RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Trends in luchtkwaliteit 2012

Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM en van de GGD-Amsterdam en de DCMR blijkt dat de concentraties PM10 in 2012 gemiddeld lager waren dan in de voorgaande jaren. Dit is in lijn met de langjarige dalende trends in beide componenten. Voor PM10 concentraties is op geen enkele locatie een overschrijding van de jaargemiddelde norm of van de norm voor het aantal dagen met een etmaalgemiddelde concentratie boven de 50 µg/m3 gemeten. Voor NO2 zijn op verkeersbelaste stations wel overschrijdingen gemeten.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Trends in luchtkwaliteit 2012

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu