Inhoud februari 2013

 • Gesignaleerd 27 februari 2013

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 31 januari 2013

 • Cupping: infectieziekten onder druk 27 februari 2013

  D. Spitaels, A. Knoester, R. Edelman

  In het voorjaar van 2012 ontvangt GGD Den Haag een melding van een acute hepatitis B-infectie. Er is sprake van cupping, een alternatieve geneeswijze waarbij een op de huid geplaatst bolvorming voorwerp vacuüm getrokken wordt. De GGD besluit na uitvoerig overleg tot een locatiebezoek bij de alternatieve genezer. Door de gecombineerde expertise van de afdelingen infectieziekten en technische hygiënezorg werd een duidelijk beeld van de situatie verkregen en leek in deze casus transmissie via cupping niet waarschijnlijk.

 • Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2011 27 februari 2013

  I.H.M. Friesema, A.E.I. de Jong, W. van Pelt

  In augustus 2012 werd de jaarrapportage ‘Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de NVWA en het CIb, 2011’ gepubliceerd.(1) Deze jaarrapportage geeft een overzicht van het aantal uitbraken dat werd geregistreerd in Osiris door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de GGD’en. Osiris is een web-based registratiesysteem dat wordt beheerd door het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Voor de jaarlijkse rapportage worden de door de NVWA geregistreerde individuele gemelde gevallen en uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen gebruikt, evenals de meldingsplichtige uitbraken geregistreerd door de GGD’en. De GGD’en melden ook individuele gevallen van specifieke infectieziekten die mogelijk voedselgerelateerd zijn. In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de jaarrapportage van 2011 en wordt een overzicht gegeven van de in 2011 gedane meldingen door de GGD van mogelijk voedselgerelateerde bacillaire dysenterie (shigellose), botulisme, brucellose, buiktyfus, cholera, hepatitis A en paratyfus A, B en C.

 • Herhaalde melding van chronische hepatitis B-patient: negeren of patient benaderen? 27 februari 2013

  A. Deuring, L. Bovée , W. Marsman, J. Wesselink, A. van den Hoek

  Er is in Nederland geen meldingsplicht voor patiënten waarvan al bekend is dat ze drager zijn van het hepatitis B-virus (HBV). Laboratoria geven echter iedere HBsAg-positieve uitslag door. In de richtlijnen is niet beschreven hoe de melding van een al bekende chronische HBV-drager afgehandeld moet worden. Wanneer de eerste melding volgens de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM is afgehandeld, wordt er daarom ook niets met de melding gedaan. De vraag is echter of de patiënt voldoende op de hoogte is van de besmettelijkheid, besmettingsroute en mogelijk beloop van hepatitis B, het belang van het jaarlijks laten controleren van de leverfuncties en het belang van en de mogelijkheid tot bescherming van nieuwe contacten. Om een evidence based antwoord te krijgen op deze vragen heeft de GGD Amsterdam onderzocht of er criteria zijn op basis waarvan een herhaald gemelde chronische HBV-drager opnieuw benaderd moet worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de chronische HBV-dragers goed op de hoogte zijn van hun situatie. Opnieuw benaderen is niet nodig.

 • Kan een kind met een asymptomatische STEC-infectie naar het kinderdagverblijf? 27 februari 2013

  Karlijn Kampman

  GGD Twente heeft recent 3 cases gehad van kinderen met een asymptomatische Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) infectie waarbij de kweek positief bleef. Volgens de STEC-richtlijn wordt geadviseerd indexpatienten en hun contacten die diarree hebben te weren van het werk, school en kinderdagverblijf. Pas als (een contact van) een patiënt klachtenvrij is en hij/zij zich voldoende bewust is van het belang van hygiëne, kan overwogen worden hem/haar niet langer te weren. Als een kind met een asymptomatische STEC-infectie moet worden geweerd van een kinderdagverblijf, levert dit veel praktische problemen op voor de ouders. Ook is het de vraag in hoeverre kinderen met een asymptomatische STEC-infectie van invloed zijn op de transmissie binnen het kinderdagverblijf. Herziening van het weringsbeleid is daarom gewenst.

 • 'Vietnam tussen de tulpen'. Screening op hepatitis B van Vietnamese inwoners van Noord-Holland 28 februari 2013

  H. Menger, G. Neve

  ‘Vietnam tussen de tulpen’ was de naam van een gezamenlijk onderzoek naar chronische hepatitis B van de GGD’en Hollands Noorden en Zaanstreek-Waterland onder de Vietnamese bevolkingsgroep in hun regio. Het doel van het onderzoek was om mensen met chronische hepatitis B op te sporen en degenen met een grote kans op ernstige leverziekte te verwijzen naar maag/darm/lever (MDL-) artsen. In totaal hebben 678 mensen zich laten onderzoeken, 53 van hen (7,8%) bleken HBs-Ag-positief te zijn en tenminste 14 personen werden voor nader onderzoek naar een MDL-arts verwezen. Deze uitkomsten komen overeen met die van andere soortgelijke projecten in ons land.

 • Weinig meldingen van gezondheidsklachten door waterrecreatie in 2011, de natste zomer sinds 100 jaar 28 februari 2013

  F.M. Schets, A.M. de Roda Husman

  Het geringe aantal meldingen van gezondheidsklachten door waterrecreatie in 2011 hangt samen met het weer. Het was de natste zomer in 100 jaar en het weer was sterk wisselvallig. Huidklachten werden ook in 2011 weer het meest gemeld. Vanaf 2013 wordt de nieuwe onlinevragenlijst in gebruik genomen.

 • Kan een mondhygiënist, tandartsassistent of ambulanceverpleegkundige een risicovormer voor hepatitis B zijn? 28 februari 2013

  Met regelmaat ontvangt het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM de vraag of gezondheidszorgmedewerkers uit bepaalde beroepsgroepen die drager zijn van hepatitis B, een risico vormen voor hun patiënten. Zijn zijn 'riscovormers'? Hepatitis B is een infectieziekte die zowel seksueel als via bloed-bloedcontact overdraagbaar is. Door de transmissie via bloed-bloedcontact hebben werkers in de gezondheidszorg ook een grotere kans om zelf de infectie op te lopen dan de algemene bevolking, zij zijn ook 'risicolopers'.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2013 30 januari 2013
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 4, 2013 30 januari 2013
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA week 1 tot en met week 4, 2013 30 januari 2013

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Februari 2013 / Inhoud februari 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu