Inhoud februari 2016

 • Gesignaleerd 25 februari 2016

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland

 • Twee dierenartsassistenten met leptospirose? 25 februari 2016

  Transmissie van leptospiren van hond op mens wordt zelden beschreven en verloopt via besmetting van open wonden of slijmvliezen. (1) Afgelopen voorjaar kregen 2 assistenten van een dierenkliniek in de regio griepachtige klachten nadat zij contact hadden gehad met het speeksel van een hond die verschijnselen vertoonde van de ziekte van Weil. Zij werden empirisch behandeld met doxycycline. Alhoewel de uitslagen van de PCR-testen voor pathogene Leptospira-soorten positief waren, konden na 3 weken bij geen van beide assistenten antistoffen worden aangetoond. In dit artikel bespreken wij de casus en doen enkele aanbevelingen om het risico op leptospirose in de dierenartsenpraktijk te verminderen.

 • Verschillen in GGD-werkwijzen rond kinkhoestmeldingen 25 februari 2016

  De meldingsplicht van kinkhoest is van belang voor surveillance en het inzetten van preventiemaatregelen, maar door de hoge kinkhoestincidentie levert dit veel werk op voor GGD'en. GGD’en gaan verschillend met kinkhoestmeldingen om. Verkennende analyses van kinkhoestmeldingen in Osiris laten zien dat er ook veel verschil is in data die worden aangeleverd door GGD’en. Deze verschillen lijken niet gerelateerd aan incidentie van kinkhoestmeldingen of ziekenhuisopnames van zuigelingen voor kinkhoest in de regio. Nieuw onderzoek vanuit het programmabudget voor regioprojecten van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM zal informatie opleveren voor het vinden van een goede balans tussen de werklast enerzijds en bestrijding en surveillance van kinkhoest anderzijds.

 • Kan het patiëntperspectief LCI-producten verbeteren? 25 februari 2016

  Richtlijnen worden in de praktijk van de infectieziektebestrijding beschouwd als effectieve en efficiënte instrumenten om transmissie van infectieziekten te beperken. Het meenemen van het patiëntperspectief in de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen is een relatief nieuwe ontwikkeling in de moderne gezondheidszorg en wordt inmiddels gezien als een belangrijke kwaliteitseis om richtlijnen meer patiëntgericht te maken. (1,2,3,4) Het concept patiëntgericht impliceert een gezamenlijke besluitvorming, waarbij patiënten actief worden betrokken in en invloed hebben op de besluitvorming in gezondheidsonderzoek, -beleid en de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg. (5) De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM maakt landelijke richtlijnen over infectieziektebestrijding die openbaar toegankelijk zijn, maar waarbij tot op heden het patiëntperspectief niet wordt meegenomen in het ontwikkelingsproces. Dit artikel beschrijft het onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd op verzoek van de LCI, naar het betrekken van patiënten bij de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2016 09 december 2015
 • Reactie op het artikel: Bronopsporing bij solitaire Legionella-pneumoniepatiënten: wat is het nut? 25 februari 2016
 • Modellering van de verspreiding van Coxiella burnetii (Q-koorts) door de lucht 26 februari 2016

  Van 2007 tot en met 2010 vond in Nederland de grootste Q-koortsepidemie plaats die ooit in de wereld waargenomen werd. Meer dan 4000 patiënten werden gemeld en tienduizenden drachtige geiten en schapen werden geruimd. De meeste patiënten werden besmet door inademing van bacteriën die door de wind vanuit geïnfecteerde bedrijven verspreid waren. Dit promotieonderzoek richtte zich op het modelleren van de ruimtelijke component in de Q-koortsepidemie en het identificeren van omgevingsrisicofactoren die mogelijk van invloed zijn geweest op de verspreiding van Q-koorts van boerderijen naar omwonenden.

 • Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2014 26 februari 2016

  In 2014 werden in Nederland 95 patiënten met listeriose gerapporteerd; dit is een incidentie van 5,6 per miljoen inwoners. Onder de zieken waren 3 zwangere vrouwen (3%). Negen volwassenen overleden (10%). Vooral patiënten met ernstig onderliggend lijden en/of gebruik van immunosuppressiva of maagzuurremmers liepen risico op het ontwikkelen van listeriose. Bij patiënten werden isolaten met serotypen 4b en 1/2a het meest aangetroffen; in voedsel waren dit IIa en IIb. Dat de humane en voedsel serotypes niet overeen komen en dat er weinig clusters worden gevonden onderstreept het belang van verder onderzoek naar de bronnen van Listeria monocytogenes infecties.

 • Beet door agressieve hond. Rabiës? 26 februari 2016

  Er leven ongeveer 1,9 miljoen honden in Nederland. De meesten worden uitgelaten in parken en op straat waardoor ze in contact komen met wandelaars, fietsers en joggers. Verder maken ze vaak deel uit van een gezin. Meestal zijn er geen problemen. Maar soms gaat het mis en wordt iemand gebeten door een hond. Jaarlijks overkomt dit naar schatting 150.000 Nederlanders. In een aantal gevallen is er sprake van onverwacht agressief gedrag van een (mogelijk) uit het buitenland geïmporteerde hond. Dergelijke situaties leiden regelmatig tot vragen aan de GGD of er een mogelijk risico op rabiës bestaat voor het slachtoffer. Zo kreeg een GGD in 2015 van een medewerker van de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis in de regio de vraag of er sprake van rabiës kon zijn bij een pitbullterrier die geheel onverwachts zijn eigenaar en een aantal andere mensen ernstig had gebeten. De hond was 2 jaar oud, volgens de eigenaar in Nederland geboren en nooit in buitenland geweest. Het was onbekend of de hond gevaccineerd was tegen rabiës. De hond was in afwachting van het verdere beleid in observatie genomen. De GGD wendde zich tot de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) met de volgende vragen. Kan de hond rabiës hebben opgelopen door het vangen of opeten van een vleermuis? En kan de hond op rabiës onderzocht worden door het Centraal Veterinair Instituut (CVI)?

 • Rapport State of Infectious Diseases in the Netherlands 2014 verschenen 26 februari 2016

  De tiende editie van de Staat van Infectieziekten is verschenen. Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen in het buitenland beschreven die voor Nederland relevant zijn. Elk jaar komt een thema aan bod. Dit jaar zijn de economische implicaties van infectieziekten belicht. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het RIVM de beleidsmakers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 4, 2016 09 december 2015
IB cover

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Februari 2016 / Inhoud februari 2016

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu