2018

 • Professionals zetten zich samen in tegen antibioticaresistentie 15 november 2018

  Het RIVM, ZonMw en het ministerie van VWS organiseerden op 14 november een conferentie over antibioticaresistentie. Onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals praatten over het thema ‘Van onderzoek naar praktijk en beleid. Wat kan jij er mee?!’.

 • ‘Een knokpartij in je lijf’ toont het gevecht van antibiotica 12 november 2018

  Maandag 12 november gaat in ARTIS-Micropia tijdens de World Antibiotic Awareness Week 2018 ‘Een knokpartij in je lijf’ van start. Deze nieuwe route door het microbenmuseum laat zien wat antibiotica zijn, waar ze vandaan komen en wat antibioticaresistentie eigenlijk is. Ook ontdekken bezoekers wat de gevolgen van resistentie zijn voor de volksgezondheid, en wat ze zélf kunnen doen om antibioticaresistentie een halt toe te roepen.

 • Stijging benodigde ambulances neemt af 08 november 2018

  Op basis van ritgegevens over het jaar 2017 heeft het RIVM berekend hoeveel ambulances er in Nederland nodig zijn. Op werkdagen overdag zijn er in Nederland 614 ambulances nodig. Dat zijn er vijf meer dan uit de berekening over 2016 bleek. De stijging op landelijk niveau van vijf ambulances was minder groot dan in 2016. Toen waren er nog tien ambulances meer nodig ten opzichte van het voorgaande jaar.

 • Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018 07 november 2018

  Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kwaliteit, prijs en volume van zorg. Een van de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt is dat van eenjarige contracten wordt overgestapt op meerjarige contracten. Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat in 2017 en 2018 het aantal meerjarencontracten in de zorg verder is toegenomen, en dat ze in alle sectoren worden afgesloten.

 • Straling rond terrein van kerncentrale Borssele voldoet aan de norm 01 november 2018

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van de kerncentrale Borssele lag in 2017 onder het toegestane maximum van 0,01 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2017 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,001 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriële doeleinden wordt gebruikt.

 • Straling rond COVRA-terrein voldoet aan de norm 01 november 2018

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA N.V.) te Borssele lag in 2017 onder het toegestane maximum van 0,040 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. In 2017 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,003 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriedoeleinden wordt gebruikt.

 • Factsheet Smaakstoffen in tabaks- en aanverwante producten 30 oktober 2018

  Aan bijna alle tabaks- en aanverwante producten (zoals e-sigaretten) worden smaakstoffen toegevoegd. Door de smaakstoffen gaan tabaksproducten lekkerder smaken. Ook zorgen ze ervoor dat het aantrekkelijker wordt om te beginnen met roken en dat je makkelijker diep kunt inhaleren.

 • CPE in afvalwater van ziekenhuizen 30 oktober 2018

  CPE zijn bacteriën die resistent zijn tegen veel soorten antibiotica. Deze bacteriën zitten ook in ons afvalwater. Het RIVM heeft onderzocht of het zinvol is om afvalwater van ziekenhuizen te zuiveren om de verspreiding van CPE in het milieu tegen te gaan. Het blijkt dat slechts een klein deel van de bacteriën die via afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomt afkomstig is van ziekenhuizen. Deze maatregel kan er daarom niet voor zorgen dat er substantieel minder CPE in het milieu terechtkomen.

 • Luizen checken, ook op de middelbare school! 30 oktober 2018

  De herfstvakantie is weer voorbij. En dat betekent luizen pluizen op de basisschool. Maar ook op de middelbare school komt hoofdluis voor. Uit een peiling die het RIVM uitvoerde bleek namelijk dat afgelopen september ongeveer 2 op de 100 jongeren tussen 12 en 18 jaar hoofdluis had. Heb je hoofdluis, laat het anderen dan weten, want hoofdluis verspreidt zich razendsnel.

 • Verschil in gemeten en berekende geluid langs rijks- en spoorwegen stabiel 29 oktober 2018

  In 2016 lag de gemeten geluidproductie langs rijkswegen gemiddeld 2 decibel hoger dan de berekende waarden. Langs het spoor kwam in 2016 de gemeten en berekende geluidproductie gemiddeld met elkaar overeen. Dit blijkt uit de Geluidmonitor van het RIVM.

 • Handreiking gezondheidseffecten omgevingsgeluid 29 oktober 2018

  Het RIVM heeft in samenwerking met internationale partners een handreiking opgesteld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van de gezondheidseffecten van omgevingsgeluid van verschillende bronnen.

 • Mondiale Infectieziektebestrijding wordt belemmerd door het CBD Nagoya Protocol 26 oktober 2018

  Geen van de modellen waarmee internationale netwerken van biobanken de juridische verantwoordelijkheid onder het CBD-Nagoya Protocol proberen te regelen werkt efficiënt. Ze blijken ongeschikt om bij internationale crisissituaties adequaat materialen uit te wisselen tussen public health en/of research instituten. Dat blijkt uit een gezamenlijk artikel van Erasmus MC – Viroscience en RIVM dat vrijdag 26 oktober is gepubliceerd in Science.

 • Nieuwe editie RIVM Magazine is verschenen 26 oktober 2018

  Een nieuw Europees watermodel; de wisselwerking tussen gezondheid en omgeving; mentale druk neemt toe. Lees dit en meer in de oktober-editie van RIVM Magazine.

 • Communiceren over stralingsrisico’s: aansluiten bij de behoefte van burgers 26 oktober 2018

  De kans dat er een ernstig incident plaatsvindt waarbij straling vrijkomt is heel klein. Daarover zijn burgers en experts het eens. De mogelijke gevolgen van een incident worden echter door burgers vaak veel ernstiger ingeschat dan door experts. Het RIVM heeft onderzocht waar dit verschil vandaan komt en wat dit betekent voor de communicatie over deze risico’s. Dit rapport stelt dat een boodschap die beter aansluit bij wat mensen al weten en denken en die hun zorgen verwoordt, beter aansluit bij de beleving en eerder serieus wordt genomen.

 • Tuberculose in de schijnwerpers 23 oktober 2018

  Op 24 oktober start in Den Haag een groot internationaal congres over tuberculose. In Nederland komt tuberculose – of tbc – steeds minder voor, maar wereldwijd is dit de meest dodelijke infectieziekte. Jaarlijks overlijden er meer dan 1,5 miljoen mensen aan tuberculose.

 • Relatie nabijheid geitenhouderij en verhoogde kans op longontsteking bevestigd 22 oktober 2018

  Mensen die in de nabijheid van een geitenhouderij wonen, hebben meer kans op longontsteking dan gemiddeld. Het gaat om een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen. Een eerdere studie, over de periode 2007-2013, gaf dit verband al aan. Het nieuwste onderzoek bevestigt deze bevindingen voor de jaren 2014-2016 in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met IRAS/UU, WUR en het RIVM.

 • Vijf labs operationeel bij Eenheid van Taal in antibioticaresistentie 19 oktober 2018

  Het project Eenheid van Taal in antibioticaresistentie (ABR) verbetert de gegevensuitwisseling op het gebied van infecties met resistente ziekteverwekkers. De eerste vijf laboratoria zijn inmiddels succesvol operationeel geworden met het nieuwe gestandaardiseerde systeem: RLM Dordrecht/Gorinchem, CBSL Hilversum, St. Antonius, Diakonessenhuis en UMC Utrecht. Eenheid van Taal in ABR is een gezamenlijk project van de NVMM, Nictiz en het RIVM.

 • Woordenboek moet leiden tot Eenheid van Taal in de zorg 15 oktober 2018

  Om efficiënte en veilige zorg te kunnen verlenen, is het van belang dat gezondheidsinformatie voor alle betrokken zorgverleners dezelfde betekenis of bedoeling heeft. Daarvoor is het nodig om een gemeenschappelijk woordenboek te ontwikkelen gebaseerd op internationale standaarden. Het gebruiken van dit woordenboek op nationaal niveau, leidt tot Eenheid van Taal in de zorg. Dat is de aanbeveling van het RIVM en Nictiz aan het ministerie van VWS.

 • Bevolkingsonderzoek darmkanker presteert beter dan verwacht 11 oktober 2018

  Uit de monitor 2017 blijkt voor het eerst dat het bevolkingsonderzoek beter darmkanker kan opsporen dan verwacht. Daarnaast blijft de deelname in de eerste en de vervolgronden hoog.

 • Nomineer nu voor de RIVM Jan Kliestprijs 10 oktober 2018

  Kent u iemand die zich vol overgave inspant voor een veilig, gezond en leefbaar Nederland? Iemand die samenwerken en de uitwisseling van kennis over veiligheid, gezondheid en milieu stimuleert? Nomineer deze persoon dan voor de RIVM Jan Kliestprijs. Het RIVM zet zich, in samenwerking met partners, in voor een veiliger Nederland. Samenwerken en kennis uitwisselen over veiligheid, milieu en gezondheid is hiervoor essentieel. Het RIVM wil dit stimuleren en heeft daarom ter nagedachtenis aan Jan Kliest, oud hoofd centrum Veiligheid, deze prijs ingesteld. Het is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt. De eerste winnaar in 2017 was Chris Dijkens.

 • Stakeholdersdialoog over ratten- en muizenprobleem 09 oktober 2018

  De bezorgdheid over knaagdieren in Nederland neemt toe. Vaak wordt ratten- en muizengif gebruikt om knaagdieren te bestrijden. Het wordt steeds duidelijker welke schadelijke effecten dit heeft op het milieu. De afgelopen jaren is geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) ingezet om deze problemen aan te pakken. Wat gaat er goed met deze aanpak en hoe kan het beter? Hierover gaan stakeholders op 6 november in gesprek bij het RIVM.

 • Zorginnovaties gebaat bij samen optrekken stakeholders 08 oktober 2018

  Innovaties in de zorg kunnen beter aansluiten bij de medische en maatschappelijke behoeften als professionals in de gezondheidszorg, patiënten, zorgverzekeraars, industrie en de overheid eerder samen optrekken bij de ontwikkeling van medische technologie. Dit blijkt uit een ‘horizonscan’ van medische technologieën, die het RIVM uitvoerde in opdracht van het ministerie van VWS.

 • Laag niveau natuurlijke straling op werkplekken en in openbare gebouwen 04 oktober 2018

  Het RIVM heeft in 2016-2017 de radonconcentratie gemeten op werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland. Hieruit blijkt dat op vrijwel alle meetlocaties de radonconcentraties laag zijn en vergelijkbaar met de concentraties in woningen. De gemiddelde radonconcentratie van 16 Bq/m3 (becquerel per kubieke meter) ligt onder de gemiddelde radonconcentratie in gebouwen wereldwijd (40 Bq/m3).

 • Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie 03 oktober 2018

  Groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie is de laatste jaren in opkomst en ook nog volop in ontwikkeling. Deze dagbesteding draagt eraan bij dat mensen met dementie zinvol bezig kunnen zijn, (fysiek) geactiveerd worden, sociale contacten hebben en structuur in hun leven krijgen. Ook kunnen mantelzorgers hierdoor tot rust komen en krijgen zij tijd voor hun eigen activiteiten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en Wageningen University & Research.

 • Voedselinfecties: norovirus zorgt voor de meeste zieken 02 oktober 2018

  In 2017 registreerde de NVWA meer uitbraken van voedselinfecties en –vergiftigingen dan in 2016. Of er afgelopen jaar meer uitbraken waren of dat er alleen meer meldingen zijn is niet bekend. De belangrijkste veroorzaker van ziekte-uitbraken door voedsel blijft het norovirus.

 • Alternatieven beschikbaar voor milieubelastende aangroeiwerende verf 02 oktober 2018

  Er zijn verschillende systemen zonder bestrijdingsmiddelen beschikbaar om de aangroei van algen en schelpdieren op plezierboten tegen te gaan. Zo zijn er harde ‘foul release coatings’, andere harde coatings, folies met kunststof ‘stekeltjes’ en systemen op basis van ultrasoon geluid. Het RIVM heeft verschillende antifoulingsystemen naast elkaar gezet.

 • Nieuwe handreiking voor veilig recyclen afval met Zeer Zorgwekkende Stoffen 01 oktober 2018

  Hoe kunnen afvalverwerkers de risico’s van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in afval inschatten? Wanneer en hoe kunnen materialen met ZZS worden gerecycled en in welke gevallen kan dit niet? Hierover adviseert het RIVM in een nieuwe handreiking.

 • Bodem en irrigatiewater in moestuinen rond Chemours kunnen worden gebruikt 27 september 2018

  Het RIVM heeft de bodem en het gebruikte irrigatiewater onderzocht in 11 moestuinen in de omgeving van Duport/Chemours. Uit de analyses blijkt dat de bodem en het irrigatiewater gebruikt kunnen worden voor moestuingebruik. Hiermee komt het voorlopige advies om het irrigatiewater, daar waar hoge gehalten zijn gemeten, niet te gebruiken te vervallen.

 • RIVM publiceert nieuwsbrief over microplastics 27 september 2018

  Wetenschappers publiceren in rap tempo nieuwe inzichten over het microplasticsprobleem. Toch is er nog veel onbekend over de gevolgen van microplastics voor mens en milieu. Beleidsmakers realiseren zich dat maatregelen nodig zijn voordat alle kennishiaten worden gevuld. Via de RIVM nieuwsbrief over microplastics blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom kennis en beleid.

 • Onderzoek: HPV-vaccin is veilig 24 september 2018

  Onderzoek van het RIVM toont geen verband tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) en langdurige vermoeidheidsklachten bij meisjes. Resultaten van recent epidemiologisch onderzoek in Nederland komen overeen met de uitkomsten van eerder verschenen internationale onderzoeken.

 • Eerste gecombineerde leefstijlinterventies erkend door het RIVM 20 september 2018

  Vanaf januari 2019 kunnen huisartsen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een gecombineerde leefstijlinterventie. Het RIVM heeft nu drie interventies erkend op het niveau effectiviteit in het erkenningstraject. Het gaat om SLIMMER, CooL en De Beweegkuur.

 • Monitor 2017 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 18 september 2018

  Met het vernieuwde bevolkingsonderzoek zijn meer relevante afwijkingen opgespoord dan met het oude bevolkingsonderzoek. Van alle deelnemende vrouwen maakte 7% gebruik van de zelfafnametest. De deelname ligt tot nu toe lager dan in eerdere jaren. Een vernieuwingsjaar is echter niet representatief. De monitor met de eerste resultaten van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is beschikbaar op de website.

 • Zorgstelsel werkt vrij goed, maar niet zoals voorzien 17 september 2018

  Het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 in Nederland werd geïntroduceerd, presteert vooral goed als het gaat om de toegankelijkheid van de zorg. Het is echter lastig voor de verzekeraars om de kosten te beteugelen. De overheid speelt daarin een grotere rol dan voorzien. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Suzanne Ruwaard van de Tilburg University, gefinancierd door het RIVM en het CPB.

 • RIVM meet hoge waarden van teer, nicotine en koolmonoxide in Noorse sigaretten 15 september 2018

  Het RIVM heeft in opdracht van de Norwegian Cancer Society 5 sigarettenmerken die in Noorwegen op de markt zijn onderzocht. De gehalten teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee tot zeventien keer zo hoog als de gehalten die op de pakjes sigaretten vermeld staan en zijn gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode.

 • Pilot vragenlijst wetenschappelijk onderzoek via IT-systeem bevolkingsonderzoek 11 september 2018

  Vanuit het wetenschappelijke veld is er een wens om, naast data, ook de infrastructuur van het bevolkingsonderzoek te gebruiken voor onderzoek. Bijvoorbeeld door vragenlijsten te sturen naar een deel van de doelgroep van het bevolkingsonderzoek. Binnenkort start een pilot waarin wordt verkend hoe de infrastructuur van het bevolkingsonderzoek darmkanker voor onderzoek gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld door vragenlijsten te sturen naar een deel van de doelgroep van het bevolkingsonderzoek.

 • Vast bedrag data ScreenIT en wetenschappelijk onderzoek 11 september 2018

  In maart 2018 is onderzoekers voor het eerst de mogelijkheid geboden om data uit ScreenIT op te vragen voor wetenschappelijk onderzoek. RIVM heeft besloten dat onderzoekers per data-aanvraag een vast bedrag van 2000 euro betalen.

 • Nieuwe stoffen in oppervlaktewater geen risico voor gezondheid via drinkwater 11 september 2018

  Om ervoor te zorgen dat drinkwater schoon blijft, controleren waterbeheerders en drinkwaterbedrijven of ‘nieuwe’ verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Voor deze stoffen bestaat nog geen wettelijke norm. Om op tijd te signaleren, wordt gekeken of de concentratie niet boven de signaleringswaarde van 0,1 microgram per liter uitkomt. Als dat wel het geval is, wordt nader onderzocht of de stof risico’s voor de gezondheid kan veroorzaken. Van 2013 tot en met 2015 blijken 42 stoffen deze signaleringswaarde te hebben overschreden in oppervlaktewater dat voor de drinkwatervoorziening wordt gebruikt. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat zij geen risico voor de gezondheid vormen via drinkwater.

 • EQA-rondzending pathologie 11 september 2018

  De Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML) organiseert vanaf deze maand de EQA-rondzendingen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Tienervaccinatie tegen meningokokkenziekte van start 10 september 2018

  Vanaf half september ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen. Dit jaar ontvangen zo’n 130.000 jongeren een uitnodiging. In 2019 krijgen jongeren van 14 - 18 jaar een uitnodiging voor vaccinatie. Dat zijn ongeveer 860.000 jongeren.

 • Nieuwe directeur-generaal Hans Brug gestart 10 september 2018

  Na de instemming met zijn voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per 1 juni jl. is Prof. dr. ir. J. (Hans) Brug vandaag officieel gestart in zijn functie als directeur-generaal van het RIVM.

 • CO2-uitstoot in 2017 gelijk aan die in 1990 10 september 2018

  In 2017 werd in Nederland 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten. De CO2-uitstoot is net zo hoog als ruim een kwart eeuw geleden, terwijl de sectoren die deze uitstoot veroorzaken steeds omvangrijker zijn geworden. In Velsen, Geertruidenberg en Rotterdam is de uitstoot per vierkante meter het grootst. Dat meldt het CBS samen met RIVM/Emissieregister op basis van voorlopige cijfers.

 • Netwerkdag Omgevingsveiligheid 10 september 2018

  Op 26 september 2018 organiseerde centrum Veiligheid alweer de derde netwerkdag Omgevingsveiligheid. Meer dan 80 professionals kwamen naar Bilthoven om elkaar te ontmoeten en de actualiteit van het werkveld met elkaar te bespreken.

 • Geluid is belangrijkste veroorzaker van hinder in Nederland 05 september 2018

  Geluid van wegverkeer, burenlawaai en vliegverkeer zijn de belangrijkste veroorzakers van hinder die Nederlanders in hun woonomgeving ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en CBS onder ruim 8.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder.

 • Annemieke de Vries naar Nederlands Forensisch Instituut 04 september 2018

  Annemieke de Vries wordt per 1 oktober directeur Wetenschap en Technologie en tevens plaatsvervangend directeur van het Nederlands Forensisch Instituut. Zij is op dit moment nog hoofd van het Centrum Gezondheidsbescherming (GZB) en plaatsvervangend Directeur Volksgezondheid en Zorg bij het RIVM.

 • Meningokokken-W meest opvallende infectieziekte van 2017 03 september 2018

  Het vandaag verschenen rapport ‘Staat van Infectieziekten 2017’ geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten in Nederland en het buitenland. De meest in het oog springende infectieziekte in 2017 was de meningokokkenziekte. Het aantal besmettingen met meningokokken type W liep afgelopen jaar op tot 80.

 • Grote toename legionellose in Nederland 03 september 2018

  Via de GGD’en kwamen er afgelopen jaar 561 meldingen van legionellose binnen. Nooit eerder registreerde het RIVM zo veel meldingen van deze ziekte als in het afgelopen jaar. Een andere luchtweginfectie viel ook op: In de winter van 2017/2018 werden 900.000 mensen ziek door het griepvirus, zo’n 400.000 mensen meer dan het jaar ervoor.

 • UV-straling van de zon in juli 2018 breekt record 14 augustus 2018

  In juli 2018 was de totale hoeveelheid schadelijke UV-straling afkomstig van de zon hoger dan ooit tevoren. Dat blijkt uit een analyse van de zonkrachtmetingen van het RIVM. Blootstelling aan UV-straling kan leiden tot gezondheidseffecten als huidkanker en staar, die beide sterk toenemen. Het KNMI geeft aan dat de warme en zonnige zomer van dit jaar een blik geeft op de zomers van de toekomst. Een extra reden om de bescherming tegen UV-straling van de zon meer aandacht te geven.

 • De hoogste maandsom UV-straling, maar geen hoogste zonkracht; hoe kan dat? 14 augustus 2018

  In juli 2018 was de totale hoeveelheid schadelijke UV-straling afkomstig van de zon hoger dan ooit tevoren, maar dat betekent niet dat ook de zonkracht de hoogste waarde heeft bereikt in die maand. Weliswaar kwam op enkele dagen de zonkracht juist boven de 7, maar het zonkracht record van 11 juni 2017 met een zonkracht van 8,7 werd niet bereikt. Een waarde van 7 wordt doorgaans elke zomer enkele malen per jaar bereikt. Hoe kan dat?

 • Handboek Omgevingsveiligheid: bescherming tegen brand, explosie of gifwolk 14 augustus 2018

  Het RIVM heeft een nieuwe online versie van het Handboek Omgevingsveiligheid gepubliceerd. Het handboek laat zien hoe mens en milieu beschermd kunnen worden tegen brand, explosie of gifwolk als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het handboek is bijvoorbeeld bedoeld voor bestuurders, bewoners, gebiedsontwikkelaars en bedrijven. Het helpt hen om te bepalen waar extra aandacht nodig is voor veiligheid en bij het selecteren van beschermende maatregelen. Ook kunnen bedrijven, burgers en overheden met de informatie uit het Handboek nu al anticiperen op de Omgevingswet.

 • Aankondiging internationale conferentie ‘Land Use and Water Quality 2019’ 09 augustus 2018

  Vierde internationale conferentie over landgebruik en waterkwaliteit

 • Hitteplan niet meer actief 08 augustus 2018

  Het Nationaal Hitteplan is vanaf woensdagochtend 8 augustus 2018 niet meer actief. Vanaf woensdag is het minder warm. Het KNMI en het RIVM blijven uiteraard alert op nieuwe periodes van aanhoudende warmte.

 • Aura Timen benoemd tot bijzonder hoogleraar bij het Athena Instituut 07 augustus 2018

  Aura Timen is per 1 juni door het College van Bestuur van de VU benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Responses to communicable diseases in global health’, met een aanstellingsomvang van 0,2 fte.

 • De komende dagen kans op smog door ozon 06 augustus 2018

  Op maandag 6 augustus en dinsdag 7 augustus 2018 is er kans op smog door ozon in. Voor maandag kan de luchtkwaliteit "slecht" worden in het zuiden van Nederland. Voor dinsdag geldt dit voor het gehele land. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

 • De komende dagen kans op smog door ozon in het zuidoosten van Nederland 02 augustus 2018

  Op donderdag 2 augustus 2018 en vrijdag 3 augustus 2018 is er kleine kans op smog door ozon in het zuidoosten van Nederland. Lokaal kan de luchtkwaliteit hier "slecht" worden. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

 • Hitteplan actief in delen van Nederland 02 augustus 2018

  Op 2 augustus 2018 is het hitteplan geactiveerd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe. KNMI heeft code geel afgekondigd voor deze provincies. Het RIVM waarschuwt deze regio’s voor enkele dagen hitte en roept op extra aandacht te besteden aan groepen kwetsbare mensen om gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te beperken.

 • Monitor NHS professionals over kinderen geboren in 2016 26 juli 2018

  Recent is de monitor voor professionals verschenen met verdiepende informatie over de neonatale hielprikscreening (NHS), uitgevoerd in 2016.

 • Gewijzigde overeenkomsten met counselings- en echoscopiepraktijken 26 juli 2018

  De overeenkomsten tussen de Regionale Centra en de counselings- en echoscopiepraktijken zijn vernieuwd en geactualiseerd.

 • Vaardigheidstraining counseling niet verplicht voor recent afgestudeerden 26 juli 2018

  Verloskundigen die in 2017 of 2018 afgestudeerd zijn, hoeven in de bijscholingsronde 2017-2018 niet de vaardigheidstraining counseling prenatale screening te volgen.

 • Gezondheidseffecten van het reizen met auto of trein in het woon-werkverkeer 24 juli 2018

  Het RIVM heeft een beknopte verkenning gemaakt met daarin een overzicht van de beschikbare kennis over de verschillen in gezondheid tussen woon-werkverkeer met de auto of trein. Hierbij is gekeken naar de fysieke gezondheid, mentale gezondheid en het risico op infecties.

 • De komende dagen kans op smog door ozon 24 juli 2018

  Vanaf vandaag dinsdag 24 juli tot en met vrijdag 27 juli 2018 is er kans op smog door ozon. Vandaag zal lokaal de luchtkwaliteit "slecht" zijn in het midden en oosten van het land. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

 • Eisen bijscholing prenatale screening aangepast 23 juli 2018

  Met de partijen die betrokken zijn bij de prenatale screening is kritisch gekeken naar wat er wordt gevraagd van de counselors prenatale screening én waar behoefte aan is.

 • Tussenevaluatie pilot studie SCID-screening succesvol 23 juli 2018

  De eerste drie maanden van de SONNET studie zijn succesvol verlopen, zo blijkt uit een tussenevaluatie. SONNET staat voor SCID-screening Onderzoek in Nederland met TRECs. In deze pilotstudie kunnen alle pasgeborenen in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland worden gescreend op severe combined immunodeficiency (SCID), een ernstige afweerstoornis.

 • Actualisatie Draaiboek neonatale hielprikscreening 23 juli 2018

  Het Draaiboek neonatale hielprikscreening is op een aantal punten geactualiseerd. De meeste aanpassingen dienen ter verduidelijking, maar er zijn ook enkele inhoudelijke wijzigingen.

 • Counselingsvaardigheden prenatale screening en toetsen 23 juli 2018

  Vanaf 2019 wordt er getoetst op counselingsvaardigheden prenatale screening. Met deze nieuwe interactieve toets laat de counselor zien welke vaardigheden zij beheerst in verschillende situaties.

 • Procesmonitor 2016 verschenen 23 juli 2018

  Jaarlijks geeft het RIVM-CvB opdracht voor de monitor van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie(PSIE) om de kwaliteit van het programma te bewaken.

 • Voorlichtingsmateriaal prenatale screening onderzocht 23 juli 2018

  Om meer inzicht te krijgen in het gebruik én de bekendheid, begrijpelijkheid en aansprekendheid van het voorlichtingsmateriaal prenatale screening is een onderzoek uitgevoerd onder zwangeren, recent bevallen vrouwen en hun partners.

 • Nationaal Hitteplan actief in heel Nederland

  Overal in Nederland zijn de schoolvakanties begonnen. De zomer laat zich al enige tijd gelden. De komende dagen wordt het extra warm. Daarom activeert het RIVM met ingang van maandag 23 juli 2018 het Nationaal Hitteplan. Daarmee roept het RIVM op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen. Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken. Ook de zonkracht is de komende dagen hoog. De huid kan dan snel verbranden.

 • Minder tekenbeten gemeld dan verwacht in droge julimaand 19 juli 2018

  Het aantal meldingen van tekenbeten daalde de afgelopen drie weken bijzonder hard. Om uitdroging te voorkomen, verstoppen teken zich beter, maar ook bij dit warme weer zijn ze actief. Blijf dus op tekenbeten letten als je verkoeling zoekt in het bos, in de duinen of in het park.

 • Indicatieve magneetveldzones bovengrondse hoogspanningslijnen gewijzigd 17 juli 2018

  Het RIVM heeft de Netkaart uit 2005 waarop de bovengrondse hoogspannings-lijnen in Nederland zijn weergegeven, geactualiseerd. De Netkaart is aangepast, omdat nu betere gegevens over het hoogspanningsnet beschikbaar zijn. Ook is het hoogspanningsnet op een aantal plaatsen veranderd, bijvoorbeeld doordat nieuwe hoogspanningslijnen zijn aangelegd of bestaande lijnen ondergronds zijn gebracht, verplaatst of afgebroken. De kaart is een hulpmiddel voor gemeenten bij de besluitvorming over de inrichting van de ruimte nabij bovengrondse hoogspanningslijnen.

 • RIVM vraagt deelnemers voor zwemmersstudie 13 juli 2018

  Wie meedoet aan een city swim of ander zwemevenement in open water, kan zich opgeven voor een onderzoek van het RIVM naar antibioticaresistente darmbacteriën. Dit zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Deze kunnen ook in open water zitten, zoals grachten en rivieren, waarin zwemevenementen worden gehouden. Hoewel deze darmbacteriën meestal ongevaarlijk zijn voor gezonde mensen, kunnen kwetsbare mensen, zoals ziekenhuispatiënten, er wel ziek van worden. Het RIVM onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om resistente darmbacteriën binnen te krijgen door te zwemmen in open water.

 • RIVM op shortlist voor Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018 12 juli 2018

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat op de shortlist voor de verkiezing van overheidsorganisatie van het jaar. Het RIVM en negen andere overheidsorganisaties zijn gekozen uit meer dan dertig organisaties die zijn genomineerd voor deze verkiezing. In september worden de drie finalisten bekend.

 • RIVM en citizen science: een nieuwe manier van kijken 11 juli 2018

  “Het past bij een innovatief RIVM om een belangrijke speler te zijn als het gaat om citizen science." Dat zegt Daniëlle Timmermans, Chief Science Officer Risicocommunicatie van het RIVM. In een speciale uitgave over burgerwetenschap zijn succesvolle voorbeelden én lessen bij elkaar gebracht in het online magazine Citizen Science: iedereen expert.

 • Advies: beëindig bestrijding bosmug Flevopolder 10 juli 2018

  In grote delen van de Flevopolder blijken de mogelijkheden van effectieve bestrijding van de Aziatische bosmug gering. Dat komt omdat de Aziatische bosmug tussen Lelystad en Zeewolde wijd verspreid voorkomt. De Aziatische bosmug zorgt voor slechts een klein extra risico op verspreiding van ziekten in Nederland. Onderzoekers van RIVM en NVWA adviseren daarom om bestrijding van de Aziatische bosmug in de Flevopolder te stoppen. Omdat de bestrijding op nieuwe vestigingslocaties wel effectief kan zijn, is geadviseerd om bestrijding daar wel op te pakken.

 • De bijdrage van veroudering aan ongevallen met chemische stoffen 10 juli 2018

  Het RIVM heeft onderzocht welke rol veroudering van installaties speelt bij ongevallen met chemische stoffen. Het blijkt dat bij ongeveer 30% van de ongevallen veroudering van de installaties (mede-) oorzaak is van het ongeval. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van beschrijvingen van incidenten die hebben plaatsgevonden bij bedrijven die werken met grote hoeveelheden chemische stoffen.

 • Arseen in bodem en grondwater in Apeldoorn geen gezondheidsprobleem 10 juli 2018

  De ondergrond in Apeldoorn bevat arseen, dat grotendeels een natuurlijke oorsprong heeft. Door een opwaartse stroming van het grondwater langs de rand van de Veluwe kan dit arseen aan de oppervlakte komen. Als gevolg heeft de bodem en het grondwater in Apeldoorn en omgeving licht verhoogde arseenconcentraties ten opzichte van andere zandgebieden. Uit onderzoek blijkt dit echter geen probleem voor de gezondheid op te leveren. Dit geldt voor kinderen die op de bodem of bij waterspeelplaatsen spelen en voor mensen die zelfgeteelde groenten eten.

 • Start Meldpunt Bijwerkingen Implantaten levert 264 meldingen op 06 juli 2018

  Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten heeft tussen de start op 3 juli 2017 en 1 april 2018 264 meldingen ontvangen. Het totaal aantal bijwerkingen dat werd gemeld was 1293. Veruit de meeste meldingen gingen over de mogelijke bijwerkingen van een borstprothese, op afstand gevolgd door meldingen over een bekkenbodemmatje. Dat staat in de opstartrapportage Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen implantaten van het RIVM in samenwerking met het Lareb.

 • Langer thuis wonen leidt niet altijd tot lagere sterfte en zorgkosten 06 juli 2018

  Thuiszorg of zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis: voor veel ouderen maakt het nauwelijks uit. Ze leven thuis niet langer en hebben ongeveer even hoge zorgkosten. Dat blijkt uit een studie van het RIVM, het CPB en de Erasmus Universiteit. De uitkomsten van deze studie zijn gepubliceerd in het tijdschrift Economisch Statistische Berichten.

 • Risico op gezondheidsklachten door energiedrank bij kleine groep tieners 06 juli 2018

  Van de ruim 1,2 miljoen Nederlandse jongeren tussen de 13 en 18 jaar drinkt 1 tot 2 procent regelmatig drie of meer blikjes energiedrank per dag. Deze dranken bevatten cafeïne, taurine en D-glucuronolacton. Wie te veel van deze stoffen binnenkrijgt, kan daarvan klachten als hartkloppingen en duizeligheid ondervinden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Geen duidelijke verbanden tussen gezondheid omwonenden en nabijheid landbouwpercelen 06 juli 2018

  Over het algemeen worden er geen duidelijke verbanden gevonden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen. Mensen die dichtbij landbouwpercelen wonen, lijken gemiddeld iets gezonder te zijn dan personen die daar verder vandaan wonen. Wel is er een associatie gevonden tussen de nabijheid van maisteelt en een hogere sterfte als gevolg van luchtwegaandoeningen. Het is onbekend of het gebruik van bestrijdingsmiddelen hiervan de oorzaak is.

 • Eerste beoordeling van gelijktijdige blootstelling aan resten van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland 06 juli 2018

  De gelijktijdige blootstelling aan resten van verschillende gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit heeft geen schadelijke effecten op de schildklier. Het RIVM kan op basis van berekeningen niet uitsluiten dat er schadelijke effecten op het zenuwstelsel kunnen zijn.

 • In Zuidoost-Nederland kans op smog door ozon op donderdag 5 juli 2018 05 juli 2018

  Op donderdag 5 juli 2018 is er aan het eind van de middag zeer lokaal in het Zuidoosten van Nederland kans op smog door ozon. Naar verwachting is de luchtkwaliteit hier “slecht”. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

 • Rekenmodel SAFETI-NL geactualiseerd in afstemming met omgeving 05 juli 2018

  Het rekenprogramma SAFETI-NL berekent de risico’s voor de veiligheid van de leefomgeving van bedrijven en transportleidingen met gevaarlijke stoffen. De uitkomsten van deze risicoberekeningen worden gebruikt voor vergunningverlening en ruimtelijke ordening. De huidige versie is verouderd. Het RIVM beheert SAFETI-NL en heeft onderzocht welke consequenties de invoering van een nieuwe versie heeft voor bedrijven en de omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met bedrijven en omgevingsdiensten.

 • Analyse van recente incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote bedrijven 05 juli 2018

  Het RIVM heeft twaalf recente incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven in Nederland geanalyseerd. Het betreft incidenten waarvan de Inspectie-SZW in het afgelopen jaar het incidentonderzoek heeft afgerond. Twee keer ging het om een explosie en één keer om een brand. Bij de overige incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Drie gewonden hebben lichamelijk letsel opgelopen, vermoedelijk van herstelbare aard.

 • Promotie: Kwaliteit zorg in uitbraakbestrijding, vanuit perspectief first responders 04 juli 2018

  Infectieziekte-uitbraken uit het verleden laten lieten zien dat een snelle en juiste bestrijding belangrijk is. Uitbraken kunnen zich snel verspreiden en eenvoudig landsgrenzen passeren. Als met de juiste maatregelen een lokale uitbraak tot staan kan worden gebracht, is daarmee een epidemie of zelfs pandemie te voorkomen. Hierin speelt voorbereiding een belangrijke rol en met name de voorbereiding van de ‘first responders’. Deze stelling verdedigde Evelien Belfroid tijdens haar promotie op 5 juli aan de Radboudumc.

 • Ziektelast en kosten van voedseloverdraagbare ziekten in Nederland 04 juli 2018

  Jaarlijks onderzoekt het RIVM hoeveel mensen ziek worden van 14 ziekteverwekkers (zoals Salmonella, Campylobacter of Listeria) die via voedsel in het menselijke lichaam terecht komen. Deze voedsel-gerelateerde ziektelast wordt uitgedrukt in DALY’s (Disability Adjusted Life Year), een internationaal gehanteerde maat voor het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat aan ziekte of vroegtijdig overlijden. Het aantal DALY’s als gevolg van de 14 ziekteverwekkers is voor 2017 geschat op 4.200, en is daarmee lager dan in 2016 (4.700 DALY’s).

 • Rubbergranulaat op kunstgrasvelden milieubelastend 03 juli 2018

  Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar. Om het milieu te beschermen, beveelt het RIVM maatregelen aan om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen, en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten.

 • Geen extra gezondheidsrisico door resten gewasbeschermingsmiddelen op cannabis 03 juli 2018

  Blootstelling aan resten (residuen) van gewasbeschermingsmiddelen die zijn aangetroffen in cannabismonsters leveren geen extra gezondheidsrisico op voor de gebruiker naast de bestaande risico’s van gebruik van cannabis. Dit concludeert het RIVM in een informatiebrochure ‘Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in cannabis - Extra risico voor de gebruiker?’. De nadruk in deze informatiebrochure ligt op het extra risico, omdat het gebruik van cannabis niet zonder risico’s is.

 • Evaluatie grenswaarden voor lozing van natuurlijke radioactiviteit 02 juli 2018

  Het RIVM heeft de grenswaarden voor de lozing van natuurlijke radioactiviteit geëvalueerd. Hieruit blijkt dat een aantal van deze grenswaarden niet meer voldoen en aangepast moeten worden. Het gevolg van deze aanpassing zou zijn dat enkele bedrijven een vergunning moeten aanvragen voor het lozen van natuurlijke radioactiviteit naar de lucht, en dat voor enkele andere bedrijven de vergunningplicht voor lozing naar water komt te vervallen.

 • Nederlandse gezondheid vergelijkbaar met buurlanden 29 juni 2018

  De gezondheid van de Nederlandse bevolking komt op hoofdlijnen overeen met die van verschillende buurlanden. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM en het ministerie van VWS waarin de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland zijn vergeleken met die van elf nabijgelegen Europese landen met een vergelijkbare economie en cultuur.

 • 99,8 procent van Nederlanders binnen drie kwartier op SEH 29 juni 2018

  In april 2018 zijn er in Nederland in totaal 89 Spoedeisende hulpposten (SEH) geïnventariseerd. Hiervan zijn er 86 24/7 geopend, drie zijn alleen overdag en eventueel ook ‘s avonds open. Ten opzichte van april 2017 (peilmoment vorige analyse) zijn er vijf SEH’s minder. 99,8% van de inwoners van Nederland kan binnen 45 minuten per ambulance naar een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis worden gebracht. Dat is gelijk aan vorig jaar. Dat blijkt uit een bereikbaarheidsanalyse van spoedeisende hulp van het RIVM.

 • Risicobeoordelingsmethode voor gene drives 29 juni 2018

  Het RIVM heeft met partnerorganisaties uit Engeland, Duitsland en België een methode ontwikkeld voor de risicobeoordeling van gene drives in laboratoria. Een gene drive is een genetische eigenschap die nagenoeg aan alle nakomelingen kan worden doorgegeven. Deze eigenschappen kunnen door genetische modificatie in laboratoria worden gemaakt. Internationale samenwerking bij de beoordeling van risico’s is belangrijk omdat grensoverschrijdende problemen kunnen ontstaan als een organisme met een gene drive uit een laboratorium ontsnapt.

 • André van der Zande ontvangt Koninklijke onderscheiding 28 juni 2018

  Vertrekkend RIVM directeur-generaal André van der Zande werd vanmiddag geëerd met de onderscheiding van Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Van der Zande ontving de onderscheiding uit handen van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge tijdens het symposium dat ter gelegenheid van zijn afscheid werd georganiseerd.

 • Bereikbaarheidsanalyse crisisdiensten GGZ 28 juni 2018

  Het RIVM heeft in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de responstijden berekend voor de beoordeling van mensen die acute GGZ-zorg nodig hebben. Hier de link naar de brief Rapportage bereikbaarheidsanalyse crisisdiensten GGZ.

 • Slechte slaap en gezondheid: meer aandacht voor preventie van belang 28 juni 2018

  Slecht slapen is van invloed op de gezondheid. Zo kan te kort of juist te lang slapen bij volwassenen het risico op ziektes als obesitas, diabetes, depressie, en beroerte verhogen en het dagelijks functioneren belemmeren. Slechte slaap kan ook leiden tot hoge economische en maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld door verzuim en verminderde schoolprestaties. Meer aandacht voor preventie van slaapproblemen is daarom van belang. Dit blijkt uit de strategische verkenning ‘Slechte slaap: een probleem voor de volksgezondheid?’ van het Trimbos-instituut, het RIVM en de Hersenstichting.

 • Antibiotica worden vaak juist gebruikt, maar het kan nog beter 27 juni 2018

  Huisartsen in Nederland schrijven minder vaak antibiotica voor. In ziekenhuizen is er geen daling te zien. Maar vergeleken met andere landen wordt er in ons land relatief weinig antibiotica voorgeschreven voor mensen. Ook het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica is de afgelopen jaren in ons land stabiel. Dat blijkt uit twee onderzoeksrapporten over antibioticagebruik en -resistentie in Nederland, bij mensen en dieren. Om antibiotica ook in de toekomst te kunnen gebruiken, moeten we blijven werken aan de bestrijding van antibioticaresistentie.

 • Behoefte aan praktische informatie over omgaan met effecten van ‘s nachts werken 26 juni 2018

  Over het algemeen hebben nachtwerkers geen bewuste behoefte aan informatie over de langetermijngezondheidseffecten van werken in de nacht. Wel willen zij dat er praktische informatie en tips beschikbaar zijn over hoe negatieve gezondheidseffecten te beperken of te voorkomen zijn en hoe om te gaan met klachten die ze nu ervaren, zoals slaapproblemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het RIVM in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en uitgevoerd met medewerking van I&O Research.

 • Hoge zonkracht gemeten 26 juni 2018

  RIVM heeft maandag 25 juni een zonkracht van 7,5 gemeten. Dat is tot dusver de hoogste zonkracht van dit jaar. Voor Nederland is dat een hoge waarde. De komende dagen belooft het ook zonnig weer te worden en kan de zonkracht weer rond 7 uitkomen. De gevoelige huid kan dan al na 15 minuten verbranden. De zonkracht is het hoogst tussen 11 en 16 uur. Geniet van het lekkere weer, maar ga verstandig om met de zon.

 • RIVM onderzoekt inname van minerale oliën via voedsel 26 juni 2018

  De inname van mogelijk kankerverwekkende aromatische koolwaterstoffen in minerale oliën via droog voedsel (rijst, hagelslag, ontbijtgranen) dat in karton is verpakt, is beperkt. Dat staat in het RIVM-onderzoeksrapport “Minerale oliën in voedsel; een overzicht van de toxicologische gegevens en een beoordeling van de inname via voedsel in Nederland”.

 • RIVM ondersteunt regio Rotterdam-Rijnmond bij nasleep aanvaring Botlek 25 juni 2018

  De responsorganisatie van het RIVM ondersteunt regio Rotterdam-Rijnmond in de nasleep van het incident in de Rotterdamse haven. Op zaterdag 23 juni voer een olietanker tegen een steiger.

 • Vaccinatiegraad daalt opnieuw licht, voor HPV aanzienlijk 25 juni 2018

  De vaccinatiegraad voor vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma is met ongeveer 1 procent opnieuw licht gedaald. Dat staat in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017. Opvallend is dat de deelname aan de HPV-vaccinatie met 8 procent aanzienlijk is afgenomen.

 • Steeds meer mensen doen een soa-test 21 juni 2018

  Het aantal mensen dat zich laat testen op een soa neemt toe. Zowel bij de centra seksuele gezondheid als bij de huisarts. Bij ruim 18 procent van de testen wordt ook daadwerkelijk een soa gevonden. Chlamydia komt het vaakst voor. De meeste soa-tests worden uitgevoerd in Amsterdam.

 • Veelgebruikte kankergeneesmiddelen schaden planten en dieren in water niet 20 juni 2018

  De meeste cytostatica (medicatie bij chemokuren) en tumor specifieke immuun- en hormoontherapieën schaden planten en dieren in oppervlaktewater niet. Ze worden voldoende afgebroken door het menselijk lichaam en uit het rioolwater gezuiverd.

 • Waarde van groen en water in de stad in beeld 20 juni 2018

  Bij stedelijke ontwikkeling moet er meer aandacht komen voor de maatschappelijke voordelen van groen en water. Groen en water dragen bij aan verbetering van de leefomgevingskwaliteit en de gezondheid. Het RIVM presenteert verschillende modellen die de maatschappelijke voordelen van groen en water, het natuurlijk kapitaal, in de stad in beeld brengen.

 • Onze toekomstige volksgezondheid: gezond ouder, maar ook grote maatschappelijke opgaven 19 juni 2018

  Het gaat goed met onze volksgezondheid. We worden steeds ouder, en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Toch staan we voor een aantal grote opgaven. Deels is dit de keerzijde van ons succes: omdat het aantal ouderen toeneemt, stijgt ook het aantal mensen met chronische aandoeningen en sociale problemen zoals eenzaamheid. Ook andere ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op onze volksgezondheid, zoals een toenemende druk op ons dagelijks leven. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 brengt in kaart wat er op ons af komt als we als maatschappij op de huidige voet door zouden gaan en niets extra’s zouden doen, en hoe we daarmee om kunnen gaan.

 • 500.000 tekenbeten in juni en juli verwacht 18 juni 2018

  Onderzoekers van het RIVM en Wageningen University verwachten dat we in juni en juli ruim 500.000 tekenbeten oplopen, de helft van het jaarlijkse aantal tekenbeten.

 • STEC en Campylobacter gevonden bij melkgeiten en melkschapen 14 juni 2018

  Twee soorten bacteriën die bij de mens diarree kunnen veroorzaken (STEC en Campylobacter) komen veel voor op melkgeitenbedrijven en melkschapenbedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en de NVWA. De resultaten laten zien dat pasteurisatie van melk en hygiëne na bezoek aan een melkgeitenbedrijf of melkschapenbedrijf belangrijk is om ziekte te voorkomen.

 • Actualisatie draaiboek prenatale screening 14 juni 2018

  Het draaiboek prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek is geactualiseerd.

 • Telediagnostiek biedt voordelen voor patiënt en arts 13 juni 2018

  Tijdsbesparing, zowel voor arts als voor de patiënt, is een belangrijk voordeel van telediagnostiek. De patiënt hoeft niet naar de behandelend arts te reizen en de arts kan op een willekeurig moment een vraag aan een collega stellen. Ook is het vaak zo geregeld dat een medisch specialist zonder wachttijd kan worden geraadpleegd.

 • Gezondheidsrisico’s gereinigde grond Perkpolder beperkt 12 juni 2018

  In Perkpolder (Zeeland) is thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt als vulmateriaal bij de aanleg van een dijk. TGG is grondmateriaal dat wordt verhit om organische verontreinigingen te verwijderen zodat het kan worden hergebruikt. Na een analyse van het toegepaste materiaal in Perkpolder blijkt dat er nog verontreinigingen in zitten. Hierdoor voldoet het grondmateriaal niet aan de kwaliteitseisen. Deze verontreinigingen hebben tijdens de aanleg van de dijk geen gezondheidsrisico’s voor de mens veroorzaakt. De dijk is na de aanleg afgedekt met een laag klei, waardoor mensen na afronding van de werkzaamheden niet meer in contact kunnen komen met de TGG.

 • Promotie: optimale surveillance van vaccinatieprogramma’s 12 juni 2018

  Er moet een centraal vaccinatieregister komen waarin alle vaccinaties van alle inwoners uit Nederland worden geregistreerd. Dat is één van de aanbevelingen van Nicoline van der Maas, die 12 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht met een proefschrift over de surveillance van vaccinatieprogramma’s in Nederland.

 • RIVM meet veel hogere waarden van teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten 12 juni 2018

  Teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) gehalten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode. In sommige gevallen liggen de gehaltes die met de CI methode zijn gemeten zelfs tot meer dan 20 keer hoger dan die gemeten met de ISO methode. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam met behulp van de Canadian Intense methode.

 • Gezondheid omwonenden wijkpark Breda in beeld gebracht 11 juni 2018

  Natuur kan positieve effecten hebben op de geestelijke en lichamelijk gezondheid en het welbevinden. Dit komt doordat het mensen stimuleert elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te bewegen. Om beter te begrijpen wat ‘groenprojecten’ in gemeenten concreet opleveren voor de gezondheid is het van belang de effecten te evalueren. Dit kan alleen als voorafgaand aan de verandering het gebruik van een locatie en de lokale gezondheid in beeld worden gebracht (nulmeting). Het RIVM heeft met het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research (voormalig Alterra) in 2015 een dergelijke nulmeting uitgevoerd voor een groenproject in Breda. Daar is een park met bewoners van de buurt Geeren-Zuid opnieuw ingericht om het aantrekkelijk te maken voor ontmoetingen, ontspanning en bewegen.

 • Zesde Safera Symposium Industriële veiligheid 11 juni 2018

  Op 14 en 15 juni a.s. vindt op het RIVM het 6e Safera symposium plaats. Safera is het netwerk van Europese kennisinstituten en overheden voor samenwerking op toegepast onderzoek voor industriële veiligheid. Aan dit netwerk doet Nederland mee via de kennisinstituten TNO en RIVM.

 • RIVM wint Hans van Houwelingen Award voor beste artikel in de biostatistiek 11 juni 2018

  Onderzoekers van het RIVM hebben met hun onderzoek naar bronopsporing van voedselinfecties de Hans van Houwelingen Award gewonnen. De jury was van oordeel dat de modelmatige aanpak bij uitbraken van voedselinfecties een fundamentele bijdrage levert aan het snel opsporen van de infectiebron

 • Verbetering mogelijk bij uitvoering norm desinfectie flexibele endoscopen 07 juni 2018

  De kwaliteit van de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen voldoet nog niet in alle ziekenhuizen en zelfstandige klinieken aan de norm. Ook worden de endoscopendesinfectoren niet altijd volgens de norm gecontroleerd. Wel hebben de zorginstellingen de afgelopen jaren stappen genomen om de norm in te voeren.

 • Aangepaste risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater 05 juni 2018

  Het RIVM heeft de eerder in opdracht van de gemeente Dordrecht afgeleide risicogrenzen voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in grond en grondwater herzien. De hoogte van deze waarden is sterk afhankelijk van het gebruik van de grond.

 • Bescherming Defensiepersoneel tegen gezondheidsrisico’s chroom-6 was onvoldoende 04 juni 2018

  In de periode 1984-2006 zijn medewerkers van Defensie tijdens onderhoudswerkzaamheden blootgesteld aan chroom-6. Dit gebeurde op vijf zogenoemde POMS-locaties (POMS: Prepositioned Organizational Materiel Storage), waar Amerikaans-materieel stond opgeslagen en door Defensiepersoneel werd onderhouden. Het chroom-6 bevond zich vooral in de grondverf van het materieel, dat vrij kon komen bij onderhoudswerkzaamheden. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het arbobeleid van Defensie op de POMS-locaties ontoereikend was, zeker in de eerste jaren. Defensie had de verantwoordelijkheid om zowel medewerkers als bedrijfsartsen in te lichten over de risico’s van blootstelling aan chroom-6-houdende verf en te zorgen voor het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen. Dit is onvoldoende gebeurd.

 • Maatregelen om microplastics in het milieu terug te dringen 04 juni 2018

  Microplastics zijn plastic deeltjes die kleiner zijn dan 5 millimeter; deze kunnen door het gebruik van producten van plastic of rubber in het milieu terechtkomen (oppervlaktewater, bodem en lucht). Er zijn nog veel onzekerheden over de effecten van microplastics voor mens en milieu. Daarom worden uit voorzorg maatregelen ontwikkeld die de emissies van microplastics kunnen verminderen. Het RIVM heeft de voor- en nadelen van 17 mogelijke maatregelen op een rij gezet. Deze studie richt zich op bandenslijtage (een grote bron), verfdeeltjes en microplastics in schurende reinigingsmiddelen (een kleine bron).

 • Ruim 40 procent van Syrische statushouders voelt zich neerslachtig 01 juni 2018

  41% van de Syrische statushouders in Nederland is psychisch ongezond. Ze zijn bijvoorbeeld vaak zenuwachtig, somber en neerslachtig. Onder de algemene bevolking in Nederland ligt het percentage mensen dat psychisch ongezond is rond de 13%. Syrische statushouders maken echter minder gebruik van geestelijke gezondheidszorg dan de algemene bevolking. Dit blijkt uit een analyse van het RIVM als onderdeel van de studie ‘Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland’ van het SCP, WODC, RIVM en CBS.

 • Meningokokkenziekte ernstig, maar nog altijd zeldzaam 01 juni 2018

  Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. In de meeste gevallen word je er niet ziek van. Af en toe dringt de bacterie verder in het lichaam binnen en kan dan hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. Sinds 2015 is er een toename te zien van mensen die ziek worden van meningokokken type W. Om verdere verspreiding van deze meningokokken tegen te gaan, start het RIVM samen met de Jeugdgezondheidszorg, met een vaccinatie voor peuters en tieners.

 • Hans Brug nieuwe directeur-generaal RIVM 01 juni 2018

  Prof. dr. ir. J. (Hans) Brug wordt directeur-generaal voor het RIVM. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 10 september a.s. Brug volgt Prof.dr. André van der Zande op die, na ruim zeveneneenhalf jaar als DG RIVM werkzaam te zijn geweest, eind juni afscheid neemt vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd.

 • Straling rond Nederlandse nucleaire instellingen voldoet aan de norm 31 mei 2018

  De concentraties van radioactieve stoffen in de lucht en in het afvalwater van nucleaire instellingen in Nederland lagen in 2016 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM.

 • RIVM en CBG kiezen voor rookvrije nieuwbouw 31 mei 2018

  De stuurgroep Nieuwe Huisvesting van RIVM en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft besloten dat de nieuwbouw voor beide organisaties inclusief het terrein op het Utrecht Science Park (USP) volledig rookvrij wordt. In het ontwerp voor de nieuwbouw waren nog voorzieningen voor rokers, maar deze zijn nu uit de plannen verwijderd. De verwachting is dat het RIVM en het CBG in 2021 gaan verhuizen naar het nieuwe gebouw in Utrecht.

 • Start pilot-onderzoek naar veiligheidsbeleving woonomgeving 30 mei 2018

  De overheid werkt dagelijks aan een gezond en veilig Nederland. Hoe mensen de veiligheid van hun woonomgeving ervaren, kan echter per persoon en per locatie verschillen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil daarom samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in kaart brengen hoe veilig mensen zich voelen in de omgeving waar zij wonen, en welke factoren daarop van invloed zijn.

 • Melden bijwerkingen medicijnen bij ouderen belangrijk voor optimale behandeling 29 mei 2018

  Ouderen melden maar weinig bijwerkingen van medicijnen bij het bijwerkingencentrum Lareb. Hierdoor blijft de kennis over bijwerkingen bij ouderen beperkt. De kennis kan worden gebruikt om deze groep optimaal te behandelen en daarmee de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en het Bijwerkingencentrum Lareb.

 • Groep mensen ontvangt geen uitslag na gebruik oude ontlastingtest 29 mei 2018

  Jaarlijks worden ongeveer 2,2 miljoen mensen uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. In 2016 en 2017 hebben 604 deelnemers een oude ontlastingstest gebruikt en ingestuurd en hebben daar geen uitslag van ontvangen. De deelnemers om wie het gaat zijn hierover geïnformeerd. Bij 35 deelnemers ging het om een ongunstige uitslag. Alle deelnemers met een ongunstige uitslag hebben inmiddels contact gehad met een arts over hun uitslag. De deelnemers met een gunstige, onbetrouwbare of onbeoordeelbare uitslag zijn in mei per brief geïnformeerd. Het IT-systeem voor de uitslagen is aangepast om herhaling in de toekomst te voorkomen.

 • Gezondheidsonderzoek Caribisch Nederland: minder rokers, meer overgewicht 29 mei 2018

  Eén op de zes inwoners van Caribisch Nederland rookt, één op de acht drinkt fors en ruim zes op de tien hebben overgewicht. De helft van de inwoners beweegt voldoende. Vrouwen roken en drinken veel minder dan mannen, maar hebben vaker ernstig overgewicht (obesitas) en bewegen minder. Dit blijkt uit de Health Study die in 2017 in Caribisch Nederland is uitgevoerd.

 • Introductie nieuwe hielpriklancet 29 mei 2018

  In juni 2018 wordt de nieuwe lancet, de babyLance™ van de firma Clinical Innovations, geïntroduceerd.

 • Bacteriofagen: nog onvoldoende kennis over behandeling infecties bij mensen 28 mei 2018

  Bacteriofagen zijn virussen die bacteriën kunnen doden. De vraag is of bacteriofagen kunnen worden ingezet om infecties bij mensen te behandelen. Dit kan bijzonder nuttig zijn wanneer het een infectie betreft met bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Uit een rapport van het RIVM blijkt dat er nog te weinig onderzoek is gedaan om te bepalen of bacteriofagen daadwerkelijk effectief zijn bij de behandeling van infecties. Ook is er nog te weinig bekend over de veiligheid. Recent bracht het RIVM een bezoek aan het Eliava Instituut in Georgië, waar men veel ervaring heeft met bacteriofagen.

 • Lokaal kans op smog door ozon 28 mei 2018

  Op maandag 28 mei 2018 is er in het noorden en midden van Nederland kans op smog door ozon. De luchtkwaliteit kan hier “slecht” zijn. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

 • Terugblik op het PNS Congres 28 mei 2018

  Op dinsdag 17 april vond het vijfde landelijke PNS-congres plaats over recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de pre- en neonatale screeningen.

 • RIVM en VU onderzoeken verschillen tussen mannen en vrouwen in veroudering 24 mei 2018

  Gezond ouder worden en tot op hoge leeftijd een zelfstandig leven leiden is niet vanzelfsprekend. In veel Westerse landen leven vrouwen langer dan mannen, maar met meer ongezonde levensjaren. Het is nog grotendeels onbekend wanneer verschillen tussen mannen en vrouwen in veroudering ontstaan en welke leefstijlfactoren daarbij een rol spelen. Het RIVM en de Vrije Universiteit (VU) gaan hier onderzoek naar doen.

 • Straling rond terrein van kerncentrale Borssele voldoet aan de norm 23 mei 2018

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van de kerncentrale Borssele lag in 2016 onder het toegestane maximum van 0,01 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2016 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,001 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriële doeleinden wordt gebruikt.

 • Snelle ontwikkeling biotechnologie is uitdaging voor risicobeoordeling 22 mei 2018

  Ontwikkelingen in de moderne biotechnologie, zoals genome editing, synthetische biologie en regulatie van genexpressie, zorgen ervoor dat er in de komende tien jaar veel nieuwe toepassingen verwacht worden. Zo komen er onder andere nieuwe vormen van gentherapie, nieuwe stoffen die worden geproduceerd door micro-organismen en beter aanpaste planten voor de landbouw. De methode die nu wordt gebruikt voor de beoordeling van risico’s voor mens en milieu lijkt niet toegerust op alle toekomstige ontwikkelingen. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

 • Nationaal Actieplan seksuele gezondheid 18 mei 2018

  In het Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid staan de belangrijkste doelen voor de komende vijf jaar. Goede informatie en scholing over seksualiteit is belangrijk bij het voorkomen van soa, hiv, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld. Dit wordt bereikt door een efficiënte samenwerking tussen de belangrijkste partijen. In het Nationale Actieplan worden hiervoor concrete doelstellingen en acties geformuleerd.

 • Jaarbericht van het CvB over 2017 17 mei 2018

  Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek blikt terug op 2017. Een jaar met hoogtepunten, zoals het vernieuwde bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en de uitvoeringstoets over het uitbreiden van de hielprikprikscreening.

 • Beleid bij klachten 17 mei 2018

  Het bevolkingsonderzoek borstkanker heeft als doel om de sterfte aan borstkanker te verlagen, door borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, voordat de vrouwen klachten hebben. Echter, in de praktijk blijkt dat er ook vrouwen deelnemen die voorafgaand aan, of tijdens het maken van de mammografieën aangeven last te hebben van klachten aan de borsten. Het bevolkingsonderzoek borstkanker heeft vastgesteld wat de werkwijze in deze situatie moet zijn.

 • Beleid nevenbevindingen 17 mei 2018

  Soms is op mammografieën informatie te zien zijn waar niet specifiek naar werd gezocht. Het kan gaan om vergrote lymfeklieren, losse draden van een pacemaker of een lekkend of gescheurd borstimplantaat. Om aan te geven hoe er in deze gevallen gehandeld dient te worden, heeft het bevolkingsonderzoek beleid op nevenbevindingen vastgesteld.

 • Wijzigingsverzoeken dataset 17 mei 2018

  Voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden gegevens vastgelegd en vindt er gegevensuitwisseling plaats tussen betrokken ketenpartijen. Welke gegevens op welke manier worden geregistreerd is vastgelegd in de dataset. Deze worden met enige regelmaat geactualiseerd.

 • RIVM zet veiligheidsdoelen voor beleidsterreinen ministerie van IenW op een rij 16 mei 2018

  Het RIVM heeft voor 25 beleidsterreinen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat veiligheidsdoelen in kaart gebracht die zijn gesteld om effecten van bedreigingen van de fysieke leefomgeving te voorkomen, verkleinen of beheersen.

 • Ook verhitte tabak bevat verslavende nicotine en schadelijke stoffen 15 mei 2018

  Het verhitten van tabak is een nieuwe manier om tabak te gebruiken. De tabaksstick die verhit wordt met de iQOS, een apparaat dat lijkt op een e-sigaret, is hier een voorbeeld van. Verhitten van de tabaksstick leidt tot vorming van kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen. Het gebruik van tabakssticks met de iQOS is schadelijk voor de gezondheid, maar waarschijnlijk minder schadelijk dan het roken van een tabakssigaret. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Uitstoot broeikasgassen in 2017 licht gedaald 09 mei 2018

  Ondanks de groei van de economie was de uitstoot van broeikasgassen in 2017 in Nederland 1 procent lager dan een jaar eerder. De daling komt vooral doordat er minder steenkool en meer aardgas is ingezet voor de elektriciteitsproductie. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van RIVM/Emissieregistratie en CBS.

 • Onverminderd hoge effectiviteit van vaccin tegen Hib-ziekte 09 mei 2018

  Uit recent onderzoek door het RIVM en het AMC blijkt dat de effectiviteit van vaccinatie tegen Hib onverminderd hoog is. De lichte toename in het aantal patiënten met Hib-ziekte in 2016 kan niet verklaard worden door een verminderde werking van het Hib-vaccin. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift the Lancet.

 • Aantrekkelijkheid e-sigaret in kaart gebracht 07 mei 2018

  De uitgebreide keuze aan smaken draagt voor jongeren bij aan de aantrekkelijkheid van e-sigaretten. Tabaksrokers die net beginnen met gebruik van de e-sigaret waarderen vooral e-liquids met tabakssmaken en een ervaring die lijkt op roken van tabak. Tabaksrokers die geen e-sigaret gebruiken reageren over het algemeen negatief en defensief op de e-sigaret. Ze geven aan de techniek en chemische smaken onaantrekkelijk te vinden.

 • Handvatten om meer ouderen te bereiken met preventieve activiteiten 07 mei 2018

  Veel gemeenten of wijken bieden activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud te worden en zelfstandig functioneren te bevorderen. Diverse groepen ouderen blijken niet vaak deel te nemen aan deze activiteiten. Om hen te bereiken is het van belang dat de inhoud van de activiteit aansluit bij de behoeften van deze ouderen. Dit is relevant omdat er bij deze ouderen relatief veel gezondheidswinst te behalen is.

 • RIVM stapt per direct uit tabakscommissies 07 mei 2018

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stapt per direct uit de NEN/CEN/ISO commissie tabak en e-sigaretten. Een belangrijke reden daarvoor is de grote invloed van de tabaksindustrie binnen deze commissies, waardoor de nadruk te weinig ligt op bescherming van de volksgezondheid. Het RIVM blijft wel actief in andere NEN, CEN en ISO commissies, die zich richten op andere onderwerpen dan tabak.

 • Nieuwsbericht probitrelaties - 4 mei 2018

  Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

 • Promotie: de interactie tussen de kinkhoestbacterie en ons afweersysteem 03 mei 2018

  Vandaag promoveert Elise Hovingh aan de Universiteit Utrecht met een proefschrift over kinkhoest. Ze onderzocht de wisselwerking tussen de kinkhoestbacterie en ons afweersysteem. Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte. Ondanks vaccinatie komt de ziekte de laatste jaren weer steeds vaker voor. In de toekomst zullen nieuwe vaccins ontwikkeld moeten worden. Meer inzicht in de werking van de bacterie die kinkhoest veroorzaakt is hierbij belangrijk.

 • Langdurige griepepidemie 2017 - 2018 voorbij 03 mei 2018

  Van 11 december 2017 tot en met 15 april 2018 heerste er in Nederland een griepepidemie, die 18 weken duurde. In week 17 bezochten 24 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, in week 16 waren dat er 36 en in week 15 nog 55. Daarmee is de griepepidemie officieel ten einde, wat niet betekent dat er in Nederland geen mensen meer zijn met griep.

 • RIVM adviseert over gezondheidsrisico’s na gebruik make-up met asbest 03 mei 2018

  In twee make-up producten is asbest aangetoond. Tijdens het gebruik van deze producten is het geschatte aantal asbestvezels in de lucht ongewenst hoog. Het risico op asbest gerelateerde ziekten voor kinderen die deze make-up producten hebben gebruikt is waarschijnlijk beperkt. Wel is het zaak om verdere blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen. Dit staat in een advies van het RIVM aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

 • Langdurige zorg in beweging 02 mei 2018

  Steeds meer mensen gaan een beroep doen op de langdurige zorg. Mensen worden ouder en hebben veelal een complexe, medische zorgvraag. Daarnaast hebben cliënten binnen de langdurige zorg ook een psychosociale zorgvraag. Zo vragen zij bijvoorbeeld aandacht voor autonomie, zingeving en een stimulerende zorgomgeving. Door de ontwikkelingen zal niet alleen de omvang, maar ook de aard van de zorgvraag de komende jaren verder gaan veranderen. Kortom: de langdurige zorg is in beweging met verschillende uitdagingen als gevolg.

 • Nog weinig samenwerking bij vroegsignalering ouderen 02 mei 2018

  Vroegsignalering is erop gericht om ouderen die risico lopen om kwetsbaar te worden, of mogelijk al kwetsbaar zijn, proactief op te sporen en hun problemen en behoeften te inventariseren. Belangrijk is dat verschillende betrokken zorg- en hulpverleners meer met elkaar samenwerken.

 • Door eten van vlees niet vaker ESBL’s 01 mei 2018

  Mensen die geregeld vlees eten dragen niet vaker ESBL-bacteriën bij zich dan vegetariërs. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. ESBL- bacteriën zijn bacteriën die stoffen maken die sommige antibiotica uitschakelen. Hierdoor werken deze antibiotica niet meer.

 • De microbiologische waterkwaliteit in openbare zwemvijvers 30 april 2018

  De bestaande regelgeving voor de kwaliteit van zwemwater wordt herzien en wordt op termijn onderdeel van de Omgevingswet. Voor verschillende typen zwembaden, waaronder zwemvijvers, hebben experts voorgesteld aan welke eisen de waterkwaliteit zou moeten voldoen en welke analysemethoden gebruikt moeten worden om dit te bepalen. Er zijn in Nederland echter weinig waterkwaliteitsgegevens van zwemvijvers beschikbaar die de voorgestelde normstelling onderbouwen. Als input hiervoor heeft het RIVM daarom getoetst of de microbiologische waterkwaliteit in vier openbare zwemvijvers, waarvoor toegangsgeld wordt gevraagd, voldeed aan de voorgestelde nieuwe eisen.

 • Leveringszekerheid medische isotopen 30 april 2018

  Radioactieve stoffen worden gebruikt voor diagnose van ziekten en voor behandeling van verschillende soorten kanker. Deze medische isotopen worden grotendeels geproduceerd in kernreactoren. De levering van therapeutische isotopen is op lange termijn niet gegarandeerd omdat veel reactoren die ze nu produceren oud zijn. Voor de diagnostische isotopen zijn nieuwe technologieën in ontwikkeling. Dat blijkt uit het onderzoek dat het RIVM heeft gedaan naar de leveringszekerheid van diagnostische en therapeutische isotopen voor Nederland.

 • Themarapport dementie en dementiezorg: Meer ondersteuning nodig voor mantelzorger 26 april 2018

  Begeleiding door een casemanager is van groot belang voor veel mantelzorgers om de zorg thuis vol te houden. De casemanager is een vast aanspreekpunt voor de persoon met dementie en voor de mantelzorgers. Meer over de behoeften aan zorg én het zorgaanbod staat in het rapport “Naar een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg”. Dit rapport geeft een overzicht van bestaande informatie over dementie en dementiezorg .

 • Akkoord leidt tot kleine verbetering van inname zout en suiker 25 april 2018

  Met de afspraken in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling worden slechts kleine stappen gezet om de dagelijkse zout- en energie-inname (via suiker) te verlagen. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM. Uitbreiding en aanscherping van de afspraken zijn nodig om tot een substantieel lagere zout- en suikerinname te komen. Daarnaast moet er volgens de Commissie Criteria Productverbetering een nieuw integraal systeem van productverbetering komen.

 • EFSA gaat RIVM-model gebruiken bij berekening gezondheidsrisico’s van mengsels gewasbeschermingsmiddelen 19 april 2018

  De European Food Safety Authority (EFSA) en RIVM werken samen aan de berekeningen van gezondheidsrisico’s van het gelijktijdig binnenkrijgen van meerdere residuen van gewasbeschermingsmiddelen via voedsel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het rekenmodel MCRA (Monte Carlo Risk Assessment) dat is ontwikkeld door het RIVM en Biometris (onderdeel van Wageningen UR). Voor het uitvoeren van de berekeningen is het van belang dat de gegevens die nodig zijn voor deze berekening, op een gestructureerde wijze gekoppeld worden aan het rekenmodel. Dit staat beschreven in het rapport “Proposal for a data model for probabilistic cumulative dietary exposure assessments of pesticides in line with the MCRA software”, dat EFSA vandaag heeft gepubliceerd.

 • Zon verstandig; hoge zonkracht voor de tijd van het jaar 18 april 2018

  De komende dagen beloven zonnig en warm te worden. Veel mensen gaan genieten van de zon. Zorg dat je verstandig met de zon omgaat. De zonkracht is hoog voor de tijd van het jaar en de ongewende huid kan snel verbranden.

 • Promotie: Nederlandse Q-koortsepidemie in 'One Health'-context 17 april 2018

  Vandaag promoveert Barbara Schimmer aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift ‘ De Q-koortsepidemie in Nederland in een ‘ One Health’-context’. Het proefschrift bevat epidemiologische studies die zijn uitgevoerd tijdens de Q-koortsepidemie van 2007-2010. In die periode zijn ongeveer 4.000 patiënten gemeld met acute Q-koorts veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. In de studies zijn verschillende uitbraken en doelgroepen onderzocht en is onderzoek gedaan naar de bron van de infecties. Naast kennis over risicofactoren bij het oplopen van een infectie met de Q-koortsbacterie bij mens en dier leveren deze studies ook kennis over preventiemaatregelen op. Zo zou een Q-koortsvaccinatie serieus overwogen moeten worden bij beroepsgroepen die een hoog risico hebben om een C. burnetii-infectie tijdens hun werkzame leven op te lopen.

 • PNS Congres 2018 - ‘Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en dilemma’s’ 17 april 2018

  Vandaag, 17 april 2018, vindt het vijfde landelijke PNS-congres over recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de pre- en neonatale screeningen plaats, in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

 • Nieuw onderzoek naar andere tekenbeetziekten 17 april 2018

  Teken kunnen, naast de bekende lymebacterie, veel meer ziekteverwekkers overbrengen. Om vast te stellen hoe vaak deze ziekteverwekkers na een tekenbeet tot ziekte leiden, begint het AMC vandaag samen met het RIVM aan een landelijk onderzoek.

 • WHO : RIVM Centrum Gezond Leven goed voorbeeld voor andere landen 16 april 2018

  De World Health Organisation (WHO) noemt het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) een goed voorbeeld van hoe een overheidsorganisatie werkt aan effectieve gezondheidsbevordering. De WHO plaatste een korte samenvatting van het werk van CGL op de WHO website over Health Systems Response. Sterke punten zijn volgens de WHO de wijze waarop het CGL werkt aan de versterking van de capaciteit van professionals en de samenwerking met partners binnen en buiten de gezondheidszorg.

 • Aantal mensen met lyme ruim verviervoudigd 16 april 2018

  In 2017 kregen 27.000 mensen de ziekte van Lyme, zo blijkt uit een peiling van het RIVM. Bij de vorige peiling in 2014 waren dit er nog 25.000. Met deze toename is het aantal patiënten dat jaarlijks de ziekte oploopt in de afgelopen 20 jaar ruim verviervoudigd.

 • Bron Q-koorts in Bodegraven niet vastgesteld 13 april 2018

  In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hadden drie gezinsleden afgelopen zomer Q-koorts. Na onderzoek is vastgesteld dat twee gezinsleden niet besmet waren met dezelfde stam van de Q-koortsbacterie. Van het derde gezinslid was geen materiaal voor typering beschikbaar. In de omgeving waren meerdere vleesschapen die de Q-koortsbacterie bij zich droegen. De stammen van sommige van deze schapen en een van de patiënten leken op elkaar maar kwamen niet precies overeen. De GGD ontving het afgelopen jaar geen andere meldingen van Q-koorts uit de omgeving.

 • Titaniumdioxide deeltjes gevonden in lever en milt van de mens 12 april 2018

  Het RIVM en RIKILT Wageningen University & Research hebben voor het eerst titaniumdioxide deeltjes aangetroffen in de lever en milt van mensen. Het gaat hier om zeer kleine deeltjes: tenminste 24% is kleiner dan 100 nanometer. Titaniumdioxide is een veel gebruikte poedervormige, witte kleurstof die een mooie glans geeft. Het wordt onder meer gebruikt in tandpasta, cremes en voedingsmiddelen. De gehaltes die zijn aangetroffen in lever en milt komen overeen met eerdere schattingen. De veiligheidsmarge bij deze gehaltes is kleiner dan gewenst volgens bestaande risicobeoordelingmethoden. Daarom blijft de conclusie staan dat niet uitgesloten kan worden dat het gebruik van titaniumdioxide tot nadelige effecten aan de lever leidt. De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Particle and Fibre Toxicology’.

 • RIVM in consortium voor nauwkeurig in beeld brengen troposfeer 12 april 2018

  Het RIVM gaat bijdragen aan het nieuwe Ruisdael Observatorium, dat het onderste deel van de atmosfeer – de troposfeer – nauwkeurig in beeld gaat brengen. Deze toponderzoeksfaciliteit, onder leiding van de TU Delft, gaat een landelijk dekkend meetnetwerk combineren met fijnmazige simulaties en berekeningen.

 • 13.000 personen verantwoordelijk voor groot deel meldingen verward gedrag 11 april 2018

  In 2016 zijn er door de politie 80.000 E33 en E14 meldingen geregistreerd. In totaal zijn 75.000 E33 meldingen van ‘overlast door verward of overspannen persoon’ en 5.000 E14 meldingen ‘poging tot zelfdoding’ geregistreerd. Van deze meldingen zijn ruim 61.000 te herleiden tot bijna 34.000 unieke personen.

 • Geen verdere stijging aantal soa's 10 april 2018

  De Centra Seksuele Gezondheid krijgen steeds meer bezoekers voor een soa-test. Maar het percentage bezoekers bij wie ook daadwerkelijk een soa wordt gevonden, is in 2017 gelijk gebleven. Dat is voor het eerst na een jarenlange stijging. Alleen chlamydia blijft licht toenemen bij heteroseksuele mannen. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid van het RIVM.

 • Blik op de bevolkingsonderzoeken in 2017 09 april 2018

  In ‘De kracht van verbinding’ blikt het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM terug op 2017. Een jaar met hoogtepunten, zoals het vernieuwde bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en de uitvoeringstoets over het uitbreiden van de hielprikprikscreening. Samenwerking met onze ketenpartners is daarvoor van het grootste belang.

 • Blootstelling aan bisfenol A via het voedsel zeer beperkt 09 april 2018

  Uit berekeningen van het RIVM blijkt dat de totale hoeveelheid bisfenol A (BPA) die mensen in Nederland via het voedsel binnenkrijgen zeer beperkt is. Zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden ligt de blootstelling nog 30 keer onder de huidige tolereerbare dagelijkse inname. Deze zeer beperkte hoeveelheid BPA is niet aan één of enkele bronnen toe te schrijven, maar is gelijkmatig over de verschillende voedselbronnen verdeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten 09 april 2018

  De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving en voor de maatschappij. Dat stellen het Trimbos-instituut en het RIVM in de rapportage ‘Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg’ die staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport geeft een overzicht van landelijke gegevens en kennishiaten op het gebied van depressie.

 • Samenhangende maatregelen nodig voor klimaat, ozonlaag en luchtkwaliteit 09 april 2018

  Het gat in de ozonlaag, de klimaatverandering en luchtvervuiling hebben veel met elkaar te maken. Daarom is het nodig om deze problemen in samenhang aan te pakken. Dit stelt RIVM-er professor doctor Guus Velders tijdens zijn oratie als hoogleraar Luchtkwaliteit en klimaatinteracties aan de Universiteit Utrecht. ‘We hebben slechts één atmosfeer, daar moeten we zuinig op zijn.’

 • Betere samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van preventie 06 april 2018

  De samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van preventie krijgt langzaam maar zeker vorm. Er wordt op verschillende thema’s, zoals GGZ en kwetsbare ouderen, samengewerkt. Gemeenten en zorgverzekeraars zoeken nog naar de beste manier van samenwerking. Dat staat in de RIVM-factsheet Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars ten aanzien van preventie in 2017.

 • Onderzoek naar severe combined immunodeficiency (SCID) via de hielprik gestart 05 april 2018

  Vanaf deze week worden pasgeborenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland gescreend op Severe Combined Immune Deficiency (SCID). Dat gebeurt in het kader van de SONNET-studie, die onderzoekt of het mogelijk is om het screenen op SCID aan de hielprikscreening toe te voegen.

 • Thermografie geen alternatief of aanvulling op reguliere borstkankerscreening 05 april 2018

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzoek gedaan naar het aanbod van thermografie. Dit naar aanleiding van een signaal van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker - RIVM. Eind maart heeft IGJ hierover een brief gepubliceerd. Hierin stelt IGJ dat aanbieders van thermografie zich ervan bewust moeten zijn dat zij het onderzoek niet mogen aanbieden ter vervanging van borstkankeronderzoek en dat zij cliënten hierop expliciet moeten wijzen. Indien aanbieders van thermografie burgers onjuist of onvolledig informeren en daarmee weerhouden van het gebruik van reguliere borstkankerscreening en zorg, overtreden zij de Wkkgz.

 • Promotie: de afweer tegen kinkhoest bij extra prik tieners en jong volwassenen 05 april 2018

  Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte die ernstig kan verlopen. Kinkhoest komt helaas weer steeds vaker voor, ook bij tieners en jong volwassenen. Om hen beter te beschermen, kan het zinvol zijn een extra vaccinatie te geven. Saskia van der Lee onderzocht voor haar proefschrift wat de afweerreactie is tegen kinkhoest na een herhalingsprik bij tieners en jong volwassenen.

 • Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker draait een jaar 04 april 2018

  In 2017 is het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in Nederland ingevoerd. De voorlopige uitkomsten over het eerste jaar zijn bekend. De definitieve cijfers volgen medio dit jaar.

 • RIVM berekent emissies door paasvuren 04 april 2018

  Het afgelopen paasweekend was het afsteken van paasvuren in Duitsland en het oosten van Nederland merkbaar in diverse delen van Nederland. Dit heeft tot verhoogde fijnstofconcentraties geleid. Vanwege het rustige weer bleef de luchtverontreiniging enige tijd hangen. Daggemiddelde waardes van fijnstof (PM10) lagen echter overal onder de waarschuwingsgrens van matige smog.

 • In Overijssel en Achterhoek verhoogde fijnstofconcentraties 02 april 2018

  In Overijssel en de Achterhoek waren de fijnstofconcentraties maandagochtend 2 april verhoogd vanwege de paasvuren die zondagavond zijn aangestoken. Door de zuidoostelijke wind kan het fijnstof zich naar het noordwesten verplaatsen.

 • Smog door Duitse paasvuren in het zuidwesten van Nederland 01 april 2018

  Sinds zondagmiddag zijn de fijnstofconcentraties in het zuidwesten van Nederland verhoogd. De luchtkwaliteit is hier 'onvoldoende' en lokaal zelfs 'slecht'. Oorzaak van de slechte luchtkwaliteit zijn de paasvuren die gisteravond in Duitsland aangestoken zijn.

 • Mate van luchtverontreiniging door paasvuren onzeker 30 maart 2018

  Gezien de onzekere weersvooruitzichten voor de komende dagen is het onzeker of paasvuren zullen zorgen voor smog. Vanwege de variabele windrichting en lage windsnelheden is de mate van overlast (bijvoorbeeld door rook, stof en geur) niet goed in te schatten.

 • Geurstoffen en conserveermiddelen veroorzaken de meeste geregistreerde cosmeticaklachten 29 maart 2018

  De conserveringsmiddelen isothiazolinonen en geurstoffen veroorzaken de meeste allergische reacties op cosmetica (respectievelijk 21 en 46 procent van de geregistreerde klachten). Dit blijkt uit de rapportage van het RIVM over cosmeticaklachten die dermatologen hebben geregistreerd in het monitoringssysteem CESES (Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance). Dit onderzoek staat los van de actuele vragen over asbest en cosmetica.

 • Oncologiegeneesmiddelen doelwit vervalsers 29 maart 2018

  Oncologiegeneesmiddelen blijken een interessant doelwit voor geneesmiddelen vervalsers. De omvang van het probleem lijkt klein, maar vervalste geneesmiddelen zijn vooral in de klinische praktijk moeilijk te herkennen. Dit blijkt uit een nieuw overzichtsartikel van het RIVM in het tijdschrift The Lancet Oncology.

 • RIVM adviseert over maximaal geluidsniveau bij muziekactiviteiten 28 maart 2018

  Openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek, zoals clubs, discotheken, cafés en scholen, zouden bij muziekactiviteiten voor mensen vanaf 16 jaar een geluidsniveau van maximaal 102 decibel gemiddeld over een kwartier moeten hanteren. Voor kinderen zou een lager gemiddeld geluidsniveau moeten worden gehanteerd. Dat adviseert het RIVM aan het ministerie van VWS in het rapport Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten.

 • Promotie: HPV-vaccinatie biedt langdurige en uitgebreide bescherming 26 maart 2018

  De HPV-vaccinatie biedt langdurige en uitgebreide bescherming tegen meerdere typen HPV-infecties. Dit zijn de belangrijkste veroorzakers van baarmoederhalskanker. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Robine Donken. In haar proefschrift beschrijft zij ondermeer de effectiviteit van en immuunrespons op het vaccin tot ruim zeven jaar na invoering van het HPV-vaccinatie.

 • Landelijk onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen 26 maart 2018

  Het RIVM start in samenwerking met regionale zorgnetwerken een groot landelijk onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen. Dit zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Dat kan betekenen dat een ‘gewone’ infectie zoals een blaasontsteking, moeilijker kan worden behandeld. Daardoor zijn patiënten vaak langer of ernstiger ziek. Dit betreft vooral kwetsbare mensen, zoals zieken en ouderen. Het is de bedoeling dat ongeveer 300 verpleeghuizen verspreid over het hele land mee gaan doen.

 • Voorlichtingsfilms prenatale screening ondertiteld 21 maart 2018

  Op de site www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl zijn momenteel twee ondertitelde voorlichtingsfilms over de prenatale screening beschikbaar:

 • Tijdens routineonderzoek nieuwe variant griepvirus gevonden 21 maart 2018

  In Nederland loopt een landelijk onderzoek naar griep, waarmee gekeken wordt welke griepvirussen tijdens de winterperiode heersen. Bij dit routineonderzoek is een bijzonder griepvirus gevonden; een nieuwe variant van influenza A(H1N2). De patiënt was niet ernstig ziek en is weer hersteld. Er zijn geen andere patiënten met dit virus gevonden.

 • Kwaliteitseisen counseling en verrichten vaginale echo herzien 21 maart 2018

  Mede in het kader van de NIPT zijn de kwaliteitseisen voor de counseling vollediger gemaakt en is duidelijker aangegeven waar de verantwoordelijkheid van de zorginstelling en counselor ligt.

 • Monitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom/SEO 21 maart 2018

  Eind januari zijn de monitors van het programma prenatale screening op down-, edwards- patausyndroom en het SEO over 2016 gepubliceerd.

 • Hormoonverstorende werking van methyl-, ethyl- en propylparabeen nog onduidelijk 21 maart 2018

  Het RIVM heeft literatuuronderzoek verricht naar de hormoonverstorende effecten van de drie meest gebruikte parabenen (methyl-, ethyl- en propylparabeen) en de blootstelling van consumenten aan deze stoffen. Op basis van de beschikbare informatie uit dierstudies is het niet mogelijk een conclusie te trekken over de eventuele hormoonverstorende werking van deze drie stoffen in dieren of mensen. De blootstelling van consumenten aan de afzonderlijke parabenen lijkt lager te zijn dan de hoeveelheid waarbij een gezondheidseffect kan worden verwacht.

 • Tarieven laboratoriumbepalingen 2018 vastgesteld door VWS 21 maart 2018

  Met onze opdrachtgever, het ministerie van VWS, is overeengekomen de tarieven 2018 voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE te indexeren.

 • Uitbreiding website ‘hielprik voor professionals’ 21 maart 2018

  Materiaal voor screeners
  In januari 2018 is de RIVM-website ‘Hielprik voor professionals’ uitgebreid met een nieuwe webpagina: ‘Materiaal voor screeners’. Hiervoor is een verkorte URL beschikbaar: www.rivm.nl/hielprikscreener.

 • Cliënten met S-ICD niet meer naar ziekenhuis voor borstonderzoek 20 maart 2018

  Cliënten met een S-ICD (Subcutane Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) kunnen voortaan weer in een onderzoekscentrum van de screeningsorganisaties meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

 • Data bevolkingsonderzoek darmkanker voor wetenschappelijk onderzoek 20 maart 2018

  Met het bevolkingsonderzoek darmkanker kan (dikke) darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar.

 • Nieuwe PNS webshop ‘live’ 20 maart 2018

  Vanaf 19 maart is het vernieuwde bestelportaal in gebruik. Het is nu mogelijk om hierin zowel voorlichtingsmaterialen voor publiek als producten voor professionals te bestellen. Dit moest tot voor kort op verschillende manieren gedaan worden. Vanaf nu is er één bestelportaal voor de materialen van de zwangerschaps- en neonatale screeningen.

 • Nieuwe labworkflow combinatietest en gewijzigde kwaliteitseisen 19 maart 2018

  Het aantal combinatietesten voor de prenatale screening op down,-edwards,- en patausyndroom is sterk gedaald na de invoer van NIPT als eerste screeningstest. Hierdoor is gekozen om het aantal uitvoerende laboratoria terug te brengen van zeven naar één landelijke laboratorium nl STAR-SHL.

 • NIPT bij verhoogd risico op trisomie 19 maart 2018

  Wanneer een zwangere een verhoogd risico heeft op het krijgen van een kind met trisomie 21,18 of 13 (bijvoorbeeld vanwege een eerdere zwangerschap met een trisomie 21,18 of 13 onafhankelijk van of dit een erfelijk bepaalde trisomie was) dan dient deze zwangere verwezen te worden naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek voor counseling betreffende haar opties.

 • Herinnering: PNS Congres 2018 - Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en dilemma`s 19 maart 2018

  Op dinsdag 17 april 2018 organiseert het RIVM een PNS-congres over recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de pre- en neonatale screeningen. Het congres vindt plaats in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Als u geïnteresseerd bent, en u heeft zich nog niet aangemeld: meld u dan snel aan! Er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 • Indicatie invasieve diagnostiek na 2x mislukte NIPT vanwege lage foetale fractie 19 maart 2018

  Ongeveer 2% van de NIPT mislukt, met name door een te laag percentage placentair DNA (lage foetale fractie) in het bloed van de zwangere. Bij zwangeren met overgewicht (obesitas) mislukt de test iets vaker en is deze iets minder betrouwbaar. Als de NIPT de eerste keer is mislukt, kunnen zwangeren ervoor kiezen om de test kosteloos nogmaals te laten doen.

 • Veiligstelling drinkwater taak van overheden en drinkwaterbedrijven 19 maart 2018

  Krijgt een chemische fabriek wel of geen vergunning om afvalwater te lozen en welke voorwaarden gelden daarbij? Waar kunnen woningen gebouwd worden of mag een nieuw bedrijventerrein komen? Gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten wegen verschillende belangen af wanneer ze hierover beslissen, en drinkwater moet daarbij hoog op de agenda staan. Er zijn allerlei instrumenten die ervoor moeten zorgen dat overheden deze afweging zorgvuldig maken. Maar zelfs als álle regels, bepalingen en normen worden toegepast, kan een gevaar of risico voor de drinkwatervoorziening over blijven. Daarom staat in de Drinkwaterwet dat overheden en drinkwaterbedrijven moeten zorgen voor een veilige drinkwatervoorziening. De wet laat echter open hoe die zorgplicht kan of moet worden ingevuld. Daarvoor is er nu het informatieblad ‘Zorgplicht Drinkwater, Wat betekent dit voor u?’. RIVM stelde het informatieblad op voor overheden inclusief waterschappen en Rijkswaterstaat, in opdracht van de vereniging van waterbedrijven Vewin en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 • Steeds minder tbc-patiënten in Nederland 18 maart 2018

  In 2017 daalde het aantal tbc-patiënten in Nederland voor het eerst sinds de eerste registratie in 1950 onder de 800 tbc-patiënten (787). Dat is 11% minder dan in 2016. 463 tbc-patiënten hadden longtuberculose, waarvan 203 de meest besmettelijke vorm (open tuberculose). Bij de overige 324 patiënten presenteerde de tbc zich buiten de longen.
  Dit blijkt uit de kerncijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Effectiviteit van de griepprik 2017-2018 16 maart 2018

  De griepprik van het griepseizoen 2017-2018 heeft tot nu toe ongeveer 49% van de griepgevallen bij gevaccineerde mensen in Europa voorkomen. Het B/Yamagata-griepvirus veroorzaakt dit griepseizoen de meeste infecties in Nederland, maar was niet opgenomen in de griepprik. Ook blijkt dat het andere B-griepvirus (van de Victoria-lijn), dat wel is opgenomen in de griepprik, toch voor gedeeltelijke bescherming heeft gezorgd. Dat is de conclusie van tussentijdse onderzoeksresultaten van het Europese I-MOVE-project naar effectiviteit van de griepprik. In dit project werken verschillende instituten in Europa samen, waaronder het RIVM en het NIVEL. De eerste Nederlandse schattingen geven een effectiviteit van 45% aan.

 • De uitstroom van geneesmiddelen uit het verzekerde pakket: benzodiazepinen en acetylcysteïne nader bekeken 15 maart 2018

  Een deel van de mensen die slaapmiddelen (benzodiazepinen) of een slijmverdunner (acetylcysteïne) voorgeschreven kreeg, is de middelen zelf gaan betalen nadat deze niet meer werden vergoed. Dit blijkt uit een analyse van het RIVM.

 • Alle onderzoeken naar Q-koorts in Nederland op een rij 15 maart 2018

  In Nederland was in de jaren 2007 tot 2011 een Q-koortsepidemie. Tijdens en na deze epidemie is door verschillende organisaties wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Q-koorts in Nederland. Dit heeft veel nieuwe kennis over Q-koorts opgeleverd. Veel van de resultaten zijn nationaal en internationaal gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en in rapporten. De gegevens die in deze onderzoeken verzameld zijn, blijven nog altijd van toegevoegde waarde. Daarom heeft de stichting Q-support een voorlopige inventarisatie gemaakt van alle databestanden van
  Q-koortsonderzoeken in Nederland. Het RIVM heeft de taak op zich genomen om dit overzicht up to date te houden.

 • Nieuwsbericht probitrelaties - 15 maart 2018

  Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

 • Gebruik doping en sportvoedingssupplementen laag, maar niet zonder risico’s 14 maart 2018

  In Nederland gebruiken weinig mensen doping en sportvoedingssupplementen. In 2016 gaf 0,5 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan dat zij in het voorgaande jaar een prestatieverhogend middel hadden gebruikt. Naar schatting komt dat neer op 65.000 mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM onder circa 10.000 mensen naar het gebruik en de veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen in de breedtesport (alles behalve topsport). Het gebruik is echter niet zonder risico. Er zijn gezondheidsklachten gemeld zoals onrust, braken, duizeligheid, een hoge bloeddruk, maar ook ernstigere klachten als hartritmestoornissen.

 • Op weg naar een proefdiervrije veiligheidsbeoordeling van stoffen 14 maart 2018

  ‘Agenda proefdiervrije innovaties in het regulatoire veld’. Dat is de titel van de agenda die moet leiden tot een proefdiervrije veiligheidsbeoordeling van stoffen. Het RIVM heeft deze agenda opgesteld in samenwerking met Nederlandse vertegenwoordigers van private partijen, maatschappelijke organisaties, beoordelende instanties, overheidsorganisaties en kennisinstellingen.

 • Wetgeving over maximaal toegestane hoeveelheid synefrine in voedingssupplementen gewenst 14 maart 2018

  Schadelijke gezondheidseffecten van voedingssupplementen met te hoge gehaltes synefrine, die gebruikt worden om af te vallen of sportprestaties te verbeteren, kunnen niet worden uitgesloten. Daarom is wetgeving gewenst waarin een maximaal toegestane hoeveelheid synefrine in voedingssupplementen wordt vastgelegd, aldus het RIVM en het RIKILT.

 • Blootstelling GenX en PFOA via moestuingewassen overschrijdt grenswaarden niet 07 maart 2018

  In principe is het veilig om gewassen te eten uit moestuinen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Toch adviseert het RIVM om gewassen uit moestuinen binnen een straal van een kilometer rondom de fabriek met mate te consumeren (niet te vaak of te veel). Reden hiervoor is dat omwonenden ook via drinkwater en lucht met GenX en PFOA in aanraking komen of zijn gekomen.

 • Minder vlees en drank: winst voor gezondheid en milieu 06 maart 2018

  Nederlandse voedingspatronen met een hoge milieubelasting bevatten meer vlees en meer energie. Mensen die een relatief milieubelastend voedingspatroon hebben kunnen door tijdens het avondeten hun portie rood en/of bewerkt vlees met driekwart te verkleinen het milieu een grote dienst bewijzen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat is gepubliceerd in BMC Public Health. Voor het onderzoek is data uit de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010 voor volwassenen gebruikt.

 • Struviet uit rioolwater: beoordeling van een nieuwe grondstof 02 maart 2018

  Het RIVM concludeert dat er momenteel geen concrete aanwijzingen zijn voor directe risico’s voor mens en milieu bij het winnen van struviet uit rioolwater. Echter, dit is gebaseerd op een zeer beperkt aantal gegevens en de onzekerheid van de conclusie is groot. De aanwezigheid van medicijnresten in het struviet is benoemd als belangrijkste onzekerheid. Besloten is daarom om een tweede stap uit te voeren gericht op het meten van de medicijnresten in struviet door de waterschappen.

 • Aanvullende PAS monitoringsrapportage Stikstof: meer inzicht in leefgebieden 28 februari 2018

  De PAS monitoringsrapportage stikstof is aangevuld met informatie over de leefgebieden van soorten. Deze aanvullende rapportage heeft geen gevolgen voor de eerder gepresenteerde conclusies over de trends in uitstoot en depositie van stikstofoxides en ammoniak. Het RIVM verwacht dat de hoeveelheid stikstof die neerslaat in natuurgebieden op lange termijn blijft dalen.

 • RIVM ontwikkelt stappenplan voor bredere blik bij vaststellen voedselveiligheidstandaarden 28 februari 2018

  In Europa gelden strenge eisen voor de veiligheid van voedsel. Deze zijn vastgelegd in internationale voedselveiligheidsstandaarden. Daarmee zijn er heldere afspraken over de maximaal toegestane concentraties van stoffen die in een product mogen voorkomen. Maatschappelijke en economische gevolgen die ook invloed hebben op de voedselveiligheidsstandaarden, worden echter niet altijd op dezelfde manier meegewogen. Het RIVM heeft daarom een stappenplan ontwikkeld om breder te kijken dan naar alleen de schadelijke effecten van stoffen. Voor een gestandaardiseerde en transparante besluitvorming bij het vaststellen van voedselveiligheidsstandaarden.

 • Data ScreenIT en wetenschappelijk onderzoek 27 februari 2018

  De screeningsorganisaties voeren momenteel twee pilots uit voor een nieuw proces om data uit ScreenIT beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van darmkanker. Deze pilots lopen volgens planning. Begin maart is er meer gedetailleerde informatie over dit proces beschikbaar.

 • Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek Borstkanker 2018 27 februari 2018

  Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker voor 2018 is weer geactualiseerd en is beschikbaar via de website. Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker beschrijft hoe en door wie het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd wordt en welke afspraken daarvoor gelden. Ieder jaar wordt het geactualiseerd met alle afspraken die in het afgelopen jaar zijn gemaakt of zijn vernieuwd.

 • Het programma BK2020 27 februari 2018

  Na het succesvol afronden van de aanbestedingen voor de mammogafen en het IMS (Image Management System) gaat dit jaar het BorstKanker2020 programma de implementatie-fase in.

 • RIVM levert kennisbasis luchtkwaliteit voor campagne Longfonds 26 februari 2018

  Het RIVM stelt de gegevens over de luchtkwaliteit beschikbaar voor de campagne ‘Gezonde Lucht’ van het Longfonds. In de campagne kunnen burgers de luchtkwaliteit in hun directe omgeving te weten komen. RIVM levert hiervoor elk uur een gedetailleerde luchtkwaliteitskaart van Nederland.

 • Maatschappelijk verantwoord inkopen leidt tot winst voor mens en milieu 26 februari 2018

  Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) te berekenen en paste deze toe op acht productgroepen (energie, gas, zonnepanelen, dienstauto's, buitenlandse dienstreizen, bedrijfskleding, contractvervoer en transportdiensten). Veel inkopers bij overheidsorganisaties houden bij de aankoop van diensten en producten niet alleen rekening met de prijs, maar ook met mogelijke effecten op mens en milieu. MVI kan bijvoorbeeld helpen de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zo leidde MVI in 2015 en 2016 binnen de acht productgroepen die het RIVM doorrekende tot minstens 4,9 megaton minder koolstofdioxide uitstoot tijdens de contractduur van deze diensten en producten. Dat staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot door transport en energie van ruim 600.000 huishoudens. Ook was er winst door bijvoorbeeld minder uitstoot van schadelijke stoffen, recycling en banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Internationale richtlijn voor veilig gebruik biogasinstallatie beschikbaar in Nederlands 26 februari 2018

  Biogas is een zeer ontvlambaar gasmengsel dat bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Veilig gebruik van biogasinstallaties is dan ook van cruciaal belang. Dit betekent dat alle betrokkenen de gevaren die kunnen ontstaan, zowel voor de arbeidsomstandigheden als voor het milieu, moeten kunnen beoordelen en de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen toepassen. De onlangs gepubliceerde veiligheidsrichtlijn Biogas, Safety First - Richtlijnen voor het veilig gebruik van biogastechnologieën levert daaraan een belangrijke bijdrage. De richtlijn is gratis beschikbaar.

 • Vaker shocklong na hartoperatie tijdens griepseizoen 22 februari 2018

  Bij een hartoperatie kan het Acute Resporatory Distress Syndrome (ADRS) of ook wel shocklong ontstaan. De kans hierop is groter bij een hartoperatie tijdens het griepseizoen. Dit rapporteren onderzoekers van het LUMC en RIVM vandaag in de New England Journal of Medicine.

 • ‘Heb je je handen gewassen?!’ 18 februari 2018

  Hoe vaak hebben je ouders je als kind deze vraag niet gesteld? Heel vaak. En dat is niet voor niets. Want handenwassen zorgt ervoor dat virussen en bacteriën zich minder snel verspreiden.
  Vanaf vandaag kun je in een interactieve RIVM-expositie in CORPUS ‘reis door de mens’ oefenen met de handenwas-game (Bactemon) en de handenscanner. Daarmee leer je als bezoeker je handen op de juiste manier te wassen. Ook in de strijd tegen antibioticaresistentie is handhygiëne van groot belang. Minister Bruno Bruins opent vandaag deze expositie.

 • Slimme loterij houdt mensen aan het sporten 15 februari 2018

  Mensen met overgewicht die regelmatig willen sporten hebben baat bij loterijen als stok achter de deur. Dat blijkt uit de Beweegloterij; een veldexperiment van het RIVM en Tilburg University dat is gepubliceerd in Annals of Behavioral Medicine.

 • Vier procent van 65-plussers slachtoffer van psychisch geweld 14 februari 2018

  Vier procent van de ouderen boven de 65 jaar heeft in 2016 te maken gehad met psychisch geweld in de thuissituatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM. Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder, waaronder 220.000 ouderen boven de 65 jaar, namen in 2016 deel aan dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen. De landelijke en regionale cijfers zijn terug te vinden op Volksgezondheidenzorg.info.

 • Tekort aan kennis over gewasbescherming met bacteriën, schimmels en virussen 13 februari 2018

  Bacteriën, virussen en schimmels kunnen ingezet worden als duurzame gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Om de mogelijkheden van deze zogenaamde microbiële gewasbeschermingsmiddelen beter te benutten, is onderzoek nodig. Daarnaast kan kennisontwikkeling bij telers en adviseurs helpen om het gebruik van de middelen te vergroten. Dit staat in een rapport van het RIVM.

 • Straling rond terrein van kerncentrale Borssele voldoet aan de norm 12 februari 2018

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van de kerncentrale Borssele lag in 2015 onder het toegestane maximum van 0,040 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2015 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,0006 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriedoeleinden wordt gebruikt.

 • Straling rond COVRA-terrein voldoet aan de norm 12 februari 2018

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA N.V.) te Borsele lag in 2015 en 2016 onder het toegestane maximum van 0,040 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2015 en 2016 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,003 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriedoeleinden wordt gebruikt.

 • Kans op besmetting met ESBL via veehouderij is klein 09 februari 2018

  ESBL is een enzym, geproduceerd door bepaalde bacteriën, dat ervoor zorgt dat de bacteriën resistent worden tegen sommige antibiotica. Onderzoekers van verschillende instituten ontdekten dat ESBL’s overal voorkomen binnen de veehouderij, het milieu en bij de mens zelf. Maar ESBL’s in de veehouderij blijken genetisch te verschillen van die bij de mens. Dat betekent dat mensen slechts beperkt ESBL’s krijgen via de veehouderij en door het eten van vlees. Overdracht gebeurt voornamelijk tussen mensen onderling. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het ESBLAT-onderzoekconsortium, onderdeel van het 1Health4Food-programma op het gebied van dier- en volksgezondheid. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het ESBLAT-symposium op 9 februari.

 • RIVM-publicaties scoren wereldwijd bovengemiddeld 08 februari 2018

  Uit een nieuwe bibliometrische analysemethode van de Rijksuniversiteit Leiden blijkt dat de publicaties van het Strategisch Programma van het RIVM (SPR) wereldwijd goed scoren. SPR-publicaties worden twee keer vaker geciteerd dan gemiddeld. Daarnaast hoort een vijfde van deze wetenschappelijke publicaties tot de top 10 van de meest geciteerde artikelen ter wereld. Het RIVM deelt deze eer, omdat de meeste SPR-publicaties in samenwerking met andere organisaties tot stand zijn gekomen.

 • RIVM-toolkit ondersteunt om inwoners in wijken gezond houden 08 februari 2018

  'Preventie in de wijk, samen werken aan gezondheid en welzijn van inwoners' is de door het RIVM ontwikkelde toolkit die gemeenten concrete handvatten geeft om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen.

 • Aanvulling op RIVM-rapport "Siliconen borstimplantaten in Nederland", stand van zaken februari 2018 08 februari 2018

  In juni 2016 publiceerde het RIVM de resultaten van een onderzoek naar siliconen borstimplantaten in Nederland. Fabrikanten hebben sindsdien gewerkt aan het verbeteren van de technische dossiers van de implantaten.
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in 2017 opnieuw de dossiers opgevraagd. Deze rapportage beschrijft de herbeoordeling van de dossiers.

 • RIVM doet mee aan Nationale Nucleaire Oefening 07 februari 2018

  Op 7 februari vond de start van de Nationale Nucleaire Oefening plaats. Bestuurders, hulpdiensten en deskundigen oefenen 3 dagen een fictief ongeval in de kerncentrale Borssele. Tijdens deze eerste oefendag heeft het RIVM de verspreiding van radioactief materiaal in kaart gebracht met behulp van modelberekeningen en metingen. Het RIVM brengt, samen met de andere organisaties van het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN), de beschikbare informatie over het (fictieve) ongeval samen. Zo ontstaat een beeld van de situatie en wordt de verwachte ontwikkeling van het incident in kaart gebracht. Ook de internationale samenwerking is geoefend door de informatie te delen met Belgische collega’s. Het RIVM heeft bijgedragen aan de voorbereiding van deze oefening, waaronder de ontwikkeling van het scenario.

 • Gids voor gezonde leefomgeving online 07 februari 2018

  De Gids Gezonde Leefomgeving is een website voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving. Hiervoor biedt de gids instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet die veel kansen biedt om met een gezonde inrichting van de leefomgeving aan de slag te gaan.

 • Dr John F.B. Bolte Lector Sensor Systems bij Haagse Hogeschool 06 februari 2018

  Afgelopen donderdag 1 februari sprak Dr. John F.B. Bolte zijn intreerede uit voor De Haagse Hogeschool om zijn ambt als Lector Smart Sensor Systems officieel aan te vangen. De rede had als titel “Voorkomen door voorspellen: weet wat je meet”. Hij ging hierbij in op hoe smart sensor systems mensen en apparaten kunnen helpen de juiste beslissingen te nemen. Bolte, die binnen het RIVM werkzaam is als scientific project manager, wil in zijn rol als Lector Smart Sensor Systems sensoren en sensornetwerken zo slim maken dat ze mensen en apparaten kunnen helpen de juiste beslissingen te nemen. Van het meten van allerlei gezondheidseffecten voor mensen tot het in kaart brengen van de weg voor autonoom rijdende voertuigen.

 • Antwoordformulier bevolkingsonderzoek darmkanker niet meer nodig 05 februari 2018

  Op 14 december is het antwoordformulier voor het bevolkingsonderzoek darmkanker afgeschaft. De reden daarvoor is dat door fouten met het antwoordformulier 70.000 (7%) deelnemers de ontlastingstest opnieuw moesten doen. Eén op de vijf deelnemers haakt dan af. In eerste instantie willen ze wel deelnemen, maar ze willen de test niet opnieuw doen. Vanaf nu hoeven deelnemers niet meer een antwoordformulier in te vullen en is deelname makkelijker. Deelnemers kunnen ook nog steeds hun huisarts betrekken. Via de media zijn de afgelopen weken vragen gesteld over het afschaffen van het antwoordformulier. Daarom lichten wij dit besluit toe.

 • Lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende stoffen basis voor aanscherping milieuvergunningen 02 februari 2018

  Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. Het gaat om stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, kan een deel van de potentiële ZZS als ZZS worden aangemerkt. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze potentiële ZZS uitstoten aanspreken op het voorzorgbeginsel.

 • Monitor hielprikscreening Caribisch Nederland 01 februari 2018

  Sinds 2015 wordt de neonatale hielprikscreening (NHS) ook in Caribisch Nederland uitgevoerd. In 2014 vond op Bonaire eerst een pilot plaats.

 • Monitor hielprikscreening verschenen 01 februari 2018

  Jaarlijks geeft het RIVM-CvB opdracht voor de monitor van de neonatale hielprikscreening (NHS) om de kwaliteit van het programma te bewaken.

 • Wijziging Vitaliteitsbepaling bij de NIPT 01 februari 2018

  Tot op heden moest de vitaliteit van de foetus worden vastgesteld uiterlijk 1 week voorafgaand aan de bloedafname van de NIPT. In overleg met de KNOV en NVOG (WPDT) is besloten deze vitaliteitsbepaling te laten vervallen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

 • Actualisatie draaiboek Neonatale Hielprikscreening 01 februari 2018

  Het draaiboek van de hielprikscreening is geactualiseerd.

 • PNS Congres 2018 - Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en dilemma`s 01 februari 2018

  Op dinsdag 17 april 2018 organiseert het RIVM een PNS-congres over recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de pre- en neonatale screeningen. Het congres vindt plaats in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

 • Nieuwe PNS-webshop 01 februari 2018

  Vanaf half februari is het mogelijk om via de nieuwe webshop voorlichtingsmaterialen voor publiek en producten voor professionals te bestellen.

 • VWS besluit over uitbreiding hielprikscreening 01 februari 2018

  Op 21 december 2017 heeft Paul Blokhuis, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit om de hielprikscreening gefaseerd uit te breiden van 19 tot 31 aandoeningen.

 • Nieuwe standaard voor blootstellingsschatting schoonmaakmiddelen 30 januari 2018

  Het RIVM heeft de standaard voor de blootstellingsschatting van schoonmaakmiddelen vernieuwd in de ConsExpo Schoonmaakmiddelen Factsheet. Het RIVM heeft ook een nieuwe versie van ConsExpo Web uitgebracht, de applicatie voor het schatten van blootstelling aan chemische stoffen uit consumentenproducten. ConsExpo berekent de blootstelling van consumenten aan chemische stoffen uit bijvoorbeeld verf, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten.

 • Nieuwe test heeft geen meerwaarde bij lymeziekte van het zenuwstelsel 26 januari 2018

  Actieve ziekte van Lyme van het zenuwstelsel kun je niet aantonen met een ELISpot-test, zo stellen onderzoekers van het RIVM en het Diakonessenhuis Utrecht deze week in Journal of Clinical Microbiology. Dit is de eerste studie waarin de bruikbaarheid van een ‘cellulaire test’ geëvalueerd is op een uitgebreide, goed gedefinieerde populatie van patiënten en een controlegroep uit Nederland. Het onderzoek laat zien dat positieve Borrelia ELISpot-resultaten vaker voorkomen bij mensen die blootgesteld zijn aan de lymebacterie, maar de ELISpot-test kan geen actieve lymeziekte van het zenuwstelsel onderscheiden van een doorgemaakte lymeziekte in het verleden.

 • Integrale aanpak leefomgeving nodig voor gezondheidswinst steden 17 januari 2018

  Om de gezondheid in steden effectief te verbeteren is een integrale aanpak in de leefomgeving nodig. Dit maken de resultaten van het project GO! Utrecht van het RIVM over een gezonde leefomgeving in deze stad duidelijk. Voor de tien wijken in Utrecht worden combinaties van maatregelen voor de leefomgeving voorgesteld die extra gezondheidswinst kunnen opleveren. De voorstellen zijn afgestemd op de lokale omstandigheden en zijn weergegeven in factsheets. Maatregelen voor het milieu, de inrichting van de omgeving en de sociale samenhang zijn tegen elkaar afgewogen en vertaald naar een integrale aanpak om de gezondheid van de inwoners in de wijken te verbeteren. Zo bieden ze de gemeente handvatten om keuzes te maken.

 • Verbeteringen mogelijk bij off-labelgebruik van medicijnen 17 januari 2018

  Medicijnen kunnen worden voorgeschreven voor andere ziekten of groepen patiënten dan waar ze voor zijn goedgekeurd. Dit zogenoemde ‘off-labelgebruik’ is onder voorwaarden wettelijk toegestaan en voorziet in een medische behoefte. Maar het kan op meerdere punten beter. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 • Nieuwsbericht probitrelaties - 17 januari 2018

  Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

 • Wijziging Vitaliteitsbepaling < 1 week voorafgaand aan bloedafname NIPT per 1 februari 2018 16 januari 2018

  Tot op heden moest de vitaliteit van de foetus worden vastgesteld uiterlijk 1 week voorafgaand aan de bloedafname van de NIPT. In overleg met de KNOV en NVOG (WPDT) is besloten deze vitaliteitsbepaling te laten vervallen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

 • Start meten voortgang Circulaire Economie in Nederland 15 januari 2018

  Het rapport Circulaire Economie: Wat willen we weten en wat kunnen we meten schetst een voorstel voor een monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ te kunnen volgen.

 • Waarschuwingsdrempel voor smog wordt op 12 januari niet gehaald 12 januari 2018

  Er is op 12 januari minder luchtverontreiniging dan verwacht. De fijnstofconcentraties zijn weliswaar gestegen en de luchtkwaliteit is hierdoor matig, maar er wordt geen verdere stijging verwacht.

 • Vrijdag 12 januari smog door fijnstof verwacht 11 januari 2018

  Het RIVM verwacht vrijdag 12 januari 2018 smog door fijnstof. De hoogste concentraties zijn waarschijnlijk in de Randstad en het zuiden van Nederland. De luchtkwaliteit is dan “onvoldoende” en mogelijk lokaal “slecht”. Door het rustige weer verspreidt het stof zich nauwelijks en zullen de concentraties langzaam oplopen.

 • RIVM organiseert inloopochtend over circulaire economie 11 januari 2018

  Op donderdagochtend 18 januari organiseert het RIVM een inloopochtend over circulaire economie. Professionals en particulieren kunnen vragen stellen en nieuwe kennis opdoen. Het RIVM inventariseert hoe kennis beter kan aansluiten bij vragen uit de praktijk.

 • Onderzoek naar SCID - vanaf april 2018 11 januari 2018

  Vanaf april 2018 kunnen pasgeborenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland worden gescreend op Severe Combined Immune Deficiency (SCID) via de hielprik. Dat gebeurt in het kader van de SONNET-studie. SONNET staat voor Screening Onderzoek Nederland met TRECs (T-cell receptor excision circles, kleine stukjes DNA in de T-cellen). Deze studie onderzoekt of het mogelijk is om het screenen op SCID aan de hielprikscreening toe te voegen.

 • Promotie: Nieuwe vaccinatiestrategie voor bescherming van ouderen tegen infecties 10 januari 2018

  Goedwerkende vaccinaties kunnen infectieziekten zoals longontsteking of gordelroos voorkomen. Maar op oudere leeftijd zijn deze vaccinaties vaak minder effectief. Het afweersysteem verzwakt namelijk met het ouder worden. Op dit moment is niet duidelijk op welke leeftijd het omslagpunt is van een goedwerkend afweersysteem naar een verzwakt afweersysteem. Om dat vast te kunnen stellen zijn zogenoemde markers nodig die de (naderende) kwetsbaarheid van het afweersysteem aangeven. Deze markers kunnen dan ingezet worden om ouderen tijdig te vaccineren en langdurig te beschermen. Marieke van der Heiden heeft onderzoek gedaan naar deze ‘biomarkers’ bij mensen van middelbare leeftijd. Zij promoveert vandaag bij de Rijksuniversiteit Universiteit Groningen.

 • Weinig smog door vuurwerk 01 januari 2018

  In de eerste uren van 2018 is in veel steden van Nederland smog door fijnstof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd zeer slecht volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Door de sterke zuid-zuidwestenwind nam de ontstane luchtvervuiling snel weer af.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu