Inhoud juni 2012

 • Gesignaleerd - tot en met 24 mei 2012 12 juni 2012

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland

 • Leptospirose: wie is verantwoordelijk voor de rattenbestrijding? 12 juni 2012

  N. Nutma, S. Gerritsen, F. Knops, W.L.M. Ruijs

  In april 2011 werd bij GGD Rivierenland een mogelijk cluster van leptospirose gemeld. Vier vrienden hadden samen geklust aan een steiger in de afgedamde Maas, waar ze hun boten hadden liggen. Ongeveer 10 dagen na het klussen zijn zij allemaal ziek geworden.

 • Eliminatie van lepra: de wens is de vader van de gedachte 12 juni 2012

  J.H. Richardus

  Lepra is een chronische infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium leprae. De transmissie is van mens op mens. De ziekte komt vooral tot uitdrukking in de huid en perifere zenuwen. Zenuwbeschadiging kan leiden tot wondinfecties, ulceraties en amputaties. Naast medische complicaties kent lepra ernstige sociale complicaties, zoals invaliditeit, sociale verwerping, stigma en armoede. Behandeling met een combinatie van antibiotica is mogelijk; dit wordt multidrug therapie (MDT) genoemd. Er is geen vaccin beschikbaar.

 • 15 jaar Eurosurveillance 12 juni 2012

  P. Bijkerk
  Eurosurveillance, het Europese peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift over epidemiologie, surveillance, preventie en bestrijding van infectieziekten, bestaat 15 jaar. Eind 2011 werd tijdens een symposium stil gestaan bij deze mijlpaal. Dit artikel geeft een overzicht van de geschiedenis van het tijdschrift en worden enkele toekomstige ontwikkelingen geschetst.

 • Norovirus, je ziet het niet maar het is er wel: een instructiefilm over hygiënemaatregelen bij een uitbraak 12 juni 2012

  A.M.L. Tjon-A-Tsien, J.N. Breemer, J.J. Bogerman, C. Visser-Mol, H.A.C.M. Voeten

  Bestrijding van uitbraken van norovirus in zorginstellingen vraagt veel van het zorgpersoneel door de extra hygiënemaatregelen. In dit artikel leest u in hoeverre personeelsleden in zorginstellingen voor ouderen norovirusuitbraken als een probleem ervaren, wat hen motiveert bij het uitvoeren van hygiënemaatregelen, of zij alle transmissieroutes van dit virus kennen en welke hygiënemaatregelen zij het meest nuttig en haalbaar vinden. Verder leest u hoe zij de instructiefilm beoordelen. Tot slot geven wij aan hoe deze film het beste ingezet kan worden tijdens een uitbraak van norovirus in een zorginstelling voor ouderen.

 • Cultureel advies op maat voor het bevorderen van hepatitis B-screening bij Turkse migranten 12 juni 2012

  Y. van der Veen

  Hepatitis B is wereldwijd een veelvoorkomende infectieziekte. In Nederland worden elk jaar ongeveer 1800 gevallen van hepatitis B-virusinfectie (HBV) gemeld, waarbij het in 80-90% van de gevallen om chronische HBV gaat. Seroprevalentieonderzoeken hebben aangetoond dat de prevalentie van chronische HBV in algemene Nederlandse populatie 0,2% betreft, terwijl dit bij eerstegeneratie Turkse migranten 1.1 – 4.8% bedraagt. Actieve chronische HBV leidt in 15-40% van de gevallen tot levercirrose en leverkanker.
  Er werd daarom binnen de academische werkplaats CEPHIR in Rotterdam in 2006 gestart met een onderzoeksproject gericht op het bevorderen van hepatitis B-screening bij eerste generatie Turkse migranten. Het proefschrift dat hier besproken wordt beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van advies-op-maat als interventie, waarbij in de voorlichting aandacht wordt gegeven aan specifieke sociale en culturele factoren die samenhangen met het screeningsgedrag van eerste generatie Turkse Rotterdammers. In het proefschrift werd inzicht verkregen in de volgende onderzoeksvragen:
  1. Wat zijn specifieke, sociaal en cultureel bepaalde determinanten van hepatitis B-screeningsgedrag bij Turkse Rotterdammers?
  2. Is cultureel advies-op-maat effectiever in het stimuleren van hepatitis B-screening dan advies-op- maat zonder culturele aspecten of algemene gezondheidsvoorlichting over hepatitis B-screening?

 • Bruine rat gezien: is er een risico voor de volksgezondheid? 12 juni 2012

  In de zomer periode ontvangt de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM regelmatig vragen naar aanleiding van overlast door bruine ratten in recreatiegebieden, in waterrijke buurten of in gebieden waar landbouwbedrijven dicht bij bewoning liggen. De vragen komen veelal van GGD’en maar steeds vaker ook van gemeenteambtenaren of arbodiensten. Het zien van ratten roept de vraag op wat het volksgezondheidsrisico is, en hoe hinder van deze dieren te voorkomen.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 20 12 juni 2012
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 20, 2012 12 juni 2012
 • Nationale surveillance MRSA en CPE tot en met week 20, 2012 12 juni 2012
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu