Inhoud Februari 2014

 • Gesignaleerd 26 februari 2014

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 30 januari 2014

 • Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2012 26 februari 2014

  I.H.M. Friesema, A.E.I. de Jong, I.L.A. Boxman, W. van Pelt

  In september 2013 werd het rapport Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de NVWA en het CIb, 2012 gepubliceerd.(1) Dit rapport geeft een overzicht van de in Osiris geregistreerde individuele gemelde patiënten en uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), evenals de aan voedsel gerelateerde uitbraken geregistreerd door de GGD’en. Osiris is een web-based registratiesysteem dat wordt beheerd door het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Naast de melding van aan voedsel gerelateerde uitbraken, melden de GGD’en ook individuele patiënten met specifieke infectieziekten, die mogelijk aan voedsel gerelateerd zijn. Terwijl de NVWA zich richt op het onderzoek van mogelijk besmet voedsel en de plaats van bereiding, richt de GGD zich op (bron-)onderzoek bij personen die mogelijk zijn blootgesteld aan besmet voedsel. In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de jaarrapportage van 2012 en wordt daarnaast een overzicht gegeven van de in 2012 gedane meldingen door de GGD van mogelijk aan voedsel gerelateerde bacillaire dysenterie (shigellose), botulisme, brucellose, buiktyfus, cholera, hepatitis A en paratyfus A, B en C.

 • Toezicht op infectiepreventie in ziekenhuis en verpleeghuis 26 februari 2014

  S. Hulsbosch, M. Bilkert, R. Westerhof, P. van Marle, H. Salomons, M. Langelaar

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet toe op de kwaliteit van zorg in de Nederlandse zorginstellingen. Een grote bedreiging voor de veiligheid van patiënten vormt de toename van resistentie van micro-organismen tegen antibiotica en de toenemende circulatie van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) binnen en tussen zorginstellingen. Om hieruit voortvloeiende problemen tegen te gaan moeten zorginstellingen infectiepreventie op een goed niveau hebben en een antibioticumbeleid voeren waarbij de patiënt veilige zorg krijgt en waarbij tegelijkertijd de bijdrage aan resistentieontwikkeling zo gering mogelijk is. Hiertoe bestaan richtlijnen. De IGZ is toezicht gestart waaruit moet blijken of de zorginstellingen de richtlijnen voor infectiepreventie van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) in voldoende mate naleven. Na het bezoeken van 40 verpleeghuizen sinds eind 2012 en 26 ziekenhuizen in voorjaar 2013 is er reden tot zorg. De zorginstellingen lijken niet in voldoende mate voorbereid te zijn op de toename van BRMO, met name van de gramnegatieve darmbacteriën. Herbezoeken laten zien dat de zorginstellingen wel tot snelle verbeteringen in staat zijn. In verpleeghuizen heeft het in enkele gevallen tot verscherpt toezicht geleid.

 • Omvang van het psittacoseprobleem bij de mens: het belang van betrouwbare diagnostiek 26 februari 2014

  W. van der Hoek, A.B. van Gageldonk-Lafeber, E.R. Heddema, D.W. Notermans, J.W. Den Boer, A. Nieuwenhuizen, A.M.L. Tjon-A-Tsien, F. Dijkstra, A. Meijer

  Psittacose is een ondergediagnosticeerde oorzaak van pneumonie. In Nederland wordt de diagnose vooral gesteld op basis van serologisch onderzoek, waarbij 2 sera met een tussentijd van 2-3 weken onderzocht moeten worden. Een veel snellere diagnose is mogelijk door het aantonen van Chlamydia psittaci in lichaamsmateriaal met behulp van een polymerasekettingreactie (PCR). Genotypering van PCR-positieve monsters maakt het mogelijk een vergelijking te maken met monsters afkomstig van vogels. Recente uitbraken van psittacose hebben aangetoond dat resultaten van serologisch onderzoek, vooral als slechts één serum beschikbaar is, moeilijk te interpreteren zijn. Voor populatiestudies, bijvoorbeeld naar de mogelijke rol van pluimvee als bron van psittacose, is het noodzakelijk over een serologische test te beschikken die specifiek is voor C. psittaci en niet kruisreageert met andere Chlamydia-bacteriën.

 • Informatie van GGD naar ketenpartners 26 februari 2014

  M. Wagelaar, W. Niessen, J. van der Have

  Een van de taken van de GGD is het informeren van ketenpartners over ontwikkelingen in de infectieziektebestrijding. De ketenpartners waarmee de GGD veel samenwerkt zijn huisartsen, verzorgings- en verpleeghuizen, kindercentra en scholen. Dit artikel beschrijft een project waarin bij een aantal GGD’en in de regio Noord, op verzoek van het Centrum Infectieziektebestrijding(CIb)/RIVM, is geïnventariseerd op welke manier de ketenpartners informatie ontvangen, in hoeverre de informatie beantwoordt aan hun behoefte en of de informatieverschaffing wordt geëvalueerd. Andere GGD’en kunnen hieruit ideeën opdoen om het contact met de ketenpartners te versterken.

 • Kat vangt vleermuis: is er een risico op rabiës? 26 februari 2014

  Een mevrouw meldde zich ongerust bij GGD. Haar kat was thuisgekomen met een vleermuis in de bek. De vleermuis bleek dood te zijn. De vrouw heeft hem met het kattenbakschepje bij het afval gedeponeerd. Het afval is inmiddels opgehaald. Ze heeft het diertje niet aangeraakt. Nu is ze bezorgd, niet alleen of de kat misschien rabiës (hondsdolheid) kan krijgen, maar zij zelf ook? De vrouw heeft contact gehad met de dierenarts, maar die heeft haar verwezen naar de GGD. Haar vragen: ‘Komt er rabiës voor bij vleermuizen in Nederland? Moeten er nog maatregelen worden genomen bij mijn kat? En loop ik zelf risico om besmet te worden?’ De GGD kan niet alle vragen beantwoorden en belt de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM

 • Wijziging HPV-vaccinatieschema: 1 prik minder 26 februari 2014

  Voortaan krijgen meisjes 2 vaccinaties tegen humaan papillomavirus (HPV) in plaats van 3. Uit onderzoek door de fabrikant GlaxoSmithKline is gebleken dat 2 vaccinaties met Cervarix even goede bescherming geven als 3, op voorwaarde dat meisjes de eerste vaccinatie krijgen voor hun 15e verjaardag, Voor meisjes van 15 jaar en ouder blijven 3 doses nodig.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2014 26 februari 2014
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 4, 2014 26 februari 2014
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 4, 2014 26 februari 2014

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Februari 2014 / Inhoud Februari 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu