Inhoud oktober 2010

 • Gesignaleerd oktober 2010 12 oktober 2010
 • Hepatitis A-uitbraak door gebrekkige communicatie 12 oktober 2010

  Vanaf begin december 2008 tot en met februari 2009 was er in Amsterdam sprake van uitbraak van hepatitis A. De acties genomen na de eerste hepatitis A-melding leken in eerste instantie voldoende te zijn om verdere transmissie te voorkomen en het dossier werd al snel gesloten. Echter door gebrekkige communicatie, verstoorde relaties en mogelijk een te summiere anamnese, kregen we te maken met een uitbraak.

 • ESBL-positieve E.coli in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking 12 oktober 2010

  In een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking bleken meerdere bewoners van dezelfde afdeling een E. coli-bacterie met een extended spectrum beta lactamase (ESBL) bij zich te dragen. De GGD Midden-Nederland gaf advies aan de instelling, daarbij ondersteund door een arts-microbioloog en een hygiënist. Bij het opstellen en implementeren van de controlemaatregelen werden zij geconfronteerd met het ontbreken van een nationale richtlijn ter preventie van de verspreiding van ESBL-positieve bacteriën voor instellingen waar de bewoners langdurig verblijven. De stam- en ESBL-typering bleek veel duidelijkheid te geven over de epidemische verspreiding van de bacterie. Indien deze typering in een eerdere fase was uitgevoerd, had de uitkomst hiervan eerder behulpzaam kunnen zijn bij de afwegingen over de te nemen maatregelen en onrust onder het personeel had mogelijk voorkomen kunnen worden.

 • Mogen gezinsleden van een mazelenpatiënt geweerd worden van school om introductie van de ziekte te voorkomen? 12 oktober 2010

  Een zesjarig meisje blijkt na haar zomervakantiekamp in Frankrijk mazelen te hebben. Haar ouders hebben haar op antroposofische gronden niet tegen mazelen laten vaccineren. Ze heeft een eveneens ongevaccineerd broertje van 8. Hij is vooralsnog niet ziek en zal vanaf de volgende week weer naar school gaan. In dezelfde periode zijn er ook enkele gevallen van mazelen in Den Haag. Het is nog niet duidelijk of het om hetzelfde virustype gaat. Het zomerkamp blijkt mede door de moeder van de 2 kinderen te zijn georganiseerd, maar zij is erg terughoudend in het verschaffen van meer informatie over het kamp, bijvoorbeeld uit welke landen en regio’s de kinderen kwamen. Het broertje gaat naar een Vrije School, waar hoogstens tweederde van de kinderen is gevaccineerd. Aangenomen mag worden dat veel ouders van kinderen op deze school er nadrukkelijk voor hebben gekozen om hun kinderen niet te vaccineren. De arts infectieziektebestrijding overweegt om te adviseren het broertje gedurende de incubatieperiode thuis te houden, en zo te voorkomen dat hij mazelen op school introduceert.

 • Veelgestelde vragen over ESBL's 12 oktober 2010

  Er is dit jaar veel (media)aandacht geweest voor de toenemende antibio-
  ticaresisistentie van verschillende ESBL-producerende bacteriën. Dit bericht geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over ESBL’s. Het is van belang dat behandelend artsen alert zijn op mogelijk ESBL-dragerschap om de behandeling hierop te kunnen aanpassen en verspreiding te voorkomen.

 • Overzicht landelijke soagegevens 2009: nog steeds een stijging in het aantal soaconsulten 12 oktober 2010

  2009 was er wederom een stijging van het aantal bezoeken en het aantal opgespoorde en behandelde seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen. Zo was er een opvallende stijging zichtbaar in het percentage positieve gonorroe testen, daalden deze percentages voor syfilis en hiv en bleef het percentage positieve chlamydia testen stabiel.

 • Methodologische beoordeling LCI-richtlijnen 12 oktober 2010

  De richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) zijn een instrument voor het realiseren en handhaven van een landelijk kwaliteitsbeleid op het gebied van de infectieziektebestrijding in de openbare gezondheidszorg. (1) De richtlijnen worden met name gebruikt door artsen en sociaal-verpleegkundigen infectieziektebestrijding van de GGD. Het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) heeft besloten om de methodologie op basis waarvan de richtlijnen worden opgesteld, te evalueren. Dit bericht presenteert de resultaten van deze evaluatie.

 • Gezondheidswerkers met hepatitis B in Nederland, 2000-2008 12 oktober 2010

  Als reactie op de transmissie van hepatitis B in 1999 van een chirurg naar meerdere patiënten in Nederland, is in 2000 de Commissie Preventie Iatrogene Hepatitis B opgericht. In de periode van 2000 tot en met 2008 beoordeelde de commissie 99 gezondheidszorgmedewerkers met hepatitis B-virus (HBV) infectie. Vijftig van deze medewerkers voerden risicovormende handelingen uit, oftewel handelingen met een verhoogde kans op transmissie van HBV van medewerker naar patiënt. Elf van de 50 medewerkers mochten vanwege hun hoge HBV-DNA-spiegels, gedefinieerd als 100.000 of meer HBV-DNA-kopieën/ml, geen risicovormende handelingen meer verrichten. Vijfentwintig van de 50 personen met een lagere viremische load mochten risicovormende handelingen blijven uitvoeren, op voorwaarde dat hun HBV-load periodiek werd gecontroleerd. Veertien van de 50 betrokkenen stopten met werken of veranderden van baan. Vijf van de personen die geen risicovormende handelingen meer mochten uitvoeren startten met antivirale therapie, waardoor de HBV-replicatie blijvend werd onderdrukt, waardoor het verbod op het uitvoeren van risicovormende handelingen kon worden opgeheven.

 • Mexicaanse griep: risicoperceptie bij de bevolking, eigen maatregelen en vertrouwen in overheidsinformatie 12 oktober 2010

  Dit onderzoek wil inzicht geven in hoe Nederlanders tijdens de pandemie het risico op de Mexicaanse griep inschatten, hoeveel en welke mensen preventieve maatregelen namen en in hoeverre men vertrouwen had in de overheidsinformatie. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een online vragenlijst (zowel dwarsdoorsnede- (mei en juni) als follow-uponderzoek (augustus en november)). In november 2009 werd de Mexicaanse griep door 38% van de respondenten als een ernstige ziekte beschouwd en 36% achtte zichzelf vatbaar voor deze griep. Gevoelens van bezorgdheid waren afgenomen vergeleken met eerdere metingen. Van de respondenten had 73% maatregelen genomen om ziekte te voorkomen. Dit betrof met name hygiënemaatregelen. Ruim de helft (58%) was van plan zich te laten vaccineren als zij daarvoor in aanmerking zouden komen. Van de overige respondenten gaf 40% aan bang te zijn voor ernstige bijwerkingen, 35% twijfelde over de effectiviteit van het vaccin en 33% vond het vaccin niet goed getest. Bijna de helft van de respondenten had de huis-aan-huisbrochure Grip op griep gelezen en een derde had de televisiespotjes gezien. Landelijke overheidsinstanties, zoals het ministerie van VWS en het RIVM, waren de belangrijkste bron van informatie en werden door ruim de helft betrouwbaar gevonden. Geconcludeerd kan worden dat men een reëel beeld had van de situatie: de bezorgdheid nam gedurende de pandemie af terwijl men zich steeds vatbaarder achtte. Angst voor ernstige bijwerkingen en twijfels over de effectiviteit van het vaccin verdienen aandacht bij de ontwikkeling van toekomstige voorlichtingscampagnes over vaccinaties.

 • Verhogen influenzavaccinatiegraad; een veelomvattende benadering 12 oktober 2010

  Op 25 juni 2009 promoveerde Ingrid Looijmans –van den Akker aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift getiteld ‘Verhogen van de influenzavaccinatiegraad. Een veelomvattende benadering’. In dit proefschrift is onder andere in 2005 de stand van zaken met betrekking tot influenzavaccinatie bij gezondheidszorgmedewerkers in Nederlandse verpleeghuizen onderzocht en welke determinanten in deze populatie geassocieerd zijn met influenzavaccinatiegedrag. Vervolgens zijn deze resultaten gebruikt voor de ontwikkeling van een interventieprogramma om vaccinatiegedrag onder gezondheidszorgmedewerkers in verpleeghuizen te veranderen en is in 2006 de effectiviteit van dit programma onderzocht. Ten slotte is in 2008 onderzocht in hoeverre het management van Nederlandse verpleeghuizen het eens is met de argumenten die gebruikt worden om implementatie van verplichte influenzavaccinatie bij gezondheidszorgmedewerkers te rechtvaardigen.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid t/m week 36, 2010 12 oktober 2010
 • Meldingen uit de virologische laboratoria t/m week 36, 2010 12 oktober 2010
 • MRSA-overzicht t/m week 36, 2010 12 oktober 2010
 • Vormt krentenbaard een gevaar voor zwangeren? 12 oktober 2010

  Een verloskundige belt naar de LCI. Ze krijgt regelmatig vragen van zwangeren over krentenbaard en vraagt zich af: is het voor zwangeren aan te raden bij kinderen met krentenbaard uit de buurt te blijven?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu