Inhoud januari 2016

 • Gesignaleerd 26 januari 2016

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland

 • Project Huisbezoek II 26 januari 2016

  Het ontwikkelen en toepassen van een beslisboom voor huisbezoeken

  Dit project is een vervolg op het project Huisbezoek door de GGD, inventarisatie van barrières en voorstel voor beleid, dat in 2011-2012 door GG&GD Utrecht samen met GGD Midden-Nederland werd uitgevoerd en gefinancierd vanuit het regionaal programmabudget (1). Toen uit dit project bleek dat er bij GGD’en behoefte is aan een beslisboom om een handvat te bieden bij beslissingen om wel of niet op huisbezoek te gaan, is besloten om deze in een vervolgproject te ontwikkelen. Het doel van dit project was om een instrument te ontwikkelen dat met onderbouwde argumenten een handvat biedt bij de beslissing om wel of niet op huisbezoek te gaan na een melding van een infectieziekte. Van februari 2013 tot juni 2015 heeft GGD regio Utrecht aan het project Huisbezoek II gewerkt.

 • Bron- en contactonderzoek bij individuele meldingen? 26 januari 2016

  Een aanzet tot een discussie

  In dit artikel betogen wij dat de argumenten om bron- en contactonderzoek (BCO) uit te voeren bij individuele meldingen van infectieziekten te vaak alleen gebaseerd zijn op theo-retische kennis over overdracht van infectieziekten. Of BCO effectief is in individuele gevallen of relevant voor vermindering van ziektelast op populatieniveau wordt te weinig in de besluitvorming betrokken. Ook populatie-epidemiologische gegevens over prevalentie van de ziekteverwekker of de grootte van de kans op overdracht worden niet altijd meegenomen in de indicatiestelling voor BCO. Wij concluderen dat meer onderzoek noodzakelijk is naar de effectiviteit van BCO bij een aantal infectieziekten. In dit betoog bedoelen we BCO overigens in zijn beperkte betekenis: individuele opsporing naar aanleiding van een melding van een infectieziekte bij de GGD. We bedoelen niet clusteronderzoek of outbreakonderzoek, maar gewoon onderzoek van de omgeving van een persoon die besmettelijk is geweest en die de verwekker ergens vandaan heeft gekregen en/of aan iemand kan overdragen.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 53, 2015 09 december 2015
 • Academische Werkplaats AMPHI stelt zich voor 26 januari 2016

  In deze nieuwe rubriek Uit de academische werkplaatsen stelt als eerste de academische werkplaats AMPHI zich voor. AMPHI staat voor Academic Public Health Initiative en is een samenwerkingsverband tussen meerdere GGD’en, gemeenten en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. We doen praktijk- en beleidgericht onderzoek op het gebied van infectieziektebestrijding en integraal gezondheidbeleid. In dit artikel zetten we voor het werkveld infectieziektebestrijding van AMPHI het doel, onze werkwijze en de onderzoeksthema’s uiteen. (http://www.academischewerkplaatsamphi.nl).

 • Tele-ARENA 26 januari 2016

  AMPHI brengt epidemiologie naar het veld met low-tech telefonisch onderwijs

  Sinds 2013 organiseert de Academische Werkplaats AMPHI Infectieziekten de Tele-ARENA (Aangenaam Refereren en Netwerken AMPHI). Dit zijn telefonische nascholingen over onderzoeksmethodologie en toegepast onderzoek voor artsen, verpleegkundigen en andere geïnteresseerden van GGD’en uit de AMPHI-regio.(1) De nascholingen zijn speciaal ontwikkeld voor GGD-medewerkers in het werkveld infectieziektebestrijding, soa en reizigersadvisering.

 • Hoe beïnvloed je het voorschrijven van antibiotica? 26 januari 2016

  Een bijdrage aan antibiotic stewardship in de langdurige zorg

  In dit proefschrift wordt het IMPACT-onderzoek beschreven. Het eerste deel van dit onderzoek richtte zich op het krijgen van inzicht in antibioticagebruik in Nederlandse verpleeghuizen. Het tweede deel van het onderzoek had als doel om op basis van dat inzicht interventies-op-maat te ontwikkelen en het effect daarvan te evalueren.

 • Surveillance van Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) in Nederland, 2014 26 januari 2016

  De surveillance van Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) in Nederland is gebaseerd op de meldingen van STEC O157-infecties. In 2007 is de diagnostiek van STEC non-O157 hieraan toegevoegd, hoewel deze nog niet landelijk dekkend is. Voor het vaststellen van mogelijke bronnen van infectie onderzoekt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) monsters van voedsel en landbouwhuisdieren op STEC. In 2014 werden 898 infecties gemeld, waarvan 79 patiënten met een STEC O157-infectie, 202 patiënten met een STEC non-O157-infectie en 617 patiënten met STEC zonder verdere bevestiging. Tien patiënten ontwikkelden het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS). Twee volwassen zijn overleden aan een STEC-infectie. De incidentie van zowel STEC O157 als STEC non-O157 is iets gedaald ten opzichte van 2013.

 • Kinkhoest bij een zuigeling, profylaxe voor het gezin? 26 januari 2016

  Een GGD is de afgelopen tijd met meerdere casussen van kinkhoest geconfronteerd waarbij de patiënt een zuigeling was. Het doel van GGD-contactonderzoek en het aanbieden van preventieve antibiotica bij kinkhoest richt zich juist op het beschermen van niet of onvolledig gevaccineerde zuigelingen die nog niet voldoende antistoffen tegen kinkhoest hebben opgebouwd. Nu bij deze meldingen de zuigelingen zelf kinkhoest doormaken, is in de ogen van de GGD het beleid van preventieve antibioticatoediening aan gezinsleden niet nodig. Echter, de kinderartsen die betrokken zijn bij deze patiëntjes adviseren de gezinsleden om wel preventief antibiotica te gebruiken. In de richtlijn van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) is deze situatie niet beschreven. Hoe kijkt de LCI hier tegen aan?

 • Wijzigingen in LCI-richtlijnen, -draaiboeken 26 januari 2016

  Nieuwe en geheel herziene richtlijnen

 • Cahier Antibioticaresistentie 26 januari 2016

  Wat als antibiotica niet meer werken?

 • Transmissiedag Infectieziekten 2016 ‘Samen werken’ 26 januari 2016
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 53, 2015 09 december 2015

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Januari 2016 / Inhoud januari 2016

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu