Preventie, Ziekte & Zorg

 • dep-seo
 • Meerjarenbeleidsplan CvB 2016-2018 01 juli 2011

  Het meerjarenbeleidsplan geeft richting aan de regie op de uitvoering van de landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma's voor de periode 2016-2018.

 • baarmoederhalskankerscreening
 • Borstkankerscreening
 • Bijsluiters
 • Gehoorscreening
 • GMT
 • Bloedonderzoek zwangeren
 • Hielprik
 • Darmkankerscreening
 • Griepprik
 • Gemeenten en zorgboerderijen 12 maart 2013

  Deze factsheet is bestemd voor gemeenten en zorgboerderijen. Met financiering van Alzheimer Nederland heeft het RIVM in samenwerking met LEAS bureau voor zorgvernieuwing en Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar de ideeën van gemeenten en zorgboerderijen over de Wmo en hun onderlinge contact hierover. In hoeverre kennen gemeenten en zorgboerderijen elkaar? In hoeverre zijn zij zich bewust van de kansen en bedreigingen van de stelselherziening (van AWBZ naar Wmo)?

 • VTV
 • VPZ
 • Factsheet Leefomgeving, gezondheid en zorg in de noordelijke krimpregios 09 april 2015

  Delen van Friesland, Groningen en Drenthe zijn zogenoemde krimpregio’s: gebieden waar sprake is van een sterke afname van de bevolking. Deze noordelijke krimpregio’s scoren op diverse aspecten van gezondheid en zorg minder gunstig dan gemiddeld in Nederland, bijvoorbeeld qua ervaren gezondheid, gebruik van zorg en zorgkosten. Dit geldt vooral voor de krimpregio Oost-Groningen. Ook valt op dat er tussen en binnen krimpgebieden grote verschillen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in het kader van het convenant ‘Urban Strategic Planning on Active and Healthy Ageing’ (USP Age).

 • PNS_Conferentie_2015
 • Evaluatie van de oprichting van geboortezorgorganisaties en de invoering van integrale bekostiging van geboortezorg 22 juli 2015

  Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd om de transitie naar geboortezorgorganisaties en IB te evalueren voor wat betreft het proces van deze transitie en de kwaliteit, toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de geboortezorg. Dit document beschrijft de doelstelling, de onderzoeksvragen en het plan van aanpak van de evaluatie.

 • Zorg-ICT
 • Ouderen van nu en straks: zijn er verschillen in kwetsbaarheid? 30 maart 2016

  Iedereen kent wel oudere mensen die fragiel of kwetsbaar zijn. Of, wanneer en in welke mate mensen kwetsbaar worden, is voor elk mens anders. Ook de factoren die kunnen bijdragen aan kwetsbaarheid zijn divers. Het huidige beleid is erop gericht de zelfredzaamheid van oudere mensen te bevorderen en ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Preventie van kwetsbaarheid kan hier mogelijk aan bijdragen. Deze factsheet is gebaseerd op resultaten van onderzoek naar kwetsbaarheid onder zelfstandig wonende volwassenen en ouderen van 40 tot 81 jaar. De brede leeftijdsrange maakt een vooruitblik mogelijk: de volwassenen van nu zijn immers de ouderen van straks. We beschrijven voor vier domeinen van kwetsbaarheid welke factoren eraan bijdragen en of kwetsbaarheid in specifieke groepen vaker voorkomt. Ook geven we aan of er redenen zijn om te veronderstellen dat de ouderen van straks qua kwetsbaarheid verschillen van de ouderen van nu.

 • Zeldzame ziekten
 • Ambassadeurs in actie! Uitkomsten van project Gezond Slotermeer (2015) 22 juli 2016

  In 2014 hebben tweeëntwintig bewoners van Slotermeer een training tot Gezondheidsambassadeur gevolgd. Zij hebben toen hun buurtgenoten geïnterviewd. Dat was zo’n succes, dat er ook in 2015 een groep bewoners deze training hebben gekregen. Deze twaalf nieuwe Gezondheidsambassadeurs zijn ook voortvarend aan de slag gegaan en interviewden maar liefst 95 inwoners van Slotermeer. Op het gezondheidsfestival presenteerden zij hun verhaal aan buurtgenoten en andere belangstellenden. In deze folder staan de belangrijkste uitkomsten van het project op een rij.

 • Vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen: wat is nodig om beter aan te sluiten bij hun wensen en behoeften? 10 oktober 2016

  Bij het ouder worden kunnen de gezondheid en het welzijn van mensen afnemen en de kwetsbaarheid toenemen. Mogelijk gevolg hiervan is verminderde redzaamheid en toenemende zorgafhankelijkheid. De afgelopen jaren zijn daarom diverse initiatieven in gang gezet om ouderen die risico lopen om kwetsbaar te worden, of mogelijk al kwetsbaar zijn, proactief op te sporen. Deze initiatieven, die vallen onder de noemer “vroegopsporing”, zijn opgezet vanuit de gedachte dat een preventief aanbod of proactieve inzet van zorg en ondersteuning (verdere) problemen kan oplossen, uitstellen of mogelijk zelfs voorkomen. Daardoor worden ouderen in staat gesteld om langer zelfstandig te functioneren en wonen. Uit eerder onderzoek weten we dat de manier waarop vroegopsporing wordt georganiseerd niet altijd goed aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen. In deze factsheet geven we aan wat ervoor nodig is om initiatieven voor vroegopsporing hier beter op af te stemmen.

 • Handreiking Bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving 08 december 2016, PDF | 510kB

  Bewoners worden steeds meer bij verschillende programma’s en projecten die gaan over een gezonde inrichting van de leefomgeving betrokken. Maar hoe doe je dat, bewonersparticipatie? Welke bewoners ga je betrekken en waar gaan ze over mee praten? Hoe ontsluit je hun kennis? Hoe zorg je dat ‘de boel’ bij elkaar blijft, bewoners niet gefrustreerd voortijdig afhaken maar sommigen ook niet teveel domineren? En vooral hoe zorg je er voor, dat bewoners invloed hebben op het project of programma en dat hierdoor gezondere plannen of een gezondere leefomgeving komen? In deze handreiking worden daarvoor handvatten gegeven. Aangegeven wordt wat er voor vormen van bewonersparticipatie zijn en welke methoden er gehanteerd kunnen worden. Ook wordt beschreven welke stappen ondernomen moeten worden voor een succesvolle bewonersparticipatie.

 • Ouderen van nu en straks, deel 2: een terugblik voor kwetsbaarheid en de samenhang met multimorbiditeit 09 december 2016
 • Inventarisatie van het aanbod van spoedeisende hulp 30 januari 2017

  Het RIVM voert onderzoek uit naar het aanbod van spoedeisende hulp afdelingen, het aanbod van acute verloskunde en andere specialismen. Het onderzoek is een actualisatie van de inventarisatie die het RIVM in 2014 heeft gedaan. De hiervoor gebruikte vragenlijst is uitgezet bij alle ziekenhuislocaties met een SEH of met acute verloskunde.

 • Voorlichtingskader voor alle bevolkingsonderzoeken 12 december 2011

  Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM heeft kaders geformuleerd waarbinnen de voorlichting over de bevolkingsonderzoeken naar kanker plaatsvindt. Deze kaders geven richting aan de wijze waarop de burger op vrijwillige basis een geïnformeerde keuze kan maken rond de deelname aan het bevolkingsonderzoek. Uniformiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de voorlichting zijn daarbij belangrijke basisprincipes. In het voorlichtingskader staan de betreffende kaders beschreven.

 • Goede preventieve ouderenzorg: welke elementen zijn van belang? 29 maart 2017, PDF | 445kB

  Dé oudere bestaat niet. De ene persoon van 75 jaar is nog vitaal, onafhankelijk en fit. De andere 75-jarige is niet meer mobiel en heeft dagelijks ondersteuning en (mantel)zorg nodig. De behoeften van zelfstandig wonende ouderen aan ondersteuning en zorg variëren daarom enorm. Het is van belang dat het aanbod van preventieve ouderenzorg voldoende variatie biedt om goed aan te sluiten bij deze uiteenlopende behoeften. De vraag is of dat op dit moment zo is of dat er thema’s zijn die onderbelicht zijn in de huidige preventieve ouderenzorg? En zijn er misschien elementen van preventieve ouderenzorg die iedere gemeente, ieder (sociaal) wijkteam of iedere huisarts zou moeten aanbieden? Wat is goede preventieve ouderenzorg eigenlijk? In deze factsheet inventariseren we wat belangrijke elementen zijn van goede preventieve ouderenzorg. Vervolgens geven we aanknopingspunten om preventieve ouderenzorg te optimaliseren.

 • Nieuwsbrieven
 • De combinatie van betaald werk en mantelzorg: impact op gezondheid en arbeidsparticipatie 30 mei 2017

  Werkende mantelzorgers ervaren geen slechtere gezondheid dan werkenden zonder mantelzorgtaken. Dat blijkt uit een analyse van het RIVM onder 1880 werkenden die in 2014/2015 deel hebben genomen aan de zogeheten Landelijke Monitor Proeftuinen (LMP). Daarmee is geen bevestiging gevonden van gegevens van ondermeer het CBS en internationale studies, dat een aanzienlijk deel van mantelzorgers een te hoge belasting ervaart, (over)vermoeid is of overbelast raakt. Een mogelijke verklaring is dat voornamelijk gegevens zijn gebruikt van mantelzorgers die licht intensieve mantelzorg geven.
  Verder onderzoek naar de zwaarte en gevolgen van de combinatie werk en mantelzorg wordt aanbevolen.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Preventie, Ziekte & Zorg

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu