Inhoud december 2012

 • Gesignaleerd 18 december 2012

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 16 november 2012.

 • Meer aandacht voor hygiëne bij kaasmaken met kinderen 18 december 2012

  F. van Knapen, A.E. Eggenkamp

  Excursies met de hele klas naar stadsboerderijen, educatieboerderijen en agritoerismebedrijven komen op elke lagere school geregeld voor. Soms komt de boer op school, dan gaat het meestal om een ‘handen-uit-de-mouwen’-project: een moestuintje, een cursus kaasmaken of zelf yoghurt maken. De school kan ook zogenaamde leskisten krijgen. We beschrijven hier onze ervaringen met een leskist ‘zelf kaasmaken op school’, met daarin alle benodigdheden die daarvoor nodig zijn van wrongelsnijders, schuimspanen, thermometer en zoutmeter tot en met de kaaspers met gewichten. Er was echter bij deze leskist geen professionele begeleiding. De leerkrachten en de hulpmoeders moesten het doen met het bijgevoegde stappenplan en geen van allen had ervaring met een dergelijk project. Eén van de moeders vroeg zich af of er geen risico’s waren voor de kinderen tijdens dit hele proces en zocht contact met de auteurs van dit artikel. Gezamenlijk werd afgesproken om de hygiëne-aspecten tijdens de bereiding op te schrijven, monsters te nemen voor bacteriologisch onderzoek en kritisch te kijken naar de bijgevoegde handleiding.

 • Een cluster van kraamvrouwenkoorts 18 december 2012

  A. Rietveld, K. Kamp, L. Groen, A-E. Nieman, P. Wever

  Na een melding van 2 patiënten met kraamvrouwenkoorts die in hetzelfde ziekenhuis waren bevallen, werd een clusteronderzoek gestart. Een week later werd nog een derde patiënte met kraamvrouwenkoorts gemeld uit hetzelfde ziekenhuis, met een infectie veroorzaakt door een groep A-streptokok. Aanvankelijk leek het te gaan om een cluster van 5 personen, 3 patiënten en 2 medewerkers met dragerschap. Na typering bleek dat het een cluster was van 3 personen, de laatste 2 patiënten en een medewerker van het ziekenhuis.

 • Het Dutch Wildlife Health Centre: kennis over wildziekten in Nederland 18 december 2012

  J.M. Rijks, J. van der Giessen, H.J. Roest, T. Kuiken, A. Gröne

  Veel dierziekten inclusief zoönosen hebben wilde dieren als reservoir. Kennis over ziekten onder wilde dieren is van belang voor zowel de dier- en volksgezondheid, en vormt een essentieel onderdeel van het One health-concept. Een expertisecentrum wildziekten, waar dergelijke kennis vermeerderd en gebundeld wordt, ontbrak in Nederland. Mede daarom is het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) opgericht.

 • Patiëntenparticipatie: wat moeten burgers weten over MRSA en antibioticagebruik? 18 december 2012

  N. de Jong, J. Wentzel, J.E.W.C. van Gemert-Pijnen

  Patiënten zijn een belangrijke factor in de transmissie van MRSA in grensoverschrijdende zorg. Hun medewerking is daarom nodig voor effectieve infectiepreventie. Effectieve
  patiëntenparticipatie is alleen mogelijk als zij goed geïnformeerd, bereid en in staat zijn om een actieve rol in de behandeling en preventie te vervullen. In dit onderzoek werd via een Delphi-studie aan experts gevraagd wat patiënten zouden moeten weten over MRSA. De expert-groepen bestonden uit 4 artsen-microbioloog, 5 ziekenhuishygiënisten, 6 artsen infectieziekten van GGD’en en 5 voormalig MRSA-patiënten. Er werd weinig consensus bereikt tussen de expertgroepen. Consensus binnen de expertgroepen was hoger. Ook waren er verschillen tussen de resultaten van de Delphi-studie en de inhoud van bestaande MRSA- en antibioticagebruikrichtlijnen van WIP, LCI en SWAB. Meer overeenkomsten werden gevonden met de website www.mrsa-net.nl. Concluderend moet er meer overleg plaatsvinden tussen expertgroepen, moeten bestaande richtlijnen aangevuld worden en moet de informatievoorziening richting patiënten beter gestroomlijnd worden.

 • Neusdragerschap van Streptococcus Pneumoniae-serotypen en Staphylococcus Aureus in Streptococcus Pneumoniae-gevaccineerde en niet gevaccineerde jonge kinderen 18 december 2012

  N.H.T.M. Dukers-Muijrers, E. Stobberingh, P. Beisser, R.C.H. Boesten, P. Jacobs, C.J.P.A. Hoebe

  Na de invoering van Streptococcus Pneumoniae (SPn) conjugaatvaccins (PCV), worden niet-vaccin SPn-typen steeds vaker geïsoleerd bij invasieve pneumonie. In dit onderzoek wordt een grote groep gevaccineerde en niet gevaccineerde jonge kinderen onderzocht op het neus-dragerschap van verschillende SPn-typen, om zo inzicht te krijgen in de epidemiologie en in het nut van vaccinatie. Verder wordt het voorkomen van een andere bacterie onderzocht, Staphylococcus aureus (SA), een ziekteverwekker die vaker voorkomt naarmate SPn minder vaak voorkomt. Dit onderzoek bevat belangrijke nieuwe bevindingen, zoals de gevonden SPn-typespecifieke associaties met SA, waarnaar meer onderzoek moet worden gedaan. Tevens suggereren de onderzoeksresultaten dat de nieuwe SPn-vaccinatiestrategie, het 10-valente SPn-vaccin niet effectiever is dan het 7-valente SPn-vaccin.

 • PEpPiE-onderzoek naar effectiviteit van oseltamivirpostexpositieprofylaxe in verpleeghuizen 18 december 2012

  M.A.B. van der Sande, F. Kerpiclic, R. Enserink, W. van der Hoek, B.H.B. van Benthem, A. Meijer

  Influenza-uitbraken in verpleeghuizen kunnen tot aanzienlijke belasting van bewoners en personeel leiden, met hoge morbiditeit en mortaliteit bij de bewoners. (1) Hoewel meer dan 90% van de verpleeghuisbewoners in Nederland wordt gevaccineerd tegen influenza, is vaccinatie in deze groep maar beperkt effectief in het voorkomen van influenza en haar complicaties. Antivirale middelen zoals oseltamivir zouden kunnen bijdragen aan het bestrijden van influenzauitbraken. Om vast te stellen of het geven van oseltamivir (Tamiflu®) als postexpositieprofylaxe (PEP) effectief is in verpleeghuizen, is in 2009 het PEpPiE-onderzoek (Post-Expositie Profylaxe In Evaluatie) gestart. In dit artikel worden de achtergronden en stand van zaken van dit onderzoek toegelicht.

 • Update LCI-richtlijnen december 2012 18 december 2012

  Overzicht herziene LCI-richtlijnen en -draaiboeken. Overzicht verschenen in Infectieziekten Bulletin december 2012.

 • Aankondiging Staat van Infectieziekten 18 december 2012

  P. Bijkerk, S.M. van der Plas, L. van Asten, E.B. Fanoy, M.E.E. Kretzschmar

  Onlangs is voor de zevende maal de Staat van Infectieziekten verschenen. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van (de epidemiologie) van infectieziekten in 2011. Daarnaast worden elk jaar thema’s uitgediept die relevant zijn voor infectieziekteonderzoek en -bestrijding. In deze editie zijn ontwikkelingen op het gebied van bioinformatica en syndroomsurveillance in kaart gebracht.

 • Dr. A.J. Swaakprijs voor Helma Ruijs 18 december 2012

  Het bestuur van de Dr. A.J. Swaakprijs heeft dr. Helma Ruijs tot prijswinnaar 2012 uitgeroepen. Zij ontvangt de prijs voor haar proefschrift‘Acceptance of Vaccination among Orthodox Protestants in the Netherlands’. De prijs is uitgereikt op 23 november tijdens de wetenschappelijke vergadering van de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) in Ede.

 • Aankondiging Transmissiedag 2013 18 december 2012

  Surveillance van infectieziekten

  Na de opening door de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zal worden ingegaan op verschillende onderwerpen binnen het dagthema Surveillance van infectieziekten. Er zal aandacht zijn voor de wettelijke meldingsplicht, kiemsurveillance, verschillende methoden van surveillance, verschillende surveillancesystemen zoals syndroomsurveillance, surveillance in het humaan-veterinaire domein en ethische dilemma’s bij surveillance. Waar mogelijk worden de onderwerpen belicht aan de hand van GGD-casuïstiek. Tot slot wordt een actualiteit gepresenteerd. Binnen het programma is tevens ruimte gereserveerd voor posterpresentaties over infectieziekteonderzoek binnen de openbare gezondheidszorg.

 • Twee laboratoria betrokken bij diagnostiek van meldingsplichtige infectieziekte, wie meldt? 18 december 2012

  Een laboratorium stuurt een laboratoriummonster door naar een ander laboratorium voor bepaling. Er blijkt sprake te zijn van een meldingsplichtige infectieziekte. Welk laboratorium doet dan melding?

 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 44, 2012 18 december 2012
 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 44, 2012 18 december 2012
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 44, 2012 18 december 2012

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / December 2012 / Inhoud december 2012

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu