RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijzigingen in LCI-richtlijnen, -draaiboeken

Nieuwe en geheel herziene richtlijnen

Nieuwe en geheel herziene richtlijnen

Chikungunya

Nieuwe richtlijn

Scabiës

Nieuwe richtlijn

Adenovirusinfecties

De belangrijkste wijzigingen zijn in de volgende paragrafen:

 • 2.3 Incubatietijd uitgesplitst naar verschillende syndromen
 • 2.6 Natuurlijke immuniteit: informatie aangevuld en uitgebreid op basis van huidige kennis

Dengue

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Introductie van nieuwe casusdefinitie (2009, ipv 1998) voor verschillende ziektebeelden bij Denguevirus-infecties. De vroegere indeling in Denguekoorts (DF), Dengue Hemorrhagische koorts (DHS) en Dengue Shock Syndroom (DSS) is nu verdeeld in slechts dengue en ernstige dengue.
 • Vijfde serotype dengue beschreven (§2.1).
 • Toevoeging transmissieroutes anders dan via de mug.
 • Update preventieve maatregelen en toevoeging algemene maatregelen in endemische gebieden.
 • Toevoeging epidemiologie, maatregelen en meldingsplicht in Caribisch Nederland.

Polio

De belangrijkste wijzigingen zijn in de volgende paragrafen:

 • Natuurlijke immuniteit: de gegevens van de Pienterstudie zijn verwerkt;
 • Voorkomen in Nederland: relevante praktisch informatie over epidemieën is toegevoegd;
 • Primaire preventie: verschillende vaccins, schema’s en beschermingsduur zijn toegelicht.
 • Hygiënemaatregelen: ‘verwilderd poliovirus (achtergrondinformatie 2.1 en praktische consequenties 9.3) met het
  LCI draaiboek- introductie van polio als aanvulling op de richtlijn.

Wijzigingen richtlijnen

Hepatitis E

 • Informatie is toegevoegd over het HEVIG-onderzoek.

Hepatitis A

 • De tabel bij paragraaf 9.3 Maatregelen contacten is opgeplitst in 2 tabellen en verder verduidelijkt.

Psittacose

 • Een bronopsporingstool is als bijlage toegevoegd

Rabiës

 • Een algehele herziening wordt begin 2016 verwacht.
 • Onder de paragraaf Inschakelen van andere instanties is de eerste alinea aangepast:
 • ‘Als zich directe contacten voordoen met van rabiës verdachte dieren dient contact opgenomen te worden met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De NVWA draagt zorg voor vervoer van een dode vleermuis of ander dood dier naar CVI-Lelystad indien dit noodzakelijk is. Een levende vleermuis dient eerst door een dierenarts geëuthanaseerd te worden. De GGD belt het VIC van de NVWA 0900-0388. Een dierenarts belt het landelijk meldpunt dierziektes 045-5463188.
 • Ook het registratieformulier (bijlage 4) is aangepast.

Campylobacterinfecties

 • In de richtlijnen zijn de paragrafen 9.1 en 9.5 aangepast aan de Levensmiddelenwetgeving Verordening 852/2004.

Bof

 • De maatregelen zijn teruggebracht van 9 tot 5 dagen na de zwelling, in lijn met internationale richtlijnen. In de ISI (Bof in het kort) stond al ‘Mensen die wel ziek worden, kunnen 2 dagen voor de ziekte al anderen besmetten. Zij blijven besmettelijk 5 dagen na het begin van de zwelling van de wang.’

Tuberculose

 • De richtlijn is aangepast aan nieuwe cijfers Nederland, Europa en wereldwijd.

Hepatitis B

Virale hemorragische koorts filovirussen (ebola, marburg)

 • Triagestandaarden zijn aangepast omdat Sierra Leone uit de landenlijst is verwijderd.
 • Toegevoegd aan Diagnostiek (bijlage 6): een algoritme voor het wel of niet doorsturen van een van ebolavirus verdacht sample naar het Bernard Nocht Institüt für Tropenmedizin in Hamburg.

Nieuwe draaiboeken

Consult seksuele gezondheid

 • De deeldraaiboeken 3 Triagering en 5 Testbeleid zijn toegevoegd

Verpleegkundige stappenplannen

Rabiës

 • Na een gebruikersenquête is deze herzien en aangevuld met een instrumentenset van 6 bijlagen. Een van de bijlagen is het herziene registratieformulier dat ook als bijlage 4 bij de richtlijn is gepubliceerd.

Informatiestandaarden Infectieziekten

Kinkhoest in het kort

 • Er stond dat besmetting verliep via hoesten, niezen en praten. Dit is nu gelijkgetrokken met de richtlijn: alleen hoesten en niezen.

BRMO in het kort

 • Er is een nieuwe publiekstekst opgesteld.

Hiv en aids in het kort

 • Vernieuwd in samenwerking met Soa Aids Nederland

Andere producten

Vogelgriep

De folder Veilig ruimen van pluimvee bij vogelgriep is uitgebracht De folder is tevens te bereiken vanuit de richtlijn en het draaiboek Vogelgriep.

Quiz over mazelen

De quiz kreeg een update en is weer actueel.

 

IB cover

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Januari 2016 / Wijzigingen in LCI-richtlijnen, -draaiboeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu