Borstkankerscreening

 • Cost-effectiveness of different reading and referral strategies in mammography screening in the Netherlands 12 december 2011

  Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van verschillende verwijsstrategieën binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker, bij dubbele beoordeling door radiologen. Hierbij werden drie verwijsstrategieën vergeleken: 1) beslissing verwijzing door één van de beoordelaars, 2) beslissing verwijzing door een derde beoordelaar, 3) verwijzing bij consensus tussen beoordelaars. De conclusie van de studie is dat zelfs als verwijzing bij beslissing van één van de beoordelaars leidt tot een vier keer hoger verwijscijfer en bijbehorende vervolgonderzoeken, de kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek voor Nederlandse begrippen acceptabel blijft. Bij invoering van deze verwijsstrategie is intensieve monitoring van groot belang.

 • Further evidence of benefits of a (non-randomised) breast cancer screening programme: the DOM project 05 februari 2012

  Dit artikel beschrijft een evaluatie van borstkankerscreening, via verschillende methoden. De conclusie van de studie is dat vroege diagnose van borstkanker door mammografie de borstkankersterfte reduceert bij vrouwen in de leeftijd van 50-64. De verschillende benaderingen van de evaluatie van de screening, leveren verschillende schattingen van de effecten op. Dit leidt tot de conclusie dat het resultaat van de screening afhangt van de karakteristieken van het screeningsprogramma, zoals deelnamegraad en screeningsinterval.

 • Seventeen-year evaluation of breast cancer screening: the DOM project, The Netherlands 05 februari 2012

  Dit artikel beschrijft een case-control studie naar het effect van borstkankerscreening in de periode (1975-1992), in de regio Utrecht. Uit de studie blijkt dat bij vrouwen die zich tenminste één keer mammografisch lieten onderzoeken, de sterfte 46% lager was dan bij vrouwen die niet aan de screening meededen. De conclusie van de studie is dat er ook op de lange termijn een beschermend effect was van regelmatig mammografisch onderzoek op borstkankersterfte.

 • Positief effect van borstkankerscreening op sterfte aan borstkanker: 17 jaar DOM-project in Utrecht geëvalueerd met patiënt-controleonderzoek 05 februari 2012

  Dit artikel beschrijft een case-control studie naar het effect van borstkankerscreening in de periode (1975-1992), in de regio Utrecht. Uit de studie blijkt dat bij vrouwen die zich tenminste één keer mammografisch lieten onderzoeken, de sterfte 46% lager was dan bij vrouwen die niet aan de screening meededen. De conclusie van de studie is dat er ook op de lange termijn een beschermend effect was van regelmatig mammografisch onderzoek op borstkankersterfte.

 • Long term breast cancer screening in Nijmegen, The Netherlands: the nine rounds from 1975-92 05 februari 2012

  Dit artikel beschrijft een studie naar de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker in Nederland in de periode (1975-1992). De conclusie van het artikel is dat is de resultaten van de screening goed zijn. Met name de specificiteit en de voorspellende waarde bij verwijzing voor vervolgonderzoek zijn hoog. Ondanks het lage verwijscijfer in het bevolkingsonderzoek is de verhouding tussen screeningscarcinomen en intervalcarcinomen gunstig.

 • Long-term effects of mammography screening: updated overview of the Swedish randomised trials 06 februari 2012

  Dit artikel geeft een overzicht van de gerandomiseerde studies naar de lange termijneffecten van borstkankerscreening in Zweden (t/m 1996). De conclusie van het artikel is dat de voordelige effecten van borstkankerscreening op borstkankersterfte ook persistent zijn na lange-termijn follow-up. De auteurs oordelen dat de kritiek die er was op deze Zweedse studies misleidend en wetenschappelijk ongegrond is.

 • Breast Cancer Screening: A Summary of the Evidence for the U.S. Preventive Services Task Force 06 februari 2012

  Dit artikel betreft een review van studies naar de effectiviteit van borstkankerscreening in de Verenigde Staten. De conclusie van het artikel is dat de studies een significante daling van borstkankersterfte door mammografie laten zien, onder vrouwen van 40-74. Bij oudere vrouwen is de risicoreductie nog groter. Er is geen eensluidend bewijs voor de effectiviteit van klinisch borstonderzoek en zelfonderzoek van de borst.

 • Indicatoren bevolkingsonderzoek naar borstkanker 06 december 2012

  De indicatorenset is ontwikkeld om de kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek borstkanker uniform vorm te geven.

 • Poster bevolkingsonderzoek borstkanker: organisatie en effectiviteit 03 juli 2013

  Beknopte weergave van hoe het bevolkingsonderzoek borstkanker in Nederland is georganiseerd en welke rol verschillende publieke en private organisaties daarbij spelen.

 • Feitenoverzicht Bevolkingsonderzoek Borstkanker 20 december 2013

  Dit feitenoverzicht beschrijft de belangrijkste feiten met betrekking tot het bevolkingsonderzoek borstkanker. Onder andere het proces, de organisatie en de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek worden beschreven. Daarnaast zijn de belangrijkste monitoringscijfers over het bevolkingsonderzoek weergegeven. Tot slot worden kort de historie van en ontwikkelingen in het bevolkingsonderzoek geschetst.

 • Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker 07 juni 2017

  In opdracht van het RIVM monitort het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) jaarlijks de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Daarnaast verzorgt het Landelijk Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB) de landelijke evaluatie. Het LETB is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC (Rotterdam) en het UMCN St. Radboud (Nijmegen).

 • Impact van een medical device op het maken van een mammogram bij borstkankerscreening 15 juli 2015

  Eind 2014 is door het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) in samenwerking met de afdeling Cardiologie van het Radboud UMC en de afdeling Cardiologie van Isala Zwolle een advies uitgebracht naar aanleiding van de ‘Studie naar de impact van een medical device op het maken van een mammogram bij borstkankerscreening’.

 • Deelname transgenders aan bevolkingsonderzoeken 22 augustus 2017

  Transmannen en transvrouwen die op basis van lichamelijke kenmerken en leeftijd in aanmerking komen voor de bevolkingsonderzoeken borstkanker en/of baarmoederhalskanker, kunnen hieraan (blijven) deelnemen.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Borstkankerscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu