RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het effect van EURO normen

In 2013 heeft het RIVM een studie verricht naar het effect van het wel of niet voldoen aan emissienormen door wegverkeer. Hierbij ging het niet specifiek om dieselemissies of voertuigen van een specifiek merk, maar om het totaal aan emissies door wegverkeer. Het verwachte effect op de grootschalige stikstofdioxideconcentraties is in 2013 wel berekend maar niet gerapporteerd. Dat gebeurt in deze notitie als nog.

Op basis van de toen uitgevoerde berekeningen kan worden geconcludeerd dat de grootschalige stikstofdioxideconcentratie in 2015, gemiddeld over Nederland en op basis van de inzichten van 2013, circa 1.4 μg/m3 lager zou zijn als het wegverkeer aan de EURO-emissienormen zou hebben voldaan.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Het effect van EURO normen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu