Inhoud 24.04

 • Gesignaleerd 28 maart 2013

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 4 april 2013

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 12, 2013 30 januari 2013
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 12, 2013 30 januari 2013
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 12, 2013 29 maart 2013

  Tot en met week 12, 2013

 • Toevallig gevonden Giardia, behandelen of niet? 24 april 2013

  Een GGD meldt dat er bij een contactonderzoek in een gezin rondom een patiënt met
  shigellose bij toeval Giardiasis Lamblia wordt gevonden bij de moeder. Zij heeft geen klachten. De GGD heeft overlegd met de microbioloog maar zij komen er samen niet uit. Is het nodig om de moeder te behandelen?

 • MRSA in de thuiszorg en ZZP-ers 24 april 2013

  S. van Hassel, R. van Kessel


  Van een echtpaar dat thuis verzorgd wordt door 6 verpleegkundige of verzorgende ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel; hierna te noemen ZZP-ers) is zowel de man als de vrouw sinds 4 maanden drager van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). De GG&GD Utrecht, die ingeschakeld wordt op verzoek van de huisarts, constateert dat de ZZP-ers die het echtpaar verzorgen onvoldoende beschermende maatregelen toepassen terwijl zij ook bij andere cliënten komen. Verder is een schoondochter van het echtpaar besmet geraakt met MRSA en moet stoppen met haar werk in een verpleeghuis. Deze situatie had voorkomen kunnen worden als de GG&GD eerder was ingeschakeld of als de ZZP-ers over voldoende kennis op het gebied van MRSA hadden beschikt.

 • Tweejaarlijkse nascholing van de Sectie Infectieziektebestrijding 24 april 2013

  De tweejaarlijkse nascholing van de sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ-sib) is dit jaar op 12 en 13 september op het Forteiland te IJmuiden. Het thema is Resistance to change – de rol van de GGD in een veranderende samenleving.

 • Bedwantsen, terug van weggeweest 24 april 2013

  T.A.M. Hekker


  Bedwantsen zijn ectoparasieten en voeden zich met bloed. De gewone bedwants, behorend tot de familie van Cimicidae, de Cimex lectularius, voedt zich met mensenbloed. Hieronder wordt het leven van de bedwants beschreven. Het belangrijkste in de behandeling van klachten die door de bedwants worden veroorzaakt, is het opsporen en vervolgens bestrijden van deze plaaggeest, in samenwerking met een gecertificeerde bestrijder.

 • Brochures over vaccinatie in de reformatorische gezindte 24 april 2013

  De academische werkplaats AMPHI heeft samen met de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) twee brochures ontwikkeld over vaccinatie in de reformatorische gezindte.

 • Nieuw boek over infectieziektebestrijding 24 april 2013

  Wat alle artsen en verpleegkundigen over infectieziektebestrijding zouden moeten weten.

 • Minisymposium: kwaliteit van crisisbestrijding bij infectieziekten 24 april 2013

  Op 23 mei 2013 organiseert de Academische Werkplaats AMPHI een minisymposium ter afronding van het onderzoek ‘Kwaliteit van crisisbestrijding bij infectieziekten: hoe te meten?’

 • Reisgerelateerde legionellose in 2011 24 april 2013

  P. Brandsema, L. Isken

  Van de 312 meldingen van patiënten met legionellose met een eerste ziektedag in 2011 had bijna de helft van de patiënten (49%) een reis gemaakt tijdens de incubatieperiode. Het merendeel van deze patiënten liep de infectie waarschijnlijk in het buitenland op, waarbij Italië het meest frequent bezocht was. Gegevens over het reisgedrag van legionellosepatiënten worden door het RIVM gemeld aan ELDNSNet (European Legionnaires’ Disease Surveillance Network, voorheen EWLGI). Door deze Europese samenwerking kunnen clusters van legionellose in verblijfsaccommodaties sneller worden herkend. In 2011 waren er 24 clusters van legionellose waarbij Nederlanders betrokken waren: 14 clusters waren gekoppeld aan accomodaties in Europa en 10 aan accomodaties daarbuiten. Bij de 14 Europese accommodaties werd onderzoek ingezet en werden preventieve maatregelen genomen.

 • Is het schriftelijk oproepen van immigranten voor hepatitis B-onderzoek effectief? 24 april 2013

  W. Niessen, R. Benne, J. van Zeijl, J. van der Have, J. Broer


  De GGD’en Groningen, Fryslân en Drente hebben ruim 10.000 eerstegeneratiemigranten uit verschillende landen van herkomst schriftelijk uitgenodigd voor een screening op hepatitis-B dragerschap. In totaal hebben 1818 personen (17,8%) een bloedtest ondergaan en van de onderzochte personen bleken 28 HbsAg-positief (1,6%). Acht van hen hadden een indicatie voor verwijzing naar de internist. Bij het contactonderzoek rondom de gevonden HBSAg-dragers werd aan 10 contactpersonen gratis vaccinatie aangeboden. Daarnaast maakt 2,9% van de 1391 nog vatbare deelnemers gebruik van de tegen gereduceerd tarief aangeboden vaccinatie tegen hepatitis B. Zowel wat betreft deelnamebereidheid als wat betreft HBsAg-dragerschap waren er aanzienlijke verschillen tussen de verschillende landen van herkomst.

 • Incidentie van meldingen van acute hepatitis B in 2011 lager dan ooit 24 april 2013

  F.D.H. Koedijk, M.A.B. van der Sande, S.J.M. Hahné
  In 2011 werden in Nederland 157 patiënten met een acute hepatitis B-infectie gemeld (incidentie: 0,9/100.000 inwoners), een afname van 19% in vergelijking met 2010. De incidentie van acute hepatitis B-infecties is nu het laagst sinds de start van de surveillance in 1976. Bij zowel mannen als vrouwen blijft onbeschermd seksueel contact de meest gerapporteerde risicofactor voor acute hepatitis B-infectie. In dit artikel beschrijven wij de epidemiologie van de aangifte van acute hepatitis B in 2011. Daarnaast worden trends in epidemiologie vanaf 2004 besproken.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu