Milieu & Leefomgeving

 • 3D printen 29 september 2015

  De afgelopen paar jaar is het 3D printen steeds populairder geworden. Met deze relatief nieuwe techniek kunnen producten laagje voor laagje opgebouwd worden, in plaats van het verwijderen van materiaal van een groter stuk. Doordat er door de techniek grote ontwerpvrijheid ontstond, kwamen lang gekoesterde wensen, zoals het direct printen van prototypes en het printen van medische protheses, binnen bereik. Binnen 3D printen zijn nu grofweg vier domeinen te onderscheiden; industrieel, consumenten, voedsel en medisch.

 • Aanbeveling zeezoutcorrectie 14 juli 2005

  Aanbeveling voor een voorlopige regeling voor de correctie van fijn stof (PM10) concentraties voor de bijdrage van zeezout

 • Advies over EASAC-rapport neonicotinoïden 24 april 2015

  Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het RIVM geadviseerd over een rapport van de European Academies Science Advisory Council (EASAC) over de mogelijke effecten van neonicotinoïden op ecosysteemdiensten.

 • Beleidsrelevantie van de slijtage-emissies van wegverkeer 30 juli 2012

  In hoeverre leveren slijtage-emissies van wegverkeer en de (her)opwerveling van wegenstof een relevante bijdrage aan de concentraties van fijnstof in de buitenlucht? En vormt die bijdrage door bijvoorbeeld de specifieke chemische samenstelling een gezondheidsrisico? Om eerste antwoorden op deze beleidsrelevante vragen te krijgen, hebben RIVM en TNO in juni 2011 gezamenlijk een Europese workshop georganiseerd in Amsterdam.

 • Bestrijdingsmiddelen
 • Brochure geneesmiddelen en waterkwaliteit 07 oktober 2016

  Het RIVM heeft de feiten over geneesmiddelen in het milieu samengevat en van een inhoudelijke interpretatie voorzien. Deze brochure hoort bij het RIVM-rapport ’Geneesmiddelen en waterkwaliteit’.

 • Chroomonderzoek
 • Comparison of international policies on electromagnetic fields 02 mei 2011

  This document was prepared as part of a research project commissioned by the Ministry of Infrastructure and the Environment and the Ministry of Social Affairs and Employment of the Netherlands. The information that forms the basis for this summary was obtained from searches of governmental and scientific websites, scientific publications, policy summaries by other organisations and personal contacts with experts. The information was last updated in April 2011.

 • Concentraties in 2013: PM10 en NO2 lager dan in voorgaande jaren 10 juni 2014

  Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM en van de GGD Amsterdam en de DCMR blijkt dat de concentraties PM10 in 2013 gemiddeld lager waren dan in de voorgaande jaren.

 • Dossier 'Fijn stof' 19 maart 2013

  Onderbouwende en verdiepende informatie over 'Fijn stof' in de vorm van pdf-documenten

 • EAM Jaaroverzicht 2010 28 oktober 2011

  Jaaroverzicht 2010 van de Environmental Assesment Module

 • Een kwalitatieve beschouwing van de concept-AMvB’s onder de Omgevingswet: Op weg naar het realiseren van een gelijkwaardig beschermingsniveau en het waarmaken van ambities. 18 november 2016
 • Eerste inventarisatie van gemeten concentraties lood, koper, nikkel en chroom in drinkwater (artikel in H2O) 22 maart 2011

  In 2004 is de methode om zware metalen in drinkwater te monitoren gewijzigd: de nieuwe methode moet de werkelijke inname van consumenten beter benaderen. In deze publicatie in H2O is de methode onder de loep genomen én zijn de meetresultaten van drie jaar (2004-2006) getoetst aan de normen voor drinkwater.

 • Eerste kaart roetconcentraties Nederland 16 december 2013

  Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van luchtverontreiniging als gevolg van verkeer. Tot nu toe zijn daar meestal de twee maten voor fijn stof (PM10 en PM2,5) voor in gebruik. Het RIVM en de DCMR hebben daarom voor het eerst de roetconcentraties op alle adressen in heel Nederland bepaald.

 • Elektromagnetische velden in arbeidssituaties 05 juli 2016
 • Els van Schie ondertekent namens het RIVM de intentieverklaring proeftuin Nederland van morgen 18 april 2016

  Vanuit het Programma Omgevingswet ondersteunt het RIVM overheden bij de ontwikkeling en de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Hiermee spelen wij snel en flexibel in op kennisvragen die voortvloeien uit het Jaar van de Ruimte.

 • Exotische spinnen 28 juni 2007

  Regelmatig zijn er in het nieuws berichten over gevaarlijke, exotische spinnen die in Nederland en/of de ons omringende landen opduiken.

 • Fact sheet Bisfenol A (BPA) 16 december 2013

  Het RIVM heeft een fact sheet opgesteld over de chemische stof Bisfenol A (BPA). Daarin is de huidige kennis beschreven over gebruik, mogelijke effecten, onderzoek en bestaande beschermende maatregelen. Het gebruik van deze stof is al lange tijd onderwerp van discussie vanwege de mogelijke schadelijke effecten op mens en milieu.

 • Factsheet 'Scenario's voor toekomstige HFK uitstoot' 01 november 2015

  Het RIVM heeft verschillende scenario’s doorgerekend voor de verwachte groei van de uitstoot van HFK's. Wanneer het gebruik van HFK’s wereldwijd in het huidige tempo zou groeien, loopt hun bijdrage aan de broeikaswerking op tot 10 procent van die van het belangrijkste broeikasgas CO2 in 2050. De HFK-uitstoot stijgt dan naar verwachting vooral in landen met opkomende economieën, zoals China, India en andere landen in Azië. Zonder beperking van de HFK-uitstoot is circa 50 procent toe te schrijven aan koelkasten en circa 30 procent aan airconditioners in 2050.

 • Factsheet Trillingen van het Spoor 26 januari 2018, PDF | 256kB
 • Fijnstofsmogbulletins 11 mei 2011

  In de smogbulletins wordt een overzicht gegeven van de gemeten dag- en piekwaardes van de fijnstofconcentraties in Nederland ten tijden van een smogperiode door fijn stof. In Nederland komt soms ernstige smog door fijn stof voor rond de jaarwisseling door het afsteken van vuurwerk en tijdens de Paasdagen door het aansteken van paasvuren.

 • Folder Succesfactoren voor klimaatadaptatie 12 december 2013

  Effectief beleid voor een open bodem en groen in Europese steden

 • GCN
 • Gemiddelde effect van schone diesels in Nederland 09 april 2015, PDF | 1MB
 • Gezondheidswinst door schonere lucht 20 april 2015

  Vrijwel overal in Nederland wordt inmiddels voldaan aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Toch zijn er nog steeds effecten op de gezondheid en is de gemiddelde levensverwachting gemiddeld 13 maanden korter dan in een situatie zonder luchtverontreiniging. Rond 2030 kan, met een combinatie van (inter-)nationaal en lokaal beleid, bijna overal in Nederland voldaan worden aan de WHO-advieswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Dit verlengt de levensverwachting met gemiddeld 4 maanden. Voorwaarde is dat de emissienormen voor voertuigen in de praktijk ook echt werken en worden gehandhaafd, oude voertuigen worden vervangen en dat de fijnstofuitstoot van onder meer houtkachels en stallen niet toeneemt. Lokaal is op korte termijn met verkeersmaatregelen en gezonde stadsontwerpen al gezondheidswinst te boeken.

 • Handboek Binnenmilieu 2007 01 januari 2007

  Het Handboek Binnenmilieu wordt gebruikt door Medisch Milieukundige medewerkers van GGD'en, en is opgesteld in samenwerking met diverse organisaties, waaronder GGD'en en het team Medische Milieukunde van het RIVM. Het herziene Handboek Binnenmilieu is gebaseerd op het Handboek uit 1996.

 • Handboek Licht/Donker 29 januari 2010

  Handboek uitgegeven in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO), behorend bij het project 'Lichtvervuiling en donkertebescherming. Het handboek bevat beleid en uitvoeringsinstrumenten voor provincies op het gebied van lichtvervuiling en donkertebescherming.

 • Het effect van EURO normen 19 oktober 2015

  In 2013 heeft het RIVM een studie verricht naar het effect van het wel of niet voldoen aan emissienormen door wegverkeer. Hierbij ging het niet specifiek om dieselemissies of voertuigen van een specifiek merk, maar om het totaal aan emissies door wegverkeer. Het verwachte effect op de grootschalige stikstofdioxideconcentraties is in 2013 wel berekend maar niet gerapporteerd. Dat gebeurt in deze notitie als nog.

 • Histogrammen bijlage monitoringsrapportage 2014 19 december 2014

  Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSL 2014 (RIVM rapport met nummer 2014-0092) waarin concentratie- en blootstellingshistogrammen zijn te vinden op provincie niveau.

 • Histogrammen bijlage Monitoringsrapportage NSL 2015 18 december 2015

  Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSL 2015 (RIVM rapport met nummer 2015-0166) waarin concentratie- en blootstellingshistogrammen zijn te vinden op provincieniveau.

 • Histogrammen bijlage Monitoringsrapportage NSL 2016 15 november 2016, PDF | 355kB

  Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSL 2016 (RIVM rapport met nummer 2016-0138) waarin concentratie- en blootstellingshistogrammen zijn te vinden op provincieniveau.

 • Informatieblad: Grip op bodemverontreinigingen bij drinkwaterwinning 05 maart 2015

  Een aanzienlijk deel van de grondwaterwinningen voor drinkwater in Nederland wordt beïnvloed door menselijke activiteiten, zoals landbouw, stedelijke riolering, industrie en oude verontreinigingen. De wettelijke kaders die van toepassing zijn in grondwaterbeschermingsgebieden stellen verschillende eisen aan de grondwaterkwaliteit. Daardoor worden verschillende uitgangspunten gehanteerd bij de aanpak van risico’s van grondwaterverontreinigingen bij drinkwaterwinningen. Dit wordt door de betrokken partijen als onwenselijk ervaren.

 • Inspiratieboekjes
 • Legionella onder controle? (artikel in H2O) 11 maart 2011
 • LER
 • Literatuurstudie incidenten bij de ondergrondse opslag van brandstoffen in zoutcavernes 22 juni 2015

  De Veiligheidsregio Twente heeft het RIVM gevraagd kennis uit de wetenschappelijke literatuur te verzamelen over incidenten, inclusief de gevolgen voor mens en milieu, bij de opslag van gasolie in een ondergrondse zoutcaverne. Onder gasolie vallen producten als diesel, huisbrandolie en scheepsbrandstof. Deze literatuurstudie richtte zich op incidenten die zich in het verleden hebben voorgedaan bij een ondergrondse brandstofopslag. De conclusie van ons literatuur onderzoek is dat er te weinig relevante gegevens beschikbaar te zijn om een nauwkeurige inschatting te maken van mogelijke incidenten bij dit type opslag. Ook zijn geen goede gegevens gevonden over de effecten op het milieu en de omgeving.

 • LLN-ta Jaaroverzicht 2010 28 oktober 2011

  Jaaroverzicht 2010 van het Landelijk Laboratorioumnetwerk terreur-aanslagen.

 • Luchtkwaliteit meten met sensoren 20 januari 2016

  De inhoud van het statusoverzicht “Luchtkwaliteit meten met sensoren” heeft de basis gevormd voor de brochure “Meten voor een gezonde stad; Citizen Science en luchtkwaliteit”, welke in het kader van het programma Slimme en Gezonde Stad is opgesteld. Er is dan ook overlap in de onderwerpen en in de teksten. In het statusoverzicht wordt echter uitgebreider stilgestaan bij de verschillende aspecten van het (zelf) meten van luchtkwaliteit. Tevens worden uitgebreide referenties gegeven en links waar meer informatie kan worden gevonden.

 • Maatregelen bijlage Monitoringsrapportage NSL 2013 22 januari 2014

  Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSL 2013 (RIVM rapport met nummer 680712005) waarin een overzicht te vinden is van de rijksmaatregelen en de maatregelen bij veehouderijen.

 • Melamine 03 oktober 2008

  In 2008 is in de media veel aandacht besteed aan melamine-verontreiniging van Chinese melkproducten. Deze uitgave geeft informatie over blootstelling aan melamine.

 • Meten voor een gezonde stad 20 januari 2016

  In het kader van het programma Slimme en Gezonde Stad, een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeenten en kennisinstellingen, heeft het RIVM de brochure 'Meten voor een gezonde stad; Citizen Science en luchtkwaliteit' opgesteld. In de brochure wordt ingegaan op de wijze waarop met (goedkope) sensoren luchtkwaliteit kan worden gemeten, door overheden maar ook door burgers zelf. Hierbij wordt stilgestaan bij de gezondheidkundige relevantie van stoffen, de in Nederland voorkomende concentratieniveaus en de mogelijkheden die goedkope sensoren momenteel bieden.

 • MOD Jaaroverzicht 2010 28 oktober 2011

  Jaaroverzicht 2010 van de Milieuongevallendienst.

 • Modelbeheer Omgevingsveiligheid
 • Nadere analyse bronnen van PFOA 12 december 2017

  De GGD Zuid-Holland Zuid (onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd) heeft – op verzoek van het RIVM- gesprekken gevoerd met veertien deelnemers aan het eerdere bloedonderzoek, die een bloedwaarde hadden van 21 nanogram PFOA per milliliter bloed of meer. Op basis van de gesprekken lijkt langdurig en dichtbij de fabriek wonen een duidelijk bron van deze hogere bloedwaarden te zijn.

 • Nieuwsbrief Luchtverontreiniging en gezondheid 20 januari 2015

  Editie december 2014

 • Nieuwsbrieven Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden 05 december 2006

  De nieuwsbrieven informeren terreinbeheerders, overheden en onderzoekers over het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden.

 • Omgeving en gezondheid 18 augustus 2014

  De kwaliteit van de leefomgeving is ondermeer van belang voor de humane gezondheid. In deze introductie wordt een beknopt overzicht gegeven van RIVM-publicaties waarin de relatie tussen omgevingsfactoren en de menselijke gezondheid aan de orde is. Dit overzicht is onder anderen gemaakt ten bate van de nieuwe Omgevingswet.

 • Onderbouwingen bijlage Monitoringsrapportage NLS 2012 09 januari 2013

  Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSL 2012 (RIVM rapport met nummer 680712004) waarin terug te vinden is welke (locaties van) onderbouwingen overheden hebben aangeleverd ter verantwoording van de aangeleverde gegevens in de Monitoringstool.

 • Onderbouwingen bijlage monitoringsrapportage NSL 2013 18 december 2013

  Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSL 2013 (RIVM rapport met nummer 680712005) waarin terug te vinden is welke (locaties van) onderbouwingen overheden hebben aangeleverd ter verantwoording van de aangeleverde gegevens in de Monitoringstool.

 • Onderbouwingen bijlage monitoringsrapportage NSL 2014 19 december 2014

  Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSL 2014 (RIVM rapport met nummer 2014-0092) waarin terug te vinden is welke (locaties van) onderbouwingen overheden hebben aangeleverd ter verantwoording van de aangeleverde gegevens in de Monitoringstool.

 • Onderbouwingen bijlage Monitoringsrapportage NSL 2015 18 december 2015

  Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSL 2015 (RIVM rapport met nummer 2015-0166) waarin terug te vinden is welke (locaties van) onderbouwingen overheden hebben aangeleverd ter verantwoording van de aangeleverde gegevens in de Monitoringstool.

 • Onderbouwingen bijlage Monitoringsrapportage NSL 2016 25 november 2016, PDF | 394kB

  Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSL 2016 (RIVM rapport met nummer 2016-0138) waarin terug te vinden is welke (locaties van) onderbouwingen overheden hebben aangeleverd ter verantwoording van de aangeleverde gegevens in de Monitoringstool.

 • OPS
 • ORCA
 • Overzicht van biobased productieprocessen en hun milieu-impact: een eerste verkenning 24 februari 2014

  In opdracht van het RIVM heeft Royal Haskoning DHV een verkennende bureaustudie uitgevoerd om biobased processen waarmee chemische stoffen en producten worden gemaakt in kaart te brengen.

 • Position Paper UC EO-NL 07 juli 2011

  Position Paper van de Gebruikersgroep Aardobservatie Nachtelijke Verlichting (4 juli 2011)

 • Probits
 • PX-10
 • REACH
 • Reactie op vragen van Zembla over hormoonverstorende stoffen 20 december 2013

  Per email (07 november 2013) legde Zembla een aantal vragen over hormoonverstorende stoffen aan het RIVM voor. In deze notitie gaat het RIVM allereerst kort in algemene zin in op (verstoring van) het hormonaal systeem. Daarna volgt een antwoord op de gestelde vragen.

 • Reactie van RIVM op recente artikelen en columns in V-focus over berekeningen en metingen stikstofdepositie van RIVM 09 oktober 2014

  Tussen juni en september jl. is een aantal artikelen en columns verschenen in V-focus, vakblad voor adviseurs en bestuurders in de dierlijke sector, waarin de suggestie wordt gewekt dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de stikstofdepositie in Nederland verkeerd in beeld brengt.

 • Relevante ruimtelijke schaal van droge depositiemodellering in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof 01 december 2010

  De Expertmeeting Luchtkwaliteitmodellering heeft onderstaand advies aangenomen, gebaseerd op de notitie 'Relevante ruimtelijke schaal van droge depositiemodellering in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof'.

 • Risicoschatting GenX in drinkwater 03 augustus 2017

  De concentratie FRD-903 – een stof die wordt gebruikt bij GenX technologie – in drinkwater overschrijdt de richtwaarden in de toekomst – en bij de huidige emissie - niet. Dat blijkt uit een risicoschatting van het RIVM op basis van berekeningen van het drinkwaterbedrijf Oasen. Een richtwaarde geeft aan hoeveel een mens van de stof mag binnenkrijgen zonder daar gezondheidsschade aan over te houden. Het RIVM heeft deze richtwaarde in 2016 berekend. Op dit moment zijn de concentraties ruim onder de richtwaarden FRD 903 in drinkwater. Dat betekent dat het overal veilig is om het drinkwater te drinken.

 • Risicoschatting PFOA in drinkwater 08 december 2016

  De Dupont/Chemours fabriek in Dordrecht heeft in het verleden afvalwater op de Merwede geloosd waarin PFOA aanwezig was. Omdat er langs de Merwede grondwater is gewonnen voor de productie van drinkwater, hebben het drinkwaterbedrijf en RIVM onderzoek verricht. Uit deze risicoschatting blijkt dat het drinken van kraanwater niet heeft geleid tot overschrijding van de veilige waarde in bloedserum.

 • RIVM in Tunesië voor Twinning-project 26 april 2016

  Onlangs vond in Tunis het openingssymposium plaats van het Twinning-project tussen Frankrijk, Nederland en Tunesië. Daarbij aanwezig waren de Tunesische minister van gezondheid Saïd El Aidi en de ambassadeurs van de EU, Frankrijk en Nederland. Ook Wilko Verweij, de Nederlandse projectleider van dit project, was hierbij aanwezig.

 • RIVM-analyse VU studie naar GenX- en PFOA- ten 03 augustus 2017, PDF | 168kB

  Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) het onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) naar GenX en PFOA op gras en bladeren in de omgeving van de Chemours als onafhankelijke partij geëvalueerd (second opinion). In deze brief staan de bevindingen van RIVM.

 • RIVM-reactie op notitïe Gezondheidsdienst voor Dieren 03 augustus 2017, PDF | 163kB

  Reactie van het RIVM op de notitie ‘Counotte GHM, van den Berg M. 2017. Toxicologisch rapport — Fipronil in mest: effecten voor het Milieu. Gezondheidsdienst voor dieren en Universiteit Utrecht’. Deze reactie maakte onderdeel uit van de opdracht van het ministerie van Economische Zaken voor het beoordelen van de milieurisico’s van met fipronil verontreinigde kippenmest.

 • Seizoengebonden vergiftigingen 04 juli 2007

  Sommige soorten vergiftigingen zijn seizoengebonden. In deze uitgave vindt u informatie over vergiftigingen die vaker voorkomen in de lente of zomer.

 • Signaleringsbrief KIR nano
 • Special 'Nachtelijke verlichting' in tijdschrift Milieu 16 september 2014

  Het RIVM heeft meegewerkt aan de nieuwe special ‘Nachtelijke Verlichting’ in tijdschrift Milieu, het opinieblad van het VVM netwerk voor milieuprofessionals. In het tijdschrift staan onder andere kaarten van nachtelijke verlichting in Nederland.

 • Storybuilder factsheets
 • Toelichting depositieberekeningen 01 november 2011

  In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt een analyse van de grootte van de stikstofdepositie en de herkomst uitgevoerd. Dit wordt gedaan met het rekeninstrument AERIUS 1.3. Het doel is om op basis van deze berekeningen afspraken te maken tussen Rijk en Provincies over de te bereiken doelen met betrekking tot de Natura 2000-gebieden (zogenaamde Fase IV van de PAS).
  Vanuit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is de vraag gesteld aan RIVM en TNO om aan te geven of AERIUS 1.3 geschikt is voor dit doel.

 • Trend in PM10 en NO2 concentratie, 2011 update 20 februari 2012

  Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM en van de GGD-Amsterdam en de DCMR blijkt dat de concentraties PM10 gemiddeld in 2011 iets hoger waren dan in 2010. Ondanks deze kleine verhoging zijn de concentraties in lijn met de langjarige dalende trend in PM10 concentraties. Op enkele locaties is een overschrijding van de norm voor het aantal dagen boven de 50 µg/m3 waargenomen. Het aantal overschrijdingsdagen is relatief hoog ten opzichte van het jaargemiddelde. Dit komt omdat in 2011 een lange droge periode in het voorjaar hoge concentraties gaf die worden gemiddeld met een natte zomer met lage concentraties.
  Voor NO2 waren de jaargemiddelde concentraties in 2011 iets lager dan in 2010. Dit past in de langjarige dalende trend.

 • Trendrapportage luchtkwaliteit 2014 21 september 2015

  Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM en van de GGD-Amsterdam en de DCMR blijkt dat de concentraties PM10 in 2014 gemiddeld vergelijkbaar is met de concentraties in 2013 en lager dan in de jaren daarvoor. Voor PM10 concentraties is op geen enkele locatie overschrijding waargenomen, zowel van de jaargemiddelde norm als die voor het aantal dagen met een etmaalgemiddelde concentratie boven de 50 μg/m3.

 • Trends in luchtkwaliteit 2012 03 april 2013

  Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM en van de GGD-Amsterdam en de DCMR blijkt dat de concentraties PM10 in 2012 gemiddeld lager waren dan in de voorgaande jaren. Dit is in lijn met de langjarige dalende trends in beide componenten. Voor PM10 concentraties is op geen enkele locatie een overschrijding van de jaargemiddelde norm of van de norm voor het aantal dagen met een etmaalgemiddelde concentratie boven de 50 µg/m3 gemeten. Voor NO2 zijn op verkeersbelaste stations wel overschrijdingen gemeten.

 • Veehouderij en gezondheid
 • Veilig Werken
 • Verslag bijeenkomst 'Rol van synthetische biologie in duurzame bio-economie' 28 september 2015

  Op 7 september 2015 gingen overheid, bedrijfsleven, NGO's en andere belanghebbenden met elkaar in gesprek over de plaats van synthetische biologie in de opkomende bio-economie. Doel van de bijeenkomst was te laten zien welke mogelijkheden synthetische biologie biedt voor de bio-economie in de (nabije) toekomst. Ook werd verkend tot welke technologische, maatschappelijke en ethische vragen de doorontwikkeling van deze techniek leidt.

 • Verslag bijeenkomst Nationaal Platform Nanomedicine 27 nov. 2015 19 september 2016
 • Verslag bijeenkomst Nationaal Platform Nanomedicine 28 nov. 2014 04 november 2015
 • Verslag bijeenkomst Nationaal Platform Nanomedicine 28 november 2013 21 juli 2014
 • Verslag bijeenkomst Veilig verder met synthetische biologie 06 oktober 2016

  Wetenschappers krijgen steeds meer controle over de fundamentele bouwstenen van het leven. Met deze kennis (her)ontwerpen zij organismen die kunnen helpen bij de productie van bijvoorbeeld medicijnen, brandstoffen en smaakstoffen. De ontwikkelingen zijn veelbelovend en gaan razend snel, maar roepen ook veiligheidsvraagstukken op. Hoe kunnen we blijven garanderen dat dergelijke producten veilig zijn? Een mogelijk antwoord is safe by design: zorg ervoor dat er al in de ontwerpfase van een product al over de veiligheid wordt nagedacht. Dit was dan ook het thema van de derde bijeenkomst van het RIVM en het Rathenau Instituut over synthetische biologie

 • Verslag debat ‘Verantwoord omgaan met synthetische biologie' 14 oktober 2014

  Op 17 september 2014 organiseerden het RIVM en het Rathenau Instituut voor beleidsmakers een bijeenkomst over synthetische biologie. Wat houdt deze technologie nou eigenlijk in en wat kun je ermee? Waar zitten kansen en mogelijkheden, en hoe behoedzaam moeten we deze oppakken? Wetenschappers gaven uitleg over de opkomst van synthetische biologie. Daarnaast toonden teams van de studentencompetitie iGEM (de international genetically engineered machine competition) hun projecten die met deze technologie tot stand zijn gekomen.

 • Verslag paneldiscussie festival Border Sessions 'Why shouldn’t I design with DNA? 02 december 2015

  Verslag paneldiscussie festival Border Sessions, Woensdag 11 november 2015, Den Haag
  Sprekers: Günter Seyfried (University of Applied Arts, Wenen) en Pieter van Boheemen (Waag Society, Institute for art, science and technology, Amsterdam).

 • Zomersmogbulletins 16 mei 2011

  In deze bulletins wordt een overzicht gegeven van de smogsituatie in het desbetreffende jaar.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Milieu & Leefomgeving

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu