus 2014

  In Nederland is sinds enkele jaren een toename te zien in het aantal maag-darminfecties die veroorzaakt worden door de Campylobacter-bacterie. Het gebruik van een bepaald type maagzuurremmer (protonpompremmer) lijkt hierbij een rol te spelen. Vooral onder ouderen lijkt een groot deel van de Campylobacter-infecties verband te houden met het gebruik van protonpompremmers. Dit publiceren onderzoekers van het RIVM vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance.

 • Aanhoudende ebola-uitbraak in West-Afrika 08 augustus 2014

  Sinds vandaag heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de ebola-uitbraak in West-Afrika bestempeld als een ‘medische noodsituatie van internationale zorg’. Er is een internationale aanpak nodig om verdere verspreiding van het ebolavirus in West-Afrika te stoppen. Het risico op introductie in Nederland blijft zeer klein maar kan niet worden uitgesloten. Desondanks blijft alertheid geboden bij patiënten die recent teruggekeerd zijn.

 • Het intakeproces in beeld 06 augustus 2014

  Uiterlijk begin september ontvangen alle coloscopiecentra een e-mail met daarin een link naar een digitale vragenlijst van het RIVM.

 • Gelijkere verdeling intakes 06 augustus 2014

  Zoals in juli al via onder andere de website van het RIVM kenbaar is gemaakt, is het bevolkingsonderzoek op enkele punten aangepast.

 • Ontwikkeling praktijkvoorbeelden voor Exposure Scenario's door ECHA 06 augustus 2014

  Er zijn praktijkvoorbeelden voor Exposure Scenario's beschikbaar gekomen.

 • Proces kwaliteitseisen coloscopiecentra 06 augustus 2014

  In de overeenkomsten tussen screeningsorganisaties en coloscopiecentra is afgesproken dat het RIVM jaarlijks samen met betrokken partijen beoordeelt of de kwaliteitseisen van het bevolkingsonderzoek nog actueel zijn.

 • Ammoniak in duinen komt grotendeels uit zee 25 juli 2014

  De stikstof die neerslaat in het kustgebied komt waarschijnlijk voor een groot deel van ammoniak dat uit zee verdampt. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM. In het duingebied zorgt stikstof voor verstoring van het ecosysteem. Dit leidt onder meer tot vergrassing en het verdwijnen van karakteristieke duinvegetatie. Het onderzoek heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de modellering van de ammoniakdepositie langs de kust.

 • Nationaal Hitteplan niet meer van kracht 25 juli 2014

  De komende dagen gaat de temperatuur omlaag en daarom is het Nationaal Hitteplan niet meer actief.

 • Versnipperd cursusaanbod om depressies te voorkomen 24 juli 2014

  Het aanbod van interventies om depressies te voorkomen en tegen te gaan, is groot maar versnipperd. Hoeveel mensen gebruik maken van de groepsbijeenkomsten, de zelfhulpcursussen of chatsessies, is onduidelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM Depressiepreventie: nationale en internationale inventarisatie.

 • Condoleance vliegtuigramp 23 juli 2014

  Met grote verslagenheid heeft het RIVM kennis genomen van de afschuwelijke vliegramp in Oekraïne en het grote aantal slachtoffers dat daarbij te betreuren valt. Diep bedroefd vernamen wij dat onder de slachtoffers ook bekenden van het RIVM zijn, waaronder prof. Joep Lange en Jacqueline van Tongeren van het AMC, Martine de Schutter, Pim de Kuijer en Lucie van Mens van samenwerkingspartners Aids Fonds, Soa Aids Nederland en STOP AIDS NOW! en Gezonde School-adviseur Tamara Ernst.

 • Normen voor drie geneesmiddelen in Nederlands oppervlaktewater 21 juli 2014

  Het RIVM doet voorstellen voor waterkwaliteitsnormen voor drie geneesmiddelen: carbamazepine (epilepsie), metoprolol (hartkwalen) en metformine (diabetes). De voorgestelde waarden worden momenteel niet overschreden in grote rivieren in Nederland.

 • Veiligheid nanomateriaal SAS (silica) in voeding onzeker 18 juli 2014

  De veiligheid van het nanomateriaal SAS in voeding blijft onzeker. Voedseladditief E551 bestaat uit ‘synthetisch amorf silica’ (SAS) en wordt toegepast als antiklontermiddel. Het is aanwezig in producten als coffeecreamer, soep-, saus- en kruidenmixen.

 • RIVM start evaluatieonderzoek naar kennis over teken en Lyme 18 juli 2014

  Het RIVM is een evaluatieonderzoek gestart naar de kennis over teken en de ziekte van Lyme. Doel van het onderzoek is te weten te komen wat de Nederlandse bevolking weet over teken en de ziekte van Lyme, en welke maatregelen genomen worden om tekenbeten te voorkomen. De app Tekenbeet is ook onderdeel van het onderzoek.

 • Vrijdag 18 juli kans op matige smog door ozon 18 juli 2014

  Vandaag is er lokaal kans op het optreden van matige smog. Ook op zaterdag kunnen verhoogde ozonconcentraties voorkomen. Mensen die hinder ondervinden, wordt geadviseerd om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden. De smog is het sterkst aanwezig in de middag en vroege avond.
  De kans op matige smog is zowel vandaag als zaterdag het kleinst in het noorden van het land. Voor zondag worden lagere ozonconcentraties verwacht, samenhangend met lagere temperaturen en mogelijke onweersbuien.

 • Wolken toegevoegd aan rekenmodel lichtvervuiling IPOLicht 17 juli 2014

  Het rekenmodel voor nachtelijke verlichting is op basis van nieuwe inzichten van het RIVM verbeterd. Met het model kunnen beleidsmakers bepalen wat het effect is van maatregelen om nachtelijke duisternis te behouden. Dit is nodig omdat nachtelijke verlichting fysiologische processen van mens en natuur kan verstoren. Het rekenmodel IPOLicht kan nu door onderzoek van het RIVM, naast de situatie bij helder weer, ook de hoeveelheid lichtvervuiling bij bewolkt weer doorrekenen.

 • Waarschuwing voor aanhoudende hitte 17 juli 2014

  KNMI en RIVM waarschuwen voor de hitte die de komende dagen wordt verwacht. Vrijdag en zaterdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. In het hele land is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken.

 • Komende dagen kans op matige smog door ozon 16 juli 2014

  Het RIVM verwacht dat er op donderdag 17 juli 2014 matige smog door ozon kan ontstaan in het midden van Nederland. Mensen die hinder ondervinden, worden geadviseerd om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden. De smog is het hevigst in de middag en vroege avond. Voor vrijdag is er in het zuiden kans op matige smog door ozon.

 • Aankondiging BRMO-symposium 16 juli 2014

  Op 16 oktober 2014 vindt het symposium ‘Infectiepreventie in de ouderenzorg’ plaats, gericht op de preventie van verspreiding van BRMO.

 • Aankondiging Europese Tuberculose cursus 16 juli 2014

  Het KNCV Tuberculosefonds organiseert in Europees verband een drie-daagse cursus over Tuberculose. De cursus vindt plaats in het Tropenmuseum in Amsterdam van 22-24 september 2014.

 • Nieuwe ICT-standaard voor betere samenwerking in geboortezorg 15 juli 2014

  Het CPZ, de KNOV, NVOG, NVK, PRN, het RIVM-CvB en Nictiz hebben op 10 juli voor het gebruik van een nieuwe ICT-standaard voor een betere digitale gegevensoverdracht en –uitwisseling tussen verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen getekend. De ‘PWD standaard’ verbetert de communicatie onder meer bij (acute) overdrachtsmomenten.

 • Resultaten onderzoek Shellbrand Moerdijk 15 juli 2014

  In de eerste dagen na de brand bij Shell Chemie in Moerdijk zijn in en rondom het dorp Strijen, op circa 7 km afstand van de installatie, verhoogde concentraties zware metalen aangetroffen. Uit metingen, analyses en de risicobeoordeling van de Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM blijkt dat de aangetroffen zware metalen geen extra risico voor gezondheid en milieu vormen.

 • Open en duurzaam gebouw voor RIVM en CBG 14 juli 2014

  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de nieuwe huisvesting voor twee kennisinstituten, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gegund aan StruktonHurks.

 • RIVM-app Tekenbeet nu ook voor iPhone 11 juli 2014

  De RIVM-app Tekenbeet is nu ook beschikbaar voor de iPhone en gratis te downloaden in de App Store. Sinds de app in april beschikbaar kwam voor Android hebben al 10.000 gebruikers Tekenbeet gedownload. Met de release voor de iPhone kunnen vrijwel alle smartphonegebruikers in Nederland (ook buiten zonder internetverbinding) opzoeken hoe teken eruit zien en wat je moet doen om teken correct en snel te verwijderen. En dat is belangrijk, want teken komen op veel plaatsen in Nederland voor en kunnen de ziekte van Lyme overbrengen.

 • Extra informatie voor de ondernemer in het MKB 04 juli 2014

  Speciaal ten behoeve van de ondernemers in het MKB heeft Engeland een Handleiding opgesteld met betrekking tot een van de meeste belangrijke onderdelen van REACH: de Autorisatieprocedure.

 • Geen nieuwe MERS-patienten in Nederland 03 juli 2014

  Bijna twee maanden geleden is bij twee Nederlandse patiënten het MERS-coronavirus vastgesteld. Na herhaalde testen zijn geen nieuwe ziektegevallen in Nederland aangetoond. Dit concluderen experts van het RIVM, Erasmus Medisch Centrum, Medisch Centrum Haaglanden, GGD Haaglanden, het Isala ziekenhuis in Zwolle en GGD IJsselland. Gezamenlijk hebben zij de afgelopen periode zorggedragen voor het onderzoek, de diagnostiek en het beleid rondom de twee MERS-patiënten in Nederland. Zes andere GGD'en hebben daarbij een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de monitoring van de contacten van de patiënten

 • Handschoenenbeleid aangepast 03 juli 2014

  Er is onduidelijkheid over het aanvragen van een viercijferig notified-bodynummer voor niet-steriele handschoenen als persoonlijk beschermingsmiddel. Het komt voor dat handschoenen die wel aan de kwaliteitsnormen voldoen geen CE-logo met notified-bodynummer kunnen verkrijgen. Daarom geldt deze norm niet voor de gebruikers van de LCHV-richtlijnen.

 • Desinfecterende middelen: geneesmiddel of biocide? 03 juli 2014

  In de nieuwe richtlijnen voor tatoeëren, piercen, pmu en gaatjes prikken is het beleid voor het desinfecteren van de huid van de klant, voorafgaand aan het zetten, veranderd. Waar in de oude richtlijn stond dat hier ook alcohol 70-80% voor mag worden gebruikt, zijn hier voortaan alleen middelen met een RVG-nummer toegestaan. Deze verandering is doorgevoerd om aan te sluiten bij de geldende wetgeving.

 • Meer illegale dan legale erectiemiddelen gebruikt 03 juli 2014

  Meer dan 60% van de gebruikte geneesmiddelen met sildenafil komt niet uit een legale apotheek. Daarmee lijkt de consumptie van illegale erectiemiddelen die van de legale middelen in Nederland te overstijgen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM en KWR Watercycle.

 • Marie-Louise Heijnen programmacoördinator 03 juli 2014

  Sinds 1 juli is Marie-Louise Heijnen programmacoördinator bevolkingsonderzoek darmkanker. Zij vervulde de afgelopen jaren de functie van senior programmamedewerker binnen het implementatieteam darmkanker.

 • Nieuwe programmastructuur 03 juli 2014

  Met de start van het bevolkingsonderzoek is de taak van de Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker (LCIBD) en de werkgroepen voltooid. In de eerste helft van 2014 is de programmastructuur gehandhaafd om daarna een nieuwe programmacommissie en werkgroepen in te richten.

 • Hoge opkomst bij bevolkingsonderzoek darmkanker 03 juli 2014

  Aan het bevolkingsonderzoek darmkanker doen meer mensen mee dan was verwacht. Het bevolkingsonderzoek is daarom op een aantal punten bijgestuurd. Zo zijn tijdelijk minder mensen uitgenodigd om wachttijden voor het vervolgonderzoek (een coloscopie) te voorkomen. Er zijn op dit moment geen wachtlijsten voor vervolgonderzoek bij de ziekenhuizen. Mensen kunnen gemiddeld binnen drie weken terecht voor een afspraak.

 • Herziene handleiding risicoberekeningen Bevb 02 juli 2014

  De nieuwe Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) is op 1 juli 2014 van kracht geworden. In navolging van hogedruk aardgasleidingen en buisleidingen met aardolieproducten vallen nu ook chemicaliënleidingen onder het Revb.

 • Gemiddelde deelname Rijksvaccinatieprogramma rond de 95% 02 juli 2014

  Uit het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland’ (verslagjaar 2014) blijkt eens temeer de grote inzet van GGD’en en consultatiebureaus voor de volksgezondheid. Zo ligt bij kinderen de gemiddelde deelname per vaccinatie tussen de 92 en 99%. 95% van de zuigelingen, geboren op of na 1 augustus 2011, werd tegen hepatitis B gevaccineerd.

 • Percentage mensen met soa licht gedaald in 2013, aantal testen stijgt 02 juli 2014

  Het percentage mensen met een seksueel overdraagbare aandoening (soa) is voor het eerst sinds 2007 licht gedaald, met 0,4 procent, naar 14,7 procent. Het aantal mensen dat zich bij een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) heeft laten testen op een soa is wel gestegen. Dit staat in het RIVM-jaarrapport Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2013.

 • Onderzoek patienten met acute Q-koorts een jaar later nogmaals 01 juli 2014

  Wanneer mensen met acute Q-koorts een jaar na de infectie nog een keer onderzocht worden op antistoffen, dan kan 98% van de patiënten met chronische Q-koorts opgespoord worden. Lieke Wielders, epidemioloog bij het RIVM en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch, pleit in haar promotieonderzoek dan ook voor zo'n extra check voor Q-koortspatiënten.

 • Vier op de tien bedrijven investeren in mentale gezondheid van werknemers 30 juni 2014

  Acht van de tien werkgevers beschouwen mentale gezondheid als belangrijke indicator voor het succes van het bedrijf. Vier van de tien Nederlandse bedrijven treffen daadwerkelijk preventiemaatregelen gericht op de mentale gezondheid van de werknemers. De sectoren die het hoogst scoren, zijn onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg. Dit blijkt uit een enquête van het RIVM onder ruim 3100 werkgevers uit verschillende sectoren.

 • Aanpassing uitvoering programma 27 juni 2014

  De uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is onlangs op een aantal punten aangepast. In de eerste maanden van het bevolkingsonderzoek bleek dat het deelname- en verwijspercentage hoger lag dan verwacht op basis van de proefbevolkingsonderzoeken. Hierdoor is de vraag naar coloscopieën groter dan voorzien en is er onvoldoende coloscopiecapaciteit om deze extra vraag op te vangen.

 • Declaration PAN Europe inzake rapport ‘A Poisonous Injection’. 26 juni 2014

  After a constructive dialogue with RIVM, PAN Europe issued a declaration concerning the report 'A Poisonous Injection'.

 • Antibioticaresistentie niet verder toegenomen, maar alertheid noodzakelijk 26 juni 2014

  Het vóórkomen van antibioticaresistentie is na jarenlange stijging in 2013 iets afgevlakt, zowel in het ziekenhuis als in de eerstelijnszorg. Daarnaast is de verkoop van antibiotica voor dieren opnieuw gedaald, wat op minder gebruik en daardoor minder kans op resistentie duidt. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN. Om toename en verspreiding van antibioticaresistentie te beheersen is het noodzakelijk dat trends in het gebruik en resistentie van antibiotica zorgvuldig worden gevolgd door middel van monitoring en controle. Om het huidige pakket aan maatregelen te continueren en te optimaliseren is een intensieve samenwerking tussen professionals in het publieke en private domein essentieel, zowel in de humane als in de veterinaire gezondheidszorg.

 • Behoefte aan betrouwbare gegevens over ammoniakuitstoot 26 juni 2014

  Er bestaat bij veel landen in Europa en centraal Azië een behoefte aan betrouwbare gegevens over ammoniakuitstoot. Het gaat hierbij om inventarisaties van ammoniakemissies en monitoring van maatregelen. Dit blijkt uit verslaglegging van het RIVM van een workshop met deskundigen uit in totaal 14 landen over maatregelen om de emissie van ammoniak te beperken.

 • Gemeten en berekende stikstofdioxide concentraties in 2013 op meetlocaties van Milieudefensie 26 juni 2014

  Het RIVM heeft op alle locaties waar door Milieudefensie in 2013 stikstofdioxide (NO2) concentraties gemeten zijn, deze concentraties ook berekend. De gemeten en berekende NO2 concentraties blijken dicht bij elkaar te liggen. Vooral op locaties met alleen maar achtergrondconcentraties en snelwegbijdragen zijn de verschillen tussen gemeten en berekende concentraties klein.

 • Belemmeringen voor hergebruik stoffen uit afvalwater 26 juni 2014

  Binnen de afvalwaterketen worden veel initiatieven ontplooid om hergebruik te bevorderen van stoffen als fosfaat en cellulose uit afvalwater. Er blijken echter enkele beperkende omstandigheden te zijn. Zo is er geen duidelijk beleid voor hergebruik van afvalwater, zoals dat bij bouwstoffen wel het geval is. Dit blijkt uit een studie van het RIVM.

 • Behandelingen verslavingszorg zijn kosteneffectief 26 juni 2014

  Vrijwel alle behandelingen in de reguliere verslavingszorg voor alcohol en drugs die in de literatuur zijn beschreven, zijn kostenbesparend of kosteneffectief. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het RIVM.

 • Internationale top over antibioticaresistentie 25 juni 2014

  Op 25 en 26 juni vindt er in Den Haag een internationale conferentie plaats over antibioticaresistentie: een groeiend wereldwijd probleem. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriënsoorten resistent tegen de werking ervan. Ministers uit verschillende landen over de hele wereld spreken onder andere over verantwoord gebruik van antibiotica in zowel de humane gezondheidszorg als in de diergeneeskunde.

 • Minister wil gesprek met de WIP en haar stakeholders 25 juni 2014

  In reactie op de brief van het Bestuur WIP d.d. 15-5-2014 heeft het Ministerie van VWS aangegeven dat zij een gesprek willen met de WIP en alle stakeholders van de WIP om ieders verantwoordelijkheid in het ontwikkelen dan wel financieren van infectiepreventierichtlijnen te bespreken.

 • Twintig miljoen post-poliopatienten kampen dagelijks met ernstige klachten 24 juni 2014

  Van 25 – 27 juni 2014 vindt de tweede Europese Polio Conferentie plaats in Amsterdam. Thema van deze editie is het ‘Post-Polio Syndrome, A Condition Without Boundaries’. En terecht stelt dr. Harrie van der Avoort van het RIVM, spreker op de conferentie: “De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) focust op het wereldwijd uitroeien van het virus. Zeer belangrijk, maar voor poliopatiënten is het daarmee nog niet afgelopen. Twintig tot veertig jaar na besmetting steken ernstige symptomen vaak weer de kop op. Het ontwikkelen van een adequate behandeling voor deze groep mensen moet hoog op de agenda komen te staan.”

 • Toekomstverkenning RIVM: Een gezonder Nederland met meer chronisch zieken 24 juni 2014

  Nederlanders worden steeds ouder: in 2030 is de levensverwachting van mannen 82 jaar, die van vrouwen 85. Mede door de vergrijzing telt Nederland in 2030 circa 7 miljoen mensen met een chronische ziekte. Dat is ongeveer 40% van de bevolking; nu is dat nog 32%. Deze stijging betekent niet dat meer mensen buiten de maatschappij komen te staan: de meeste chronisch zieken van 20-65 jaar werken net zo veel als mensen zonder chronische ziekte. Het percentage volwassenen met overgewicht (48%) zal waarschijnlijk niet verder toenemen. Dit zijn enkele uitkomsten uit ‘Een gezonder Nederland’, de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV) van het RIVM, die op 24 juni werd aangeboden aan minister Schippers.

 • Cursus over risicobeoordeling industriële chemicaliën onder REACH 23 juni 2014

  Van 1 tot 4 december 2014 wordt bij het RIVM in Bilthoven de cursus 'Chemical Safety Assesment under REACH' georganiseerd.

 • Voorlopige gunning Nieuwe huisvesting RIVM 20 juni 2014

  Op 20 juni werd bekend dat het voornemen is dat het consortium StruktonHurks het nieuwe gebouw van het RIVM gaat bouwen en exploiteren.

 • Met de steun van ouders slagen leefstijlinterventies op school eerder 20 juni 2014

  Op school aan kinderen aangeboden leefstijlinterventies slagen eerder als ouders van leerlingen erbij worden betrokken. Dan krijgen kinderen namelijk zowel thuis als op school dezelfde boodschap over bijvoorbeeld het nut van bewegen en gezonde voeding. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat momenteel bij ongeveer de helft van de door school aangeboden leefstijlacties ouders worden betrokken.

 • Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen boeken vooruitgang 19 juni 2014

  Provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en waterbeheerders werken voortvarend aan gebiedsdossiers drinkwater. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit de eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwater van het RIVM.

 • RIVM.nl ontvangt ook in 2014 certificaat voor toegankelijkheid 18 juni 2014

  Het RIVM mag ook in 2014 het Waarmerk drempelvrij.nl voeren op zijn website. Dit jaar werd de website voor het eerst getoetst op de nieuwe versie van de Webrichtlijnen, 2.0.

 • Paracetamol ter voorkoming bijwerkingen verlaagt de respons op vaccinatie 17 juni 2014

  Bij jong volwassenen werkt een vaccin minder goed wanneer ze vlak ervoor Paracetamol hebben ingenomen, bijvoorbeeld om pijn te voorkomen. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar het effect van Paracetamol op het immuunsysteem van jong volwassenen.

 • Internationaal onderzoek linkt MERS-coronavirus aan rauwe dromedarissenmelk 17 juni 2014

  Dromedarissen die besmet zijn met het MERS-coronavirus, scheiden dit virus waarschijnlijk ook uit in hun melk. Consumptie van deze rauwe melk vormt daarmee mogelijk een risico voor de volksgezondheid. Deze bevindingen komen voort uit een lopend, internationaal onderzoek gecoördineerd door het Erasmus MC in samenwerking met het RIVM en zijn gepubliceerd in een Eurosurveillance artikel op 12 juni 2014.

 • Uitstoot broeikasgassen en luchtverontreiniging afgenomen sinds 1990 16 juni 2014

  De emissie van de meeste broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen in Nederland is sinds 1990 afgenomen. Alleen de uitstoot van broeikasgas CO2 nam sinds het basisjaar 1990 met circa 4 procent toe, hoewel ook hier de afgelopen jaren een dalende trend is gerapporteerd.

 • Op donderdag 2 oktober 2014 organiseren TNO, Inspectie SZW en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de 5e keer de Landelijke Stoffendag. 16 juni 2014

  Aankondiging Landelijke Stoffendag 4 oktober 2014

 • MAN-data 2013 beschikbaar 12 juni 2014

  De meetgegevens uit het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden voor het jaar 2013 zijn vanaf 12 juni beschikbaar op de interactieve website man.rivm.nl. De gegevens voor het laatste jaar zijn altijd voorlopig. De data voor 2012 zijn hiermee dus definitief.

 • Ctgb en RIVM bestendigen samenwerking 11 juni 2014

  Het Ctgb en het RIVM versterken elkaar bij de zorg voor het veilig en duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit doen zij onder andere door intensiever samen te werken bij het uitwisselen van gegevens, het adviseren van overheden en bij het ontwikkelen van methodieken voor de beoordeling van stoffen.

 • Concentraties stikstofdioxide gedaald 11 juni 2014

  Metingen van stikstofdioxide geven aan dat concentraties in 2013 lager waren dan in de jaren ervoor. Als gekeken wordt naar de metingen in drukke straten, dan wordt op dit moment op één derde van de meetlocaties van RIVM, GGD-Amsterdam en DCMR niet voldaan aan de Europese stikstofdioxidenorm, die volgend jaar van kracht wordt. Vorig jaar was dat nog op ongeveer de helft van deze locaties.

 • Gezondheidsraad: ‘Geen aanpassing risicogroepen griepprik’ 10 juni 2014

  Op 11 juni heeft de Gezondheidsraad een advies over de griepvaccinatie uitgebracht aan de minister. Belangrijkste conclusie uit het advies is dat de Gezondheidsraad voortzetting van het huidige vaccinatieprogramma voor gezonde 60-plussers gerechtvaardigd acht en vaccinatie tegen griep van alle zwangere vrouwen niet aangewezen.

 • Geringe kans op matige smog door ozon verwacht in Nederland 07 juni 2014

  Het RIVM verwacht dat er op maandag 9 juni 2014 matige smog door ozon kan ontstaan. Mensen die hinder ondervinden, worden geadviseerd om binnen te blijven en lichamelijke inspanning te vermijden. Het vóórkomen van matige smog is sterk afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de verwachtte buien op maandag. Dit maakt de verwachting voor maandag onzeker. Vanaf dinsdag lijkt de kans op matige smog door ozon voorbij.
  De smog is het hevigst in de middag en vroege avond en doet zich voornamelijk voor in het zuiden van Nederland.

 • Geen extra gezondheidsschade door bijmengen biodiesel 06 juni 2014

  Er is geen reden om aan te nemen dat het beperkt bijmengen van twee soorten biodiesel zorgt voor een extra toename van schadelijke uitstoot door het wegverkeer. Dit blijkt uit een inventarisatie van beschikbare gegevens door het RIVM en TNO.

 • Hoge zonkracht rond Pinksterweekend 05 juni 2014

  De zonkracht bereikt naar verwachting de komende dagen hoog zomerse waarden van circa 7. Dit kan snel leiden tot verbranding van de huid. Het is de eerste maal dit jaar dat de zonkracht de waarde 7 kan halen, een waarde die in Nederland doorgaans slechts enkele malen per jaar voorkomt.

 • Engelse vertaling advies Gezondheidsraad gereed 05 juni 2014

  Begin 2014 heeft de Gezondheidsraad advies uitgebracht over de effectiviteit en de balans tussen de voor- en nadelen van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Nederland.

 • Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis minder dan 1.000 tbc-patienten 04 juni 2014

  In 2012 is het aantal tbc-patiënten in Nederland voor het eerst onder de 1.000 gebleven (958). Dit blijkt uit het surveillancerapport ‘Tuberculose in Nederland 2012’ van het RIVM in samenwerking met KNCV Tuberculosefonds.

 • Beleidskader en Uitvoeringskader 04 juni 2014

  De herziene en inmiddels vastgestelde versie van het Beleidskader voor de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker en de Uitvoeringskaders voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en Borstkanker staan op de website.

 • Promotiefilm Gezonde School in het voortgezet onderwijs 03 juni 2014

  “Uit onderzoek blijkt dat gezonde leefstijl op school pas echt effectief is als je het vanuit het schoolbeleid op allerlei terreinen toepast.” Dat benadrukt de voorzitter van de VO-Raad, Paul Rosemöller in de nieuwe film Gezonde School voor het voortgezet onderwijs. Het is de derde film die het RIVM Centrum Gezond Leven met partners heeft gemaakt om Gezonde School te promoten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

 • Programma Omgevingswet van start bij RIVM 02 juni 2014

  Het RIVM ondersteunt overheden de komende jaren bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet vanuit een programmaorganisatie. Het Programma Omgevingswet is een flexibele organisatie die snel en laagdrempelig experts vanuit het hele RIVM inzet voor het beantwoorden van kennisvragen die voortvloeien uit de Omgevingswet.

 • Jaarverslag RIVM online 27 mei 2014

  In het jaarverslag blikken we terug op aansprekende projecten waarbij het RIVM in 2013 betrokken was. Zoals de bestrijding van de mazelenepidemie, de gezondheidsrisico’s van alternatieve tabaksproducten (bijvoobeeld de e-sigaret), de voorbereidingen voor de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en onze rol in het Kenniscentrum Healthy Urban Living voor gezonde en leefbare steden.


 • Congres over houtstook bij RIVM 23 mei 2014

  Vandaag, vrijdag 23 mei, vindt bij het RIVM het congres ‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’ plaats. Vertegenwoordigers van de kachelbranche, (vertegenwoordigers van) burgers die klachten ervaren, milieuorganisaties en vertegenwoordigers van GGD-en verkennen mogelijkheden om problemen als gevolg van houtstook aan te pakken.

 • MERS-patienten aan de beterende hand 22 mei 2014

  De twee patiënten bij wie vorige week het MERS-coronavirus is vastgesteld, zijn inmiddels aan de beterende hand. De uitslagen van de testen die tot nu toe zijn uitgevoerd bij personen in de omgeving van de patiënten, zijn negatief. De komende weken worden deze testen herhaald om met zekerheid te kunnen zeggen of er al dan niet mensen besmet zijn met het MERS-virus. Op dit moment betekent dit dat er geen aanwijzingen zijn voor een MERS-infectie.

 • In opdracht van de rijksoverheid doet Actal onderzoek naar waar bedrijven tegenaan lopen met REACH. 20 mei 2014

  In opdracht van de rijksoverheid doet Actal onderzoek naar waar bedrijven tegenaan lopen met REACH.

 • Innovatieve aanpak voor duurzaam beheerde stortplaatsen 16 mei 2014

  Het RIVM en ECN hebben een innovatief beoordelingssysteem ontwikkeld om te toetsen of percolaatwater (afvalwater) uit duurzaam beheerde stortplaatsen, geen schade aan bodem en grondwater toebrengt. Nederland is het eerste land dat duurzaam stortbeheer op grote schaal gaat uitproberen in drie pilots.

 • Tweede MERS-patient in Nederland 15 mei 2014

  Vandaag, 15 mei 2014, is bij een tweede Nederlandse patiënt een infectie met het MERS-coronavirus vastgesteld. De vrouw is een familielid van de man waarbij gisteren die diagnose is gesteld. Ook zij is besmet geraakt tijdens dezelfde reis naar Saoedi-Arabië. Zij is opgenomen in Isala te Zwolle en wordt in strikte isolatie verpleegd. Haar gezondheidstoestand is stabiel. Alle mensen die contact hebben gehad met de patiënt worden door de GGD in kaart gebracht. Van deze personen wordt de gezondheidstoestand in de gaten gehouden.

 • Ziektelast van infectieziekten in Europa: nu en in de toekomst 14 mei 2014

  Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) werkt aan een methode om de huidige en toekomstige ziektelast van infectieziekten te bepalen. Ziektelast wordt gemeten als het aantal gezonde levensjaren dat door ziekte in een bevolking verloren gaat. Het is de bedoeling om de methode beschikbaar te stellen aan alle lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

 • Eerste MERS-patient in Nederland 14 mei 2014

  Op 13 mei hebben het RIVM en het Erasmus MC voor het eerst een infectie met het MERS-coronavirus vastgesteld bij een Nederlandse patiënt. Hij raakte besmet tijdens een bezoek aan Saoedi-Arabië en is op dit moment opgenomen in het Medisch Centrum Haaglanden locatie Westeinde. Hier wordt de patiënt in strikte isolatie verpleegd. Zijn gezondheidstoestand is stabiel. Alle mensen die contact hebben gehad met de patiënt worden in kaart gebracht. Van deze personen wordt de gezondheidstoestand in de gaten gehouden.

 • Staatssecretaris VWS en het RIVM lanceren jongerenwebsite over additieven in tabak 14 mei 2014

  Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) lanceert samen met het RIVM op 14 mei de nieuwe jongerenwebsite over additieven in tabaksproducten, www.watziterintabak.nl. Dat gebeurt in New Babylon in Den Haag. Het Longfonds is ook aanwezig. Het doel van de website, die samen met het Trimbos Instituut is ontwikkeld, is om jongeren bewust te maken van de gezondheidseffecten van toevoegingen in tabak.

 • Staatssecretaris Van Rijn en het RIVM lanceren jongerenwebsite over additieven in tabak 14 mei 2014

  Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) lanceert samen met het RIVM op 14 mei de nieuwe jongerenwebsite over additieven in tabaksproducten, www.watziterintabak.nl. Dat gebeurt in New Babylon in Den Haag. Het Longfonds is ook aanwezig. Het doel van de website, die samen met het Trimbos Instituut is ontwikkeld, is om jongeren bewust te maken van de gezondheidseffecten van toevoegingen in tabak.

 • Scholen doen meer dan 500 aanvragen voor ondersteuning voor gezondheidsbevordering 13 mei 2014

  Scholen uit het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben in april 2014 meer dan 500 aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Deze aanvraagronde volgde snel op de vorige ronde in het najaar van 2013 waarin meer dan 1000 scholen deze ondersteuning aanvroegen. In het voorjaar 2015 volgt de laatste aanvraagronde.

 • Voedingssupplementen kunnen schadelijk zijn voor gezondheid 12 mei 2014

  Sommige voedingssupplementen bevatten hogere doseringen dan de maximaal aanvaardbare bovengrens. Zo zijn er preparaten op de markt die hoge gehalten bevatten van de vitaminen foliumzuur, B6, D en E, en de mineralen zink en selenium. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Een te hoge inname kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

 • Broeikasgassen HFK’s hopen op in koelkasten en airconditioners 12 mei 2014

  De sterke broeikasgassen HFK’s die worden gebruikt in koelkasten en airconditioners komen voornamelijk vrij wanneer de levensduur van deze producten voorbij is. Dit resulteert in een ophoping van stoffen in deze toepassingen die een niet eerder gesignaleerd extra risico vormt voor klimaatverandering.

 • RIVM doet mee aan symposium Education of the heart 12 mei 2014

  Op 12 mei is het RIVM aanwezig op het symposium ‘Education of the heart’ in Rotterdam. Het symposium draait om de vraag welk onderwijs of welke vorming nodig is voor de toekomstige generatie. Op het symposium presenteert het RIVM het programma Gezonde School en de RIVM Academy (een opleidings- en ontwikkelprogramma speciaal voor medewerkers).

 • RIVM werkt mee aan Europese strijd tegen chronische ziekten 09 mei 2014

  Het RIVM verzamelt het komende jaar goede voorbeelden van interventies om in de toekomst chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2, te voorkomen. Het RIVM werkt samen met tal van Europese landen in de Joint Action on Chronic Diseases and promoting Healthy Aging across the life circle (CHRODIS-JA). Vorige week kwamen in Keulen 17 organisaties uit 15 Europese landen bijeen.

 • Congres Kwaliteitsregistratie 08 mei 2014

  Registratie aan de bron en hergebruik van gegevens voor kwaliteitsverbetering en onderzoek. Hiermee willen veel zorgpartijen in Nederland hun kwaliteit van zorg verbeteren.

 • Procesevaluatie van start 08 mei 2014

  Binnenkort start een procesevaluatie om een beeld te krijgen van de eerste ervaringen van de betrokken professionals met hun taken in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van het RIVM.

 • Definitieve versie LETB XIII evaluatie rapport digitaal beschikbaar 08 mei 2014

  Het dertiende evaluatierapport van het Landelijk Evaluatie Team voor Bevolkings-onderzoek naar Borstkanker in Nederland (LETB) is nu definitief als pdf beschikbaar. Het rapport beschrijft de belangrijkste indicatoren van de borstkankerscreening over de periode 2008 tot en met 2011, inclusief gegevens over intervalkankers. Het rapport beschrijft een gunstige verhouding tussen de voor- en nadelen van borstkanker-screening.

 • Deelname cijfers bevolkingsonderzoek borst- en baarmoederhalskanker per gemeente 08 mei 2014

  Op de website van de Nationale Atlas Volksgezondheid staan voor de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker kaarten van Nederland die het deelname cijfer per gemeente aangeven.

 • Documenten, downloads en vertalingen 08 mei 2014

  Op de website voor professionals vindt u alle relevante documenten over het bevolkingsonderzoek darmkanker. U vindt er alle basisdocumenten, richtlijnen en notities.

 • WIP-standpunt: Onterecht negatief advies van de NVZ en NFU 07 mei 2014

  Het bestuur van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van de brief van de NVZ en NFU d.d. 24 februari jongstleden. In de brief zeggen ze geen rol voor zichzelf te zien als het gaat om (structurele) financiering van richtlijnen. Zij leiden daaruit hun advies af aan hun leden, de ziekenhuizen, om eveneens geen invulling te geven aan het financieringsverzoek van de WIP. Dit verbaast ons. Dat de NVZ en NFU zelf als koepels van ziekenhuizen niet de juiste partijen zijn om structureel financieel bij te dragen aan de WIP kunnen we ons voorstellen. Maar voor de ziekenhuizen ligt dat volstrekt anders. Zij zijn immers degene die het meeste profijt trekken van de WIP-richtlijnen.

 • Start blootstellingsonderzoek omwonenden en bestrijdingsmiddelen 06 mei 2014

  Het RIVM treft momenteel voorbereidende werkzaamheden voor het onderzoek naar blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. Het onderzoek zal meerdere jaren duren en begint met een pilot. Het bouwt voort op een advies van de Gezondheidsraad en gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • Onderzoek gezondheidseffecten van veehouderijen naar Someren, Heusden en Asten 06 mei 2014

  Vanaf 6 mei zal in Someren, Heusden en Asten onderzoek plaatsvinden naar de gezondheidseffecten van veehouderijen. Dit is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten voor mensen die in de omgeving van veehouderijen wonen. Ongeveer 1500 inwoners uit deze gemeenten ontvangen de komende tijd een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Dat zal in de periode van 6 mei 2014 tot 11 juli 2014 in een van de drie plaatsen worden uitgevoerd. Niet iedereen kan zich opgeven voor het onderzoek, dat is alleen mogelijk voor mensen die hier eerder voor benaderd zijn.

 • Defensie ondertekent alliantie met RIVM 01 mei 2014

  Het RIVM gaat samenwerken met het ministerie van Defensie. Vandaag ondertekenden de Hoogste Medische Autoriteit (HMA) van Defensie, Brigade-generaal arts J. de Graaf, en de Directeur Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), prof. dr. A.N. van der Zande een alliantie.

 • Update e-learning hielprikscreening 01 mei 2014

  De e-learning 'Neonatale Hielprikscreening' voor screeners heeft een update gekregen.

 • Informatie dierziekten in LCI-richtlijnen 29 april 2014

  De LCI-richtlijnen van het RIVM geven informatie over infectieziekten die bij mensen voorkomen. Een aantal van deze richtlijnen gaat over ziekten die van dier op mens overgedragen kunnen worden (zoönosen).

 • Nieuwe gegevens medische stralingsbelasting bekend 24 april 2014

  De stralingsdosis per inwoner als gevolg van medische diagnostiek in Nederland was in 2012 gemiddeld 0,93 mSv. Deze stralingsdosis is sinds 2002 ieder jaar gestegen al neemt de stijging wel af. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM onder de Nederlandse ziekenhuizen.

 • Waterorganismen onvoldoende beschermd tegen bestrijdingsmiddel imidacloprid 24 april 2014

  Het RIVM stelt voor om de waterkwaliteitsnorm voor het bestrijdingsmiddel imidacloprid te verlagen. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de schadelijke effecten van imidacloprid op waterorganismen zich al bij lagere concentraties voordoen dan verwacht.

 • Toenemend aantal meisjes gevaccineerd tegen HPV 23 april 2014

  In 2014 is het aantal meisjes dat is ingeënt tegen het humaan papillomavirus (HPV-virus) gestegen. Dit virus kan op latere leeftijd baarmoederhalskanker veroorzaken. Per 1 januari heeft 60,7% van de meisjes die in 1999 zijn geboren alle drie de HPV-prikken gehad. In vergelijking met de groep meisjes uit 1998 is dat een stijging van 0,8%. Deze geleidelijk stijgende trend is te zien vanaf 2010 toen de HPV-vaccinatie werd opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

 • Mogelijk smog door Paasvuren 18 april 2014

  Gezien de weersvooruitzichten voor de komende dagen is er tijdens Pasen kans op matige smog door fijn stof. Dit komt door de vele vuren die tijdens Pasen in Duitsland en in het oosten van Nederland worden ontstoken in combinatie met het rustige voorjaarsweer en de oostelijke wind.

 • Geen illegale import genetisch gemodificeerde siergewassen 17 april 2014

  Er zijn geen aanwijzingen dat in Nederland illegaal genetisch gemodificeerde siergewassen verkrijgbaar zijn. Dat blijkt uit een inventarisatie die het RIVM heeft gemaakt in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

 • MKBA heeft ook meerwaarde voor preventie en zorg 16 april 2014

  Een goede maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) kan ook op het terrein van volksgezondheid en zorg een nuttige bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereiding en beleidsbeslissingen. Dat concludeert het RIVM in het rapport ‘Op weg naar maatschappelijke kosten-baten analyses voor preventie en zorg’. Een MKBA biedt een overzicht van de voor- en nadelen van een maatregel voor de maatschappij als geheel. Door deze voor- en nadelen zoveel mogelijk te kwantificeren en in euro’s uit te drukken, geeft een MKBA inzicht in het effect van de maatregel op de maatschappelijke welvaart.

 • RIVM onderzoekt gevaren e-sigaret 15 april 2014

  Op verzoek van staatsecretaris Martin van Rijn (VWS) verricht het RIVM onderzoek naar de veiligheid van de e-sigaret. Het gaat om onderzoek naar de schadelijke stoffen in de e-vloeistof en de damp van e-sigaretten. Ook het gebruik van e-sigaretten wordt onderzocht. Op basis van deze gegevens beoordeelt het RIVM de risico's van directe blootstelling van de gebruiker aan de damp. Daarnaast wordt bepaald of vervanging van een sigaret door een e-sigaret minder schadelijk is voor de individuele gebruiker.

 • Blik op de toekomst van de volksgezondheid 10 april 2014

  Naar verwachting stijgt de levensverwachting en de maatschappelijke participatie, maar neemt tegelijkertijd het aantal chronisch zieken en de zorguitgaven toe. Ondertussen blijft het gat tussen sociaaleconomische groepen even groot. Welke van deze uitdagingen als eerste aangepakt moet worden, is afhankelijk van het perspectief waarmee we naar de toekomst kijken. Dat zijn de eerste bevindingen uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 van het RIVM die in juni verschijnt.

 • RIVM ondersteunt stikstofaanpak met AERIUS 10 april 2014

  De Regiegroep Natura 2000 en PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) heeft het RIVM aangewezen als hoofdaannemer voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS, het rekeninstrument van de PAS. Met de PAS werkt Nederland aan het terugbrengen van de stikstofproblematiek in Natura 2000-gebieden.

 • Nieuwsbrief REACH en GHS helpdesk 09 april 2014

  De REACH en GHS helpdesk organiseren een inloopspreekuur voor bedrijven met vragen.

 • ECHA heeft de eerste 14 stofevaluaties op haar website gepubliceerd. 09 april 2014

  De eerste stofevaluaties zijn door ECHA gepubliceerd.

 • Percentage positieve soatesten in 2013 licht gedaald 07 april 2014

  Het percentage positieve testen voor seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) bij de GGD’en is in 2013 iets gedaald. In 2012 bedroeg het percentage 15,1 procent, in 2013 is dat 14,7 procent. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2013 van het RIVM, waarin gegevens staan over het voorkomen van soa en hiv onder hoogrisicogroepen in Nederland.

 • Kleine beet, groot gevaar 07 april 2014

  Vandaag is het Wereldgezondheidsdag met aandacht voor ziekten die overgedragen worden door beestjes zoals muggen en teken. Denk aan malaria, dengue of de ziekte van Lyme. Met name in de tropen gaan deze ziekten gepaard met veel ziekte- en sterfgevallen. Voor reizigers geldt daarom het algemene advies: neem de juiste beschermingsmaatregelen tegen muggen. De bekendste ziekte die in Nederland door zulke beestjes wordt overgedragen is de ziekte van Lyme. Deze ziekte kun je krijgen van een tekenbeet.

 • GLOBE-dag: bodem RIVM nader bekeken 07 april 2014

  Op 8 april zijn docenten welkom op het RIVM voor de jaarlijkse GLOBE-dag. Deze dag wordt geopend door de kersverse ambassadeur van GLOBE en Directeur-Generaal van het RIVM, André van der Zande.

 • RIVM start Week van de Teek met lancering app Tekenbeet 07 april 2014

  De app Tekenbeet is gratis beschikbaar in Google Play. Met deze app kun je (ook zonder internetverbinding!) opzoeken hoe teken eruit zien en wat je moet doen om deze correct en snel te verwijderen. De app verschijnt aan de start van de Week van de Teek, het jaarlijks begin van de voorlichting over Teken en de ziekte van Lyme. De boodschap is ook dit jaar: Controleer jezelf op teken wanneer je in het groen bent geweest en verwijder een teek direct.

 • Recordaantal teken gevangen in 2013 06 april 2014

  In 2013 werden op 11 vaste locaties in Nederland in totaal 16.500 teken gevangen. Over de afgelopen 7 jaar neemt het jaarlijks aantal gevangen teken toe, met in 2013 het hoogste aantal sinds 2006. Via Tekenradar.nl werden bijna 9.000 tekenbeten gemeld en werden 1.500 teken naar het RIVM opgestuurd. Daarvan bleek 20 procent de Borrelia-bacterie bij zich te dragen. Twee procent van de mensen die een teek opstuurden kreeg de ziekte van Lyme.

 • Eerste uitbraak van ziekte chikungunya in het Caribisch gebied 04 april 2014

  De uitbraak van de door muggen overgedragen ziekte chikungunya in het Caribisch gebied zal zich waarschijnlijk verder uitbreiden en zich daar vestigen. Tussen dit gebied en verschillende Europese landen is sprake van intensief contact. Daarom is het goed als artsen rekening houden met chikungunya wanneer reizigers met klachten uit dit gebied terugkomen. Dit staat in een vandaag gepubliceerd artikel in Eurosurveillance, waar het RIVM aan heeft meegewerkt.

 • Afnemende concentraties fijn stof op 4 april 2014 04 april 2014

  De fijnstofconcentraties in Nederland zijn aan het afnemen. In het zuidelijk deel van Nederland liggen de concentraties al grotendeels onder de drempelwaarde van matige smog. De verwachting is dat de concentraties vandaag en morgen verder dalen.

 • Vergelijking meetmethoden nitraat 03 april 2014

  Reactie RIVM op berichtgeving over nitraatgehalten

 • Matige smog door fijn stof op 3 april 2014 03 april 2014

  Er is vandaag matige smog door fijn stof in Nederland. De verwachting is dat deze situatie morgen, vrijdag 4 april 2014, verbetert. Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral bij mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen de klachten verergeren.

 • RIVM in Brazilië: inzet bodem-watersysteem voor klimaatbestendige gezonde stad 02 april 2014

  Deze week heeft een delegatie van het RIVM in Brazilië een cursus over bodembeleid gegeven. Wij deelden met Braziliaanse collega’s ervaringen en gaven uitleg over vernieuwingen in het Nederlandse bodembeleid. De cursus werd woensdag afgesloten met een brede slotconferentie, die werd geopend door staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

 • Definitie program failure cancers vastgesteld 02 april 2014

  Na voorbereiding door specialisten en in werkgroepen, heeft de Landelijke Commissie afgesproken welke definitie van program failure kankers gehanteerd gaat worden.

 • Aanpassing doorlooptijd verstrekking PA-uitslag 02 april 2014

  Kwaliteitseis 13.6 voor coloscopiecentra rond de doorlooptijd van de uitslagverstrekking van de PA-uitslag is aangepast omdat dit voor de coloscopiecentra en pathologielaboratoria problemen oplevert in hun werkprocessen.

 • Wijzigingen dataset ColonIS 02 april 2014

  Vanuit de beroepsgroepen komt er regelmatig terugkoppeling over de dataset die beschrijft welke gegevens aan ColonIS worden aangeleverd.

 • Minister Schippers ontvangt Stop Darmkanker Award 01 april 2014

  Minister Schippers van VWS heeft vrijdag 28 maart de Stop Darmkanker Award ontvangen. Zij ontving deze award, een bronzen beeld, voor het invoeren van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Niet iedereen kan regie voeren over eigen zorg 31 maart 2014

  Patiënten krijgen een steeds actievere rol bij de invulling van de eigen zorg. Maar er zijn ook kwetsbare groepen in de samenleving die niet in staat zijn zelf regie over de eigen zorg te voeren. Mensen met lage gezondheidsvaardigheden (29 procent) hebben hierbij ondersteuning nodig. Dat is een van de conclusies van het rapport ‘Burgers en Gezondheid’, uitgebracht door het RIVM in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In het rapport belichten de onderzoekers verschillende kanten van de manier waarop autonomie, eigen regie en verantwoordelijkheid concreet wordt voor burgers en patiënten. Daarbij is onderscheid te maken tussen zorg voor de eigen gezondheid en zorg voor anderen.

 • RIVM film over nanomateriaal 28 maart 2014

  Door onderzoek, signalering en beleidsadvisering draagt het RIVM bij aan het veilig gebruik van nanomaterialen. Dit werk is in beeld gebracht met een korte informatieve film.

 • 3D-printing als alternatief voor dierproeven 28 maart 2014

  3D-printing heeft een sterke potentie om bij te dragen aan het vervangen, verminderen en verfijnen (3V’s) van dierproeven. Dat is de conclusie van het briefrapport ‘3D-printing, een nieuwe dimensie voor de 3V’s’ dat onlangs is uitgebracht door het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven (NKCA). Het NKCA is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Nieuwe ondersteuningsronde Gezonde School 28 maart 2014

  Scholen die meer willen doen aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen of studenten kunnen tot en met 25 april extra hulp aanvragen om te werken aan een gezonde leefstijl.
  Scholen kunnen advies-op-maat, hulp bij de organisatie van een gezonde schoolactiviteit of een vergoeding van taakuren van eigen medewerkers aanvragen.

 • Interactieve website over ammoniak in natuurgebieden 27 maart 2014

  Een nieuwe interactieve website geeft inzicht in de concentraties van ammoniak in natuurgebieden (Natura 2000 gebieden). Het RIVM meet deze concentraties sinds 2005 en stelt deze gegevens nu digitaal beschikbaar aan beleidsmakers, agrariërs, natuurbeheerders en andere geïnteresseerden.

 • Veranderingen in voedselconsumptie 21 maart 2014

  Tussen 1987 en 2010 is het aanbod aan voedingsmiddelen en de voedselconsumptie in Nederland veranderd.

 • Omgang met complexe medische technologie nog niet uniform 20 maart 2014

  Het RIVM heeft in opdracht van IGZ en VWS onderzoek gedaan naar de borging van het veilige gebruik van complexe medische technologie in ziekenhuizen. Het gebruik van deze medische technologie in de zorg neemt toe. Steeds vaker worden bijvoorbeeld operatierobots ingezet en kunnen hartkleppen via de lies worden geïmplanteerd. Er is echter nog geen uniforme aanpak voor de borging in de verschillende ziekenhuizen en binnen de verschillende beroepsgroepen.

 • RIVM biedt ondersteuning bij Nuclear Security Summit 20 maart 2014

  Het RIVM staat tijdens de NSS paraat om bij calamiteiten met gevaarlijke of onbekende stoffen en bij voedselincidenten de brandweer, de KLPD en GHOR te ondersteunen. Het RIVM heeft daarvoor een team met een mobiel laboratorium en een stralingsmeetwagen in Den Haag gereed staan. Er zijn ook vaste meetpunten voor straling geplaatst op verschillende locaties in Den Haag.

 • Aankondiging Symposium Flexibele Endoscopen 12 en 13 juni 2014 UMCG 19 maart 2014

  3e symposium over flexibele endoscopen ‘Schaduwzijden in de decontaminatie van flexibele endoscopen’.

 • Maatregelen nodig voor behoud drinkwaterkwaliteit 18 maart 2014

  Op alle locaties in Nederland waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater staat de waterkwaliteit onder druk als gevolg van de klimaatverandering. Maatregelen zijn nodig om het water in de toekomst geschikt te houden voor de drinkwaterbereiding. Het meest kansrijk is een combinatie van beleidsmaatregelen, aanpassingen in het watersysteem en een uitgebreidere zuivering door de drinkwaterbedrijven.

 • Scholen opgelet: open inschrijving Gezonde Schoolpleinen van start! 12 maart 2014

  Alle scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen vanaf 12 maart via Gezondeschool.nl een aanvraag indienen voor de realisatie van een uitdagend, groen en rookvrij schoolplein. Uiteindelijk krijgen achtenveertig scholen de kans om een Gezond Schoolplein te ontwikkelen. Scholen met een Gezonde Schoolplein bekleden een belangrijke voorbeeldfunctie en dragen bij aan een gezonde omgeving voor jongeren uit de wijk.

 • De zeer hoge temperaturen activeren teken: doe de tekencheck! 10 maart 2014


  Door de zeer hoge temperaturen loopt het verwachte tekenactiviteitsniveau deze dagen sterk op, en is het extra raadzaam om te controleren op tekenbeten na een dag in het groen. In het zuidoosten wordt zelfs de categorie ‘Zeer hoog’ bereikt. De afgelopen week werden beduidend meer tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl dan in de voorgaande weken. Overigens werden de hele winter tekenbeten doorgegeven.

 • Studiedag Legionella, 10 april 2014 07 maart 2014

  Op donderdag 10 april 2014 organiseert het LCHV een Studiedag Legionella voor GGD’en. Voor deze dag zijn technisch hygiënisten, artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding en andere GGD-medewerkers met legionella-werkzaamheden van harte welkom. De Studiedag Legionella vindt plaats bij Meeting Plaza Hoog Catharijne te Utrecht en de kosten voor de studiedag bedragen € 60,- per deelnemer. Voor deze dag is accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.

  Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Start metingen onderzoek naar gezondheidseffecten van veehouderijen 07 maart 2014

  Vanaf 10 maart starten de eerste metingen van een onderzoek naar de relatie tussen veehouderijen en gezondheid. Hiermee ontstaat meer inzicht in eventuele gezondheidsrisico’s voor mensen die dicht bij een veehouderij wonen. Veel mensen die in de omgeving van veehouderijen wonen, maken zich wel eens zorgen over hun gezondheid vanwege de veehouderijen. In Nederland is in 2011 een inventariserend onderzoek gedaan naar de mogelijke relatie tussen veehouderijen en gezondheidsklachten. Daarin bleef een aantal vragen onbeantwoord. Het huidige onderzoek streeft naar een verdieping van de eerdere uitkomsten.

 • Hoofdluis? Iedereen kammen op de landelijke luizendag! 05 maart 2014

  Luis in je haar? Kammen maar! Dat is de boodschap die het RIVM mee wil geven aan basisscholen, kinderopvang en ouders van schoolgaande kinderen. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Regelmatige controles zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten.

 • Gezondheidsrisico’s van baden met knabbelvisjes 03 maart 2014

  Kleine vissen laten knabbelen aan je handen en voeten om huidschilfers en dode huidcellen weg te halen. Tegenwoordig kan dat in sauna’s en ‘wellness’ resorts. Na een knabbelbad voelt de huid zachter aan. Het RIVM heeft in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat mensen via de baden huidinfecties kunnen oplopen, maar het risico is erg klein.

 • Geen extra mazeleninenting meer voor kinderen van 6 maanden 28 februari 2014

  De mazelenepidemie die vanaf mei 2013 in Nederland heerste, loopt af. Tot nu toe zijn er ruim 2600 patiënten met mazelen gemeld. De laatste weken is het aantal nieuwe meldingen afgenomen. Omdat er uit de gemeenten met een lage vaccinatiegraad tegen mazelen (onder 90 procent) vrijwel geen meldingen meer komen, is het niet meer nodig een extra vaccinatie voor kinderen van 6 maanden in deze gemeenten aan te bieden. Op basis van advies van het RIVM heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan ook besloten om per 1 maart 2014 het aanbod van een extra vaccinatie te stoppen. Het reguliere vaccinatiebeleid voor mazelen blijft gehandhaafd.

 • RIVM werkt mee aan nieuwe, veilige nanotechnologie 27 februari 2014

  Binnen een consortium van 23 internationale partners gaat het RIVM werken aan een veilig ontwerp van ‘nieuwe’ nanodeeltjes. Het project FutureNanoNeeds start met deeltjes die in de energiesector worden gebruikt om het rendement van zonnecellen te verhogen en om de opslag van energie in batterijen te verbeteren.

 • EOGRT 'Extended One Generation Test' in de EU erkent als bruikbare test 26 februari 2014

  EOGRT 'Extended One Generation Test' is al in 2011 door de OESO goedgekeurd. Dat was belangrijk voor wereldwijde acceptatie van de testgegevens, maar tot nu toe waren de Lidstaten en de Europese Commissie verdeeld over de toepasbaarheid van de test voor de Europese chemische stoffenwetgeving (REACH).

 • Moedermelk indicator voor stoffen in milieu 25 februari 2014

  Het 6e wereldwijde onderzoek naar moeilijk afbreekbare organische verontreinigende stoffen (POPs) in moedermelk gaat van start. Het onderzoek laat zien in hoeverre overheden er in slagen om het gebruik van deze stoffen uit te bannen, en daarmee de blootstelling te verminderen.

 • Extra geld voor scholen voor Gezonde School-beleid 20 februari 2014

  De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stellen 2 miljoen euro extra beschikbaar voor scholen voor Gezonde School-beleid. Po-, vo- en mbo-scholen kunnen in 2014 en 2015 inschrijven voor extra ondersteuning voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Deze ondersteuning organiseert de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) samen met de #Jeugdimpuls van het RIVM Centrum Gezond Leven.

 • Jeugd is gezond, maar leefstijl punt van aandacht 20 februari 2014

  Tachtig tot negentig procent van de kinderen en jongeren in Nederland voelt zich gezond. In vergelijking met andere Europese landen of de Verenigde Staten staat de Nederlandse jeugd in de top 3 van landen met de beste (ervaren) gezondheid. Wel vragen onder andere ontwikkelingen in leefstijl om alertheid. Dat blijkt uit de Verkenning Jeugdgezondheid, uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

 • Breed onderzoek nodig over blootstelling gewasbeschermingsmiddelen 18 februari 2014

  De risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor mensen die naast een bollen- of fruitperceel wonen, kunnen pas worden beoordeeld nadat onderzoek naar de blootstelling is gedaan. Dit heeft de Gezondheidsraad onlangs vastgesteld. Voor een blootstellingsonderzoek zijn verschillende meetrondes nodig bij omwonenden en bij bollen- en fruittelers en in hun leefomgeving. Dit blijkt uit een studie van het RIVM.

 • Onterechte beschuldiging van belangenverstrengeling 14 februari 2014

  Het RIVM vindt de beschuldiging van belangenverstrengeling aan het adres van drie RIVM-ers onterecht. PAN-Europe doet de beschuldiging in hun recent uitgegeven rapport A Poisonous Injection.

 • Jongeren vaak blootgesteld aan te harde muziek 14 februari 2014

  Harde muziek in discotheken, tijdens concerten en via koptelefoons kan, net als lawaai op het werk, blijvende gehoorschade veroorzaken. Het gaat daarbij om minder goed horen, doofheid en blijvend oorsuizen (tinnitus). Uit literatuuronderzoek van het RIVM blijkt dat er aanwijzingen zijn dat vooral jongeren steeds vaker en op jongere leeftijd worden blootgesteld aan een hoeveelheid geluid die een risico voor het gehoor kan vormen.

 • Richtwaarden röntgenstraling deels gebruikt 13 februari 2014

  Richtwaarden voor het gebruik van röntgenstraling bij medische handelingen (diagnostische referentieniveaus) zijn vaak nog niet in het kwaliteitssysteem en de behandelprotocollen opgenomen. Slechts sommige ziekenhuizen monitoren wel in hoeverre de waarden worden gehaald zoals in de richtlijn beschreven. Dit blijkt uit een steekproef van het RIVM onder 20 ziekenhuizen.

 • Online vragenuur bevolkingsonderzoek darmkanker terug te zien 13 februari 2014

  Het RIVM en de MLDS organiseerden eind januari een online vragenuur over het bevolkingsonderzoek darmanker. Kijkers konden via mail, telefoon en social media vragen stellen aan een panel van experts.

 • Gestructureerde gegevensaanlevering bevolkingsonderzoek darmkanker 13 februari 2014

  Alle coloscopiecentra, pathologielaboratoria en iFOBT-laboratoria die meedoen aan het bevolkingsonderzoek leveren op een gestructureerde manier de afgesproken gegevens aan.

 • Wijzigingen registratie intake 13 februari 2014

  Bij het registreren van de intakeresultaten in ColonIS is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn vanaf 17 februari zichtbaar. Een aantal gegevens hoeft voorlopig niet meer geregistreerd te worden in ColonIS, maar moet u conform werkwijzer Intake nog wel uitvragen. Dit betreft familiaire belasting, MDL-klachten en medicatie. Nieuw is dat er voortaan gevraagd wordt om de ASA score in te voeren. Ook is er één vraag toegevoegd die u alleen hoeft in te vullen als u een patiënt doorverwijst voor een CT Colografie.

 • Vanaf 17 februari complicaties registreren in ColonIS 13 februari 2014

  Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt aangeboden aan mensen die geen klachten hebben die kunnen wijzen op darmkanker. Bij een positieve iFOBT ondergaan zij een coloscopie met een risico. Het is daarom van groot belang deze risico’s zo veel mogelijk te beperken en inzicht te hebben in hoe vaak complicaties voorkomen en waarom.

 • Convenant bevolkingsonderzoek darmkanker getekend 12 februari 2014

  Op woensdag 12 februari is in Kasteel Woerden het convenant ‘gegevensuitwisseling bevolkingsonderzoek darmkanker’ ondertekend. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over de uitwisseling van gegevens bij het uitvoeren van het bevolkingsonderzoek darmkanker en de hierop aansluitende diagnostiek in ziekenhuizen. Het convenant beschrijft de manier waarop betrokken professionals snel, veilig en rekening houdend met alle privacyregels informatie kunnen uitwisselen over deelnemers aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Europese afstemming waterkwaliteitsnormen gewasbeschermingsmiddelen nodig 10 februari 2014

  Waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen verschillen per lidstaat. Dat kan de aanpak van grensoverschrijdende problemen bemoeilijken. Het RIVM pleit voor een Europese afstemming van deze normen.

 • Bijna 2 megaton minder CO2 door duurzaam inkopen 10 februari 2014

  Overheidsbeleid voor duurzaam inkopen levert jaarlijks naar schatting 1,89 megaton winst op aan vermeden CO2-uitstoot. Dit is het gevolg van ambitieuze minimumeisen voor duurzaam inkopen van elektriciteit en gas. Deze vermeden CO2-uitstoot staat gelijk aan 1,1% van de jaarlijkse CO2-uitstoot door de Nederlandse maatschappij in 2011. Bij andere productgroepen is de winst van duurzaam inkopen minder evident.

 • Congres Houtstook en gezondheid: problemen voorkomen 07 februari 2014

  Het verwarmen van woningen met hout neemt de laatste jaren toe en levert voor de omwonenden hinder en gezondheidsschade op. Inmiddels ondervindt zo’n 10 procent van de Nederlanders overlast door houtstook van hun buren. Om te komen tot een nieuwe aanpak van de problemen vindt op vrijdag 23 mei 2014 het congres ‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’ plaats bij het RIVM in Bilthoven.

 • RIVM onderzoekt positieve effecten van ‘groen’ in stad 05 februari 2014

  Het RIVM verricht dit jaar onderzoek naar de positieve effecten die groen kan hebben op gezondheid van mensen. Verder zal het in 2014 een bijdrage leveren aan de realisatie van 70 gezonde schoolpleinen en aan een aanpak gezonde kinderopvang. Deze acties maakt Annemiek van Bolhuis, directeur Volksgezondheid en Zorg van het RIVM, vandaag bekend bij de start van het programma Alles is Gezondheid.

 • Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland - Ontwikkelingen in 2013 04 februari 2014

  Jaarlijks geeft het RIVM een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Opvallend in 2013 is de mazelenepidemie die vanaf mei voornamelijk voorkwam in gebieden met een lage vaccinatiegraad. In 2012 was het de kinkhoestepidemie die vooral kinderen van 0-2 jaar, kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen trof. Ook bleek het pneumokokkenvaccin zo effectief te zijn dat met één prik minder voldoende bescherming tegen pneumokokkenziekte wordt opgebouwd. De deelname aan het RVP bleef onverminderd hoog. Voor het behoud van een effectief en veilig vaccinatieprogramma blijft continue monitoring nodig om zo het RVP te optimaliseren.

 • Nanotechnologie wapen in strijd tegen kanker 31 januari 2014

  Dankzij nanotechnologie komen er betere mogelijkheden beschikbaar voor diagnose en behandeling van kanker. Vandaag is hiervoor in de aanloop naar World Cancer Day (4 februari) in 13 Europese landen simultaan aandacht.

 • Maatwerk belangrijk bij psychosociale hulp 30 januari 2014

  Psychosociale hulp bij rampen en crises moet aansluiten bij de behoeften van getroffenen en de context van de crisis of ramp. Daarom hebben RIVM en Stichting Arq-Impact met professionals uit de praktijk een richtlijn ontwikkeld voor psychosociale hulp bij calamiteiten, zoals eerste basishulp, praktische hulp en sociaal-emotionele steun.

 • Voortaan 1 prik minder tegen baarmoederhalskanker 28 januari 2014

  Meisjes tot en met 14 jaar krijgen voortaan twee prikken tegen HPV (humaan papillomavirus) in plaats van drie. Uit onderzoek is gebleken dat twee prikken bij jonge meisjes voldoende bescherming bieden. HPV kan baarmoederhalskanker veroorzaken.

 • Vervolg online vragenuur bevolkingsonderzoek darmkanker 24 januari 2014

  Tijdens het online vragenuur op 21 januari zijn vragen gesteld per mail, telefoon en via #bvodarmkanker op Twitter. Een deel van de vragen is beantwoord tijdens het vragenuur.

 • Snellere signalering gezondheidsschade door stoffen op werk 23 januari 2014

  Het RIVM werkt aan een systeem dat nieuwe risico’s van gevaarlijke stoffen in de werkomgeving snel kan oppikken, zodat overheden en bedrijven snel kunnen communiceren over de risico’s en tijdig maatregelen kunnen treffen. Hiermee kan worden voorkomen dat meer mensen ziek worden. Partners binnen het project zijn het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, TNO, Nederlandse kenniscentra op het gebied van arbeidsgerelateerde gezondheidseffecten en het internationale netwerk MODERNET.

 • Onderzoek naar alternatieven voor ftalaten 23 januari 2014

  Vier ftalaten (DEHP, BBP, DBP en DIBP) staan op Annex XIV van REACH. Dit betekent dat bedrijven die deze stoffen willen blijven gebruiken voor 21 Augustus 2013 een autorisatie-aanvraag bij ECHA moesten doen.

 • Geen aanwijzingen voor samenhang uitstoot Tata Steel en medicijngebruik in IJmond 22 januari 2014

  Onderzoekers van het RIVM hebben geen verband gevonden tussen de blootstelling aan luchtverontreiniging afkomstig van Tata Steel (voorheen Corus en Hoogovens) en het gebruik van medicatie tussen 2006 en 2010 in de IJmond.

 • ‘Bevolkingsonderzoek borstkanker loont’ 22 januari 2014

  Dat is de conclusie van een advies van de Gezondheidsraad aan minister Schippers van VWS. De recente evaluatie die het Landelijk Evaluatie Team Borstkanker (LETB) in opdracht van het RIVM heeft gedaan, bevestigt dit beeld. Nederland heeft een stabiel en effectief programma voor de opsporing van borstkanker. Door het bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks 775 vrouwen minder aan borstkanker. Vrouwen die herhaaldelijk meedoen aan het bevolkingsonderzoek hebben 50% minder kans om te overlijden aan borstkanker dan vrouwen die niet meedoen. Toch kent het bevolkingsonderzoek niet alleen maar voordelen.

 • Voorlichting coloscopiecentra 22 januari 2014

  Volgende week ontvangen alle coloscopiecentra, die coloscopieën willen uitvoeren vanuit het bevolkingsonderzoek, een pakket met relevante informatie.

 • Vergelijkend onderzoek ontlastingstest 22 januari 2014

  Binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker zal onderzoek plaatsvinden naar de kwaliteit van de gebruikte FOB-Gold test in vergelijking met een andere test, de OC Sensor. De vergelijking tussen deze tests kan een opstap zijn naar het op continue basis onderzoeken van mogelijk geschikte tests binnen het bevolkingsonderzoek.

 • Bijeenkomsten huisartsen, coloscopiecentra en pathologielaboratoria 22 januari 2014

  De vijf regionale screeningsorganisaties organiseren eind januari/begin februari informatiebijeenkomsten voor de coloscopiecentra en pathologielaboratoria die bij het bevolkingsonderzoek betrokken zijn.

 • Eerste uitnodigingen bevolkingsonderzoek darmkanker 22 januari 2014

  Op vrijdag 24 januari ontvangen de eerste genodigden de paarse envelop in de brievenbus voor deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit betekent dat deelnemers de ontlastingstest vanaf dat moment kunnen uitvoeren.

 • Eindrapport Evaluatie Subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid online 15 januari 2014

  In 2013 is de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) geëvalueerd. Belangrijkste uitkomst van de evaluatie was dat de uitvoering van de ASG regeling bij de GGD'en goed belegd is en aanvullend funcitoneert op de 1e lijns zorg bij de huisarts. VWS heeft op basis van de adviezen in het rapport besloten de regeling aan te passen per 2015.Tijdens een bijeenkomst op het ministerie van VWS op 11 oktober jl. zijn de coördinatoren van de centra voor seksuele gezondheid over de wijzigingen geïnformeerd.

 • Start bevolkingsonderzoek darmkanker 13 januari 2014

  Vandaag zijn de eerste vooraankondigingen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker verstuurd. Daarmee is de landelijke invoering formeel van start gegaan.

 • Online vragenuur darmkanker 13 januari 2014

  Op 21 januari organiseren RIVM en Maag Lever Darm Stichting (MLDS) van 20.30 tot 21.30 uur een online vragenuur over het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Staat van Infectieziekten 09 januari 2014

  Vandaag verschijnt het rapport de Staat van Infectieziekten 2012. Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen in het buitenland beschreven die voor Nederland relevant zijn. Het jaarthema voor deze Staat van Infectieziekten is vaccinatie en de relevantie voor de Nederlandse volksgezondheid. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het RIVM de beleidsmakers van het ministerie van VWS.

 • Bevolkingsonderzoek darmkanker van start 08 januari 2014

  Deze maand gaat het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker van start. Het bevolkingsonderzoek kan op langere termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen. In de loop van 2014 krijgen alle mannen en vrouwen die geboren zijn in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 een uitnodiging tot deelname. Het bevolkingsonderzoek bestaat uit een ontlastingstest die men thuis kan doen.

 • Midden in de samenleving vraagt om een nieuwe uitstraling 06 januari 2014

  Al meer dan 100 jaar beschermt en bevordert het RIVM de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van het leefmilieu. Na 100 jaar zijn we toe aan een nieuwe uitstraling en een nieuwe kleur. Een kleur die past bij onze strategie 'midden in de samenleving'.

 • Vuurwerk zorgt korte tijd voor smog 01 januari 2014

  In de eerste uren van 2014 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof (PM10) gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. Alleen in de eerste uren van het nieuwe jaar zijn hoge concentraties gemeten, voornamelijk in de steden. Op station Den Haag-Amsterdamse Veerkade werden de hoogste 24-uurs gemiddelde concentratie fijn stof tot 9 uur ’s ochtends gemeten namelijk 85 microgram per kubieke meter.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu