2015

 • Hebben vegetariërs minder resistente bacteriën? 02 augustus 2016

  Resistente bacteriën komen voor op vlees. Het is onvoldoende bekend of mensen die geen vlees eten minder of andere resistente bacteriën bij zich dragen. Het RIVM wil dit achterhalen en zoekt daarom vegetariërs die mee willen doen aan het onderzoek. De resultaten worden in de loop van 2017 verwacht.

 • Guinee ebolavrij 29 december 2015

  Op 29 december 2015 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Guinee ebolavrij verklaard. Het is 42 dagen geleden sinds de laatste persoon in dit land is genezen van het ebolavirus en er geen nieuwe patiënten zijn gemeld. De ebola-uitbraak in West-Afrika lijkt hiermee tot stilstand gekomen. De komende 90 dagen geldt in Guinee wel de hoogste staat van paraatheid om mogelijk nieuwe patiënten snel te herkennen en te voorkomen dat het virus de kans krijgt om zich opnieuw te verspreiden.

 • Weinig smog verwacht tijdens oudjaarsnacht 28 december 2015

  Tijdens de jaarwisseling dit jaar wordt er relatief weinig smog door fijn stof verwacht. Alleen in de 2 uur na de jaarwisseling zal in stedelijk gebied de luchtkwaliteit kortstondig “slecht” en lokaal zelfs “zeer slecht” zijn. Daarna daalt de hoeveelheid fijn stof door de verwachte zuidwestenwind en de lichte regen. Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

 • Update website en hygiënerichtlijnen LCHV 23 december 2015

  Het LCHV heeft haar website bijgewerkt. Dit naar aanleiding van eerdere wijzigingen en herzieningen van de hygiënerichtlijnen. Namen van enkele richtlijnen zijn gewijzigd en een aantal richtlijnen zijn ondergebracht bij een ander aandachtsgebied. Hieronder vindt u een overzicht van wat er is veranderd:

 • Samenvatting en advies deskundigenberaad Hepatitis E 21 december 2015

  Op 12 juni 2015 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een deskundigenberaad belegd met betrekking tot de mogelijke toename van Hepatitis E in Nederland. Tijdens dit beraad is de huidige stand van zaken op het gebied van hepatitis E-verspreiding en de potentiële risico’s voor de volksgezondheid besproken.

 • Vernieuwde MDL complicatieregistratie 21 december 2015

  Vanaf 1 januari 2016 is de vernieuwde complicatieregistratie van de NVMDL, de Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE), gereed. Met dit register vervalt de huidige dubbelregistratie van complicaties voor het bevolkingsonderzoek darmkanker en is eenduidige registratie geborgd.

 • Kleine verschillen in eetgewoonten niet-westerse en autochtone Amsterdammers 18 december 2015

  De verschillen in eetgewoonten van niet-westerse en autochtone Nederlanders in Amsterdam zijn niet groot. Amsterdammers van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse afkomst houden bij het eten rekening met voedingsvoorschriften vanuit het geloof, zoals minder gebruik van alcoholische dranken. Deze bevolkingsgroepen eten vaak traditionele producten, zoals Surinaamse groentesoorten als bitawiri en kousenband, ayran (Turkse yoghurtdrank) en Turks of Marokkaans brood. Verder eten Surinamers vaker vegetarisch zonder vis of veganistisch.

 • Slotmanifestatie Jaar van de Ruimte 2015 18 december 2015

  Op 15 december 2015 is het Jaar van de Ruimte afgesloten met een grote bijeenkomst. Met honderden aanwezigen was het een prachtige afsluiting, waarin 'jaar‘voorzitter Andrea van Pol de bezoekers meenam door de hoogtepunten van een jaar lang ontdekkingsreizen, gesprekken en discussies over de ruimtelijke toekomst van Nederland.

 • Griepvaccinatie voor asielzoekers in opvanglocatie Heumensoord 17 december 2015

  Asielzoekers die op dit moment in de opvanglocatie Heumensoord verblijven, krijgen zaterdag 19 december 2015 de griepvaccinatie aangeboden. Dit heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besloten. Het besluit is genomen naar aanleiding van een overleg onder leiding van het RIVM waaraan organisaties hebben deelgenomen die betrokken zijn bij deze opvanglocatie. Naast het COA zijn dit onder andere het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA), GGD Gelderland-Zuid en de lokale ziekenhuizen.

 • Geen toename tuberculosepatiënten verwacht door grotere instroom migranten 17 december 2015

  Uit het RIVM rapport ‘Tuberculose in Nederland 2014’ blijkt dat er vorig jaar bij 823 mensen tuberculose (tbc) is vastgesteld. Dat zijn 21 patiënten minder dan in 2013. Op basis van de continue surveillance van de tbc-situatie in Nederland wordt ook in 2015 geen toename verwacht. Ondanks de grotere stroom van migranten.

 • Toename van gebruik nanotechnologie in medische hulpmiddelen 17 december 2015

  Nanotechnologie wordt steeds meer gebruikt voor medische hulpmiddelen. Het RIVM heeft geïnventariseerd op welke manieren nanotechnologie wordt gebruikt in medische hulpmiddelen en wat voor functie het daarin heeft. Voorbeelden hiervan zijn nanocoatings op implantaten, het nabootsen van natuurlijk weefsel, gebruik van de elektrische en magnetische eigenschappen van nanomaterialen en toepassing in de oncologie bij het opsporen en behandelen van kanker.

 • Patiënten en artsen ervaren veel voordelen van apps voor geneesmiddelengebruik 15 december 2015

  Zowel diabetici als anesthesiologen ervaren veel voordelen bij het gebruik van een app. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM onder gebruikers van apps die voor diabetici en anesthesiologen zijn ontwikkeld. Het gebruikersgemak bepaalt vooral de waardering van deze apps. De mate waarin de apps worden gebruikt door de onderzochte doelgroepen loopt sterk uiteen.

 • Vermindering proefdieren in toxiciteitstesten met vissen 14 december 2015

  Internationaal wordt op verschillende plaatsen gewerkt aan het verminderen van proefdieren bij studies naar de acute giftigheid van chemische stoffen voor vissen. Een van de methoden hiervoor is het gebruik van visembryo’s. Visembryo’s worden tot vijf dagen na bevruchting niet als proefdier aangemerkt. Deze methode is geaccepteerd door de OESO en mag onder bepaalde condities voor Europese stoffenwetgeving REACH worden gebruikt.

 • Meer aandacht voor effectieve interventies om sportblessures te voorkomen 14 december 2015

  Om het stijgende aantal sportblessures in Nederland terug te dringen is het van belang dat sporters gebruik maken van preventieve interventies, waarvan de effectiviteit is bewezen. Er is meer onderzoek naar de effectiviteit van interventies noodzakelijk. Ook zijn inspanningen nodig om het bereik van effectieve interventies te vergroten. Dit blijkt uit een quickscan die het RIVM in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) heeft uitgevoerd in het kader van het programma Sportblessurepreventie dat wordt uitgevoerd door ZonMw.

 • Concentraties fijn stof en stikstofdioxide gedaald, lokale overschrijdingen blijven 10 december 2015

  De concentraties fijn stof en stikstofdioxide zijn in 2014 licht gedaald. Voor beide stoffen bedraagt de afname in de voorgaande vijf jaar bijna 20 procent. In de prognose voor 2020 blijft stikstofdioxide verder dalen terwijl voor fijn stof de daling stagneert. Dit blijkt uit de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van het RIVM.

 • Biobased bedrijven denken mee over REACH 10 december 2015

  Bedrijven die biobased producten importeren, produceren en op de markt brengen, hebben nu de mogelijkheid mee te denken over de Europese REACH verordening. Zij kunnen laten weten hoe het RIVM de informatievoorziening kan verbeteren en hoe overheden eventuele belemmeringen kunnen wegnemen.

 • Informatiebijeenkomst PX-10 op 28 januari 2016 10 december 2015

  Op 28 januari 2016 organiseert het ministerie van Defensie een informatiebijeenkomst over het onderzoek naar het gebruik van PX-10. Het onderzoek is in 2011 uitgevoerd door het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Flinke regionale verschillen in zorguitkomsten binnen Europa 10 december 2015

  Er zijn flinke verschillen in de uitkomsten van zorg tussen Europese landen en tussen regio’s binnen die landen. Dat blijkt uit het Europese project EuroHOPE, waar het RIVM aan deelnam. Zo varieert bijvoorbeeld de sterfte in het eerste jaar na een hartinfarct van 8% tot 32% in 100 regio’s in zeven landen.

 • Ebola: ervaringen en lessen voor de toekomst 10 december 2015

  Het RIVM publiceert vandaag het Infectieziekten Bulletin met het thema Ebola. Nederland heeft zich tijdens de uitbraak voorbereid op de opvang van patiënten en bijgedragen aan de coördinatie en bestrijding in West Afrika. Uit de persoonlijke ervaringen, in Nederland en West Afrika, blijkt de complexiteit en impact van deze uitbraak.

 • Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op congressen 09 december 2015

  Wat zijn nu de veranderingen bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker? Om professionals hierover te informeren stonden medewerkers van het CvB op verschillende congressen: het VAP-congres op 7 oktober, het NHG-congres op 13 november en de NVVP-vakdag op 18 november.

 • Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker 2016 09 december 2015

  Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker beschrijft hoe en door wie het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd wordt, en welke afspraken daarvoor gelden. Ieder jaar wordt het geactualiseerd met alle afspraken die in het afgelopen jaar zijn gemaakt of zijn vernieuwd. Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker voor 2016 is nu gereed en beschikbaar via de website.

 • Draaiboek nieuw bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 09 december 2015

  In de werkgroep OVI is het belang besproken van een draaiboek voor de overgangsfase. Dit om de overgang van het huidige naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek goed te regelen voor alle stakeholders, én om te zorgen dat alle partijen weten wat van hen verwacht wordt.

 • Goed opgeleide professionals nodig voor cosmetische laserbehandeling 04 december 2015

  Professionals hebben kennis van en ervaring met de apparatuur en de behandeling nodig voor het juist en veilig uitvoeren van cosmetische laserbehandeling. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar de toepassing van lasers en aanverwante apparaten voor deze behandelingen.

 • WHO-publicatie eerste wereldwijde schattingen van voedselgerelateerde ziektelast: kinderen onder vijf jaar vormen bijna een derde van de sterfgevallen 03 december 2015

  Bijna een derde (30%) van alle sterfgevallen door voedselgerelateerde ziekten zijn kinderen onder de vijf jaar, ondanks het feit dat ze deel uitmaken van slechts 9% van de wereldbevolking. Dit is één van de bevindingen van de World Health Organization (WHO) uit het rapport Estimates of the Global Burden of Foodborne Diseases. Het meest uitgebreide rapport over de gevolgen van besmet voedsel voor de gezondheid. Deze schattingen zijn het resultaat van tien jaar werk met bijdragen van meer dan 100 deskundigen uit de hele wereld, waaronder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Advies Gezondheidsraad: vaccineer zwangere vrouwen tegen kinkhoest 01 december 2015

  De Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest om zo jonge zuigelingen te beschermen. De minister zal later besluiten of zij dit advies overneemt en hoe dit vaccinatieadvies zou kunnen worden uitgevoerd. Tot die tijd zijn de kosten voor het vaccineren van zwangere vrouwen tegen kinkhoest voor eigen rekening.

 • Nederlanders kiezen plek voor boom in de buurt 26 november 2015

  De actie ‘Boom in je buurt!’ geeft iedereen in Nederland de mogelijkheid om een voorstel te doen voor het planten van een boom in zijn of haar leefomgeving. Deze actie loopt tot 16 januari 2016 en is het initiatief van de Atlas Natuurlijk Kapitaal, beheerd door het RIVM, en Nudge.

 • Teun van Dillen ontvangt Joh Atenbeurs 2015 25 november 2015

  De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne heeft de Joh Atenbeurs 2015 toegekend aan Teun van Dillen van het RIVM voor zijn werk aan het SUDOQU-model. Dit model kan de blootstelling aan straling uitrekenen waaraan werknemers of de bevolking worden blootgesteld na contact met voorwerpen die besmet zijn met radioactiviteit.

 • Goed toegankelijke huisartsenzorg voorkomt bezoek spoedeisende hulp 24 november 2015

  Als de eerstelijnszorg in een land goed toegankelijk en continu is, gaan patiënten minder snel naar de duurdere spoedeisende hulp (SEH). Dan gaat het bijvoorbeeld om een vaste huisarts die de patiënt persoonlijk kent en die buiten kantoortijden beschikbaar is en visites aflegt. Dat blijkt uit een studie van RIVM en IQ Health Care binnen het Europese project ‘Quality and Costs in Primary Care’ (QUALICOPC).

 • Nieuwe medische technologie in Nederlandse ziekenhuizen anno 2014 23 november 2015

  Het RIVM heeft een verkenning uitgevoerd naar ontwikkelingen en de risico's op het gebied van medische technologie in de Nederlandse ziekenhuizen. Resultaten uit deze verkenning laten zien dat er relatief veel klinisch onderzoek wordt uitgevoerd met nieuwe implantaten, en dat ziekenhuizen veel investeren in beeldvormende apparatuur en snijapparatuur voor chirurgen.

 • Mazelepidemie en Salmonella-uitbraak kostten bijna zes miljoen euro 19 november 2015

  De laatste mazelenepidemie en de uitbraak van Salmonella Thompson door gerookte zalm kostten respectievelijk 3,9 miljoen en 1,7 miljoen euro. Dit blijkt uit het RIVM-rapport ‘Staat van Infectieziekten in Nederland 2014’. De berekening is gemaakt om inzicht te krijgen in de kosten van de behandeling, preventie en bestrijding van infectieziekten.

 • Vaccinatiegraad griepprik dalend sinds 2008 19 november 2015

  Sinds 2008 is een dalende trend te zien in de vaccinatiegraad van de griepprik. De vaccinatiegraad in de totale doelgroep daalde van 59,6 procent in 2013 naar 52,8 procent in 2014. De daling in 2014 is sterker dan in voorgaande jaren. Dit wordt deels veroorzaakt door een veranderde methode voor het berekenen van de vaccinatiegraad. Voor het andere deel gaat het om een daadwerkelijke daling die in lijn is met de dalende trend.

 • Rapport Surveillance en ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma 2014-2015 17 november 2015

  Het complete rapport informeert over de effectiviteit en veiligheid van de vaccinaties, vaccinonderzoeken en andere relevante (internationale) ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In 2014 is de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) teruggebracht van 3 naar 2 inentingen. Het aantal invasieve pneumokokkenziekten onder gevaccineerde kinderen is door het gebruik van een nieuw vaccin (2011) verder afgenomen. Ook het aantal pneumokokkenziekten onder volwassenen daalde. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door groepsimmuniteit.

 • Genetische afwijking meestal oorzaak epilepsie na vaccinatie 17 november 2015

  Een heel klein deel van de kinderen die na vaccinatie een (koorts)stuip krijgt, ontwikkelt epilepsie. Dit wordt niet door de vaccinatie veroorzaakt maar door een fout in het erfelijk materiaal. Zo blijkt uit een nieuw promotieonderzoek van het UMC Utrecht.

 • Europese Antibioticadag: strijd tegen antibioticaresistentie 17 november 2015

  Woensdag 18 november is het de Europese Antibioticadag. Op deze dag wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor het verantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen (ongevoelig voor) de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals longontsteking of blaasontsteking moeilijker of zelfs niet meer behandeld kunnen worden. In Nederland besteden we ook aandacht aan het voorkómen van verspreiding van resistente bacteriën. Als bacteriën zich niet verspreiden, kunnen ze ook minder vaak infecties veroorzaken.

 • Extra vaccinatie tegen meningokokken aanbevolen 12 november 2015

  Op de leeftijd van 14 maanden krijgt een kind een vaccinatie tegen ernstige meningokokkenziekte aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Op dit moment zijn kinderen dan ook goed beschermd. Uit promotieonderzoek is gebleken dat deze vaccinatie op de langere termijn minder bescherming geeft doordat de afweerstoffen in het bloed dalen. Om tieners en jongvolwassenen blijvend een goede bescherming tegen deze ziekte te bieden lijkt een extra vaccinatie nodig. De adviesleeftijd voor deze herhalingsvaccinatie ligt tussen 12 en 15 jaar.
  Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Susanne Stoof. Zij promoveert op 12 november 2015 aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft haar onderzoek bij het RIVM gedaan.

 • Stijging soa-diagnoses bij mannen die seks hebben met mannen 10 november 2015

  Bij MSM (mannen die (ook) seks hebben met mannen) is een stijging te zien van positieve testen op LGV, gonorroe en syfilis en een daling van hiv. Daarnaast is het percentage positieve testen op chlamydia in het eerste half jaar van 2015 gestegen bij vrouwen (13,7 procent) en heteroseksuele mannen (15,5 procent).

 • RIVM ondersteunt monitoring Green Deals recreatie en sportvelden 10 november 2015

  Het RIVM ondersteunt partijen van de Green Deal recreatie en de Green Deal sportvelden bij de monitoring van hun gewasbeschermingsmiddelengebruik. Met het ondertekenen van de Green Deals hebben de partijen zich vorige maand gecommitteerd aan het terugbrengen hiervan. Aanleiding hiervoor is het voorgenomen verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

 • Sierra Leone ebolavrij verklaard 09 november 2015

  Op 7 november 2015 is Sierra Leone ebolavrij verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Vanaf februari 2014 heeft dit West-Afrikaanse land, samen met Liberia en Guinee te kampen met een grote ebola-uitbraak. Nu 42 dagen na de genezing van de laatste ebolapatiënt geen nieuwe ziektegevallen zijn gemeld, lijkt de epidemie tot stilstand gebracht. In Sierra Leone zijn 14.089 mensen ziek geworden door ebola waarvan 3.955 mensen zijn overleden. Het land blijft nog 90 dagen onder verscherpt toezicht van de WHO staan. Tot nu toe zijn volgens de WHO in West-Afrika in totaal 28.706 ebolapatiënten gemeld waarvan 11.314 mensen zijn overleden.

 • Wateroverlast veroorzaakt gezondheidsklachten 09 november 2015

  Soms kan er in korte tijd extreem veel regen vallen, waardoor de riolering het regenwater niet direct kan afvoeren. Het water blijft dan op straat staan en kan voor overlast zorgen in huizen of gebouwen. Mensen die met dit water in contact komen, hebben een 3 tot 7 keer hogere kans op (milde) gezondheidsklachten zoals diarree, overgeven, keelpijn of huidklachten. Dit blijkt uit een peiling van het RIVM.

 • Nieuwe versie protocol kwaliteitseisen pathologie beschikbaar 08 november 2015

  Deze maand is er ook een nieuwe versie van het Protocol toelating en auditing voor pathologielaboratoria verschenen. Ervaringen vanuit de auditronde door de RCP's hebben onder meer geleid tot aanpassing van twee kwaliteitseisen. Deze zijn besproken in de adviesgroep Kwaliteitseisen pathologie en voorgelegd aan de werkgroep KCMI en programmacommissie. In het protocol versie 4.0 is voorin te vinden welke wijzigingen het betreft.

 • Deelname transgenders aan bevolkingsonderzoeken 08 november 2015

  Transmannen en transvrouwen die op basis van lichamelijke kenmerken en leeftijd in aanmerking komen voor de bevolkingsonderzoeken borstkanker en/of baarmoederhalskanker, kunnen hieraan (blijven) deelnemen. Dit leest u in het document 'Bevolkingsonderzoek voor transgenders', dat is opgesteld naar aanleiding van een wetswijziging van 1 juli 2014.

 • Nieuwe versie protocol kwaliteitseisen coloscopie beschikbaar 08 november 2015

  Deze maand is een nieuwe versie van het Protocol toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten vastgesteld. Voorstellen van de RCMDL's op basis van auditervaringen en opmerkingen uit het veld zijn besproken in de adviesgroep Kwaliteitseisen coloscopie en voorgelegd aan de werkgroep KCMI en programmacommissie. Deze zijn in versie 4.0 verwerkt. Een tabel met de wijzigingen ten opzichte van de versies 3.0 en 3.1 is in het protocol opgenomen.

 • Datawarehouse levert vanaf 2016 gegevens voor monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 08 november 2015

  Op 15 oktober 2015 hebben de regionale screeningsorganisaties, het IKNL en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek een overeenkomst getekend voor het gezamenlijk ontwikkelen en beheren van een datawarehouse. In het datawarehouse worden de belangrijkste gegevens uit de database van het bevolkingsonderzoek geladen, zoals aantallen uitnodigingen, deelnamegraad en aantallen verwijzingen.

 • Synthetische biologie op internationaal Border Sessions festival 05 november 2015

  Op 11 en 12 november vindt in Den Haag het internationale Border Sessions festival plaats. Dit festival staat in het teken van technologische ontwikkelingen en de rol hiervan in de maatschappij. Het RIVM levert een bijdrage aan het festival in het kader van synthetische biologie. Dit is een wetenschappelijk-technologische ontwikkeling gericht op het ontwerpen en bouwen van biologische systemen.

 • Tijdelijke Deskundige Infectiepreventie voor de WIP 05 november 2015

  Na het vertrek van Paula van Gelderen heeft bureau WIP weer een Deskundige Infectiepreventie in de persoon van Roel Lagendijk.

 • Stadslandbouw heeft positief effect op gezondheid 04 november 2015

  Buurtmoestuinen (stadslandbouw) kunnen bijdragen aan de gezondheid van bewoners en de kwaliteit van de leefomgeving. Door in deze moestuinen te werken bewegen mensen meer en eten ze meer zelfgekweekte groente en fruit. Er zijn ook aanwijzingen dat stress afneemt en (meer) sociale contacten in de buurt ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM.

 • Meer zieken ondanks daling aantal uitbraken van voedselinfecties 04 november 2015

  In 2014 zijn er minder uitbraken van voedselinfecties en –vergiftigingen dan in voorgaande jaren geweest. Wel was het aantal zieken per gemelde uitbraak groter. Daarmee kwam het totaal aantal zieken 13% hoger uit dan in 2013. Dit blijkt uit het rapport ‘Registratie van voedselinfecties en –vergiftigingen in 2014’ van het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 • Invoeringsdatum vernieuwd bevolkingsonderzoek uitgesteld 04 november 2015

  Eerder dit jaar communiceerde het RIVM dat het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker start op 1 juli 2016. Deze datum blijkt niet haalbaar. De latere start heeft te maken met juridische procedures rond de aanbestedingen. Deze kosten meer tijd dan verwacht.

 • RIVM Magazine voortaan online 03 november 2015

  RIVM Magazine presenteert in de eerste online editie innovatieve toepassingen op gebied van de volksgezondheid en de leefomgeving. Het relatiemagazine van het RIVM bestaat sinds 2000 en wordt vanaf dit nummer online uitgegeven. In de eerste online editie van RIVM Magazine wordt onder andere het project de Beweegloterij gepresenteerd.

 • In 2014 meer mensen ziek door wilde knaagdieren 03 november 2015

  In 2014 waren er meer patiënten met ziekten die door wilde knaagdieren overgebracht worden dan in voorgaande jaren. Het ging vooral om leptospirose (97 patiënten in plaats van gemiddeld 30) en hantavirusinfecties (36 patiënten in plaats van gemiddeld 13). Het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak van de stijging is, maar de zachte winter en warme zomer hebben waarschijnlijk een rol gespeeld. Het aantal patiënten is beperkt en geeft nu geen reden tot zorg. Het blijft belangrijk om alert te zijn op ziekten die door wilde knaagdieren worden overgedragen. Daarom loopt er onderzoek naar factoren die bijdragen aan deze toename. Dat blijkt uit de Staat van Zoönosen van het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 • Uitstoot broeikasgassen HFK's neemt zonder maatregelen snel toe 01 november 2015

  Zonder afspraken over het gebruik van HFK’s, kan hun bijdrage aan de broeikaswerking fors oplopen tot 10 procent van die van CO2 in 2050. De huidige bijdrage is minder dan 1 procent. Dit blijkt uit onderzoek onder leiding van het RIVM. Van 1-5 november 2015 wordt in Dubai door 197 landen onderhandeld om het gebruik van HFK’s te minderen. Als de landen het eens worden zou dit het eerste mondiale verdrag zijn waarmee een deel van het klimaatprobleem wordt aangepakt.

 • Start hielprikscreening op St. Eustatius en Saba 29 oktober 2015

  Vanaf 26 oktober 2015 is voor alle pasgeboren baby's op Sint Eustatius en Saba de hielprikscreening ingevoerd. De GGD Eustatius coördineert de hielprik op Eustatius in samenwerking met Queen Beatrix Medical Center. Op Saba coördineert GGD dit met Saba Health Care Foundation. Deze organisaties werken hiervoor samen met het ministerie van VWS en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. Inmiddels zijn de eerste hielprikken uitgevoerd. De hielprikkaarten met het bloed worden naar Nederland gestuurd en daar gescreend op 17 aandoeningen. Bonaire was al per 1 januari 2015 gestart met de hielprik en daarmee is de start van de hielprikscreening in Caribisch Nederland een feit.

 • Innovatie bij het RIVM 29 oktober 2015

  Het RIVM wil haar kennis vaker gebruiken om bruikbare producten voor de samenleving te ontwikkelen. Zo kun je via de IkHebNuLast-app aangeven waar, wanneer en hoeveel je last hebt van je luchtwegen en krijg je vervolgens informatie over de stoffen waar je last van hebt voor terug. Een ander voorbeeld is de iSpex, een opzetstukje voor een smartphone waarmee je de fijnstofsamenstelling kan meten. Ook bestaat er een slimme app die de burger helpt bij het voorkomen of verhelpen van tekenbeten waardoor de kans op de ziekte van Lyme afneemt. Samenwerken met diverse partijen is hierbij van groot belang. Innoveren door samen te werken; dit staat centraal tijdens de RIVM Innovatiedag op 29 oktober 2015.

 • VRE: een BRMO of toch niet? 28 oktober 2015

  Op initiatief van de NVMM en de WIP heeft op 11 september 2015 een groep deskundigen deze vraag proberen te beantwoorden. Aanleiding is dat discussie is ontstaan over nut en noodzaak van de bestrijding van VRE (Vancomycine Resistente Enterokokken).

 • Minder zout eten kan tienduizenden hartinfarcten en beroertes voorkomen 26 oktober 2015

  Door het zoutgehalte in bewerkte voedingsmiddelen te verlagen of te kiezen voor zoutarme alternatieven is aanzienlijke gezondheidswinst te boeken als het gaat om hart- en vaatziekten. Dit kan maximaal leiden tot ruim 5% minder hartinfarcten en ruim 7% minder beroertes. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Marieke Hendriksen bij het RIVM en Wageningen University. Om de gezondheidswinst te behalen, is een forse inspanning nodig van de voedingsmiddelenindustrie en van consumenten zelf.

 • Aanbesteding screeningslaboratoria 21 oktober 2015

  Vandaag sluit de Alcatel-periode voor de aanbesteding van de screeningslaboratoria. Deze Alcatel-periode (de eerste fase van de aanbesteding) biedt andere belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

 • Toolkit online 21 oktober 2015

  De vernieuwing van het bevolkingsonderzoek brengt leidt tot veranderingen in het primaire proces. Zelf benieuwd naar de veranderingen of wilt u uw achterban hierover informeren? Raadpleeg dan onze toolkit.

 • RIVM op het NVDA congres op 7 november a.s. 21 oktober 2015

  Het RIVM is volgende maand met een stand aanwezig op het NVDA-congres op 7 november en het NHG-congres op 13 november.

 • Aanbesteding zelfafnameset 21 oktober 2015

  Op 24 juli 2015 is de aanbesteding voor de zelfafnameset voorlopig gegund.

 • Nieuw: Folder 15 feiten over bevolkingsonderzoek borstkanker 21 oktober 2015

  Deze maand brengt het Centrum voor Bevolkingsonderzoek een nieuwe folder uit met 15 feiten over het bevolkingsonderzoek borstkanker. De informatie in de folder kan vrouwen helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze. Ook vrouwen die al deelnemen aan het bevolkingsonderzoek kunnen meer achtergrondinformatie lezen over het bevolkingsonderzoek. De folder komt te liggen in wachtruimtes van apotheken en huisartsen en zal ook beschikbaar zijn in de (mobiele) screeningsunits.

 • Videoboodschap Minister Schippers voor 25-jarig jubileum bevolkingsonderzoek borstkanker 21 oktober 2015

  Het bevolkingsonderzoek borstkanker bestaat 25 jaar. Ieder jaar sterven er dankzij dit succesvolle bevolkingsonderzoek ongeveer 775 vrouwen minder aan borstkanker. Op 11 september werd dit jubileum gemarkeerd met vele betrokkenen en sprak minister Schippers in een videoboodschap haar trots uit over de resultaten en de organisatie.

 • REACH Helpdesk maakt mkb-bedrijven wegwijs in REACH 20 oktober 2015

  De REACH Helpdesk van het RIVM organiseert samen met de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) in november trainingsdagen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) om bedrijven te helpen hun REACH-registratie op orde te krijgen. De REACH-registratiedeadline van 31 mei 2018 komt steeds dichterbij. Voor bedrijven is het belangrijk hun registratie tijdig voor te bereiden.

 • Geen aanwijzing voor verhoging zelfdoding onder militairen die op missie zijn geweest 19 oktober 2015

  Bij Nederlandse mannelijke militairen die op missie zijn geweest tussen 2004 en 2012 was geen sprake van meer zelfdoding dan bij mannen die niet op missie zijn geweest. In de onderzochte periode was er na uitzending sprake van 22 zelfdodingen op de ruim 40.000 mannelijke uitgezonden militairen. Dit week statistisch gezien niet af van wat je vindt bij werkende mannelijke burgers en militairen die niet op missie zijn geweest. Dit staat in een rapport van het RIVM.

 • Nieuwe methode voor beoordelen ecotoxicologische studies 16 oktober 2015

  Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om beter gebruik te kunnen maken van openbare wetenschappelijke literatuur bij de beoordeling van de effecten van chemische stoffen op waterorganismen. Openbare wetenschappelijke literatuur is een goede aanvulling op de standaardtoetsen die door de industrie moeten worden uitgevoerd, maar het is vaak lastig om de betrouwbaarheid van dit soort studies te beoordelen. Hiervoor heeft het RIVM samen met buitenlandse partners de CRED methode ontwikkeld en gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Toxicology and Chemistry.

 • Waarschuwingsetiket op kip goed gelezen en gewaardeerd 15 oktober 2015

  Een waarschuwingsetiket op de verpakking van rauw kippenvlees kan bij ongeveer een kwart van de bevolking leiden tot betere keukenhygiëne. De meerderheid van de bevolking bereidt kip al op een veilige manier, ongeacht of ze het etiket hebben gelezen. De consument vindt het etiket belangrijk, nuttig en geruststellend. Zo blijkt uit een onderzoek van het RIVM in samenwerking met het Voedingscentrum.

 • Afname collegiale levering niet geregistreerde medicijnen 13 oktober 2015

  Apothekers leveren soms aan collega’s op kleine schaal geneesmiddelen die zelf zijn bereid en waarvoor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geen handelsvergunning heeft afgegeven. Dit wordt collegiale levering genoemd. Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat het aantal collegiaal geleverde producten sinds 2007 is afgenomen. Ook heeft en deel van de apothekers de collegiale leveringen van eigen bereidingen gestaakt omdat ze niet aan de voorwaarden van de IGZ konden voldoen.

 • Formaldehyde in relatie tot het RIVM-biocidenrapport en het Rijksvaccinatieprogramma 12 oktober 2015

  Chemische stoffen worden in het kader van de Europese wetgeving ingedeeld in gevaarklassen. Een gevaarklasse geeft aan welk effect een stof in potentie kan veroorzaken. Formaldehyde wordt ingedeeld in de gevaarklasse ‘kankerverwekkend’. Dit is gebaseerd op de effecten in de keelneusholte die specifiek waargenomen zijn bij langdurige inademing. Er is reden om aan te nemen dat blootstelling via vaccins (inspuiten) niet tot deze effecten zal leiden.

 • Definitieve gunning hrHPV- test 08 oktober 2015

  De voorbereidingen van de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn in volle gang. Er zijn drie aanbestedingen uitgezet, waarvan één die van de hrHPV-test.

 • Herkennen van stoffen die contactallergie veroorzaken kan in de toekomst proefdiervrij 08 oktober 2015

  Meten of chemische stoffen een allergie op de huid kunnen veroorzaken (contactallergie) kan in de nabije toekomst zonder proefdieren te gebruiken. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Jochem van der Veen, uitgevoerd bij het RIVM en de Universiteit Maastricht als onderdeel van het Netherlands Toxicogenomics Centre project. Door verschillende testmethoden te combineren in een test strategie, ontstaat een betere voorspelling dan bij het gebruik van proefdieren of enkelvoudige tests. De nieuwe strategie is veelbelovend, maar kan op dit moment dierproeven nog niet geheel vervangen.

 • Virus-RNA kan helpen bij stopzetten besmetting 08 oktober 2015

  Wanneer de informatie over het RNA (erfelijk materiaal) van een virus wordt meegenomen in de reconstructie van een uitbraak, kan de werkelijke omvang van de uitbraak, de bron van infectie en de manier waarop het virus wordt overgedragen beter in kaart worden gebracht. Zo kunnen maatregelen genomen worden die de overdracht van het virus stopzetten. Dit blijkt uit onderzoek van RIVM’er Marcel Jonges.

 • Gezondheid verbindt in Amsterdam-Slotermeer 08 oktober 2015

  Bewoners van Amsterdam-Slotermeer vinden een gezellige buurt en goed contact met de buren minstens zo belangrijk voor hun gezondheid als een groene leefomgeving of sportvoorzieningen om de hoek. Praten over gezondheid blijkt bovendien een cultuur overstijgende, verbindende functie te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat werd uitgevoerd samen met buurtbewoners en stichting Eigenwijks in opdracht van Stadsdeel Nieuw-West.

 • Overgewicht bij kinderen varieert sterk tussen Europese landen 06 oktober 2015

  Het percentage overgewicht (inclusief obesitas) bij 6-9 jarige schoolkinderen in Europa varieert sterk per land en ligt tussen de 18 en 57%. De percentages zijn het hoogst in de Zuid-Europese landen. Dit blijkt uit het Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) uitgevoerd door het WHO Regional Office for Europe (WHO Europa) in samenwerking met Europese WHO-lidstaten en het WHO Collaborating Centre for Nutrition van het RIVM.

 • RIVM ondersteunt Green Deal duurzaam stortbeheer 06 oktober 2015

  Het RIVM ondersteunt de Green Deal voor het testen van een alternatieve methode voor het beheer van afvalstortplaatsen op 3 proeflocaties. Binnen de Green Deal werken overheden en het bedrijfsleven samen in een poging om eeuwigdurende nazorg van de stortplaatsen overbodig te maken. RIVM en ECN ontwikkelden in de aanloop naar de Green Deal een beoordelingssysteem om te toetsen of afvalwater uit duurzaam beheerde stortplaatsen geen schade aan bodem en grondwater toebrengt.

 • Start jaarlijkse griepprik 06 oktober 2015

  De jaarlijkse griepprik wordt de komende periode weer aangeboden aan de doelgroep. Mensen met een medische indicatie voor de griepprik en mensen van 60 jaar en ouder krijgen de komende weken een uitnodiging. De beste tijd voor de griepprik is tussen half oktober en half november. De griepprik beschermt tegen de griep.

 • Asielzoekerskinderen en het RVP 02 oktober 2015

  Sinds een aantal maanden is er een grote toename van vluchtelingen in Europa. In dit document wordt beschreven wie dat zijn, hoe de opvang van asielzoekers geregeld is en wie op welk moment verantwoordelijk is voor het RVP bij asielzoekerskinderen.

 • Nieuwe website voor toolkit publiekscommunicatie 01 oktober 2015

  Het RIVM lanceert vandaag de nieuwe website voor de toolkit publiekscommunicatie. Op deze website staan voorlichtingsmaterialen over leefstijl en gezondheid. De informatie is samengesteld door het RIVM in samenwerking met partnerorganisaties. Professionals én burgers kunnen gratis van deze informatie gebruik maken, de materialen downloaden of online gebruiken in de voorlichting.

 • Griepseizoen winter 2014/2015 zwaarder en langer dan voorgaande jaren 01 oktober 2015

  De griepepidemie in de winter van 2014/2015 duurde 21 weken en was daarmee de langstdurende epidemie ooit gemeten. Bijna 2 miljoen mensen hadden last van griepachtige klachten. Ongeveer 10.000 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties van griep, zoals longontsteking. Tijdens de epidemie stierven er 8.600 mensen meer dan gemiddeld in dezelfde periode. Deze oversterfte hangt waarschijnlijk samen met de griep. Dit blijkt uit het jaarrapport influenza en andere luchtweginfecties van het RIVM. Hierin staan de resultaten van het continue onderzoek dat het RIVM uitvoert in samenwerking met partners om ontwikkelingen op het gebied van luchtweginfecties tijdig te signaleren en hier op in te spelen.

 • Concentraties radon en thoron in Nederlandse woningen laag 30 september 2015

  In vrijwel alle Nederlandse woningen zijn de concentraties van zowel radon als thoron laag. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM. Hiervoor werden in 2013 en 2014 ruim 2500 woningen in Nederland vanaf bouwjaar 1930 onderzocht.

 • Scholieren bereid tot gezonder en duurzamer gedrag na Seven days of feedback 29 september 2015

  Scholieren die meededen aan de leefstijlinterventie ‘Seven days of feedback’ zeggen bereid te zijn gezonder en duurzamer te gaan leven dan daarvoor. Zo geven zij aan minder vlees te eten (19%) en minder frisdrank te drinken (11%). Dat blijkt uit een evaluatie van ‘Seven days of feedback’ 2014.

 • Bestuur WIP stelt Transitieplan vast 29 september 2015

  Op 23 september heeft het Bestuur van de WIP het Transitieplan Werkgroep Infectie Preventie 2015-2018 + de transitiebegroting vastgesteld.

 • Gezondheidsvaardigheden op Europese agenda 28 september 2015

  Mensen met minder gezondheidsvaardigheden zijn minder gezond en kunnen minder goed voor zichzelf zorgen. Niet alleen in Nederland maar overal in Europa. Gezondheidsvaardigheden worden wereldwijd steeds vaker gezien als belangrijke voorspeller voor gezondheid. En ze krijgen steeds meer aandacht van onderzoekers, politici en zorginstituties, zo blijkt uit een onderzoek voor de Europese Commissie door het EPHORT-consortium waarin het RIVM participeert.

 • Veel praktische problemen bij gebruik geneesmiddelen door ouderen 25 september 2015

  Bijna alle ouderen ondervinden veel praktische problemen bij het gebruik van geneesmiddelen. Bijvoorbeeld bij het lezen van de bijsluiter, gebruik van de verpakking, het klaar maken voor gebruik of het innemen van medicijnen. Hierdoor kan incorrect gebruik van geneesmiddelen ontstaan en dat kan klinische gevolgen hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

 • Videoboodschap minister Schippers voor 25-jarig jubileum Bevolkingsonderzoek borstkanker 25 september 2015

  Het Bevolkingsonderzoek borstkanker bestaat 25 jaar. En met succes. Ieder jaar sterven er hierdoor ongeveer 775 vrouwen minder aan borstkanker. Op 11 september werd dit jubileum gemarkeerd met vele betrokkenen en sprak minister Schippers in een videoboodschap haar trots uit over de resultaten en de organisatie.

 • Scholieren praten over de toekomst van de Nederlandse Wetenschap 24 september 2015

  Op donderdag 24 september komen 100 scholieren naar het RIVM om te praten over wat zij willen dat er in de toekomst door de Nederlandse wetenschap wordt onderzocht. Deze dag is georganiseerd in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda.

 • Advies voor aanpassing bodemnormen arseen, nikkel en DDT/drins 24 september 2015

  Het RIVM heeft voor een aantal bestrijdingsmiddelen en metalen onderzoek gedaan naar de bodemnormen. Hieruit blijkt dat de huidige bodemnormen voor arseen, endrin en het totaal aan DDT-verbindingen, het ecosysteem onvoldoende beschermen. Voor dieldrin en aldrin zijn de normen wel toereikend. Het RIVM adviseert de huidige bodemnorm voor nikkel te versoepelen.

 • Ultrafijnstof door luchtvaart rond Schiphol 23 september 2015

  Door de luchtvaart zijn rond Schiphol de concentraties van ultrafijnstof verhoogd. Direct buiten het luchthaventerrein is de gemiddelde bijdrage van luchtvaartactiviteiten vergelijkbaar met de bijdrage van het wegverkeer in straten in binnenstedelijk gebied.

 • Alternatieven mogelijk voor middelen met kankerverwekkend formaldehyde 23 september 2015

  Er lijken voldoende chemische alternatieven beschikbaar voor de meerderheid van de desinfecteer- en conserveringsmiddelen met de kankerverwekkende stof formaldehyde. Wel moet nog specifiek per sector en toepassing worden nagegaan of deze alternatieven daadwerkelijk geschikt zijn. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van het RIVM.

 • Nieuwe app 'mijn luchtkwaliteit' gelanceerd 23 september 2015

  Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu lanceert op 23 september 2015 de vernieuwde luchtkwaliteitsapp. Deze nieuwe app informeert sneller en uitgebreider over smog.

 • RIVM lanceert Atlas Natuurlijk Kapitaal 22 september 2015

  De maatschappij draait voor een belangrijk deel op natuurlijk kapitaal. Zo produceert de bodem ons voedsel, leveren zon en wind energie en halen we drinkwater uit de ondergrond. Er is een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal beheren en benutten. Daarom lanceert het RIVM de nieuwe website Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) om overheden, bedrijven en burgers te helpen om het natuurlijke kapitaal in Nederland beter te beheren en te benutten.

 • Snelle herkenning van levensbelang bij hartritmestoornissen door ziekte van Lyme 17 september 2015

  Door de toename van mensen met de ziekte van Lyme, neemt ook de kans op hartritmestoornissen door Lyme toe. Volgens een nieuwe peiling van het RIVM onder huisartsen komt dit bij ongeveer 10 patiënten per jaar voor. Snelle herkenning is belangrijk om te voorkomen dat de hartritmestoornissen verergeren of zelfs levensbedreigend worden. Ook kunnen zo onnodig zware medische ingrepen voorkomen worden.

 • Onderzoek naar het effect van filtreren op de stikstof- en fosforconcentraties in het oppervlaktewater 16 september 2015

  Uit onderzoek blijkt dat de concentratie stikstof en fosfor lager is in gefiltreerde watermonsters dan in niet-gefiltreerde watermonsters. Filtreren heeft een groot effect op de gemeten concentraties in het oppervlaktewater en leidt ertoe dat resultaten van verschillende meetnetten niet zomaar vergeleken kunnen worden.

 • RIVM Expert Voeding en Voedselveiligheid naar EFSA 14 september 2015

  Prof. Hans Verhagen wordt vanaf 1 november hoofd van de afdeling Risk Assessment & Scientific Assistance (RASA) bij de European Food Safety Authority (EFSA) in Parma, Italië. Sinds 2005 werkt Hans bij het RIVM, eerst als hoofd van het toenmalige Centrum voor Voeding en Gezondheid. Sinds 2013 is hij senior wetenschappelijk adviseur Voeding en Voedselveiligheid. Daarnaast is hij gasthoogleraar aan de Universiteit van Ulster (Noord-Ierland).

 • Interspecies website verhuist van RIVM naar Universiteit Utrecht 14 september 2015

  De Interspecies website, die onderzoekers helpt bij het verminderen en verfijnen van dierproeven, wordt ondergebracht bij het 3Rs database Programma van het 3V-Centrum Utrecht Life Sciences (Universiteit Utrecht). Het RIVM heeft de website en onderliggende database ontwikkeld en blijft bij de actualisatie ervan betrokken.

 • Hoeveelheid luchtverontreiniging blijft afnemen 14 september 2015

  De dalende trend in concentraties van stikstofdioxide en fijn stof in de lucht heeft zich in 2014 voortgezet. Dit blijkt uit metingen van het RIVM. De lucht is iets schoner omdat de uitstoot van deze stoffen is gedaald. Dit levert gezondheidswinst op: ruim driekwart van de gezondheidseffecten van milieuverontreiniging wordt in Nederland veroorzaakt door luchtverontreiniging.

 • Voorkom ziek worden op de zorgboerderij 14 september 2015

  Voor mensen die werken op een zorgboerderij is het belangrijk om te weten dat zij zichzelf kunnen beschermen tegen infectieziekten. Denk bijvoorbeeld aan regelmatig goed handen wassen of de juiste beschermende kleding dragen tijdens het schoonmaken van een stal. Daarom hebben RIVM, Stigas, LTO Nederland en de GGD’en Utrecht en Hart voor Brabant een poster gemaakt die in de zorgboerderij opgehangen kan worden. Hierop worden de belangrijkste hygiëneregels op een duidelijke manier uitgelegd.

 • Studiedag tatoeëren en piercen – 9 november 2015 11 september 2015

  Op maandag 9 november zal in het Beatrix Theater de jaarlijkse studiedag inspectie tatoeëren en piercen plaatsvinden. Deze studiedag is alleen gericht op GGD-medewerkers. (en NVWA inspecteurs).

 • Toelatingscodes Ctgb 11 september 2015

  Er bestaat onduidelijkheid over de codes voor toegelaten desinfecterende middelen van het Ctgb. Het is onduidelijk welke codes momenteel worden gehanteerd. De EU- of SA-code (EU-/SA- gevolgd door 7 cijfers) wordt momenteel niet gebruikt door het Ctgb voor toegelaten middelen. Mogelijk is dat het in de toekomst wel als geldende code zal gelden.

 • RIVM en IFV bundelen krachten voor fysieke veiligheid 11 september 2015

  Samenwerken om kennis en vaardigheden rond crisisbeheersing en fysieke veiligheid te versterken. Dat is wat het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) beogen met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Op woensdag 9 september 2015 hebben directeuren Leo Zaal en Els van Schie hun handtekening gezet onder deze samenwerking.

 • Een beetje minder vlees en zuivel is goed voor mens en milieu 10 september 2015

  Van de voeding die we dagelijks eten en drinken veroorzaakt de productie van vlees en zuivel (melk en kaas) de grootste voedsel gerelateerde milieubelasting. Voor minder milieubelasting zou het beter zijn om minder vlees en zuivel te eten en meer plantaardige alternatieven, zoals peulvruchten, groente, en granen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het gedeeltelijk vervangen van vlees en zuivel door plantaardige alternatieven kan bijdragen aan een gezond en milieuvriendelijk voedingspatroon.

 • Reactie op Internationale Review Ammoniak (2015) 10 september 2015

  Van 23-25 juni jongstleden vond de “review on the scientific underpinning of calculation of ammonia emissions and deposition in the Netherlands” plaats. Deze review is uitgevoerd door een internationale commissie van experts onder leiding van Prof. M. Sutton (Centre for Ecology & Hydrology, Edinburgh) en is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken. Onderwerp van de review was het wetenschappelijke werk van RIVM, WUR en CBS over de gehele keten van ammoniak van emissies tot en met depositie.

 • Meteorologisch rekenmodel maakt kans op Q-koortsbesmetting inzichtelijk 09 september 2015

  Met behulp van een meteorologisch rekenmodel kan tot op straatniveau in kaart worden gebracht welke mensen en bedrijven een risico lopen om besmet te raken met Q-koorts. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Jeroen van Leuken van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het IRAS (Institute for Risk Assessment Science) van de Universiteit Utrecht. Hierbij wordt gekeken naar de bron van de Q-koortsbesmetting (zoals een besmette boerderij) en hoe de bacterie zich verspreidt in de omgeving. Dat hangt onder andere af van de weersomstandigheden en omgevingsfactoren zoals de hoeveelheid vegetatie en het type bodem.

 • Monitor 2013 Bevolkingsonderzoek Borstkanker nu online 08 september 2015

  De Monitor 2013 van het bevolkingsonderzoek borstkanker staat op de website. Het LETB (Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek Borstkanker) becijfert jaarlijks de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker. De Monitor 2013 toont de gegevens van het verslagjaar 2013 in vergelijking met voorgaande verslagjaren.

 • Overzicht belangrijkste feiten en cijfers 08 september 2015

  Begin 2014 is gestart met het gefaseerd invoeren van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Jaarlijks verschijnt een bijgewerkte versie van de factsheet darmkanker.

 • Protocol coloscopiecentra en endoscopisten 08 september 2015

  Zoals in de vorige digitale nieuwsbrief aangekondigd is de doorlooptijd tussen het intakegesprek en de uitvoer van de coloscopie opgerekt van maximaal 10 naar maximaal 15 werkdagen. Dit is verwerkt in het 'Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten'.

 • Discussie over duurzaamheid en synthetische biologie 07 september 2015

  “Synthetische biologie kan bijdragen aan een duurzame samenleving als het op een verantwoorde en doordachte manier wordt gebruikt. RIVM draagt met kennis van gezondheid en milieu bij aan een verantwoorde ontwikkeling van deze nieuwe technologie.” Dit zei Els van Schie, directeur Milieu en Veiligheid van het RIVM, tijdens een bijeenkomst over synthetische biologie.

 • Ziek door dier: Palestijnen en Israëliërs werken samen en leren van expertise RIVM 07 september 2015

  Van 2 tot 7 september 2015 heeft een groep Palestijnse en Israëlische wetenschappers het RIVM bezocht. Centraal stond de overdracht van infectieziekten van dier op mens via een vector (‘transporteur’ zoals mug, vlieg of teek). Het bezoek levert een bijdrage aan het verbeteren van de volksgezondheid en bevordert de samenwerking tussen Israël en de Palestijnen.

 • Verspreiding van variant poliovirus in Oekraïne 04 september 2015

  In Oekraïne zijn twee kinderen met verlammingen gemeld veroorzaakt door een zeldzame variant van het poliovirus (cVDPV1). Door de lage vaccinatiegraad in Oekraïne, heeft deze de kans gekregen om zich te verspreiden. In Oekraïne is slechts rond de 50% van de kinderen gevaccineerd.

 • Meer borstkanker opgespoord bij vrouwen tussen 50 en 60 na digitalisering bevolkingsonderzoek 03 september 2015

  Dit jaar bestaat het bevolkingsonderzoek borstkanker 25 jaar. Een grote verandering in die 25 jaar is de overgang van het gebruik van analoge naar digitale foto’s. Deze digitalisering werd in 2008 in gang gezet en was in juni 2010 compleet. De resultaten* van deze overgang zijn nu bekend. In het bijzonder bij vrouwen tot 60 jaar is in verhouding het aantal vroeg opgespoorde borstkankers toegenomen. Uit die gegevens wordt ook weer bevestigd dat borstkanker steeds meer voorkomt bij de doelgroep van 50 tot 75 jaar.

 • RIVM onderzoekt voedingsaanbod in schoolkantines 01 september 2015

  Het RIVM gaat informatie verzamelen over het voedingsbeleid van en het voedingsaanbod op scholen. Het RIVM roept scholen op om mee te doen aan de Monitor Gezonde Schoolkantine. Vanaf vandaag ontvangen alle scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een brief met inloggegevens om mee te doen aan de online Monitor Gezonde Schoolkantine.

 • Europa gaat fijnstof meten met mobieltje 01 september 2015

  Inwoners van verschillende Europese grote steden gaan de komende weken met hun mobieltje fijnstof meten. Hiermee dragen zij bij aan nieuwe inzichten in de luchtkwaliteit van hun stad. Op deze manier krijgt het Nederlandse iSPEX project een Europees vervolg.

 • Warm 2014 zorgt voor lagere CO2- en stikstofuitstoot 01 september 2015

  Door het uitzonderlijk warme weer werd er in 2014 minder aardgas gebruikt voor ruimteverwarming. Dit droeg bij aan de dalingen in de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden. De groei van de melkveestapel zorgde voor een toename in de uitstoot van ammoniak. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van Emissieregistratie over 2014.

 • Geen verband tussen siliconen borstimplantaten en algemene gezondheidsklachten 31 augustus 2015

  Er is tot op heden geen wetenschappelijk bewijs dat een direct verband tussen de aanwezigheid van een siliconen borstimplantaat (SBI) en algemene gezondheidsklachten aantoont. Dit blijkt uit een studie van het RIVM waarin wetenschappelijke literatuur van de laatste tien jaar en 44 ‘casusbeschrijvingen’ zijn beoordeeld.

 • Problemen met medicijnen bij kwetsbare ouderen rondom ziekenhuisbezoek 31 augustus 2015

  Wanneer kwetsbare ouderen worden opgenomen in het ziekenhuis of weer naar huis gaan, ontstaat een risico op problemen bij medicijngebruik. Voorbeelden zijn een ongunstige wisselwerking tussen middelen, onder- of overbehandeling en ongeschikte medicatie. Dit leidt mogelijk tot onnodige bijwerkingen of een minder effectieve therapie. Het beter digitaal vastleggen en uitwisselen van medicatiegegevens zou problemen kunnen voorkomen, evenals betere voorlichting aan de patiënt. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

 • Geen ebola bij patiënt Leids Universitair Medisch Centrum 26 augustus 2015

  Bij de patiënt, die op dinsdag 25 augustus 2015 is opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), is geen ebola vastgesteld. Dit blijkt uit de uitslag van de specifieke laboratoriumtest. Alle maatregelen die gelden bij het verplegen van een patiënt met ebola zijn opgeheven.

 • Patiënt in Leids Universitair Medisch Centrum onderzocht op ebola 25 augustus 2015

  Op dinsdag 25 augustus 2015 wordt een patiënt in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzocht vanwege een mogelijke verdenking op ebola. De patiënt is recent in een gebied in West-Afrika geweest waar ebola voorkomt. In Nederland heeft de patiënt ziekteverschijnselen ontwikkeld waarbij ebola moet worden uitgesloten. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer onderzocht.

 • Bouwstenen voor definitie microplastics 25 augustus 2015

  Het RIVM heeft bouwstenen beschreven voor een definitie van microplastics. De overwegingen voor criteria en normen dienen als input voor een discussie op EU niveau.

 • De scholen zijn weer begonnen; Let op hoofdluis! 25 augustus 2015

  Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Op de meeste scholen controleren de luizenouders de kinderen dan op hoofdluis. Heeft uw kind hoofdluis? Grijp meteen in. Want luizen verspreiden zich snel onder groepen kinderen.

 • Onderzoek naar aanwezigheid van legionella in biologische luchtwassers bij stallen 19 augustus 2015

  Naar aanleiding van vragen aan het LCHV over legionella-risico’s bij luchtwassers is in een RIVM-rapport uit 2013 aan de hand van literatuur en interviews geconcludeerd dat verspreiding van legionella naar de omgeving door biologische luchtwassers theoretisch mogelijk is, mits de temperatuur van het waswater voldoende hoog is.

 • Jaarlijkse rapportage aan de Europese Commissie over de landbouwpraktijk en de waterkwaliteit op graslandbedrijven die derogatie mogen toepassen 12 augustus 2015

  Aan de Europese Commissie is de jaarlijkse rapportage aangeboden over de landbouwpraktijk en de waterkwaliteit op graslandbedrijven die derogatie mogen toepassen.

 • Geneesmiddelenwet- en regelgeving weinig stimulerend voor alternatieven voor dierproeven 11 augustus 2015

  De huidige geneesmiddelenwetgeving belemmert het gebruik van alternatieven voor dierproeven weliswaar niet, maar stimuleert dit ook nauwelijks. Het is toegestaan om alternatieven in te zetten, maar dan moet wel worden aangetoond dat deze dezelfde voorspellende waarde hebben als de dierproef. Dat is een ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend proces. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Nieuwe versie van internationaal classificeringssysteem ICD-10 gepubliceerd 10 augustus 2015

  Vandaag is de 2014 versie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) gepubliceerd. De ICD-10 is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, onderhouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Het RIVM vertaalt en beheert deze lijst voor gebruik in Nederland vanuit de functie van WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications.

 • Jacco Wallinga benoemd tot bijzonder hoogleraar bij LUMC 07 augustus 2015

  Jacco Wallinga bekleedt per 1 september de leerstoel Mathematische modellering van infectieziekten bij de afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Wallinga gaat zich als bijzonder hoogleraar bezighouden met het schatten en het voorspellen van de effecten van gerichte bestrijdingsmaatregelen op de dynamiek van infectieziekten. Hij blijft daarnaast verbonden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten.

 • Eerste onderzoeksvragen chroom-6 en CARC vastgesteld 06 augustus 2015

  Op de uitnodiging van het RIVM aan (ex-)medewerkers van Defensie en andere belanghebbenden om vragen voor het onderzoek door te geven, zijn tot nu toe meer dan duizend vragen binnengekomen. Op deze manier sluit het “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC” goed aan bij wat er leeft. De eerste onderzoeksvragen zijn nu vastgesteld en het RIVM is begonnen met het onderzoeken en beantwoorden.

 • Verhoogde ozonconcentraties verwacht op maandag 3 augustus 03 augustus 2015

  Voor maandagmiddag 3 augustus verwacht het RIVM verhoogde ozonconcentraties (smog), vooral in het zuiden en oosten van Nederland. Het RIVM adviseert mensen die hinder van smog ondervinden om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden. De verwachting is dat er morgen geen sprake meer is van smog door ozon door de lagere temperatuur en kans op regen.

 • Aanbestedingen: stand van zaken (ll) 27 juli 2015

  De voorbereidingen van de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn in gang, waaronder het uitzetten van een drietal aanbestedingen. Het betreft de HPV-test, de zelfafnameset en de screeningslaboratoria. In dit bericht een update van de stand van zaken.

 • Wijziging Ebola-advies 24 juli 2015

  De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft het Ebola-advies van 17-12-2014 op één punt gewijzigd.

 • Geluid van windturbines nader bekeken 22 juli 2015

  Bij het plaatsen van windturbines nabij bewoond gebied is geluid één van de belangrijke onderwerpen. Het geluid kan leiden tot klachten bij omwonenden die op grond van onderzoek nog maar ten dele kunnen worden verklaard. Dit blijkt uit het bericht “Geluid van windturbines” van het Kennisplatform Windenergie dat vandaag aan de tweede kamer is aangeboden. Het kennisbericht zet op een rij wat bekend is over geluid van windturbines en het mogelijke effect daarvan op omwonenden.

 • Herziene methode risicoschatting inademen gevaarlijke stoffen 21 juli 2015

  Probitrelaties zijn een onderdeel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) om het aantal acute slachtoffers te schatten door het inademen van gevaarlijke stoffen bij een ongeval. De methodiek om probitrelaties af te leiden is door een panel van deskundigen grondig herzien en in afstemming met het bedrijfsleven internationaal gereviewd.

 • Geen ebola bij patiënt Erasmus MC 21 juli 2015

  Bij de patiënt die gisteren is opgenomen in het Erasmus MC is geen ebola vastgesteld. Dit blijkt uit aanvullend onderzoek. Alle maatregelen die gelden bij het verplegen van een patiënt met ebola zijn opgeheven.

 • Langdurige verstoring van dag- en nachtritme verhoogt risico op borstkanker en leidt tot gewichtstoename 20 juli 2015

  Langdurige verstoring van het dag- en nachtritme verhoogt het risico op borstkanker en leidt tot gewichtstoename. Dit blijkt uit een recente studie met voor borstkanker gevoelige-muizen van het RIVM en het Erasmus Medisch Centrum. Met deze studie is een direct verband aangetoond tussen langdurige verstoring, zoals deze voorkomt bij de mens bij regelmatig nachtwerk en veelvuldige jetlag, en het ontstaan van borsttumoren en gewichtstoename. Deze studie geeft inzicht in afzonderlijke aspecten van nachtwerk die bijdragen aan dit risico.

 • Patiënt in Erasmus MC onderzocht op ebola 20 juli 2015

  Vandaag wordt een patiënt in het Erasmus MC in Rotterdam onderzocht vanwege een mogelijke verdenking op ebola. De patiënt is recent in een gebied in West-Afrika geweest waar ebola voorkomt. De patiënt heeft ziekteverschijnselen ontwikkeld waarbij ebola moet worden uitgesloten. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer onderzocht.

 • Patient in Radboudumc Nijmegen geen ebola 18 juli 2015

  De patient die donderdag 16 juli in het Radboudumc is onderzocht vanwege een verdenking op ebola, heeft geen ebola.

 • Meer kennisuitwisseling nodig voor gezonde leefomgeving 17 juli 2015

  Professionals die zich bezighouden met ruimtelijk ontwerp, het milieu en de volksgezondheid kunnen nog veel meer van elkaars kennis en kunde profiteren bij het vormgeven van een gezonde inrichting van de leefomgeving. Zij kunnen winst behalen door kennis te bundelen, te delen en te vertalen naar de praktijk. Dit blijkt uit een verkenning van het RIVM over de relatie tussen ruimtelijke ordening en gezondheid.

 • Patiënt in Radboudumc onderzocht op ebola 16 juli 2015

  Het Radboudumc te Nijmegen beoordeelt op donderdag 16 juli 2015 een patiënt vanwege een mogelijk verdenking op ebola. De patiënt is recent in een gebied in West-Afrika geweest waar ebola voorkomt. In Nederland heeft de patiënt ziekteverschijnselen ontwikkeld waarbij volgens protocol ebola moet worden uitgesloten. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer onderzocht.

 • Patient in Universitair Medisch Centrum Groningen geen ebola 14 juli 2015

  De patiënt, die dinsdag 14 juli is opgenomen in het UMCG vanwege een verdenking op ebola, heeft geen ebola.

 • Patiënt in Universitair Medisch Centrum Groningen onderzocht op ebola 14 juli 2015

  Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) beoordeelt op dinsdag 14 juli 2015 een patiënt vanwege een mogelijke verdenking op ebola. De patiënt heeft eerder een bezoek gebracht aan een gebied in West-Afrika waar ebola voorkomt. Na terugkomst heeft de patiënt ziekteverschijnselen ontwikkeld waarbij volgens protocol ebola moet worden uitgesloten. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer onderzocht.

 • Dick van Soolingen ontvangt Gardner Middlebrook award 2015 13 juli 2015

  Het RIVM feliciteert Professor Dick van Soolingen, die op het 36e jaarlijkse congres van de European Society of Mycobacteriology (ESM) in Riga (Letland), op 28 juni 2015, de prestigieuze Gardner Middlebrook Award 2015 kreeg toegewezen.

 • Ruimte voor verbetering bij samenwerking binnen ‘proeftuinen’ 10 juli 2015

  Negen regionale initiatieven (‘proeftuinen’) werken sinds 2013 aan het in samenhang vorm geven van preventie, zorg en welzijn. Het RIVM heeft de proeftuinen en eerste ervaringen van betrokken bestuurders beschreven. De ervaringen zijn positief, maar er blijft ruimte voor verbetering. Voor betere samenwerking is het van belang dat de organisatiebelangen van álle partijen meer op één lijn komen te liggen met de doelstelling van de proeftuin. Ook is aandacht nodig voor alternatieve vormen van bekostiging en transparantie over de kwaliteit en kosten van de zorg en ondersteuning.

 • Standpunt minister over advies 'Neonatale hielprikscreening' naar Tweede Kamer 10 juli 2015

  Minister Schippers (VWS) heeft op 9 juli de Tweede Kamer geïnformeerd over haar standpunt op het advies ‘Neonatale hielprikscreening: nieuwe aanbevelingen’ dat de Gezondheidsraad op 8 april 2015 heeft uitgebracht. De brief is te vinden op de website van de Rijksoverheid

 • Strategisch Onderzoek RIVM succesvol en innovatief 10 juli 2015

  De ronde 2011-2014 van het Strategisch Onderzoek RIVM (SOR) blijkt bij grondige evaluatie succesvol en innovatief. In totaal 107 projecten resulteerden in promoties, databases en honderden publicaties: resultaten met hoge wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Inmiddels is de opvolger, het Strategisch Programma RIVM (SPR) 2015-2018, met zes nieuwe speerpunten gestart.

 • Deze zomer veel tekenbeten verwacht 08 juli 2015

  Naar verwachting zullen komende maand een half miljoen mensen door een teek gebeten worden. Afgelopen maand werden aanzienlijk meer tekenbeten gemeld dan in eerdere jaren. Teken kunnen met een beet de ziekte van Lyme overbrengen. Het is daarom belangrijk dat mensen zich na een bezoek ‘in het groen’ goed controleren op tekenbeten. Mensen die toch ziekte van Lyme oplopen, kunnen meedoen aan het onderzoek naar langdurige klachten na Lyme. De gezondheid van de deelnemers wordt een jaar gevolgd. Dit jaar kunnen nog 500 mensen meedoen aan het onderzoek.

 • Crisis Expert Team Straling (CETs) van start 08 juli 2015

  Het CETs is een netwerk van kennisinstituten dat rapporteert en adviseert over de radiologische en gezondheidskundige consequenties van (dreigende) kern­ongevallen en andere stralingsincidenten. Per 1 juli is het CETs officieel van start gegaan.

 • Afscheidssymposium van professor G.J. (Ard) den Heeten 07 juli 2015

  Op 25 juni vond ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. G.J. (Ard) den Heeten, hoogleraar Radiologie, en lid van de Raad van Bestuur van het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) een afscheidssymposium plaats in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam.

 • Patient in Erasmus MC geen ebola 06 juli 2015

  De patiënt, die zaterdag 4 juli is opgenomen in het Erasmus MC vanwege een verdenking op ebola, heeft geen ebola.

 • Nationaal hitteplan vanaf maandag 6 juli niet meer actief 06 juli 2015

  Het Nationaal Hitteplan is niet meer actief. Het KNMI verwacht dat het vanaf maandag een stuk koeler is. De hittegolf is daarmee ten einde. Dinsdag komt de temperatuur weliswaar weer boven de 27 graden uit in een groot deel van het land, maar dat geldt niet voor de rest van de week. Het KNMI en het RIVM blijven uiteraard alert op nieuwe periodes van aanhoudende warmte.

 • Patiënt in Erasmus MC onderzocht op ebola 04 juli 2015

  Vandaag is een patiënt opgenomen in het Erasmus MC vanwege een verdenking op ebola. De patiënt is recent in een gebied in West-Afrika geweest waar ebola voorkomt. In Nederland heeft de patiënt ziekteverschijnselen ontwikkeld waarbij volgens protocol ebola moet worden uitgesloten. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer onderzocht.

 • Patiënt in Leids Universitair Medisch Centrum geen ebola 04 juli 2015

  De patiënt, die afgelopen woensdag is opgenomen in het LUMC vanwege een verdenking op ebola, heeft geen ebola. Dit is bevestigd door de uitslag van de specifieke laboratoriumtest. De op ebola gerichte maatregelen bij de patiënt zijn opgeheven.

 • IJzige luchtmetingen: Roet in het poolgebied 03 juli 2015

  De Arctic March-expeditie is tot ongekende hoogten gegaan in het poolgebied. Daarbij zijn volgens de voorlopige resultaten roet en zwaveldioxide aangetroffen tot niveaus vergelijkbaar met die in de schonere delen van Nederland. Het RIVM steunt Arctic March door instrumenten voor het uitvoeren van de luchtmetingen te leveren en door het analyseren en interpreteren van de resultaten van de metingen.

 • Criteria ‘laag-risico’ onkruidbestrijding op verharding 03 juli 2015

  Het RIVM heeft mogelijke criteria geëvalueerd voor milieuvriendelijke chemische onkruidbestrijdingsmiddelen die gebruikt worden op verhardingen. Het RIVM wijst op milieurisico’s die toch ook bij deze alternatieven kunnen optreden bij grootschalige toepassing. Verder adviseert het RIVM de nationale overheid om geen regelgeving vast te stellen voordat op Europees niveau besluiten zijn genomen.

 • Ernstige smog kan vandaag tot extra luchtwegklachten leiden 02 juli 2015

  Vandaag 2 juli 2015 is er op grote schaal smog in Nederland. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, bij kinderen, ouderen en bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht. In het zuidoosten van Nederland zullen de concentraties het hoogst zijn en kan iedereen hinder ondervinden.
  De smogniveaus zijn het hoogste in de middag en avond. Mensen die hinder ondervinden wordt geadviseerd om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

 • Bevolkingsonderzoek spoort 2.500 mensen met darmkanker op 02 juli 2015

  In het eerste jaar van het bevolkingsonderzoek darmkanker namen meer mensen deel aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht. Bij bijna 2.500 van hen is darmkanker gevonden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in opdracht van het RIVM. Hiervoor zijn de gegevens van 741.914 genodigden geanalyseerd. Door de onverwacht hoge deelname blijft de coloscopiecapaciteit in sommige gebieden een aandachtspunt.

 • Marc Bonten nieuwe topwetenschapper bij het RIVM 02 juli 2015

  Prof. Dr. Marc Bonten, arts-microbioloog, werkt per 1 juli als top wetenschappelijk medewerker bij het RIVM. Met zijn komst brengt hij waardevolle kennis mee op het terrein van antibioticaresistentie. Marc Bonten combineert zijn werkzaamheden voor het RIVM met zijn activiteiten voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

 • Patiënt in Leids Universitair Medisch Centrum onderzocht op ebola 02 juli 2015

  Vandaag wordt een patiënt beoordeeld in het LUMC vanwege een verdenking op ebola. De patiënt is recent in een gebied in West-Afrika geweest waar ebola voorkomt. In Nederland heeft de patiënt ziekteverschijnselen ontwikkeld waarbij volgens protocol ebola moet worden uitgesloten. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer onderzocht.

 • Versneld uitnodigen restgroep 2014 02 juli 2015

  In 2014 zijn niet alle beoogde mensen uitgenodigd. Een groep van ongeveer 161.000 mensen is doorgeschoven naar 2015. Hiervan moeten er nu nog circa 26.500 mensen worden uitgenodigd.
  Om ervoor te zorgen dat al deze mensen dit jaar een uitnodiging ontvangen, wordt deze groep versneld uitgenodigd. Dit geldt ook voor mensen uit de restgroep die in gebieden wonen waar een tekort aan coloscopiecapaciteit bestaat.

 • Aanpassing eisen doorlooptijden 02 juli 2015

  Tijdens de rondetafelconferentie op 9 maart jl. hebben de aanwezigen oplossingsrichtingen voor de beschikbaarheid, spreiding en benutting van de coloscopiecapaciteit voorgesteld. Eén van de voorstellen betrof het flexibeler maken van de eis aan de doorlooptijden.

 • Extra maatregelen tegen gevolgen hitte en smog 02 juli 2015

  Het KNMI verwacht voor zaterdag opnieuw hoge temperaturen. Bovendien worden hoge concentraties smog door ozon verwacht in verschillende delen van Nederland.
  Omdat er in het weekend veel evenementen plaatsvinden met grote aantallen bezoekers, vindt het RIVM het raadzaam de adviezen voor omgaan met hitte en smog in het bijzonder onder de aandacht te brengen van organisatoren en bezoekers van evenementen. Uiteraard blijft het advies van kracht om extra aandacht te besteden aan kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met hartvaatziekten, luchtwegklachten en overgewicht.

 • Nieuwe dataset ScreenIT beschikbaar 02 juli 2015

  Sinds 24 juni jl. is de nieuwe dataset beschikbaar in ScreenIT. Het betreft aanpassingen in de minimale dataset voor de coloscopie- en pathologieverslagen. In deze versie zijn het vooral aanpassingen om de registratie, nauwkeurigheid en volledigheid te verbeteren.

 • Geen ebola bij patient in Radboudumc 01 juli 2015

  Bij de patiënt die op 29 juni in het Radboudumc is onderzocht, is geen ebola vastgesteld. Dit is bevestigd door de uitslag van de specifieke laboratoriumtest voor ebola. De isolatiemaatregelen in het ziekenhuis die gelden bij verdenking op ebola zijn opgeheven.

 • Smog kan vanaf 1 juli tot extra luchtwegklachten leiden 30 juni 2015

  Er is vanaf woensdag kans op smog door ozon. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, bij kinderen, ouderen en bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Mensen die hinder ondervinden worden geadviseerd om vooral in de middag en vroege avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden. Belangrijk hierbij is om u zelf en de woning koel te houden in verband met de aanhoudende hitte.

 • Aankondiging bijeenkomst ‘De rol van synthetische biologie in de bio-economie’ 30 juni 2015

  Op 7 september gaan overheid, bedrijfsleven, NGO's en andere belanghebbenden met elkaar in gesprek over de plaats van synthetische biologie in de opkomende bio-economie. Doel van de bijeenkomst is te laten zien welke mogelijkheden synthetische biologie biedt voor de bio-economie in de (nabije) toekomst. Ook willen we gezamenlijk verkennen tot welke technologische, maatschappelijke en ethische vragen de doorontwikkeling van deze techniek leidt.

 • Patiënt naar Radboudumc vanwege beoordeling ebola 29 juni 2015

  Vandaag wordt een patiënt beoordeeld in het Radboudumc te Nijmegen vanwege een verdenking op ebola. De patiënt is recent in een gebied in West-Afrika geweest waar ebola voorkomt. In Nederland heeft de patiënt ziekteverschijnselen ontwikkeld waarbij volgens protocol ebola moet worden uitgesloten. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer onderzocht.

 • Geen ebola bij patiënt in Universitair Medisch Centrum Groningen 27 juni 2015

  Bij de patiënt die op 26 juni in het Universitair Medisch Centrum Groningen is beoordeeld, is geen ebola vastgesteld. Dit is bevestigd door de uitslag van de specifieke laboratoriumtest voor ebola. De isolatiemaatregelen in het ziekenhuis die gelden bij verdenking op ebola zijn opgeheven.

 • Patiënt naar Universitair Medisch Centrum Groningen vanwege beoordeling ebola 26 juni 2015

  Vandaag wordt een patiënt beoordeeld in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vanwege een mogelijke verdenking op ebola. De patiënt heeft eerder een bezoek gebracht aan een gebied in West-Afrika waar ebola voorkomt. Na terugkomst heeft de patiënt ziekteverschijnselen ontwikkeld waarbij volgens protocol ebola moet worden uitgesloten. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer.

 • Aantal SOA-testen blijft stijgen 26 juni 2015

  Het aantal mensen dat zich bij een Centrum Seksuele Gezondheid laat testen op een seksueel overdraagbare aandoening (soa) blijft stijgen. Het percentage bij wie een soa wordt aangetroffen neemt eveneens toe. De stijgende lijn is ook te zien bij huisartsen, waar nog steeds de meeste soa-consulten worden verricht. Net als in voorgaande jaren is chlamydia de meest voorkomende soa. Dit staat in het RIVM-jaarrapport 'Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2014'.

 • Meer werk, minder ongevallen 25 juni 2015

  De kans op een ernstig arbeidsongeval in Nederland daalt. Medewerkers in Nederland zijn de afgelopen jaren meer gaan werken en er gebeuren minder ongevallen. Dit blijkt uit een trendanalyse van ongevallen die bij de Inspectie SZW in de periode van 1999-2011 zijn gemeld. De ernst van de ongevallen verandert niet. Gemiddeld overlijden jaarlijks ongeveer 70 mensen als gevolg van een arbeidsongeval. Circa 4% van de slachtoffers wordt arbeidsongeschikt. Leren van ongevallen blijft belangrijk.

 • Nieuwe norm voor kwik in oppervlaktewater 25 juni 2015

  Het RIVM doet een voorstel voor een nieuwe, Nederlandse waterkwaliteitsnorm voor kwik. Deze norm houdt rekening met de mate waarin kwik zich ophoopt in visetende dieren, en beschermt daardoor ook vogels en zoogdieren.

 • Groot verlies van gezonde levensjaren door langdurige klachten na Lyme 25 juni 2015

  Nederland is het eerste land ter wereld waar de ziektelast van de ziekte van Lyme is bepaald. De ziektelast is een maat voor het aantal verloren gezonde levensjaren door een ziekte. Hiermee kan nu ook in andere landen de impact van Lyme op de volksgezondheid beter worden bepaald. Het grootste deel van de ziektelast wordt veroorzaakt door langdurige klachten na Lyme.

 • Antibioticaresistentie stabiel, maar meer resistente bacteriën verwacht 25 juni 2015

  Antibioticaresistentie in Nederland is de afgelopen jaren stabiel gebleven voor de meeste middelen en het gebruik van antibiotica is iets afgenomen. Toch is er reden voor zorg. Steeds meer bacteriën die bij mensen infecties kunnen veroorzaken, blijken resistent tegen antibiotica die als laatste redmiddel gebruikt worden. Dat betekent dat de keuze voor een antibioticum dat goed werkt steeds moeilijker wordt. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN. Het gebruik van antibiotica in dieren is, na jaren van forse daling, in 2014 nauwelijks nog afgenomen.

 • Aanbestedingen: stand van zaken 25 juni 2015

  De voorbereidingen van de vernieuwingen van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn in gang. Daarbij hoort ook het doen van een drietal aanbestedingen. Namelijk de HPV-test, de zelfafnameset en de laboratoria.

 • Winnaars LCI-infectieziektenquiz 24 juni 2015

  Tijdens het CIb-jubileumcongres konden gasten meedoen aan een kleine quiz. 71 mensen leverden hun antwoorden in bij de LCI. Slechts 6 mensen hadden alle 5 vragen goed ingevuld. We hadden het kennelijk niet gemakkelijk gemaakt, daarom hier een toelichting op de quizvragen. Voor geinteressseerden staan hieronder de antwoorden met een korte toelichting.

 • Jubileumboek 10 jaar CIb en 20 jaar LCI 24 juni 2015

  Donderdag 11 juni 2015, vierde het CIb, samen met relaties in Amersfoort het tienjarig jubileum van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) en het twintigjarig jubileum van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM.

 • Nieuwe versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi 3.3 per 1 juli 2015 24 juni 2015

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 18 juni de nieuwe versie van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) gepubliceerd, die van kracht wordt op 1 juli 2015.

 • Weinig bekend over milieueffecten van drugs in oppervlaktewater 23 juni 2015

  Er is onduidelijkheid over de milieueffecten van drugs die via het riool of door dumpen in het oppervlaktewater terechtkomen. Omdat er nauwelijks gegevens zijn over de giftigheid van deze stoffen voor waterorganismen, heeft het RIVM geschat welke concentraties nog veilig zijn voor het ecosysteem.

 • Verbetering berekening blootstelling consument aan stoffen 22 juni 2015

  Door het internationaal bundelen van beschikbare kennis wordt de methode om te berekenen in hoeverre consumenten blootstaan aan chemische stoffen via producten als verf, schoonmaakmiddelen en cosmetica verbeterd. Een nieuwe web-based versie van het computerprogramma ConsExpo maakt dit mogelijk. De update van het programma wordt gerealiseerd door het RIVM in samenwerking met de zusterinstituten ANSES (Frankrijk), BfR (Duitsland), BAG (Zwitserland) en Health Canada.

 • Wederom hoge deelname kinderen aan Rijksvaccinatieprogramma 19 juni 2015

  Uit het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland’ (verslagjaar 2015) blijkt opnieuw de grote inzet van GGD’en en consultatiebureaus voor de volksgezondheid. Zo ligt bij kinderen de gemiddelde deelname per vaccinatie tussen de 92 en 99%..

 • RIVM zoekt dialoog met industrie voor een veilige en groene chemie 18 juni 2015

  Het RIVM zoekt aansluiting bij de industrie om belemmeringen voor groene chemie weg te nemen. Dit doen we door een beslistool te ontwerpen voor het duurzaam én veilig produceren van biobased stoffen en producten. De tool maakt gebruik van bestaande technieken. Bedrijven die meedoen geven mede vorm aan het instrument en doen kennis op over de relevante wet- en regelgeving.

 • Medisch-inhoudelijk directeur 17 juni 2015

  Het Bestuur van de Werkgroep Infectiepreventie heeft Mw. Dr. Ellen Mascini, voorzitter van de Regieraad WIP, bereid gevonden de medisch-inhoudelijke aspecten van de functie directeur WIP voorlopig waar te nemen.

 • Stikstofuitstoot fors gedaald 16 juni 2015

  De uitstoot van stikstof (stikstofoxiden en ammoniak) is sinds 1990 fors gedaald. Deze stoffen brengen schade toe aan natuurgebieden en hebben gevolgen voor de volksgezondheid. Voor stikstofoxiden voldoet Nederland aan de emissienorm, voor ammoniak is dat nog niet het geval. Dit blijkt uit definitieve cijfers over de uitstoot in de periode 1990-2013 van Emissieregistratie, een samenwerkingsverband onder leiding van het RIVM. De cijfers zijn op 16 juni gepresenteerd tijdens het symposium van Emissieregistratie.

 • Criteria Vinkje komen overeen met Richtlijnen Voedselkeuze 16 juni 2015

  De Stichting Ik Kies Bewust werkt sinds 2006 met het Vinkje op voedingsproducten. Producten kunnen een Vinkje krijgen als de producent lid is van deze stichting en wanneer het product aan bepaalde criteria voldoet. Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat de criteria die worden gehanteerd bij het toekennen van het Vinkje overeenkomen met de Richtlijnen Voedselkeuze van het Voedingscentrum. Ook blijkt dat de criteria de afgelopen jaren zijn aangescherpt.

 • SAFETI-NL Patch 3 16 juni 2015

  Er is een nieuwe patch voor SAFETI-NL beschikbaar die diverse bugs oplost.

 • RIVM-jaarverslag 2014 online gepubliceerd 15 juni 2015

  Het RIVM jaarverslag 2014 staat online. Hierin kijken we terug op diverse projecten waarbij we in 2014 betrokken waren, zoals ebola, de App Tekenbeet, de toegankelijkheid van de zorg (Zorgbalans), de veiligheid van nanomaterialen, antibioticaresistentie en de toekomst van de volksgezondheid. Ook geven we een overzicht van het aantal bezoekers op de website www.rivm.nl.

 • RIVM ontvangt ook in 2015 certificaat voor toegankelijkheid 12 juni 2015

  Het RIVM mag ook in 2015 het Waarmerk drempelvrij.nl voeren op zijn website.

 • Maximaal aanbevolen hoeveelheid vitamine D nauwelijks overschreden 12 juni 2015

  Het aantal mensen in Nederland dat meer vitamine D inneemt dan de veilige maximale inname is zeer klein (minder dan 0,1 procent). Wel zijn er supplementen in omloop die meer vitamine D bevatten dan volgens de wet is toegestaan. Deze supplementen met een te hoge dosering worden vooral via internet aangeschaft. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 • Integrale gezondheidszorg: meer dan de som der delen 12 juni 2015

  Integrale gezondheidszorg is het in samenhang vormgeven van preventie, zorg en welzijn om de gezondheid en kwaliteit van zorg te verbeteren en de groei in zorgkosten te verminderen. Met het onderzoek binnen de leerstoel ‘integrale gezondheidszorg’ zet RIVM’er en bijzonder hoogleraar Caroline Baan zich in om beleid en praktijk te ondersteunen bij het inrichten van een meer geïntegreerde gezondheidszorg zodat iedereen goede en betaalbare zorg en ondersteuning krijgt, nu en in de toekomst. Vandaag spreekt zij haar inaugurele rede ‘Integrale gezondheidszorg. Meer dan de som der delen’ uit bij Tranzo/Universiteit van Tilburg.

 • Start Europees onderzoek naar mengsels chemische stoffen 11 juni 2015

  Het Europees project EuroMix (European test and risk assessment strategy for Mixtures) is onlangs gestart. EuroMix zal een test strategie voor het testen van mengsels van chemische stoffen ontwikkelen op basis van nieuwe en al bestaande toxicologische testen. Het project heeft grote maatschappelijke relevantie, want tot op heden is het niet mogelijk om adequaat risico analyses van combinaties van stoffen uit te voeren. De Europese Commissie benadrukt o.a. door de financiering van dit project, de behoefte aan nieuwe technieken om schadelijke effecten van mengsels te kunnen meten en te beoordelen.

 • Centrum voor Infectieziektebestrijding bestaat 10 jaar 11 juni 2015

  Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM viert vandaag het 10-jarig jubileum. In 2005 werd het CIb opgericht om de infectieziektebestrijding in Nederland meer structuur te geven. Door de toename van grootschalige bedreigingen, van bioterrorisme tot wereldwijde uitbraken van SARS en vogelgriep, was er destijds behoefte aan meer regie in de bestrijding. Het CIb werd opgericht om, in samenwerking met andere onderzoekcentra en organisaties, een brug te vormen tussen de overheid, de wetenschappers en de uitvoerders van infectieziektebestrijding in Nederland.

 • Kennisuitwisseling met Vlaanderen 10 juni 2015

  Op 26 mei jl. heeft een aantal CvB'ers kennis uitgewisseld met hun Vlaamse collega?s over de organisatie van de drie bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen en Nederland.

 • Start vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 1 juli 2016 10 juni 2015

  Het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt per 1 juli 2016 ingevoerd. Het bestaande bevolkingsonderzoek stopt in juni 2016.

 • International Cancer Screening Network bijeenkomst 10 juni 2015

  Van 2 tot 4 juni 2015 werd in De Doelen in Rotterdam de driejaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst georganiseerd door het International Cancer Screening Network (ICSN). Vanaf 1988 is dit netwerk met een oorsprong in de borstkankerscreening uitgegroeid van 11 naar 33 deelnemende landen.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker in het nieuws 10 juni 2015

  Vrouwen die regelmatig deelnemen aan het bevolkingsonderzoek hebben een 40% lagere kans om aan borstkanker te overlijden. Daarmee is het bevolkingsonderzoek borstkanker van nut voor vrouwen van 50 tot 74 jaar.

 • Risico op gezondheidseffecten door cadmium verwaarloosbaar 09 juni 2015

  De hoeveelheid cadmium die mensen gemiddeld gedurende hun leven via de voeding binnenkrijgen is zodanig laag dat het risico op schadelijke gezondheidseffecten verwaarloosbaar is. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM.

 • Bij huidige trend voldoende drinkwater in 2040 08 juni 2015

  Wanneer de huidige ontwikkeling van drinkwatergebruik wordt doorgetrokken, heeft Nederland in 2040 voldoende productiecapaciteit om in de drinkwaterbehoefte te voorzien. Om voorbereid te zijn op tekorten die mogelijk ontstaan bij een scenario van ‘maximale vraag’ zijn echter maatregelen nodig. Dit blijkt uit berekeningen van het RIVM, waarmee drie toekomstscenario’s zijn uitgewerkt.

 • Natuurlijk kapitaal input voor ruimtelijke keuzes 05 juni 2015

  Wanneer bodembeheerders en beleidsmakers de waarde van natuurlijk kapitaal goed kunnen beoordelen, helpt dat bij beslissingen over duurzaamheid bij ruimtelijke inrichting of omgevingsbeheer. Daarom stelt het RIVM instrumenten beschikbaar waarmee de waarde van natuurlijk kapitaal beter kan worden ingeschat.

 • Kostenbesparing mogelijk bij risicobeoordeling nanomaterialen 04 juni 2015

  Bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen kunnen tijd, geld en proefdieren besparen bij de beoordeling van nanomaterialen door gebruik te maken van bestaande data. Het RIVM heeft een strategie laten ontwikkelen waarmee informatie over een chemische stof gebruikt kan worden voor het systematisch beoordelen van een andere chemische stof (read across).

 • Aanbesteding screeningslabs 04 juni 2015

  Waar er nu ongeveer 40 laboratoria betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek, zijn dat bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vijf. Deze vijf screeningslaboratoria verzorgen zowel de hrHPV-analyse als de cytologische beoordeling na een positieve hrHPV-test en bij vervolgonderzoek na 6 maanden.

 • Aanbesteding zelfafnameset (ZAS) 04 juni 2015

  Sommige vrouwen vinden het moeilijk een uitstrijkje te laten maken. Dat kan een reden zijn om niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

 • Invoering vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 04 juni 2015

  Het RIVM-CvB heeft op basis van het advies van de Programmacommissie van 12 mei jl. een besluit genomen over de datum van het stopzetten van het bestaande bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de datum waarop het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in 2016 start.

 • Bijna alle Nederlanders binnen drie kwartier bij spoedeisende hulp 03 juni 2015

  99,8 procent van de inwoners van Nederland kan binnen 45 minuten naar een spoedeisende hulpafdeling (SEH) of een ziekenhuis met acute verloskunde worden vervoerd. Dit komt naar voren uit een analyse van het RIVM, dat gedetailleerd in beeld heeft gebracht welke ziekenhuizen in Nederland zowel overdag als ’s nachts spoedeisende hulp bieden. Dit is ook voor de acute verloskunde gedaan.

 • RIVM levert prioritering kankerverwekkende stoffen op de werkvloer 02 juni 2015

  Benzeen, formaldehyde, asbest, houtstof en uitlaatgassen behoren tot de meest kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Dit blijkt uit een inventarisatie van het RIVM van kankerverwekkende stoffen, mengsels en arbeidsprocessen waar werknemers in Europa aan kunnen blootstaan. Blootstelling kan plaatsvinden bij een breed scala aan taken, zoals het mengen van vloeistoffen tot het gebruik van chemische stoffen.

 • Veilige maximale dagdosering retinol uit supplementen wisselt per levensfase 02 juni 2015

  Mensen die teveel retinol (de actieve vorm van vitamine A) binnenkrijgen, kunnen problemen krijgen aan hun lever. Voor verschillende leeftijdsgroepen is een maximum hoeveelheid retinol die ze mogen binnenkrijgen bepaald, de zogeheten aanvaardbare bovengrens. Het RIVM berekende per leeftijdsgroep hoeveel ruimte er na de inname via voeding nog is voor de inname van retinol via voedingssupplementen voordat de maximaal aanvaardbare bovengrens wordt bereikt.

 • Steeds meer kinderen ondergaan CT-scan 02 juni 2015

  Het aantal ziekenhuisonderzoeken bij kinderen waarbij relatief hoge doses straling worden gebruikt, is de afgelopen jaren sterk gestegen. Zo nam het aantal CT-scans bij kinderen met grofweg 80 procent toe ten opzichte van 2005. De stijging doet zich ook onder volwassenen voor. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM.

 • Leidraad effectief bij identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen 28 mei 2015

  Hoogrisicogroepen lopen een grotere kans om ziek te worden dan de rest van de bevolking doordat zij een grotere kans hebben op blootstelling aan chemische stoffen of micro-organismen of omdat zij gevoeliger zijn voor een ziekte. De Gezondheidsraad heeft in 2011 een leidraad opgesteld om hoogrisicogroepen systematisch te identificeren en te beschermen. Op basis van een casus met aluminium heeft het RIVM deze leidraad getoetst op het gebied van blootstelling aan chemische stoffen en deze blijkt goed bruikbaar om relevante hoogrisicogroepen te identificeren. Ook kan op basis van de leidraad worden afgewogen of maatregelen nodig zijn.

 • Methode voor beoordelen resistentie tegen desinfecteermiddelen nog niet beschikbaar 28 mei 2015

  Er is momenteel geen in Europa afgestemde methode beschikbaar om te beoordelen of desinfecteermiddelen die consumenten gebruiken resistentie in bacteriën veroorzaken. Het ontwikkelen van een methode vraagt een internationale inspanning. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek door het RIVM.

 • Meer zelfredzaamheid met betere gezondheidsvaardigheden 28 mei 2015

  Mensen met mindere gezondheidsvaardigheden voelen zich minder gezond en hebben meer moeite met zelfmanagement. Hun ‘eigen regie’ over de zorg is minder en ze bezoeken vaker de huisarts dan mensen die minder moeite hebben informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Zorgverleners en beleidsmakers zouden hierop in moeten spelen, stelt Iris van der Heide op basis van onderzoek bij het NIVEL en het RIVM waarop zij vandaag promoveert aan de Vrije Universiteit.

 • Nationaal Hitteplan verbeterd 27 mei 2015

  In het vernieuwde Nationaal Hitteplan is aangescherpt welke verantwoordelijkheden verschillende organisaties hebben bij aanhoudende hitte. Binnen dit plan levert het KNMI informatie aan het RIVM over verwachte hitte. Vervolgens brengt het RIVM de informatiestroom op gang richting GGD'en, brancheorganisaties en het Rode Kruis. Deze organisaties zorgen voor de verdere uitrol van het plan.

 • Brede aanpak nodig van medicijnresten in milieu 26 mei 2015

  Iedereen kan maatregelen nemen om geneesmiddelen in het milieu terug te dringen. Fabrikanten kunnen milieu informatie over hun producten publiek beschikbaar maken. Artsen kunnen minder of anders voorschrijven. De patiënt kan restanten van geneesmiddelen terugbrengen naar de apotheek.

 • IJzige luchtmetingen 21 mei 2015

  Het Arctic March expeditieteam van Bernice Notenboom heeft de top van Groenland bereikt. Zij heeft de 3500 meter hoge top op Groenland bedwongen en dat met werkende luchtmeetapparatuur. En net op tijd, slecht weer maakt dat het team vast zit in de Watkins Mountains. De storm, die maakt dat het Twin Otter vliegtuig die het team van de poolkap zou halen, zeker tot vrijdag duurt.

 • Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden begint bij bollenteelt 19 mei 2015

  Het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden wordt gefaseerd uitgevoerd, te beginnen bij omwonenden rond bollenvelden. Het onderzoek wordt dit jaar opgezet en de eerste metingen worden vanaf 2016 gedaan.

 • Injectienaalden; feitenonderzoek en risicobeoordeling overtollige lijm 18 mei 2015

  In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het RIVM onderzocht of er overtollige lijm zit in twee typen injectienaalden van de firma Terumo (K-Pack II en Neolus). Het onderzoek toont aan dat in minder dan 1 procent van de Terumo naalden zichtbaar overtollige lijm is aangetroffen (epoxyhars). Dit percentage is veel lager dan het percentage van 20 procent dat in het actualiteitenprogramma EenVandaag genoemd werd. Het RIVM heeft voor dit onderzoek ruim 7000 naalden onderzocht.

 • Toename gebruik drug 4-FA monitoren 13 mei 2015

  De afgelopen jaren is het aantal meldingen van mogelijke vergiftigingen door 4-fluoramfetamine (4-FA) toegenomen. 4-FA is de meest aangetroffen nieuwe psychoactieve stof (NPS) in Nederland en heeft een geestverruimend effect. Sinds 2013 is het aantal 4-FA gerelateerde meldingen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) hoger dan die voor andere nieuwe psychoactieve drugs. Dat blijkt uit een quick scan van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), dat is ondergebracht bij het RIVM.

 • Ernstige gezondheidsrisico’s door versnijdingsmiddel in cocaïne 13 mei 2015

  Levamisol blijft een belangrijk versnijdingsmiddel van cocaïne. Zware gebruikers van cocaïne lopen daardoor risico op een aantal aandoeningen waarbij de afweer van het lichaam ernstig wordt aangetast. Sinds 2011 wordt in circa 60% van de cocaïnemonsters levamisol gevonden en het percentage levamisol in cocaïnemonsters schommelt rond de 10%. Dat blijkt uit een quick scan van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), dat is ondergebracht bij het RIVM.

 • Langste griepepidemie sinds 1970 ten einde 13 mei 2015

  Van 1 december 2014 tot en met 26 april 2015 was er een griepepidemie in Nederland. Er is een griepepidemie wanneer meer dan 51 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts melden met griepachtige klachten, en er influenzavirus wordt aangetoond in afgenomen keel- en neusmonsters. Nu het aantal mensen met griepachtige klachten twee weken achtereen onder de epidemische grens is gebleven, is de griepepidemie na 21 weken officieel ten einde.

 • Liberia ebolavrij verklaard 12 mei 2015

  Op 9 mei heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) Liberia ebolavrij verklaard. Sinds 42 dagen zijn er geen nieuwe ebolapatiënten gemeld. De WHO heeft vanaf die datum een periode van verhoogde alertheid gedurende 90 dagen afgekondigd. Er is namelijk een kans op mogelijke verspreiding van ebola vanuit de buurlanden Sierra Leone en Guinee waar de ziekte nog niet onder controle is.

 • Geoweek: Leerlingen boren in RIVM-grond 08 mei 2015

  Van 18 tot en met 22 mei is er de ‘Geoweek’ voor leerlingen uit het voortgezet- en basisonderwijs. Twee schoolklassen van basisscholen in de omgeving van Utrecht komen op dinsdag 19 mei op expeditie bij het RIVM. De expeditie is een van de initiatieven van het RIVM om mensen bewust te maken van de bodem en wat zich daar in en op afspeelt.

 • Doorvergiftiging onderbelicht bij ecologische beoordeling bodemverontreiniging 08 mei 2015

  Via doorvergiftiging in de voedselketen kunnen chemische stoffen soms een groter risico vormen voor de ecologie dan door het directe effect op organismen. Momenteel hebben overheden geen standaard werkwijze om doorvergiftigingsrisico’s van bodemverontreiniging op lokaal niveau te beoordelen. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

 • Risico injectienaalden verwaarloosbaar 07 mei 2015

  Het mogelijke gezondheidsrisico van injectienaalden van Terumo en andere fabrikanten is verwaarloosbaar. Er is geen reden om deze injectienaalden niet te gebruiken. Wel moet Terumo de kwaliteitscontrole bij de productie en distributie van naalden verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en uit inspectiebezoeken aan de fabriek van Terumo in België.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker: meer dan 17 miljoen onderzoeken in 25 jaar 07 mei 2015

  Dit jaar bestaat het bevolkingsonderzoek borstkanker 25 jaar. Sinds het begin zijn meer dan 17 miljoen onderzoeken uitgevoerd bij bijna 3,5 miljoen vrouwen. Doordat borstkanker veel voorkomt en veel vrouwen regelmatig meedoen is inmiddels bij meer dan 91.000 vrouwen borstkanker gevonden. Dankzij het bevolkingsonderzoek overlijden er elk jaar ongeveer 775 vrouwen minder aan borstkanker.

 • Klimaatjournalist Bernice Notenboom op weg naar Groenland voor vervolg klimaatexpeditie 04 mei 2015

  Op 4 mei vertrekt Bernice Notenboom, klimaatjournalist en expeditieleider, met haar team naar Groenland voor het tweede deel van de Arctic March. Komende weken zal zij onderzoek doen naar de effecten van klimaatverandering in het poolgebied.

 • Patiënt in Radboudumc geen ebola 01 mei 2015

  De patiënt, die vandaag in het Radboudumc te Nijmegen is beoordeeld vanwege verdenking op ebola, is niet besmet met het virus. Dit is bevestigd door de uitslag van de specifieke laboratoriumtest. De op ebola gerichte maatregelen bij de patiënt zijn opgeheven.

 • Patiënt naar Radboudumc vanwege beoordeling ebola 01 mei 2015

  Op 1 mei wordt een patiënt beoordeeld in het Radboudumc te Nijmegen vanwege een verdenking op ebola. De patiënt heeft eerder een bezoek gebracht aan een gebied in West-Afrika waar ebola heerst en heeft bij terugkomst ziekteverschijnselen ontwikkeld. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer onderzocht.
  De medische staf en verpleging van het Radboudumc zijn voorbereid op en getraind voor de opvang van patiënten met (verdenking op) ebola. Tijdens de verpleging van dergelijk patiënten is er voor bezoekers, medewerkers en andere patiënten geen risico op besmetting.

 • Zware metalen in tabak schadelijk voor gezondheid 30 april 2015

  De tabaksplant neemt metalen op uit de bodem, uit meststoffen en uit industriële luchtvervuiling. Door het roken komt een aantal van deze metalen uit tabak vrij, waarna de roker en omstanders ze inademen. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals kanker, lever- en nierschade. Van deze metalen veroorzaken arseen, cadmium, nikkel en lood de grootste gezondheidsrisico's. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van St Andrews (Schotland) in opdracht van het RIVM.

 • Aandachtspunten bij gebruik complexe medische technologie in thuissituatie 30 april 2015

  Patiënten worden steeds vaker thuis met complexe medische technologie behandeld. Naast de voordelen die dit biedt, brengt het ook bepaalde risico’s met zich mee. Ondanks verbeteringen die de afgelopen jaren werden doorgevoerd, zijn er nog aandachtspunten. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

 • Toename aantal additieven in tabaksproducten 30 april 2015

  Tabaksfabrikanten gebruiken in totaal 673 verschillende soorten additieven in tabaksproducten en per productsoort (sigaretten, sigaren en pijptabak) is een stijging te zien in het totaal aantal verschillende additieven. Dat blijkt uit een trendanalyse van tabaksproducten over de jaren 2010 tot en met 2013 door het RIVM.

 • Vaccinatie met naalden: het kan ook anders 28 april 2015

  Dr. Hoang Hirschberg, werkzaam bij het RIVM, heeft promotieonderzoek gedaan naar drie alternatieven voor naaldinjecties. Haar conclusie is dat aan alle drie de alternatieven voor- en nadelen zitten en dat er niet per se één alternatief beter is dan de ander. Dankzij de vele nieuwe technologieën en de brede kennis op dit gebied zullen in de toekomst, zo verwacht Hirschberg, steeds betere en meer alternatieven voor de naaldinjectie beschikbaar komen.

 • Helft Nederlanders sport wekelijks 24 april 2015

  In 2014 deed 53 procent van de Nederlanders van 12 tot 80 jaar wekelijks aan sport. Dit percentage ligt al jaren iets boven de 50 procent. Dat maken het CBS en het RIVM bekend tijdens de Nationale Sportweek. Mannen (53,9%) sporten iets vaker dan vrouwen (51,3%). Tieners (67,2%) en twintigers (65%) sporten het meest. Deze gegevens zijn verzameld via de Gezondheidsenquête van het CBS in het kader van de Leefstijlmonitor.

 • Nederland eet onvoldoende fruit, groente en vis 23 april 2015

  Nederland eet te weinig groente, fruit en vis. Daarbij zijn verschillen tussen oud en jong, mannen en vrouwen, laag- en hoogopgeleiden en autochtone en allochtone Nederlanders. Zo eten vrouwen vaker voldoende fruit en vis dan mannen en voldoen ouderen vaker aan de richtlijnen voor groente, fruit en vis dan jongeren. Dat maken CBS en RIVM bekend naar aanleiding van de Gezondheidsenquête 2014 in het kader van de Leefstijlmonitor.

 • Mensen met een beperking sporten minder 23 april 2015

  Volwassenen met een chronische aandoening of beperking sporten en bewegen minder dan volwassenen zonder deze problemen. Bij beperkingen gaat het om motorische, gezichts- en gehoorbeperkingen. Mensen met een motorische beperking sporten en bewegen het minst.

 • Onderzoek inventarisatie opslagen ontplofbare stoffen voor civiel gebruik 22 april 2015

  Om een inschatting te kunnen maken over het nut en noodzaak van het ontwikkelen van een nieuwe rekenmethodiek voor ontplofbare stoffen, heeft het Ministerie van IenM het Centrum Veiligheid van het RIVM gevraagd om de opslagen van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik te laten inventariseren en na te gaan in hoeverre de effectafstanden van deze opslagen zijn geborgd in het bestemmingsplan. Het betreft opslagen die vallen onder de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik (19 juli 2006).

 • Advies Terumo-injectienaalden ingetrokken 21 april 2015

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft haar advies om twee typen injectienaalden van het merk Terumo voorlopig niet te gebruiken ingetrokken. Dat besluit is genomen op basis van onderzoek van naalden van Terumo en van andere merken.

 • Borstvoeding gunstig voor moeder en kind 17 april 2015

  Het RIVM heeft de gezondheidseffecten van borstvoeding onderzocht op basis van wetenschappelijke studies. Het betreft een update van eerdere rapportages uit 2005 en 2007. Een groot deel van de nu gerapporteerde gezondheidseffecten komt overeen met de resultaten uit de vorige rapporten. Nieuw is dat moeders die borstvoeding hebben gegeven, waarschijnlijk minder vaak een hoge bloeddruk hebben. Het eerder beschreven beschermende effect van borstvoeding op eczeem bij kinderen is nu minder duidelijk.

 • Maatregelen tegen mogelijke verspreiding van polio uit Syrië beëindigd. 14 april 2015

  Vanaf november 2013 zijn in Nederland maatregelen van kracht geweest om het risico op verspreiding van polio door asielzoekers uit Syrië te beperken. In Syrië was namelijk een polio-uitbraak gaande. Sinds 17 maart 2015 is volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de polio-uitbraak in Syrië voorbij. Ook zijn er in de surveillance van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen aanwijzingen gevonden voor verspreiding van polio door asielzoekers uit Syrië. Daarom zijn de maatregelen per 10 april 2015 beëindigd.

 • Vierde landelijke Pre- en Neonatale Screeningen Conferentie 14 april 2015

  Op 14 april organiseert het RIVM voor de vierde keer de landelijke conferentie pre- en neonatale screeningen. Dit jaar met als thema: de Impact van Innovatie. Er is veel dynamiek in dit veld. Zo wordt nu onderzoek gedaan naar de bloedtest (NIPT) na de downscreening bij vrouwen met een verhoogde kans. Recent heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over uitbreiding van de hielprik.

 • Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme 11 april 2015

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een antibioticakuur, maar 1.000 tot 2.500 mensen per jaar blijven langdurige klachten houden. Waarom de ene persoon deze klachten krijgt en de ander niet, is onbekend. Daarom start vandaag het onderzoek ‘LymeProspect’. Mensen die gaan beginnen met een antibioticakuur tegen de ziekte van Lyme kunnen zich aanmelden.

 • Kaliuminname en risicogroepen hyperkaliëmie in kaart gebracht 10 april 2015

  Het is vrijwel onmogelijk om via voeding te veel kalium binnen te krijgen. Maar er zijn wel bepaalde groepen, zoals patiënten met ernstige nierschade, die risico lopen op een verhoogd kaliumgehalte in het bloed (hyperkaliëmie). Zij zijn gebonden aan een kaliumbeperkt dieet. Ernstige hyperkaliëmie kan hartritmestoornissen, een acute hartstilstand of spierverlammingen veroorzaken. Het RIVM bracht in opdracht van het ministerie van VWS de beschikbare gegevens over de kaliuminname in Nederland en de potentiële risicogroepen voor hyperkaliëmie in kaart.

 • Monitoring sterftecijfers in Nederland 09 april 2015

  Sinds de grieppandemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal sterfgevallen in de gaten met gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie, pandemie of een incident in beeld brengen. In het verleden waren pieken in de totale sterfte te zien bij koude- en hittegolven en bij uitbraken van infectieziekten, zoals griep. Deze sterftegegevens worden elke donderdag geactualiseerd op een speciale pagina van de RIVM-website.

 • Krimpregio’s Noord Nederland: grotere afstand tot voorzieningen, meer gebruik van zorg 09 april 2015

  Delen van Friesland, Groningen en Drenthe zijn zogenoemde krimpregio’s: gebieden waar sprake is van een sterke afname van de bevolking. Deze noordelijke krimpregio’s scoren op diverse aspecten van gezondheid en zorg minder gunstig dan gemiddeld in Nederland, bijvoorbeeld qua ervaren gezondheid, gebruik van zorg en zorgkosten. Dit geldt vooral voor de krimpregio Oost-Groningen. Ook valt op dat er tussen en binnen krimpgebieden grote verschillen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in het kader van het convenant ‘Urban Strategic Planning on Active and Healthy Ageing’ (USP Age).

 • Schone diesel verbetert de luchtkwaliteit aanmerkelijk 09 april 2015

  Het RIVM heeft een studie verricht naar de bijdrage van oudere dieselmotoren aan de roetconcentraties in Nederland. Dit zijn in de praktijk diesels die (voornamelijk) tot 2006 zijn geproduceerd. Uit deze studie blijkt dat deze dieselmotoren circa 25% van de roetemissie van wegverkeer veroorzaken. Ze hebben daarmee een aanzienlijk effect op de luchtkwaliteit.

 • Thermometer seksuele gezondheid 2014 09 april 2015

  De Centra Seksuele Gezondheid van de GGD’en weten steeds effectiever mensen op te sporen en te behandelen die een hoog risico hebben op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). In 2014 zijn er 141.191 nieuwe soa-consulten geregistreerd. Dit is een stijging van 6% ten opzichte van 2013. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2014 van het RIVM, waarin gegevens staan over het voorkomen van soa en hiv onder hoogrisicogroepen in Nederland.

 • Geen kwaliteitsborging CTC binnen bevolkingsonderzoek darmkanker 09 april 2015

  In februari jl. besloot het ministerie van VWS, op advies van het CvB, het traject rond de kwaliteitsborging van CT-Colografie (CTC) binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker te beëindigen. Een lang en intensief proces ging aan dit besluit vooraf.

 • Gewijzigde overlegstructuur 09 april 2015

  In de huidige implementatiefase van het bevolkingsonderzoek worden rollen, taken en verantwoordelijkheden anders ingevuld dan in de voorbereidingsfase. Dit leidt tot herbezinning op de overlegstructuur van het programma.

 • Gezondheidsraad brengt advies hielprikscreening uit 08 april 2015

  Op 8 april heeft de Gezondheidsraad een nieuw advies over de hielprikscreening uitgebracht. In het advies beveelt de commissie aan om 14 aandoeningen toe te voegen aan de screening. Het gaat daarbij om een aantal stofwisselingsziekten en SCID (Severe Combined Immune Deficiency). Ook heeft de commissie gekeken naar het omgaan met dragerschap, wanneer een kind wel het gen draagt voor een aandoening maar niet de ziekte heeft. Hierover adviseert een meerderheid van de commissie om dragerschap van ziekten bij het kind niet te rapporteren aan de ouders. Verder adviseert de commissie om te formeel te stoppen met de opgeschorte screening op de stofwisselingsziekte homocystinurie, totdat er een betere testmethode is.

 • Norm voor pyrrolizidine alkaloïden in kruidenthee en kruidensupplementen voldoet 08 april 2015

  Pyrrolizidine alkaloïden (PA’s) zijn stoffen die van nature in veel plantensoorten voorkomen, onder andere in kruiden. In grote hoeveelheden kunnen deze stoffen kankerverwekkend zijn en de lever ernstig beschadigen. Het RIVM onderzocht in opdracht van de NVWA of de productnorm voor de maximaal toegestane hoeveelheid PA’s in kruidenpreparaten (1 microgram per kilo) nog voldoet. Voor kruidenthee en voedingssupplementen met kruiden is dat het geval.

 • Vernieuwing nodig bij risicobeoordeling nanodeeltjes 08 april 2015

  De huidige modellen en technieken geven nog niet voldoende zekerheid in de beoordeling in hoeverre nanodeeltjes en -materialen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er zijn aanwijzingen dat sommige nanodeeltjes schadelijke eigenschappen hebben, maar het is onvoldoende duidelijk waarom dat juist bij die deeltjes het geval is. Voor weer andere nanodeeltjes is er vooralsnog geen reden tot zorg.

 • Vergoeding uitstrijkje huisartsen vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 08 april 2015

  Bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker stelt niet meer de NZA maar VWS de nieuwe vergoeding vast.

 • Aanbesteding laboratoria 08 april 2015

  Het testen op HPV bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gaat geautomatiseerd. Verder daalt het aantal cytologische beoordelingen sterk. Waar er nu 40 laboratoria betrokken zijn bij het onderzoek, zijn bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 5 laboratoria voldoende.

 • Besmet voedsel veroorzaakt 14 procent ziektelast door norovirus 07 april 2015

  Uit internationaal onderzoek blijkt dat zo’n 14% van alle infecties door norovirussen is toe te schrijven aan besmet voedsel. De resultaten van dat onderzoek, dat het RIVM heeft gecoördineerd, zijn gepubliceerd in het tijdschrift Emerging Infectious Diseases (EID). Omdat het vandaag World Health Day is met als thema ‘voedselveiligheid’ vragen wij extra aandacht voor dit artikel. Wereldwijd zijn norovirussen een belangrijke oorzaak van maagdarminfecties bij mensen. Als je een norovirusinfectie oploopt ben je flink ziek. Meestal kan je niet werken en worden er medische kosten gemaakt, zoals bijvoorbeeld het sluiten van ziekenhuisafdelingen bij uitbraken. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de ziektelast beperkt zou kunnen worden, is het van groot belang te weten hoe het norovirus zich verspreidt. Besmetting via voedsel is namelijk in principe te voorkómen.

 • 25 jaar Infectieziekten Bulletin, van polio tot ebola 07 april 2015

  Het Infectieziekten Bulletin (IB) bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt vandaag een jubileumeditie uitgebracht. Hierin onder meer interviews met prominente infectieziektebestrijders als Jaap van Dissel, Roel Coutinho en Marc Sprenger. ‘Bestrijding in Nederland is voorbeeld voor andere landen’ aldus de directeur van het ECDC en voormalig Directeur Generaal van het RIVM.

 • Mogelijk smog door paasvuren 03 april 2015

  De komende dagen kunnen hoge fijnstofconcentraties in Nederland ontstaan door paasvuren, die dit weekend in Duitsland en het oosten van Nederland worden ontstoken. Dit kan leiden tot klachten aan de luchtwegen en benauwdheid.

 • Vervolgafspraken rondetafelconferentie bevolkingsonderzoek darmkanker 03 april 2015

  Tijdens een inspirerende rondetafelbijeenkomst in het Spoorwegmuseum op 9 maart jl. formuleerden en prioriteerden de aanwezigen een behoorlijk aantal oplossingsrichtingen voor het coloscopiecapaciteitsvraagstuk.

 • Start landelijk onderzoek naar resistentie bij de schimmel Aspergillus 02 april 2015

  Het RIVM gaat in opdracht van VWS samen met het Radboudumc, het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en de Wageningen Universiteit (WUR) komende twee jaar onderzoek doen naar fungicide-resistentie bij de schimmel Aspergillus. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ontwikkeling en verspreiding van de resistente schimmel om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om het resistentieprobleem te verminderen. Het RIVM is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek en zal een hierop gebaseerd beleidsadvies formuleren.

 • Verbeterde berekening blootstelling consument aan stoffen 02 april 2015

  Het RIVM heeft met de Zwitserse technische universiteit ETH Zürich een model ontwikkeld om nauwkeuriger de blootstelling van consumenten aan stoffen vanuit consumentenproducten te berekenen. Momenteel bevat dit model gebruiksgegevens over cosmetica en schoonmaakmiddelen. Het model kan ook op stoffen in andersoortige producten worden toegepast, mits daarvan gebruiksgegevens bekend zijn. Dit blijkt uit een artikel dat is gepubliceerd in het tijdschrift Environment International.

 • Zicht op risico’s stoffen voor mens en milieu 31 maart 2015

  Het RIVM ontwikkelt methodieken voor het signaleren van nog onbekende risico’s van chemische stoffen voor werkers, consumenten en milieu. Doel van de methodieken is om de nadelige effecten van blootstelling aan stoffen sneller te signaleren, zodat beleidsmakers tijdig maatregelen kunnen nemen. Het RIVM heeft een tussenrapport uitgebracht over de voortgang van deze methodiekontwikkelingen.

 • Kleine aanpassingen in de Handleiding Risicoanalyse Transport 30 maart 2015

  De Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) beschrijft de rekenmethodieken voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 • Voortzetting aanbesteding hrHPV-test 30 maart 2015

  Op 5 november 2014 is de Europese aanbesteding van de hrHPV-test voor de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gepubliceerd op het aanbestedingsplatform Negometrix.

 • Veiligheid injectienaalden 27 maart 2015

  Op 23 maart 2015 besteedde het televisieprogramma ‘EenVandaag’ aandacht aan de veiligheid van injectienaalden. Het gaat over injectienaalden van het merk Terumo. De injectienaald van het merk Terumo wordt niet gebruikt voor de influenzavaccins binnen het programma van de jaarlijkse griepprik.

 • Een record aantal scholen wil aan de slag met Gezonde School 25 maart 2015

  Scholen hebben 1.775 aanvragen gedaan voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Scholen uit het primair onderwijs (po) deden de meeste aanvragen: 1.398. Scholen uit het voortgezet onderwijs (vo) deden 324 aanvragen en scholen uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 53 aanvragen. De belangstelling toont aan dat de geboden ondersteuning aansluit bij de behoeften van scholen en dat zij het onderwerp belangrijk vinden.

 • Start landelijk RIVM-Informatiepunt voor publiek 25 maart 2015

  Morgen opent de RIVM-Informatiepunt 0800-0480. Mensen met vragen over de veiligheid van injectienaalden die gebruikt worden in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en bij de Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) kunnen naar dit telefoonnummer bellen. Het telefoonnummer kan tijdens werkdagen 8 en 18 uur worden gebeld. Het informatiepunt is bedoeld voor algemeen publiek en kan kosteloos worden gebeld. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd dit informatiepunt te realiseren.

 • Uit voorzorg gebruik andere injectienaalden in Rijksvaccinatieprogramma 24 maart 2015

  Naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag over veiligheid van injectienaalden adviseert het RIVM, na overleg met de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ), uit voorzorg de injectienaald van het merk Terumo voorlopig niet te gebruiken bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De IGZ doet onderzoek naar de injectienaalden.

 • Gebruik andere injectienaalden in bevolkingsonderzoek PSIE 24 maart 2015

  Naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag op 23 maart over de veiligheid van injectienaalden adviseert het RIVM, na overleg met de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ), uit voorzorg de injectienaald van het merk Terumo voorlopig niet te gebruiken bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek PSIE (Prenatale Screening op infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie). De IGZ doet onderzoek naar de injectienaalden.

 • Damp van e-sigaret schadelijk voor gezondheid 23 maart 2015

  Hoewel de e-sigaret minder ongezond is dan tabakssigaretten, bevat de damp van e-sigaretten een aantal ingrediënten en chemische onzuiverheden in hoeveelheden die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) oordeelt naar aanleiding van het onderzoek dat elektronische sigaretten – zowel met als zonder nicotine - zo onveilig zijn, dat consumenten ze niet langdurig en structureel zouden moeten gebruiken.

 • Hoge fijnstofconcentraties in Zuid-Limburg op vrijdag 20 maart 20 maart 2015

  Er worden vandaag (20 maart) hoge fijnstofconcentraties gemeten in Zuid-Limburg, lokaal zijn hier de concentraties onverwachts fors toe genomen. In de rest van Nederland worden deze hoge concentraties vandaag niet verwacht. Naar verwachting trekt regen in de nacht van vrijdag op zaterdag over Nederland waardoor de luchtkwaliteit zal verbeteren.

 • Aandacht voor potentieel kwetsbare groepen bevordert duurzame inzetbaarheid 19 maart 2015

  Duurzaam inzetbaarheidsbeleid is erop gericht werknemers gezond en productief aan het werk te houden. Specifieke aandacht in het aanbieden van werkgerelateerde scholing voor potentieel kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken, ouderen, laaggeschoolden, zzp’ers en mantelzorgers, kan mogelijk bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van deze groepen. Dat blijkt uit de beschikbare literatuur en interviews in het kader van de Health Impact Assessment (HIA) van duurzaam inzetbaarheidsbeleid die is uitgevoerd door het RIVM.

 • Ziekte specifieke informatiebladen van uiterlijk veranderd 18 maart 2015

  Alle ziektes die met de hielprik worden opgespoord, zijn beschreven in een informatieblad.

 • Werkterrein zorgprofessionals blijft snel veranderen 18 maart 2015

  “Technologie in de zorg blijft zich de komende decennia razendsnel ontwikkelen. Jonge zorgprofessionals moeten zich zeker vier decennia staande houden binnen een snel veranderend werkterrein.” Dit stelde RIVM-er Harmen Bijwaard in zijn lectorale rede, waarmee hij op 18 maart het ambt van lector medische technologie aanvaardde aan de Hogeschool Inholland.

 • Lunch met minder zout leidt niet tot compensatiegedrag 17 maart 2015

  Consumenten die een lunch nuttigen met producten die gemiddeld 41% minder zout bevat, accepteren deze producten en compenseren de lagere zoutinname niet in de loop van de dag. Voedingsmiddelen met een verlaagd zoutgehalte kunnen dus daadwerkelijk bijdragen aan het verminderen van de dagelijkse zoutinname. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Food & Biobased Research, TNO en het RIVM in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • Nieuwe inzichten ammoniakemissies 16 maart 2015

  De berekende ammoniakemissies in Nederland blijven dalen. De totale emissie blijkt echter groter te zijn dan eerder was verondersteld. Dit komt doordat de emissies steeds nauwkeuriger worden berekend, en doordat bronnen waar eerder geen rekening mee werd gehouden belangrijk blijken en daarom nu toegevoegd zijn.

 • Internationale kennisuitwisseling en inrichting kwaliteitsborging 16 maart 2015

  De inrichting van de kwaliteitsborging is een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de al bestaande (interne) kwaliteitsborging van de betrokken partijen. Op bepaalde kritische onderdelen zal er nadere kwaliteitsborging moeten worden ingericht.

 • Invoering vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 16 maart 2015

  Het RIVM-CvB werkt met ketenpartners aan de voorbereidingen van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De invoering van de vernieuwing moet optimaal aansluiten op het (stopzetten van het) bestaande bevolkingsonderzoek. Er zijn verschillende mogelijkheden om de overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek en het testen van het proces in te richten.

 • Gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten en geneesmiddelen soms riskant 13 maart 2015

  Het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) raden consumenten die kruidenpreparaten in combinatie met geneesmiddelen gebruiken aan om vóór het gebruik advies in te winnen bij hun arts of apotheker. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bepaalde combinaties van kruidenpreparaten en geneesmiddelen gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken.

 • Diner Pensant bevolkingsonderzoek darmkanker 13 maart 2015

  Op 9 maart 2015 vond een zogenoemd `Diner Pensant` plaats. Het CvB nodigde voor deze bijeenkomst de volgende stakeholders zijn uit: Screeningsorganisaties, patiëntenorganisatie, NVMDL, NVZ, NFU, VenVN mdl, NIV, NVVH, NHG/LHV, coloscopiecentra, ZN, VWS, Capaciteitsorgaan.

 • Big Data geven meer kennis over gezondheidseffecten luchtverontreiniging 12 maart 2015

  Zowel de hoeveelheid fijn stof als stikstofdioxide heeft direct invloed op de totale sterfte en de sterfte door luchtwegaandoeningen en longkanker in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en de Universiteit Utrecht, waarbij met een nieuwe onderzoeksmethode gegevens van 7 miljoen Nederlanders zijn geanalyseerd. De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Health Perspectives.

 • Meten uitstoot van schepen op de Noordzee 12 maart 2015

  Op 9 en 10 maart heeft het RIVM de luchtkwaliteit op de Noordzee gemeten tijdens een retour boottocht Nederland - Engeland. Daarbij is met een mobiel meetstation continu de luchtkwaliteit gemeten.

 • Meer klachten bij COPD-patienten in omgeving van veehouderijen 12 maart 2015

  Rond veehouderijen wonen minder mensen met astma en COPD. Maar COPD-patiënten die in de buurt van veehouderijen wonen, hebben vaker problemen van de luchtwegen dan mensen met COPD die ergens anders wonen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid van omwonenden’. Hiermee worden bevindingen uit het in 2011 uitgevoerde IVG-onderzoek bevestigd.

 • Ruim 750 meldingen van hoofdluis 03 maart 2015

  Vandaag is het Landelijke Luizendag en controleren veel scholen op hoofdluis. Ouders kunnen sinds zaterdag hoofdluis bij hun kinderen melden bij het RIVM. Tot nu toe hebben ruim 750 mensen melding gemaakt van hoofdluis bij hun kind(eren). Vanavond heeft het RIVM een vragenuurtje over hoofdluis op Twitter. Onze hoofdluisexperts beantwoorden tussen 19.30 en 20.30 uur vragen via @rivm met #luisthuis.

 • Minder vergunningen genetisch gemodificeerde organismen 02 maart 2015

  Vanaf 1 maart 2015 gelden er nieuwe regels voor organisaties die werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Het RIVM geeft namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorlichting over de regelgeving, verzorgt vergunningverlening en beoordeelt kennisgevingen van organisaties die met ggo’s werken.

 • Meld hoofdluis en stel je vraag aan de RIVM-experts 28 februari 2015

  Op zaterdag 28 februari lanceert het RIVM ‘Luis thuis?’. Ouders kunnen binnen dit onderzoek melden of hun kinderen last hebben van hoofdluis. In Nederland wordt niet bijgehouden hoeveel mensen last hebben van hoofdluis. Door dit onderzoek, waarbij het RIVM de hulp van het publiek inroept, wil het RIVM meer zicht krijgen op de hoofdluisproblematiek. Het RIVM lanceert ‘Luis thuis?’ in de aanloop van de Landelijke Luizendag. Op 4 maart worden veel kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis. In de avond van 4 maart heeft het RIVM een vragenuurtje over hoofdluis op Twitter. Onze hoofdluisexperts beantwoorden tussen 19.30 en 20.30 uur vragen via @RIVM met #luisthuis.

 • Gezondheidsprofiel per gemeente beschikbaar 27 februari 2015

  Het RIVM heeft vandaag een gezondheidsprofiel voor alle Nederlandse gemeenten gepubliceerd. Daarmee kan specifieke informatie over de volksgezondheid per gemeente vergeleken worden met het GGD-gemiddelde en met landelijke trends. De gemeentelijke gezondheidsprofielen werden gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS.

 • Insuline glargine heeft geen kankerverwekkende eigenschappen 25 februari 2015

  Insuline glargine wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes (suikerziekte). Uit RIVM onderzoek, in samenwerking met het Leiden Academic Center for Drug Research blijkt insuline glargine het ontstaan van borstkanker bij muizen niet te versnellen. De onderzoeksresultaten bevestigen eerder onderzoek dat het insuline glargine geen verhoogd risico lijkt te hebben voor het ontstaan van borstkanker bij diabetespatiënten.

 • Hinder door trillingen van treinen 23 februari 2015

  Bijna 270 duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kan deze hinder zich uiten in verstoring van de slaap. Verreweg de meeste hinder en slaapverstoring wordt veroorzaakt door trillingen van goederentreinen.

 • Minder zout in sommige voedingsmiddelen, maar niet minder verzadigd vet 23 februari 2015

  Sommige voedingsmiddelen bevatten minder zout dan in 2011. Zo is het zoutgehalte in brood nu 21% lager dan in 2011. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Omdat brood een grote bijdrage levert aan de inname van zout, draagt de daling van het zoutgehalte in deze productcategorie er in belangrijke mate aan bij dat mensen dagelijks minder zout binnenkrijgen. In andere voedingsmiddelen, zoals soepen en vleeswaren, bleef het zoutgehalte gelijk. Voor verzadigd vet zijn geen significante verschillen in productsamenstelling geconstateerd ten opzichte van 2011.

 • Meetmethoden nitraat in lössgronden 18 februari 2015

  Voortgang onderzoek en eerste voorlopige conclusies

 • Geen risico bij gebruik krillolie en olie uit microalg 18 februari 2015

  Het gebruik van supplementen of voedingsmiddelen met olie uit microalgen en krill, blijkt geen risico’s voor de gezondheid mee te brengen. Alleen bij een extreem hoge inname zou de strengste grens die voor deze ingrediënten bestaat bij 10 procent van de oudere kinderen en volwassenen kunnen worden overschreden. Dit scenario is echter niet realistisch.

 • Informatie over gevaarlijke stoffen beter in beeld 18 februari 2015

  Het zoeksysteem van de website Risico’s van stoffen is geheel vernieuwd. Met een paar muisklikken is nu informatie beschikbaar die nodig is om aan stoffenregelgeving te voldoen. Op deze website zijn milieunormen gepubliceerd die in Nederland gelden. Vergunningverleners, handhavers en bedrijven gebruiken de site om na te gaan welke normen in welke situatie gelden voor welke stoffen.

 • Risicobeoordeling kleurstoffen en vlamvertragers in textiel kan beter 17 februari 2015

  Het RIVM heeft in opdracht van de NVWA een methode ontwikkeld waarmee een rangorde kan worden gegeven aan stoffen die worden gebruikt in textiel. Hiermee kan worden bepaald van welke stoffen het belangrijk is een risicobeoordeling uit te voeren. De meeste stoffen met zo’n hoge prioriteit zijn kleurstoffen en vlamvertragers.

 • Ruime wettelijke mogelijkheden voor alternatieven dierproeven 16 februari 2015

  Voor de beoordeling van risico’s van chemische stoffen voor mens en milieu worden dierproeven gebruikt. Europese wettelijke kaders voor de beoordeling van stoffen (zoals de Cosmeticaverordening) bieden echter ruime mogelijkheden voor het gebruik van alternatieven voor deze dierproeven. Dit blijkt uit een evaluatie van tien Europese beoordelingskaders, uitgevoerd door het RIVM.

 • Legionella: nieuwe coördinator ILT en aanpassing digitaal meldformulier 16 februari 2015

  Remco Bosma volgt Hans de Vries op als legionella-coördinator van ILT/Handhaving drinkwater en legionella. Dit heeft geen gevolgen voor het contact tussen de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en het LCHV (Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid): ook in de toekomst overlegt het LCHV over onder andere de taakverdeling en communicatie tussen ILT en GGD’en bij legionellameldingen in drinkwater.

 • Kans op matige smog door fijnstof op 15 en 16 februari 2015 14 februari 2015

  Het RIVM verwacht dat zondag 15 februari en maandag 16 februari matige smog door fijnstof kan ontstaan in geheel Nederland. De verwachting is dat de situatie op dinsdag 18 februari 2015 verbetert als de wind naar het noordwesten draait.

 • Nieuwe ronde ondersteuningsaanbod Gezonde School 12 februari 2015

  Scholen die meer willen doen aan een gezonde leefstijl van hun leerlingen of studenten kunnen van 12 februari tot en met 16 maart hiervoor extra hulp aanvragen via www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod. Scholen kunnen kiezen uit drie soorten ondersteuning: advies-op-maat, hulp bij de organisatie van een Gezonde Schoolactiviteit of een vergoeding van taakuren van eigen medewerkers.

 • Nieuwe website Rijksvaccinatieprogramma 12 februari 2015

  Vanaf heden kunnen ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar voor informatie over het Rijksvaccinatieprogramma terecht op rijksvaccinatieprogramma.nl. Hiermee wil het RIVM hen ondersteunen bij het maken van een bewuste keuze voor het wel/niet vaccineren van hun kind.

 • Gewijzigde indicatorenset darmkanker 10 februari 2015

  Naar aanleiding van de resultaten van het eerste half jaar bevolkingsonderzoek darmkanker en de analyse die de landelijke evaluator hiertoe heeft verricht, zijn enkele wijzigingen in de indicatorenset voorgesteld.

 • Verband elektromagnetische velden en klachten onduidelijk 10 februari 2015

  Klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid en slaapproblemen hebben geen duidelijk verband met elektromagnetische velden van zendmasten, hoogspanningslijnen, mobiele telefoons of elektrische apparatuur. Dit blijkt uit het onderzoek waarop Christos Baliatsas van het RIVM op dinsdag 10 februari promoveert aan de Universiteit Utrecht.

 • Minisymposium "KWF preventiekoers 2015-2018" 10 februari 2015

  Op 22 januari organiseerde KWF Kankerbestrijding het minisymposium KWF preventiekoers 2015-2018? in Science Center Nemo in Amsterdam. Tijdens dit minisymposium werd een toelichting gegeven op de beleidsvisie van KWF Kankerbestijding.

 • RIVM en Stichting Olijf luiden samen preventieweek baarmoederhalskanker in 10 februari 2015

  In de week van 19 januari was het de Europese Baarmoederhalskanker preventieweek. Enkele jaren geleden werd deze week in het leven geroepen door De Europese Baarmoederhalskanker Vereniging (ECCA).

 • Bevolkingsonderzoek Zuid-West NEN 15224 gecertificeerd 10 februari 2015

  Bevolkingsonderzoek Zuid-West is als screeningsorganisatie gecertificeerd voor de NEN 15224, in de volksmond beter bekend als "ISO voor de zorg".

 • Evaluatie visitatietraject Centra Seksuele Gezondheid 09 februari 2015

  De regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) is vastgelegd in de subsidieregeling publieke gezondheid. De coördinatie van de uitvoering ervan ligt bij 8 regionale GGD’en, die een landelijk dekkend netwerk van Centra Seksuele Gezondheid (CSG’s) aansturen.

 • Alles is gezondheid… Bijna 600 organisaties werken mee aan een gezonder Nederland 04 februari 2015

  Het eerste jaar van het Nationaal Preventie Programma Alles is gezondheid… heeft 165 pledges (beloftes) opgeleverd; ongeveer 600 (maatschappelijke) organisaties, (lokale) overheden en bedrijven zijn met en vanuit het programma actief. De organisaties zetten in op een breed scala aan thema’s, met vernieuwende initiatieven om een extra impuls te geven aan een gezonder en vitaler Nederland.

 • Evaluatierapport Stichting HIV Monitoring online 03 februari 2015

  Vanaf 2001 worden gegevens van patiënten met een hiv-infectie in zorg bij een hiv-behandelcentrum verzameld, ingevoerd, beoordeeld op kwaliteit en geanalyseerd door de Stichting Hiv Monitoring (SHM).

 • Systemen voor markttoelating medische hulpmiddelen in Europa en de Verenigde Staten vergeleken 03 februari 2015

  Medische hulpmiddelen variëren van relatief eenvoudige producten als pleisters en rolstoelen tot complexe apparatuur, zoals pacemakers en MRI-scanners. Deze producten worden in Europa en de Verenigde Staten op verschillende manieren toegelaten tot de markt. Op verzoek van de IGZ vergeleek het RIVM het Europese markttoelatingssysteem met dat in de Verenigde Staten. Daaruit bleek dat niet geconcludeerd kan worden dat het ene systeem tot veiligere medische hulpmiddelen leidt dan het andere.

 • Landelijk ebola-informatiepunt stopt 02 februari 2015

  Vanaf 1 februari is het ebola-informatiepunt niet meer bereikbaar. Dit gratis landelijke telefoonnummer (0800-0480) werd opengesteld voor algemeen publiek met vragen over ebola. Het aantal vragen over ebola is sterk teruggelopen en daarom wordt het informatiepunt afgeschaald. Het ebola-informatiepunt startte op 20 oktober 2014 op verzoek van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gevraagd deze telefoonlijn te realiseren.

 • Verarming Europese ecosystemen door luchtverontreiniging neemt af 02 februari 2015

  Het aandeel door luchtverontreiniging bedreigde natuurgebieden in Europa neemt af tussen 2005 en 2020. Dit geldt zowel voor de toevoer van overmatige verzurende als vermestende stoffen. Dit blijkt uit een rapport van het Coordination Centre for Effects (CCE) van het RIVM.

 • Verschil in beoordeling kankerverwekkende stof voor werknemers 02 februari 2015

  Methodieken om grenswaarden af te leiden voor blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen die direct schade aan het DNA veroorzaken, verschillen tussen Europese lidstaten. Een belangrijke oorzaak van deze verschillen zijn beleidsmatige keuzes over het risiconiveau. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

 • Overleg VWS eind maart 2015 02 februari 2015

  Het ministerie van VWS heeft bevestigd dat het bestuurlijk overleg met alle betrokken zorgpartijen eind maart zal worden gehouden. Het streven is dat ook de minister hierbij aanwezig zal zijn.

 • Biologische klok mogelijk beïnvloed door tablets en smartphones 28 januari 2015

  Er zijn aanwijzingen dat de biologische klok van mensen wordt beïnvloed door blauw licht. Dit komt bijvoorbeeld door het ‘s avonds of ’s nacht gebruiken van tablets, smartphones, led-tv, of led-lampen. Dit soort apparaten geeft relatief meer blauw licht af dan meer traditionelere lichtbronnen. Het effect lijkt zich voor te doen vanaf een blootstelling van enkele uren. Het is nog niet bekend in welke mate blootstelling aan blauw licht schadelijk is. Meer inzicht is nodig omdat het aantal producten dat relatief veel blauw licht uitzendt toeneemt en ze steeds meer worden gebruikt.

 • Gezonde School op de Nationale Onderwijstentoonstelling 27 januari 2015

  Gezonde School is aanwezig op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) van 27 januari tot en met 31 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. De NOT is de grootste vakbeurs voor professionals in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

 • Professionals hebben voorkeur voor erkende interventies 26 januari 2015

  Professionals die cliënten een interventie voorschrijven op het terrein van gezond en actief leven, kiezen verhoudingsgewijs vaker voor een aanpak die bewezen effectief is dan voor niet-erkende interventies. Het vertrouwen in de kwaliteit is een belangrijke reden om een erkende interventie te gebruiken. Dit blijkt uit het onderzoek dat het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) samen met Movisie en NISB in 2014 heeft gedaan naar het gebruik van erkende interventies.

 • Biobased alternatieven voor hormoon verstorende stof in kassabonnen 23 januari 2015

  Stoffen gemaakt uit plantaardige of dierlijke resten kunnen een alternatief zijn voor het gebruik van de stof bisfenol-A (BPA) in thermisch papier. Thermisch papier wordt veel gebruikt voor bijvoorbeeld kassabonnen. Enkele veelbelovende alternatieven ontbreken in het huidige voorstel aan de Europese Commissie om het gebruik van BPA terug te dringen.

 • SAFETI-NL nieuws december 2014 23 januari 2015

  In december 2014 is een nieuwsbrief gestuurd met daarin het laatste nieuws over SAFETI-NL en de Handleiding Risicoberekeningen Bevi.

 • RIVM adviseert aanpassing bodemkwaliteitseisen PCB's 20 januari 2015

  Het RIVM doet een voorstel voor kwaliteitseisen van met PCB (polychloorbifenylen) verontreinigde bodem. Als de grond volgens de norm van voldoende kwaliteit is, is deze geschikt voor bijvoorbeeld de functie wonen of industrie. PCB’s zijn onbrandbare stoffen die sinds jaren ‘60 gebruikt zijn in olie en apparaten. Sinds jaren ‘80 is toepassing verboden en zijn er vervangers voor gekomen.

 • Minder dierproeven door nieuwe testrichtlijn voor chemische stoffen 20 januari 2015

  Recent is er een nieuwe testrichtlijn beschikbaar gekomen voor het bepalen van schadelijke effecten van chemische stoffen op de vruchtbaarheid van de mens en de ontwikkeling van het ongeboren kind. Indien de nieuwe testmethode wordt toegepast kan het wettelijk verplicht aantal dierproeven op jaarbasis met 40% afnemen. Dat blijkt uit een rapport van het RIVM.

 • Start hielprikscreening op Bonaire 20 januari 2015

  Op 1 januari 2015 is voor alle pasgeboren baby’s op Bonaire de hielprikscreening ingevoerd. De Afdeling Publieke Gezondheidszorg van GGD Bonaire en het ziekenhuis Fundashon Mariadal op Bonaire werken hiervoor samen met het ministerie van VWS en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. Inmiddels zijn de eerste hielprikken uitgevoerd. De hielprikkaarten met het bloed worden naar Nederland gestuurd en daar gescreend op 17 aandoeningen. Na Bonaire zullen in de loop van dit jaar ook Sint Eustatius en Saba volgen.

 • RIVM en Stichting Olijf openen beurshandel voor Baarmoederhalskanker Preventieweek 20 januari 2015

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Stichting Olijf (een netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker) openen de beurshandel om aandacht te vragen voor de Europese Baarmoederhalskanker Preventieweek van 24 tot en met 31 januari 2015.

 • Mogelijkheden voor hogere vitamine D inname door risicogroepen 19 januari 2015

  De meeste ouderen en mensen van niet-westerse afkomst in Nederland krijgen te weinig vitamine D binnen. Het RIVM berekende in verschillende scenario’s in hoeverre het mogelijk is om de vitamine D inname bij deze groepen te verhogen, door extra vitamine D toe te voegen aan een aantal voedingsmiddelen, zonder dat de maximaal aanvaardbare dagelijkse inname in het merendeel van de algemene Nederlandse bevolking (2-70 jaar) wordt overschreden. Uit de berekeningen blijkt dat beide risicogroepen aanzienlijk meer vitamine D binnen zouden kunnen krijgen bij gebruik van met vitamine D verrijkte voedingsmiddelen.

 • Aanpassing auditcylcus en nieuwe kwaliteitseisen coloscopiecentra en PA laboratoria 19 januari 2015

  In oktober 2014 is de eerste ronde van de periodieke audits van coloscopiecentra en pathologie (PA)-laboratoria gestart.

 • Beschikbaarheid data bevolkingsonderzoek darmkanker voor onderzoek 19 januari 2015

  Het bevolkingsonderzoek darmkanker maakt gebruik van een specifiek ingericht ICT-systeem ScreenIT (voorheen ColonIS).

 • Nederlandse voedselconsumptie kan gezonder 16 januari 2015

  Een kwart van de voeding van Nederlanders bestaat uit producten die niet behoren tot de Schijf van Vijf, bijvoorbeeld snacks en frisdranken. Ook kiezen Nederlanders binnen productgroepen zoals vlees, zuivelproducten en snacks, vaak de minder gezonde producten. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Monitor 2012 Bevolkingsonderzoek Borstkanker nu online 15 januari 2015

  De Monitor 2012 van het bevolkingsonderzoek borstkanker staat op de website. Het LETB (Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek Borstkanker) becijfert jaarlijks de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker. De Monitor 2012 toont de gegevens van het verslagjaar 2012 in vergelijking met voorgaande verslagjaren.

 • Van oud naar nieuw: overgangsscenario en risicoanalyse 15 januari 2015

  Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek werkt samen met alle relevante partijen aan de voorbereidingen van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Er verandert veel op verschillende fronten. Waaronder de HPV-test, het proces, de organisatie, ICT, kwaliteit en voorlichting.

 • Preventieweek Baarmoederhalskanker 15 januari 2015

  Van 24 januari tot en met 31 januari is voor het negende jaar op rij de preventieweek Baarmoederhalskanker.

 • Feiten en fabels over bevolkingsonderzoek borstkanker 15 januari 2015

  Vrouwen in de doelgroep van het bevolkingsonderzoek borstkanker kiezen zelf om wel of niet deel te nemen. Om vrouwen zoveel mogelijk te helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze is er naast alle bestaande informatie een nieuw overzicht gemaakt van onderwerpen die vaak worden besproken.

 • Patient in Calamiteitenhospitaal geen ebola 12 januari 2015

  De patiënt, die vandaag in het Calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht is beoordeeld vanwege verdenking op ebola, is weer uit isolatie. De ziekteverschijnselen passen niet bij een ebolabesmetting. Er is geen specifieke test voor ebola ingezet.

 • Patiënt naar ziekenhuis vanwege beoordeling op ebola 12 januari 2015

  Op 12 januari wordt een patiënt beoordeeld in het Calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht vanwege een mogelijke verdenking op ebola. De patiënt heeft eerder een bezoek gebracht aan een gebied waar ebola heerst en heeft bij terugkomst ziekteverschijnselen ontwikkeld. De afgelopen weken zijn vaker patiënten beoordeeld die klachten ontwikkelden na terugkeer uit een risicogebied voor ebola. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer onderzocht.

 • Monitoring van medisch team rond ebolapatient beëindigd 09 januari 2015

  Het is 21 dagen geleden dat de Nigeriaanse ebolapatiënt die in het Calamiteitenhospitaal was opgenomen, is genezen. Daarmee is de monitoring van de gezondheidssituatie van het medisch team van het UMC Utrecht dat hem verzorgde ook beëindigd. Nu is met zekerheid vastgesteld dat geen van de zorgverleners is besmet met ebola.

 • Top 10 meest gebruikte LCI-richtlijnen 2014 08 januari 2015

  Het is in infectieziekteland niet enkel ebola wat de klok slaat. De LCI-richtlijn Hand-voet-mondziekte staat met stip op één (meer dan het dubbele aantal 'kliks' ten opzichte van nummer 2: Virale hemorragische koorts Filovirussen) in de top 10 van meest bekeken LCI-richtlijnen op de RIVM-site in 2014.

 • Kruidenproducten uit traditionele Chinese geneeskunde meestal geen geneesmiddel, maar warenwetproduct 08 januari 2015

  Uit een verkennend onderzoek van het RIVM blijkt dat kruidenproducten uit de traditionele Chinese geneeskunde (Traditional Chinese Medicine; TCM) gebruikt worden voor alle denkbare medische aandoeningen. Op een enkele uitzondering na, zijn deze producten geen geneesmiddelen, maar warenwetproducten. Voor de consument en de beroepsbeoefenaars kan dit verwarrend zijn. Zij zouden er onterecht vanuit kunnen gaan dat deze kruidenproducten geneesmiddelen zijn.

 • Gids over bestrijding zoonosen vernieuwd 08 januari 2015

  Voor de bestrijding van ziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönosen) is continu aandacht nodig van medische en veterinaire professionals. Het vernieuwde vademecum Zoönosen helpt medische en veterinaire professionals bij de dagelijkse uitdagingen voor de bestrijding van zoönotische infectieziekten.

 • Evaluatie normen voor gezonde en veilige leefomgeving 08 januari 2015

  Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van normen voor de omgevingskwaliteit en is daarbij nagegaan in hoeverre deze normen bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Daarbij is gelet op hoe de normen zich tot elkaar verhouden, hoe goed ze zijn onderbouwd en hoe ze uitpakken in de praktijk.

 • Zorgboerderij waardevolle dagbesteding voor mensen met dementie 07 januari 2015

  Door de hervormingen van de langdurige zorg heeft dagbesteding voor mensen met dementie volop de aandacht. Dagbesteding kan de maatschappelijke participatie van mensen met dementie bevorderen. Zorgboerderijen doen dit op een andere wijze dan reguliere instellingen voor dagbesteding. Daarmee hebben ze toegevoegde waarde ten opzichte van het reguliere aanbod van dagbesteding. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Een voorspoedig 2015 toegewenst! 07 januari 2015

  De WIP wenst al haar relaties (‘stakeholders’) een voorspoedig 2015 toe.

 • Aantal zieken gelijk ondanks lichte stijging aantal uitbraken voedselvergiftiging 06 januari 2015

  Uit het rapport ‘Registratie van voedselinfecties en –vergiftigingen 2013’ van het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er bij 290 uitbraken 1.460 mensen ziek geworden zijn van een voedselinfectie of -vergiftiging. Omdat voor het eerst de gegevens van beide organisaties in één onderzoek zijn samengevoegd, is duidelijk te zien dat het aantal uitbraken de afgelopen jaren licht is gestegen, terwijl het aantal patiënten min of meer gelijk blijft. Uitzondering is het jaar 2012. In dat jaar werden alleen al 1.149 mensen ziek door een landelijke uitbraak van Salmonella Thompson die werd veroorzaakt door het eten van besmette gerookte zalm.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu