Inhoud IB november 2011

 • Gesignaleerd november 2011 17 november 2011

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland.

 • Een niet opgehelderd cluster van acute hepatitis B 17 november 2011

  J.G.M. Hoefnagel, J. Cremer, R.P. Koene, H.J. Boot

  In 2009 ontving GGD Regio Nijmegen binnen 3 maanden 4 meldingen van acute hepatitis B. In alle gevallen ging het om oudere, heteroseksuele mannen. Er kon geen bron van infectie worden aangetoond. Genotypering liet zien dat er sprake was van een variant van het hepatitis B-genotype A-virus, die nog niet eerder gevonden was in Nederland of in het buitenland. Na verder onderzoek leek een (hetero)seksuele bron aannemelijk, maar dit kon niet bevestigd worden. Vanaf medio 2010 tot begin 2011 kwamen er nog 5 gevallen in regio Nijmegen en 2 gevallen buiten de regio bij. Door de specifieke variant was het virus gemakkelijk te volgen in zijn verspreiding door de bevolking. Een seksuele transmissieroute kon niet worden bevestigd, en er is ook geen andere bron gevonden. Deze verheffing heeft een aantal leerpunten opgeleverd met betrekking tot de uitvoering van het bronopsporingsonderzoek bij hepatitis B.

 • Shigellose na terugkomst vakantie 17 november 2011

  A. Krom, M.F. Verweij, M.J.M. te Wierik, J.E. van Steenbergen


  Na een groepsreis door Thailand krijgen 9 van de 16 leden van het reisgezelschap verschijnselen van koorts en diarree. Zes werden ziek tijdens de terugvlucht, 3 na thuiskomst. Bij één alleenstaande medereiziger is de diagnose shigellose door middel van laboratoriumdiagnostiek bevestigd. Zijn eerste ziektedag past bij een in Thailand opgelopen infectie. Als de GGD 9 dagen na terugkomst uit Thailand contact opneemt met de man over de uitslag, komt het reisgezelschap ter sprake. De man wist van vergelijkbare klachten bij 8 anderen. In geval van blootstelling aan dezelfde bron is de incubatietijd al voorbij. De GGD-arts staat voor de vraag of in dit stadium iets gedaan moet worden om verdere verspreiding van Shigella-bacterieën te voorkomen.

 • Ervaringen met syndroomsurveillance influenza-achtig ziektebeeld in huisartsenpraktijken in 2009 17 november 2011

  S. de Jong, E. Joosten-van Zwanenburg, J.H.T.C. van den Kerkhof


  GGD Zuid-Holland Zuid heeft tijdens de grieppandemie van 2009 een regionaal pilot-syndroomsurveillancesysteem opgezet in samenwerking met huisartsenpraktijken en apotheken. Deze pilot ontstond uit de wens om meer inzicht te krijgen in de regionale situatie en om ketenpartners tijdens een ernstige epidemie op basis van regionale informatie dagelijks te kunnen adviseren over onder meer opschaling. De implementatie van dit monitoringsysteem heeft laten zien dat het mogelijk is om op korte termijn en relatief onvoorbereid een regionaal monitoringsysteem op te zetten met voldoende dekking. De data geven weer dat een epidemie zich regionaal duidelijk afwijkend kan ontwikkelen ten opzichte van de landelijke trend. Door de mildheid van deze epidemie is het monitoringsysteem niet in volle omvang getest en heeft het geen meerwaarde laten zien in de advisering. De opgedane ervaringen kunnen wel gebruikt worden bij toekomstige overwegingen om een regionaal systeem voor syndroomsurveillance en/of capaciteitsmonitoring op te zetten.

 • Q-koortsonderzoek in Nederland: resultaten tot nu toe 21 november 2011

  Y.T.H.P. van Duynhoven, P. Wever, F. Dijkstra, W. van der Hoek, H.J. Roest, C. Wijkmans, P. Vellema , T. Oomen, J.E. van Steenbergen

  In 2008 en 2009 is er vooral in zuidelijk Nederland sprake geweest van een groot aantal Q-koorts-patiënten (zie figuur). Vooral aan de bron (besmette melkgeitenbedrijven) zijn veel preventiemaat-regelen genomen, waarna het aantal patiënten afnam. Het grote aantal ziektegevallen bood echter de gelegenheid om onderzoek te doen naar humane en veterinaire aspecten van de ziekte, verwekker, verspreiding en bestrijding. Het Nederlandse Q-koortsonderzoek kenmerkt zich door nauwe samenwerking tussen het humane en veterinaire veld. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit inmiddels afgerond onderzoek.

 • Bofuitbraken onder gevaccineerden: wat kunnen we in de toekomst verwachten? 21 november 2011

  M. van der Sande

  Op advies van een (internationaal) outbreak management team (OMT) en met subsidie van ZonMw start er dit najaar een onderzoek naar de verspreiding, risico’s en bestrijding van bof onder gevaccineerden. Door onderzoek naar de verspreiding van bofvirus door mensen met en zonder symptomen, kunnen we beter begrijpen hoe de verspreiding binnen een gevaccineerde bevolking verloopt. Vervolgens willen we beter inzicht krijgen in de mogelijke complicaties van boforchitis onder gevaccineerden en tenslotte zal worden onderzocht hoe inhaalcampagnes van niet- of niet volledig gevaccineerden effectiever kunnen.

 • Vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen: harddruggebruikers vanaf 2012 geen risicogroep meer 21 november 2011

  M. van Dam, I.M.S. van Ouwerkerk, J.H.T.C. van den Kerkhof, A. Timen

  Het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen wordt sinds 2002 uitgevoerd. Binnen het programma krijgen harddruggebruikers, sekswerkers en mannen die seks hebben met mannen (MSM) gratis vaccinatie aangeboden tegen HBV. In 2010 is de vaccinatiestrategie bij harddruggebruikers onderzocht en geëvalueerd door het RIVM. Ook is gekeken naar het voorkomen van acute HBV-infecties bij harddruggebruikers in de afgelopen jaren. Naar aanleiding van deze evaluatie is besloten dat er onvoldoende epidemiologische onderbouwing is om harddruggebruikers in het kader van dit programma nog collectief als groep te blijven vaccineren. De belangrijkste reden hiervoor is dat de GGD’en de laatste jaren bij bron- en contactonderzoek intraveneus druggebruik niet meer als relevante transmissieroute bij acute infecties identificeren. Vanaf 2012 wordt eventuele vaccinatie van individuele harddruggebruikers een taak van de verslavingszorg op basis van individuele zorgverlening. Om de verslavingszorg in deze nieuwe taak te ondersteunen heeft het RIVM aan het Trimbos-instituut de opdracht gegeven voor een onderzoek naar de huidige uitvoeringspraktijk van dit programma voor de betrokken doelgroep. Zie het artikel Hepatitis B-vaccinatieprogramma voor de risicogroep druggebruikers in dit bulletin.

 • Hepatitis B-vaccinatieprogramma voor de risicogroep druggebruikers: organisatie en uitvoering in de verslavingszorg in 2011 21 november 2011

  F.M.C. de Vries, E.A. de Gee, A. van der Poel

  Sinds 2002 wordt het vaccinatieprogramma HBV-risicogroepen uitgevoerd. Binnen dit programma krijgen mensen uit bepaalde risicogroepen gratis vaccinaties aangeboden tegen HBV-virus, omdat zij gezien hun levensstijl een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. Druggebruikers zijn één van de doelgroepen. Begin 2011 is besloten om druggebruikers per 1 januari 2012 niet meer collectief als groep te vaccineren binnen dit programma. Daarbij is de wens uitgesproken dat vaccinatie van individuele druggebruikers geïntegreerd wordt binnen de verslavingszorg. Naar aanleiding van deze beleidswijziging heeft het Trimbos-instituut in opdracht van het RIVM in de periode van april tot en met juli 2011 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van het huidige vaccinatieprogramma binnen de verslavingszorg. De resultaten tonen aan dat er vooral verschillen bestaan tussen verslavingszorginstellingen in de organisatie en uitvoering van het programma voor druggebruikers. Om deze reden zijn op basis van de verzamelde gegevens algemene actiepunten beschreven, die de kans op een optimale uitvoering kunnen vergroten.

 • Wat vindt het RIVM van nieuwe preventieve hoofdluismiddelen? 21 november 2011

  T. Oomen

  Na de zomervakantie ontving het RIVM veel vragen over hoofdluis, vooral over het afschaffen van de maatregelen in de omgeving zoals het wassen van beddengoed en knuffels en het afschaffen van de luizencapes. Een van de vraagstellers, een GGD-medewerker en tevens contactpersoon hoofdluis bij de GGD, geeft workshops aan ‘luizenmoeders’. Zij krijgt nu veel vragen over het gebruik van nieuwe, preventieve hoofdluismiddelen, zoals het middel Prioderm preventief. Haar vraag: wat is het standpunt van het RIVM ten aanzien van nieuwe hoofdluismiddelen?

 • Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae 21 november 2011
 • Staat van infectieziekten in Nederland 2010 verschenen 21 november 2011

  De zesde editie van de Staat van Infectieziekten is verschenen. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 2010. Daarnaast wordt een analyse gegeven van trends in de signalen uit het wekelijkse signaleringsoverleg en wordt een overzicht gegeven van de surveillance van infectieziekten in Caribisch Nederland. In het laatste hoofdstuk is er uitgebreid aandacht voor de ziektelast van infectieziekten.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid t/m week 40 2011 21 november 2011
 • Meldingen virologische laboratoria t/m week 40 2011 21 november 2011
 • MRSA-overzicht t/m week 40 2011 21 november 2011

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / November 2011 / Inhoud IB november 2011

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu