Inhoud april 2016

 • Gesignaleerd 19 april 2016
 • Plaatsing van een kind met MRSA op een medisch kindercentrum 19 april 2016

  In januari 2012 werd ons team infectieziekten benaderd door een maatschappelijk werkster met de vraag mee te denken over de plaatsing van een 2 jarig meervoudig gehandicapt meisje met MRSA op een medisch kinderdagverblijf. De moeder van dit meisje kon thuis de zorg niet altijd meer aan. Er volgde een lange weg vol overleggen, met (tegenstrijdige) adviezen van diverse betrokken partijen, met verschillende belangen, met onrust en contact met instellingen die de verantwoordelijkheid niet durfden te nemen. Uiteindelijk werd 2 jaar later het meisje geplaatst op een kindercentrumvoor (meervoudig) gehandicapte kinderen. Zij is hier echt op haar plaats en wordt in haar ontwikkeling gestimuleerd. Iets wat voorgaande jaren niet optimaal mogelijk was, vooral door de MRSA-problematiek. Terwijl ieder kind recht heeft op goede zorg en scholing. Er bestaan mooie richtlijnen en protocollen over hoe we om moeten gaan met MRSA. Helaas blijken deze in kindercentra niet altijd toepasbaar. Je hebt te maken met verschillende partijen en wie neemt dan de regie?

 • Verbeterslag nodig in de uitvoering van hepatitis B-serologie bij kinderen van moeders met chronische hepatitis B 19 april 2016

  Bij kinderen van moeders met chronische hepatitis B wordt na de laatste hepatitis B-vaccinatie geadviseerd hepatitis B-serologie te verrichten. De uitvoering hiervan werd in 2011 door het RIVM overgedragen aan jeugdartsen en huisartsen. Deze nieuwe werkwijze hebben wij geëvalueerd door stafartsen, managers Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en jeugd-artsen vragenlijsten voor te leggen over het hele traject. Ook hebben we bij een deel van de kinderen gekeken of er daadwerkelijk hepatitis B-serologie is uitgevoerd.

 • Mooi opgeveegd bij norovirusuitbraken 19 april 2016

  Norovirus is de belangrijkste veroorzaker van gastro-enteritis. Het virus wordt fecaal-oraal overgedragen van mens-op-mens, of indirect via fecaal besmette oppervlakken, water of voedsel. Om de rol van de voedselbereider bij meldingen van gastro-enteritis te onderzoeken is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een methode met veegdoekjes ontwikkeld waarmee norovirus- RNA kan worden aangetoond op onder andere oppervlakken in voedselbereidingsruimten. Sequentieanalyse van de positieve omgevingsmonsters maakt vervolgens een vergelijking met diagnostisch materiaal mogelijk. Daarnaast is de veegdoekjesmethode ook gebruikt om de aanwezigheid van norovirus op oppervlakken in horecagelegenheden en ziekenhuizen en zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, zonder recente meldingen van gastro-enteritis te onderzoeken.

 • Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2014 19 april 2016

  Het bepalen van de ziektelast veroorzaakt door consumptie van met ziekteverwekkers besmette levensmiddelen is lastig. Naast de verscheidenheid aan micro-organismen, kunnen deze micro-organismen via meer transmissieroutes dan alleen voedsel de mens besmetten. Door surveillance van voedselgerelateerde uitbraken en ziekte door specifieke micro-organismen kan inzicht verkregen worden in het voorkomen van ziekteverwekkers, risicovolle omstandigheden en betrokken voedselproducten. Bovendien kunnen eventuele trends gevolgd worden. Het is echter algemeen bekend dat de geregistreerde uitbraken en zieken slechts een fractie betreffen van de werkelijke hoeveelheid. (1-4) In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van het jaarrapport Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen in Nederland, 2014. Het jaarrapport geeft een overzicht van de in Osiris geregistreerde individuele gemelde gevallen en uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), evenals de voedselgerelateerde uitbraken geregistreerd door de GGD’en. (5) Er wordt daarnaast een overzicht gegeven van de in 2014 gedane meldingen door de GGD van mogelijk voedselgerelateerde bacillaire dysenterie (shigellose), botulisme, brucellose, buiktyfus, cholera, hepatitis A en paratyfus A, B en C. Listeriose en STEC-infecties, die ook door de GGD'en gemeld worden, worden in aparte artikelen besproken. (6,7) Salmonellose en campylobacteriose worden via een laboratoriumsentinelsurveillance gemeld en staan vermeld in het rapport Staat van Zoönosen, 2014, evenals andere voedselgerelateerde micro-organismen die een zoönotische oorsprong kunnen hebben. (8)

 • Bevordering van de influenzavaccinatiegraad onder gezondheidswerkers: kleine beslissing, grote impact 19 april 2016

  Jaarlijkse influenza-epidemieën zijn een ernstig probleem voor de volksgezondheid en veroorzaken aanzienlijke ziektelast en sterfte. Ze zijn vooral problematisch voor mensen behorend tot de risicogroepen – jonge kinderen, ouderen en mensen met onderliggende chronische ziektes. Gezondheidswerkers worden geadviseerd zich elk jaar tegen influenza te laten vaccineren omdat dit tot een vermindering leidt van de overdracht van influenza naar kwetsbare patiënten en tot een vermindering van de kosten voor de gezondheidszorg. Ondanks het bewijs voor de effectiviteit van vaccinatie in het voorkomen van infecties opgelopen binnen het ziekenhuis, het verminderen van werkverzuim, en het verminderen van kosten, blijft de vaccinatiegraad onder gezondheidswerkers (mensen werkend in de gezondheids- en welzijnszorg die regelmatig contact hebben met kwetsbare groepen patiënten) laag. Dit onderzoek onder geneeskundestudenten en gezondheidswerkers is uitgevoerd om de huidige kennis over de redenen waarom gezondheidswerkers (niet) gevaccineerd willen worden uit te breiden en om een strategie te ontwikkelen om de influenzavaccinatiegraad te verhogen.

 • Geeft het opeten van een teek risico op ziekte van Lyme? 19 april 2016

  De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) is een aantal keren gebeld door een GGD met de vraag of er risico is op het krijgen van de ziekte van Lyme na het inslikken van een teek. Het gaat meestal om kleine kinderen die een teek hebben opgegeten die van een hond of kat is afgevallen. Soms was er ook een vermoeden dat het kind op de teek had gekauwd en er is een enkele maal zelfs antibiotica door een huisarts voorgeschreven. In de LCI-richtlijn Lymeziekte is deze situatie niet beschreven. Welk risico lopen deze kinderen?

 • In memoriam Dorothé Baaijen 19 april 2016

  Op 27 maart jl. overleed op 62 jarige leeftijd Dorothé Baaijen, hoofdverpleegkundige van de afdeling Algemene Infectieziekten van GGD Amsterdam. Dorothé is meer dan 30 jaar werkzaam geweest in de Nederlandse infectieziektebestrijding.

 • In memoriam Dorothe Baaijen 19 april 2016

  Op 27 maart jl. overleed op 62 jarige leeftijd Dorothé Baaijen, hoofdverpleegkundige van de afdeling Algemene Infectieziekten van GGD Amsterdam. Dorothé is meer dan 30 jaar werkzaam geweest in de Nederlandse infectieziektebestrijding.

 • Nieuwe website over gezondheidsvoorlichting voor asielzoekers 20 april 2016
 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 12, 2016 22 maart 2016
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 12, 2016 22 maart 2016
IB cover
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu